Mergers and Acquisitions - Deal Structuring and Due Diligence

Услуги

Структуриране и анализ на сделки

Сливания и придобивания - Данъци

Професионалистите на Делойт в сферата на сливанията и придобиванията, предоставят на корпоративни клиенти и частни капиталови инвеститори обширен спектър от данъчни консултантски услуги. Нашият мултифункционален подход обединява специалисти в областта на сливанията и придобиванията с технически и секторни експерти. Ние анализираме и даваме количествено измерение на рисковете и възможностите, свързани с индустрията, държавата и специфичните данъчни аспекти на сделката; анализираме качеството на активите, потенциалните скрити разходи, условните задължения и ангажименти и съдействаме при разработването на преговорни позиции. Ние предлагаме алтернативни данъчни подходи и изготвяме официални меморандуми, които илюстрират въздействието на различни алтернативи върху бъдещите парични потоци и приходи.