Tax compliance and reporting outsourcing

Услуги

Аутсорсинг на услуги по спазване на данъчното законодателство и отчитане

Управленско данъчно консултиране

Преглед на съдържанието

Налице е значителна промяна в данъчния свят - промяна, която радикално засегна данъчното облагане и отчитане. Сблъскахме се с глобализация, разрастващи се пазари, по-строги норми на данъчните власти относно приемането на по-сложни и търговски подходи и въвеждането на задължително електронно отчитане – фактори, каращи всички активни бизнеси да възприемат нови технологии в данъчната сфера и да се възползват от възможностите, които по-бързата и по-точна обработка може да донесе.

Като резултат много дружества преосмислиха подхода си. В последното проучване на Делойт, в което участваха над 250 световни компании, много от тях споделиха, че вече прилагат корпоративни системи, въвеждат споделени центрове за услуги и търсят единен глобален доставчик, който да предлага интегрирани услуги, свързани със съблюдаване на данъчните разпоредби и отчетност. Наблюдава се желание за подобряване на качеството и прозрачността, като всеки нов подход да е по-гъвкав и приспособим, съгласуван с организацията и нейните специфични потребности. Разгледайте приложения доклад, който акцентира върху най-важните заключения относно последните развития и мисленето ни за бъдещето.

През последните две години повече от 500 специалисти на Делойт от 50 страни бяха ангажирани да преосмислят предоставяните услуги в областта на спазването на данъчното законодателство и отчетност. Нашите усилия са съсредоточени върху три основни елемента: процес, технология и ресурсни модели.

Тъй като няма универсален метод за спазване на данъчните разпоредби и отчетност, Делойт предлага на своите клиенти индивидуален подход при предоставяне на тези услуги, съобразен със спецификата на съответната компания:

Метод 1 – децентрализиран

Работи се на местно ниво в една държава. Няма глобално покритие, но услугата се доставя чрез стандартизирани глобални процеси и технологии

Метод 2 - координиран

Голяма част от работата се извършва на местно ниво, но информацията се обобщава, координира и управлява от един офис, в близост до централното управление на клиента.

Метод 3 – централизиран

Както при координирания метод чрез централен офис, доставката на услуги се извършва централизирано чрез центрове за съблюдаване на данъчното законодателство, поддържани от местните екипи на Делойт.

Преосмислянето на спазването на данъчното законодателство и отчетност изтъкна водещата роля на технологиите. Делойт разполага с глобални системи за ефективно събиране на фирмени данни и може да изготвя данъчни декларации и различни други отчети.

Системите за управление на ангажименти са важна част от успешното данъчно облагане и отчитане. „Данъците – поглед отвътре“ е разработена от Делойт интелигентна система за управление на ангажименти, създадена в най-новия софтуер на Microsoft SharePoint, която предлага работен поток от списъци със задачи, информационни табла, отчети за състоянието, временни директории за съхранение на документи, както и зони за ръководителите на екипа и ангажимента.

В заключение, ефективните екипи имат птавилната комбинация от ресурси. Делойт има офиси в 150 страни, мрежа от специалисти и съдружници в областта на данъчното облагане и отчитане, както и екипи с богат опит в подобни комплексни глобални услуги. Ние имаме изградена мрежа от центрове данъчно облагане и отчитане: Европейски център в Белгия, който работи повече от 10 години, други центрове в Южна Америка и Азия, както и център в Индия.

Разберете повече за подхода на Делойт и нашите центрове за услуги чрез видеото по-долу, което дава виртуална обиколна на Deloitte Global Tax Center (Европа), разположен в Белгия. Центърът управлява над 31 000 данъчни декларации: за ДДС и за корпоративни данъци в повече от 40 страни и съхранява над 750 задължителни счетоводни отчети всяка година за много големи организации.