Tax management consulting

Услуги

Управленско данъчно консултиране

В една все по-взискателна глобална среда, управлението на данъчните задължения и планирането на данъчни въпроси става все по-сложно. С широкия си опит в консултирането, технологиите, аутсорсинга, Делойт помага на предприятията да отговарят на предизвикателствата, свързани с данъчните операции в множество юрисдикции, включително спазване на данъчното законодателство,отчетност и управление на риска за преки и косвени данъци. Ние помагаме на клиентите да разберат и трансформират техните процеси, технологии и ресурсни модели и, когато е подходящо, предлагаме възможности за глобален аутсорсинг. Това помага на данъчните отдели да отговарят на основните цели за качество и контролна цена и по начин, които създават стойност за тяхната организация.

Данъчен отдел: стратегия, управление на риска и оперативен модел

Ние в Делойт смятаме, че водещите световни данъчни отдели интегрират бизнес стратегията си и управлението на риска в своята данъчна организация и оперативен модел. Делойт съдейства на данъчните отдели в организациите да синхронизират данъчните си операции с бизнес стратегията си, което често е свързано с изготвянето на проект за финансова трансформация.
Услугите включват подпомагане на данъчния екип в развитието на своята стратегия и предоставянето на анализи на организационни модели, роли и отговорности; длъжностни характеристики; измерване на постиженията; и управление и контрол в рамките на данъчния отдел.
Ние също можем да помогнем с интеграцията на бизнес процеси свързани със спазването на данъчното законодателство, данъчни одити и оценки и управление на данъчната ставка, което може да включва и определяне дали съответните ключови показатели за управление на изпълнението са в действие.

Технологии, свързани с данъчното облагане

В днешно време данъчните отдели често са изправени пред значителни ресурсни ограничения, изискващи повишено внимание към ефикасността и ефективното използване на технологии за рационализиране на процесите на данъчното облагане и отчитане. Голямата зависимост от електронни таблици, остарели технологии и липсата на интеграция между данъчните и финансовите системи могат да затруднят способността на данъчните отдели да получават и анализират данни, необходими за навременно и точно спазване на данъчното законодателство и отчитане.
Делойт подпомага данъчните отдели да вникнат в изискванията за проектиране, подбор и прилагане на данъчен софтуер за преки и косвени данъци съобразно глобалните и местни нужди. Ние имаме богат опит в най-големите данъчни технологии и услугите ни включват подпомагане на клиентите при избор на подходящи технологии и конфигурирането им и интегриране през целия бизнес цикъл на данъчно облагане и отчитане. Типичните решения включват корпоративни системи, междинни продукти, данъчни приложения и управленски доклади.
В частност интегрирането на изискванията за данъчна информация в системите за планиране на ресурси на предприятието (ERP) e ключово за ефективната работа на данъчните отдели. Ние можем да консултираме организации, които желаят да въведат данъчни ERP системи, включващи изискванията за преките и косвените данъци и свързаните с тях данни в подкрепа на дейностите им, подлежащи на данъчно облагане в световен мащаб. Ние също така съдействаме за съхранението на данни, управление на документация и приоритизиране на контрола.
Данъчнатата информация е все по-важна за способността на компанията да планира и прогнозира. Специалистите на Делойт по управленско данъчно консултиране могат да съдействат на организациите при анализа на данни за данъчни цели и оценка на получената информация. В допълнение, ние можем да дадем на бизнеса насоки на базата на предходния данъчен период и да покажем как данъчните технологии, приложения и водещите практики могат да помогнат на данъчния отдел да планира и изпълнява управлението на данъците по-ефективно.

 

Глобално спазване на данъчните норми и отчетност - аутсорсинг

В данъчния свят се наблюдава значителна промяна, която засегна радикално данъчното облагане и отчитане. В условията на глобализация, нововъзникващи пазари, по-строги регулационни норми, данъчните власти са възприели по-сложен и търговски подход, състоящ се в задължително електронно подаване на информация, което е предпоставка бизнесът да внедри новите данъчни технологии и да се възползва от възможностите, които по-бързата и по-точна обработка на данни може да предложи.

В резултат на това много фирми преосмислиха своя подход. В последния изследователски проект на Делойт, в който участваха над 250 световни компании, много от тях споделиха, че вече прилагат корпоративни системи, въвеждат центрове за споделени услуги и търсят един глобален доставчик на услуги, който да предлага интегрирани решения, свързани със спазването на данъчното законодателство и отчетност. Наблюдава се желание за подобряване на качеството и прозрачността, като всеки нов подход трябва да бъде гъвкав, съобразен и съгласуван с организацията и нейните уникални нужди от ресурсно осигуряване. Тук можете да изтеглите доклада „Глобално данъчно облагане и отчитане - текущите наблюдения и бъдещи тенденции“ доклад, който предоставя по-подробна информация и изтъква важни изводи.

През последните две години повече от 500 специалисти на Делойт от 50 страни преосмислят услугите, свързани със спазване на данъчното законодателство и отчетност.. Вниманието  е насочено върху трите основни елемента: процес, технология и ресурсни модели.

За да разберете подхода на Делойт към аутсорсинг в глобален мащаб, моля, вижте краткия видео материал по-долу, наличен на английски, испански, мандарин и японски, който онагледява казус за промяна и нашето CRS решение.

Тъй като няма универсален метод за осигуряване на спазване на данъчните норми и отчетност, Делойт предлага на своите клиенти индивидуален подход при предоставяне на тези услуги, който е съобразен със спецификата на съответната компания:

Метод 1 - Децентрализиран

Работи се на местно ниво в една държава. Няма глобално покритие, но услугата се доставя чрез стандартизирани глобални процеси и технологии.

Метод 2 – Координиран

Голяма част от работата се извършва на местно ниво, но информацията се обобщава, координира и управлява от един офис, в близост до централното управление на клиента.

Метод 3 – Централизиран

Както при координирания метод чрез централен офис, доставката на услуги се извършва централизирано чрез центрове за спазване на данъчното законодателство и отчитане, поддържани от местни екипи.

Преосмислянето на данъчното облагане и отчитане изтъкна водещата роля на технологиите. Делойт разполага с глобални системи за ефективно събиране на фирмени данни и може да изготвя данъчни декларации и други отчети.

Системите за управление на ангажименти са важна част от успешното спазване на данъчните норми и отчетност. „Данъците – поглед отвътре“ е разработена от Делойт интелигентна система за управление на ангажименти, създадена в най-новия софтуер на Microsoft SharePoint, която предлага работен поток от списъци със задачи, информационни табла, отчети за състоянието и временни директории за съхранение на документи, както и места за управление на екипи и ангажименти.

В заключение, ефективните екипи имат правилната комбинация от ресурси. Делойт има офиси в 150 страни, мрежа от специалисти и съдружници в областта на данъчното облагане и отчитане, както и екипи с богат опит в подобни комплексни глобални услуги. Ние имаме изградена мрежа от центрове за данъчно облагане и отчитане: Европейски център в Белгия, който работи повече от 10 години, други центрове в Южна Америка и Азия, както и център в Индия.

Разберете повече за подхода на Делойт и нашите центрове за услуги чрез видеото по-долу, което дава виртуална обиколка на Deloitte Global Tax Center (Европа), разположен в Белгия. Центърът управлява над 31000 ДДС и корпоративни данъчни декларации.  в повече от 40 страни и съхранява над 750 задължителни счетоводни отчети всяка година за много големи организации.