Tax technology

Услуги

Данъчни технологии

Управленско данъчно консултиране

В днешно време данъчните отдели често са изправени пред значителни ресурсни ограничения, изискващи повишено внимание към ефикасността и ефективното използване на технологиите за рационализиране на процесите на данъчното облагане и отчитане. Голямата зависимост от електронни таблици, остарели технологии и липсата на интеграция между данъчните и финансовите системи могат да затруднят способността на данъчните отдели да получават и анализират данни, необходими за навременно и точно спазване на данъчното законодателство и отчитане.

Делойт подпомага данъчните отдели да вникнат в изискванията за проектиране, подбор и прилагане на данъчен софтуер за преки и косвени данъци съобразно глобалните си и местни нужди. Ние имаме богат опит в най-големите данъчни технологии и услугите ни включват съдействие при избора на подходящи технологии и конфигуриране и интегриране на тези технологии през целия бизнес цикъл на данъчно отчитане. Типични решения включват корпоративни системи, междинни продукти, данъчни приложения и управленски доклади.

В частност, интегрирането на изискванията за данъчна информация в системите за планиране на ресурси на предприятието (ERP) e ключово за ефективната работа на данъчните отдели.
Ние можем да консултираме организации, които желаят да въведат данъчни ERP системи, включващи изискванията за преките и косвените данъци и свързаните с тях данни за подкрепа на дейността им, подлежаща на данъчно облагане в световен мащаб. Ние също така съдействаме за съхранението на данни, управление на документация и приоритизиране на контрола.

Данъчната информация е все по-важна за способността на компанията да планира и прогнозира. Специалистите на Делойт по управленско данъчно консултиране могат да съдействат на организациите при анализа на данни за данъчни цели и оценка на получената информация. В допълнение, ние можем да дадем на бизнеса насоки на базата на предходния данъчен период и да покажем как данъчните технологии, приложения и водещите практики могат да помогнат на данъчния отдел да планира и изпълнява управлението на данъците по-ефективно.

Record to report cycle: Tax compliance and reporting