Indirect Tax - Business model optimization

Услуги

Оптимизиране на бизнес модели с оглед на митническите режими и международната търговия

Косвен данък

Преглед на съдържанието

Компаниите търсят устойчиво конкурентно предимство. Специалистите на Делойт в сферата на оптимизацията на бизнес модели (BMO) работят като част от интегрирани екипи, състоящи се от специалисти по бизнес консултиране, управление на риска и данъчни въпроси. Ние помагаме на бизнеса да постига разходна ефективност при търговски операции в глобален мащаб, които да са съобразени със законовите изисквания. Подходът на Делойт за оптимизиране на бизнес моделите и веригите за доставки взема под внимание изискванията за внос и износ, което помага на фирмите да управляват нарастващите мита/търговски разходи и/или прекъсвания на веригите за доставки. Този подход също така предоставя на компаниите възможност да рационализират митническите и глобалните пазарни операции и да постигнат устойчиво конкурентно предимство чрез повишаване на ефективността.