Compliance and reporting services

Услуги

Международно данъчно облагане

За местните дружества и мултинационални компании съобразяването с нарастващ брой данъчни правила, по-строги и по-координирано прилагани от данъчните органи, както и продължаващите ограничения по отношение на числеността на персонала, са все още предизвикателство. Когато компаниите разширяват дейността си на нови пазари, сложността на управлението на данъчните рискове и спазването на изискванията на данъчните разпоредби и отчитане се задълбочава. Делойт предлага ефективни данъчниуслуги, включително с Ко-сорсинг и аутсорсинг възможности. Пакет от интегрирани данъчни технологии може да помогне на компаниите да постигнат целите си за високо качество с ниски разходи. В допълнение, някои технологии имат потенциала да дадат на бизнеса задълбочен поглед върху глобална информация, която може да бъде полезна при стратегическото вземане на решения.