Услуги

Научноизследователска и развойна дейност, държавни насърчителни програми

В много държави се предлагат щедри субсидии, кредити и стимули в области като цифрова икономика, енергийна ефективност, околна среда, глобализация, иновации, устойчивост и обучение. Повече от 30 страни предлагат специфични данъчни стимули в областта на научноизследователската и развойна дейност, които се използват за развитие на дейности свързани с подобрения в производствения процес, тестването на продукти и проблемите свързани с интеграцията на софтуер в допълнение към лабораторни изследвания. Фирми, които се интересуват от държавните насърчителни програми и отговарят на изискванията за кандидатстване, могат да се възползват от значителни облекчения в оперативен и данъчен план.

Подготовка на кандидатури по програми в областта на научноизследователската и развойна дейност

Да се кандидатства по подходяща  програма в областта на  научноизследователската и развойна дейност изисква подготовка на необходимата документация, която да подкрепи кандидатурата. Често това е непозната материя за фирми, които  не разполагат с ресурси, необходими за изготвяне на документите за кандидатстване. Делойт е в състояние да окаже съдействие по време на целия процес от подготовката на документите до предаването им.  Делойт съчетава богатия данъчен технически опит на специалистите си, в сътрудничество с високо квалифицирани учени и инженери, за да обхване множество аспекти на кандидатстването за субсидии Ние използваме глобални решения базирани на технологията за осигуряването на гладък процес  с повишена прозрачност и  за улесняване на спазването на регулаторните промени.

За да бъде в състояние да предоставя тези услуги, Делойт използва Incentives Insight методология. Тя се базира на I-смарт“ технология и позволява оптимизиране и ускоряване на събирането и обработката на данни и информация, необходими за информирани бизнес решения  по отношение на различни насърчителни програми.

Услуги при кандидатстване по държавни насърчителни програми

За да могат дружествата да се възползват от безвъзмездните средства, кредити и стимули, те трябва да вложат време и усилия. Специалистите в Делойт, занимаващи се с насърчителните програми в областта на научноизследователската и развойна дейност, имат богат опит в подготовката, договарянето и финализирането на кандидатури по насърчителни програми от първоначалния преглед на фактите до подаване на документите. Нашите познания и опит в тази специализирана област гарантират на клиентите ни, че финансовите стимули, който могат да повлияят на техните разходи, са разгледани и взети под внимание. За да бъде в състояние да предоставя тези услуги, Делойт използва Incentives Insight методология. Тя се базира на I- смарт технология и позволява оптимизиране и ускоряване на събирането и обработката на данни и информация, необходими за информирани бизнес решения.

To take advantage of the grants, credits and incentives available to a business requires time and effort. Deloitte’s R&D and Government Incentives teams are highly experienced in the practicalities of preparing, negotiating and agreeing such applications from initial feasibility reviews to document submission. Deloitte's knowledge and experience in this specialized area provides clients with the confidence of knowing that the incentives which can impact their cost of business have been considered and evaluated.

Deloitte delivers R&D and government incentives services using the Incentives Insight methodology. It is powered by I Smart technology, streamlining and accelerating the gathering and processing of data and information needed to make informed business decisions

To take advantage of the grants, credits and incentives available to a business requires time and effort. Deloitte’s R&D and Government Incentives teams are highly experienced in the practicalities of preparing, negotiating and agreeing such applications from initial feasibility reviews to document submission. Deloitte's knowledge and experience in this specialized area provides clients with the confidence of knowing that the incentives which can impact their cost of business have been considered and evaluated.

Deloitte delivers R&D and government incentives services using the Incentives Insight methodology. It is powered by I Smart technology, streamlining and accelerating the gathering and processing of data and information needed to make informed business decisions

To take advantage of the grants, credits and incentives available to a business requires time and effort. Deloitte’s R&D and Government Incentives teams are highly experienced in the practicalities of preparing, negotiating and agreeing such applications from initial feasibility reviews to document submission. Deloitte's knowledge and experience in this specialized area provides clients with the confidence of knowing that the incentives which can impact their cost of business have been considered and evaluated.

Deloitte delivers R&D and government incentives services using the Incentives Insight methodology. It is powered by I Smart technology, streamlining and accelerating the gathering and processing of data and information needed to make informed business decisions

Данъчни спорове, свързани с програми за научно изследователска и развойна дейност и държавни насърчителни програми

Програмите за научно изследователската и развойна дейност и държавните насърчителни програми често са обект на силен регулаторен контрол. Делойт съдейства при ревизии от такова естество, както и при искания, запитвания за информация или възражения от съответните държавни органи. Нашите екипи включват бивши служители на различни държавни агенции, които познават в дълбочина регулаторните процеси.