Услуги

Данъчни услуги

Делойт предлага на клиентите си широка гама от напълно интегрирани данъчни услуги. Нашият подход от задълбочени познания за бизнеса и индустрията в съчетание с иновативни подходи, съдейства на клиентите ни да се отличат в световен мащаб.

Корпоративно данъчно облагане

Екипът на Делойт разполага със специалисти с изключителни познания на данъчните и законови изисквания, както и богат опит в прилагането им на практика в целия свят. Практически данъчни съвети, в съчетание с нашата последователна схема за изпълнение на данъчни задължения, са гаранция, че системният ни подход е прилаган в множество юрисдикции. Ние помагаме да се опрости данъчното управление и контрол, като същевременно осигуряваме глобална прозрачност при вземане на информирани стратегически решения – всичко това с предимството на работата с глобален доставчик.

Прочетете повече за нашите услуги в областта на Корпоративното данъчно облагане.

Трансферно ценообразуване

Данъчните органи в България и по света обръщат все по-голямо внимание на трансферното ценообразуване по време на данъчния контрол. Делойт България разполага със специализиран екип с богат практически опит, за да посрещне нарастващата нужда от данъчни услуги с високо качество в тази област

Научете повече за услугите на Делойт в областта на Трансферното ценообразуване. 

Научноизследователска и развойна дейност, държавни насърчителни програми

В много държави се предлагат щедри субсидии, кредити и стимули в области като цифрова икономика, енергийна ефективност, околна среда, глобализация, иновации, устойчивост и обучение. Повече от 30 страни предлагат специфични данъчни стимули в областта на научноизследователската и развойна дейност, които се използват за развитие на дейности, свързани с подобрения в производствения процес, тестването на продукти и проблемите, свързани с интеграцията на софтуер в допълнение към лабораторни изследвания. Дружества, които се интересуват от държавните насърчителни програми и отговарят на изискванията за кандидатстване, могат да се възползват от тях в оперативен и данъчен план.

Научете повече за Научноизследователската и развойна дейност, държавни насърчителни програми.

Услуги за частни компании

Частните компании са изправени пред редица предизвикателства, които засягат не само успеха на компаниите, но и професионалните и лични цели на техните собственици. Каквато и да е крайната цел – първоначално публично предлагане, експанзия на нови пазари, унаследяване или продажба -интегрираните данъчни консултации са от решаващо значение. Делойт съдейства на частни компании и техните собственици, както и на физически лица със значителни активи, да разберат, планират и реализират ефективни бизнес и данъчни стратегии. При необходимост се провеждат курсове за приспособяване, за да се гарантира адекватна позиция спрямо потенциалните данъчни последици от новото законодателство и променящите се пазарни условия.

Научете повече за Услуги за частни компании.

Косвени данъци

Глобалната мрежа на Делойт от специалисти по косвените данъци и мита предоставя консултантски услуги, както и набор от ефективни аутсорсинг и косорсинг опции, прилагайки новаторски технологични решения.

Научете повече за Косвените данъци.

Управленско данъчно консултиране

В една все по-взискателна глобална среда, управлението на данъчните задължения и планирането на данъчни въпроси става все по-сложно. С широкия си опит в консултирането, технологиите, аутсорсинга, Делойт помага на предприятията да отговарят на предизвикателствата, свързани с данъчните операции, в среда на множество юрисдикции, включително данъчно облагане и отчитане и управление на риска за преки и косвени данъци. Ние помагаме на клиентите да разберат и трансформират своите процеси, технологии и ресурсни модели и, когато е подходящо, предлагаме възможности за глобален аутсорсинг. Това помага на данъчните отдели да отговарят на основните цели за качество и контрол, на цена и по начин, които създават стойност за тяхната организация.

Научете повече за Данъчното управление.

Услуги за глобални работодатели

Тъй като дружествата бележат ръст и стават по-глобални по обхват, трудово-правните въпроси стават по-сложни. Сред най-сериозните предизвикателства за дружествата днес е съответствието с разнородните данъчни закони и разпоредби за труда. Делойт предлага добре изработени стратегии и програми за развитие, които могат да помогнат за преобразуването на глобалните програми по данъчно и икономически ефективен начин.
Научете повече за Услуги за глобални работодатели.

Сливания и придобивания – данъчно облагане

Всякакви трансакции като сливания, придобивания, съвместни предприятия, капиталово инвестиране или продажба на инвестиции повдигат сложни въпроси, които изискват вниманието на опитни специалисти. Когато в сделките участват компании с глобални операции, диапазонът от въпроси, които да се вземат под внимание, се разширява. Делойт направлява своите клиенти при ефективната им ориентация в множеството данъчни, счетоводни, регулаторни, културни и свързани с пазара на труда проблеми, които възникват по време на сделката, и съдейства при управлението на риска при данъчно облагане и за потенциалното увеличаване на възвращаемостта. 

Прочетете повече за нашите услуги в областта на Сливанията и придобивания – данъчно облагане.

 

Международно данъчно облагане

Специалистите на Делойт в областта на международното данъчно облагане, предлагат голямо разнообразие консултантски услуги, чрез които мултинационалните компании могат да приведат данъчните си стратегии в съответствие с изискванията на бизнеса. Професионалистите в нашите международни  данъчни практики предоставят пълен набор от данъчни услуги, свързани с местните и международни данъчни режими. 

Прочетете повече за нашите услуги в областта на Международното данъчно облагане.  

Решения за бизнес процеси

В наши дни бизнесът функционира в изключително динамична среда: регулаторни промени, по-сложни подходи на данъчните служби и бързи технологични постижения. Тъй като оперативните модели, организационните приоритети и корпоративните култури са различни за различните бизнес сфери, еднозначните решения не са приложими. Делойт предлага решения за бизнес процеси, чрез които компаниите да определят своя уникален подход като оценят оперативната ефективност, идентифицират възможности за подобряването й в стратегически план и разработят последователни стъпки за подобрение чрез деблокиране на алтернативни ресурсни модели. Нашиятподход подпомага бизнеса за подобряване на управлението, надзора и контрола на техните счетоводни, данъчни и свързани с човешките ресурси процеси чрез гъвкава комбинация от вътрешни и външни ресурси.

Научете повече за Решенията за бизнес процеси.