Transfer pricing

Услуги

Трансферно ценообразуване

Мултинационални организации оперират в среда на безпрецедентна сложност. В резултат на повишаване обема и разнообразието на вътрешногрупови транзакции и правилата за трансферно ценообразуване, придружени от нарастващи инициативи за спазването им по целия свят са превърнали трансферното ценообразуване във водещ въпрос при управлението на риска за световния бизнес. Целта на Делойт в областта на трансферното ценообразуване е да помогне на компаниите да управляват риска чрез осигуряване на съответствие между практическите решения при транферното ценообразуване и глобалните им бизнес операции и цели, да подпомогне със стратегическа документация, която подкрепя практиките им в трансферното ценообразуване и да помогне за ефективното решаване на спорове. Делойт има заслужена репутация за качество и постигане на резултати.

Консултиране при трансферно ценообразуване и подготовката на документация

Мултинационалните фирми разширяват обема на сделките между свързани лица и непрекъснато подобряват своите вериги за доставки. Това, съчетано с повишеното международно сътрудничество между данъчните власти, представя както рискове, така и възможности. Делойт предлага практически решения като например стратегически подход при спазването на изискванията за изрaботването на документация за трансферно ценообразуване, което помага на глобалните бизнеси да постигнат своите оперативни и международни данъчни цели.
Делойт разполага с Център за Глобално трансферно ценообразуване, който включва икономисти, данъчни специалисти и експерти в бизнес управлението, които имат практически международен опит в Европа, Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион. Този централизиран глобален подход улеснява единното отчитане и елиминиране на вътрешни противоречия, които могат да възникнат при наличието на няколко доставчици на услуги, като по този начин правят процеса по-ефективен, по-ефикасен и по-лесен за обяснение на съответните органи.
За да помогне в изготвянето на документацията свързана с трансферното ценообразуване, Делойт използва методология Global Dox Insight. Този метод е базиран на технологията TP Search Smart, която оптимизира събирането и обработката на данни и информация, необходими за вземане на информирани бизнес решения.

Избягване на спорове: предварителни споразумения за пазарни цени

Трансферното ценообразуване създава много данъчни, правни и оперативни предизвикателства. За много данъкоплатци степента на несигурност - включително потенциалното ангажиране на време в случай на необходимост от анализиране на трансферното ценообразуване - не е приемлив бизнес риск.
Предварителните споразумения за пазарни цени (APAs) позволяват на данъкоплатците да постигнат по-голяма сигурност чрез предварително споразумение за методите на трансферно ценообразуване с една или повече данъчни администрации.
Опитът на Делойт в процеса на APA обхваща развитието на националните програми и тези исторически знания и усет, в съчетание с по-скорошния практически опит, ни помага да съдействаме на компаниите да управляват аспектите на своето трансферно ценообразуване проспективно - особено риска от двойно данъчно облагане.

Разрешаване на спорове: защита при проверки и процедура по взаимно споразумение /компетентни органи

Често протичането и крайният резултат от проверки с фокус върху трансферното ценообразуване зависят от първоначалните действията и отговори на запитвания към данъчните органи. Именно за това ефективното и ефикасно обяснение на бизнес политиките за трансферното ценообразуване включва ранното ангажиране на опитен международен екип, който има практически опит на всички равнища в процеса на работа с данъчните власти, от предложения за корекции от специалисти в конкретната област, през предварителните ценови споразумения, административни жалби, съдебно представителство и процедури по взаимно споразумение.

Делойт използва интегриран подход при решаването на спорове по въпросите на трансферното ценообразуване чрез процедурите по взаимно споразумение. Нашите екипи включват експерти от двете държави в спора, които работят с професионалисти, специализиращи в изискванията за местните косвени данъци, данъци, наложени от местни или областни власти, международно данъчно облагане и изчисления на лихви за забава, което неизменно се отразява на резултатите.

Оптимизация на бизнес модел

Глобалната икономическа среда се характеризира с непрекъснати подобрения в технологията, спешното приемане и прилагане на най-добрите практики и процеси, както и възможността за законодателни промени. Оценката на международния глобален бизнес модел вече не е упражнение по желание. Оптимизация на бизнес модела (BMO) е процесът на разбиране на нуждите на операциите и на данъчното право и интегрирането им в единен бизнес модел.

Делойт предоставя висококачествени, индивидуални данъчни и ВМО услуги, които са насочени към подпомагане на мултинационални компании в интегрирането на оперативните и данъчни изисквания по измерим и устойчив начин, за да могат бизнес лидерите да вземат ефективни решения, като вземат предвид данъчното облагане.

Делойт предоставя услугата за оптимизиране на бизнес модели, използвайки методологията на BMO Insight, която представлява набор от подходи за разработване на решения на редица данъчни въпроси и възможности базирани на дългогодишен опит.