Прессъобщения

Второ глобално проучване на Делойт сред ИТ директорите

2014

Инвестициите в технологиите – стратегически приоритет. Бюджетите на ИТ директорите за иновации - все още недостатъчни.

Организациите по света си поставят за цел по-голям ръст, а за голяма част от тях инвестирането в технологии е стратегически приоритет.  Цифровите устройства, анализът на данни и “big data” получават предимство с промяната в технологиите според това как оперира бизнеса, а компаниите адаптират оперативните си модели, за да отразят дигиталната икономика.

И все пак,  въпреки, че повече от половината от ИТ директорите (52%) считат иновациите като важен приоритет, те получават малко финансиране за тях в рамките на ИТ отделите си. Бюджетите на почти половината от тях отделят само 10% за дейности свързани с иновациите.

Второто глобално проучване на Делойт на мненията на ИТ директорите показва несъответствие между ентусиазма свързан с иновациите и предложените инвестиции в технологиите от една страна и ролята, която имат ИТ директорите в този прoцес. Над 900 ИТ директори и мениджъри от 49 страни споделиха своите мнения, приоритети, възможности и предизвикателства.

Кевин Уолш, ръководител на практиката за технологично консултиране в Делойт, казва: „Тазгодишното проучване показва реална промяна на мненията на членовете на управителните бордове към инвестиции в технологиите и значението на новите и цифровите технологии за развитието на бизнеса. 

Нагласите на бизнес лидерите по отношение на риска са дори по-голяма пречка и от недостатъчните бюджети, които се определят за по-рискови ИТ инвестиции за иновации и растеж, според ИТ директорите.  Докато резултатите от проучването показват, че ИТ директорите са склонни да предприемат разумни рискове по отношение ИТ инвестиции (71 % се класифицират като толерантни към риска, но все пак остават предпазливи ), стремежът за инвестиции от този род не е адекватно отразен в текущите портфейли от проекти.

„ ИТ директорите най-често се асоциират с поддържането на основните ИТ системи, казва Walsh. „ И все пак, ключов въпрос в тазгодишното изследване е дали ИТ директорите биха поели повече отговорност за технологични иновации, за да подпомогнат растежа на своите организации. Предизвикателството ще е да се убеди  мениджмънта на компаниите, че те са способни да предоставят тези нови технологии“.

Въпреки предизвикателствата, се наблюдават значителни подобрения в бизнес отношенията. Нашите изводи показват че ИТ директорите се превръщат във все по-ефективни бизнес партньори (10 % увеличение  в сравнение с миналата година, като половината от тях се оценяват като „силни и ефективни“).

Ако се наблюдават резултатите на индивидуално ниво, все още има разминаване при лидерските взаимоотношения.   Четири  от пет ИТ директори (79%) определят отношенията си с финансовите директори  като „много важни“ , 42% определят тези взаимоотношения като „много добри“.  Новото поколение бизнес лидери и техните роли стават все по-значими – като например Директор по цифрови технологии и Директор по управление на данните. „За ИТ директорите е изключително важно да изградят по-силни и основани на взаимно доверие отношения с новите лидери, които  създават нови тенденции, или всъщност самите ИТ директори трябва да са сигурни, че техните функции включват и тези роли.“, казва Уолш.

„Следващите 12 месеца ще бъдат много важни за ИТ директорите и техните взаимоотношения с лидерите на компаниите. Добрите бизнес отношения ще доведат до по-големи възможности за по-голяма ангажираност и получаване на отговорност спрямо процеса на иновации. Сега е момента за ИТ директорите да изберат дали да бъдат основно поддръжка на ИТ системите или да се превърнат във фактор на растеж чрез технологичните иновации,“ заключава Уолш.

Основни изводи:

  • ИТ бюджети. 77% от ИТ бюджетите са същите или по-високи в сравнение с 2013, 23% са намалени. Повече от половината от бюджетите (55%) са за обичайните дейности, а останалата част е разпределена за бизнес промяната (23%) и бизнес растежа (22%). На въпроса дали биха инвестирали повече пари в нови дейности, ако разполагаха с такъв бюджет, 30 % от ИТ директорите са отговорили, че биха инвестирали в анализи и „големи данни“ . Инвестиции в  мобилни приложения  (17%) и „частен облак“ (15%) са на второ и трето място.
  • ИТ приоритети. Нови нужди на бизнеса (71%) и дигитална стратегия (47%) заемат челно място сред приоритетите за следващите 12-18 месеца.  Намаляване на ИТ разходите е отбелязано като отговор от 20% по-малко респонденти в сравнение с 2013 (през 2014, 35% го считат за приоритетно срещу 56% през 2013).
  • Партньорство с бизнеса. ИТ директорите са станали по-ефективни бизнес партньори, като половината от ИТ директорите се оценяват като „силна и ефективна“ страна, което е с 10% повече от миналата година. 79% от запитаните определят своите взаимоотношения с главните изпълнителни директори като „много важни“, но само 42% считат, че към момента те са „много добри“.  Подобно разминаване се наблюдава и във взаимоотношенията с главните финансови директори и главните оперативни директори.
  • Иновации. Повечето ИТ директори имат ограничени бюджети за дейности, свързани с иновациите. Почти половината от ИТ директорите отделят по-малко от 10% за тази цел.  И все пак, бариера номер 1 за предприемане на по-рискови ИТ инвестиции е нагласата на бизнес лидерите към поемането на риск, втората е бюджета.
  • Анализи на данни. Половината от ИТ директорите инициират и внедряват дейности по  анализи на данни – промяна от миналата година, когато много от респондентите, казваха, че първо предстои да бъдат убедени в ползата от анализите. Основите бариери пред приемането на тези дейности са липсата на квалифицирани професионалисти, които да използват тази информация (26%) и липсата на централизиран подход към събиране и анализиране на данни (22%). 
The Deloitte CIO Survey 2014
Полезна ли Ви беше тази информация?