FirstBird Privacy Notice

Information on processing your personal data for Hiring Referrals:

Information on processing of personal data on FirstBird platform

“Deloitte” or “DTTL” refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, its network of member firms, and their related entities. Neither Deloitte Touche Tohmatsu Limited nor any of its member firms has any liability for each other’s acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, or other related names. “Deloitte Central Europe”, “DCE”, “the firm” or “we”, “us” or “our” refers to one or more entities organised under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

Deloitte Central Europe (“Deloitte CE”) is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

Purposes of personal data processing

In order to associate your application with a Deloitte CE individual that refereed you, or whose job advertisement you have otherwise followed, and to forward you from Firstbird to Deloitte CE recruitment platform where you can complete the recruitment process, it is necessary to collect and process your personal data in the extent of:

Name, surname and email address.

The provision of your data is necessary if you want to submit your application as part of hiring referral.

Personal data controllers

Deloitte CE entities offering new job opportunities and conducting the recruitment process can be found here.

Legal basis – legitimate interest

Deloitte collects and processes personal data specified in this privacy notice based on its legitimate interest to optimize the referral recruitment processes by giving you access to FirstBird platform thus allowing you to initiate the recruitment process at Deloitte CE.

Processors of personal data

Your personal data will also be processed on our behalf by Firstbird GmbH, Hietzinger Hauptstrasse 34, 1130 Vienna, Austria – our partner providing the Firstbird platform you are applying through.

The Personal Data may be also disclosed to the competent authorities as authorized by the applicable laws.

The period for which the personal data will be stored: If you do not complete full registration at Deloitte CE recruitment platform, your personal data will be deleted from Firstbird after 30 days. If you decide to continue, relevant privacy information will be presented to you regarding our processing of your data as part of the recruitment process at Deloitte CE.

You have your right to:

 • request access to your personal data (and request a copy of the personal data that we process),
 • request us to update and correct your personal data (right to rectification),
 • request us to delete your personal data (where possible), or
 • require a restriction on the processing of your data.

You can enforce all rights described here can be enforced by sending e-mail to: cerecruitmentsupport@deloittece.com.

You can also contact CEprivacy@deloittece.com for any questions related to processing your personal data including the security safeguards when transferring the data outside of the EU region.

It is also your right to lodge a complaint with a local data protection supervisory authority in the country of your residence in case you are of an opinion that the processing of your personal data infringes the GDPR.

 

Adatkezelési Tájékoztató a Firstbird ajánlási platform használata során megvalósított adatkezelésről

„Deloitte” vagy „DTTL” az Egyesült Királyságban „company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. Sem a Deloitte Touche Tohmatsu Limited sem annak bármely tagvállalata nem felelős a másik entitás cselekedeteiért vagy mulasztásaiért. Minden tagvállalat önálló, egymástól elkülönülő “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, vagy más hasonló név alatt működő jogi személy. A “Deloitte Central Europe”, “DCE”, “a társaság” vagy “mi”, “minket” vagy “miénk” a Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagjaként működő Deloitte Central Europe Holdings Limited ernyőszervezet alatt szerveződött egy vagy több jogi személyre utal. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek önálló, egymástól elkülönülő jogi személyek.

A Deloitte Central Europe (“Deloitte CE”) regionális szervezet, mely a Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagjaként működő Deloitte Central Europe Holdings Limited ernyője alatt szerveződött entitásokat foglalja magában. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek önálló, egymástól elkülönülő jogi személyek.

Az adatkezelés célja

Annak érdekében, hogy az adatalany jelentkezése során beazonosítható legyen a jelöltet ajánló Deloitte munkavállaló, avagy az a Deloitte munkavállaló, akinek az álláshirdetésére a jelölt jelentkezett, és a jelentkezés átirányítható legyen a Firstbird Platformról a Deloitte toborzó platformjára, ahol a jelöltnek lehetősége nyílik a toborzási eljárást befejezni, a jelölt alábbi adatainak kezelése szükséges:

Név, vezetéknév, email cím.

Az adatok megadása ahhoz szükséges, hogy a jelölt a jelentkezését mint az adott Deloitte munkavállaló által ajánlott jelölt adja be.

Adatkezelők

Az alábbi Deloitte társaságok mint közös adatkezelők, melyek új álláslehetőségeket kínálnak és kiválasztási eljárást folytatnak le:

 • Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. (a Deloitte Magyarország összes tagvállalata nevében jogosult az adatok kezelésére, továbbá arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást nyújtson az adatalanyok részére, és minden, az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre reagáljon)
 • Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
 • Deloitte CRS Kft., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
 • Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
  (együttesen „Deloitte Magyarország”)

Adatkezelés jogalapja – jogos érdek

A Deloitte Magyarország a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat fennálló jogos érdekére tekintettel gyűjti és kezeli, a Deloitte Magyarországnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ajánlás útján működő toborzási eljárását optimalizálja azáltal, hogy a jelölteknek is hozzáférést ad a FirstBird platformhoz, melynek használatával megindítható a Deloitte Magyarország kiválasztási eljárása.

Adatfeldolgozók

A személyes adatokat az adatkezelők megbízásából a Firstbird GmbH (székhely: Hietzinger Hauptstrasse 34, 1130 Bécs, Ausztria) adatfeldolgozóként kezeli – a Firstbird platform-ot üzemeltető partner, mely platformon keresztül a jelentkezés történik. A személyes adatok továbbításra kerülhetnek hatóságok felé, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok azt előírják.

Adatmegőrzés időtartama:

Ha a jelölt nem fejezi be a regisztrációt a Deloitte toborzó platformján, a személyes adatok a Firstbird platformról 30 nap elteltével törlésre kerülnek. Amennyiben a jelölt folytatja a regisztrációját, úgy a Deloitte Magyarország kiválasztási eljárásában alkalmazott adatkezelésről megkapja a megfelelő tájékoztatást.

Az adatalanyt az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti, hogy hozzáférhessen a személyes adataihoz (a kezelt adatairól másolatot is kérhet),
 • kérheti személyes adatai módosítását, helyesbítését, pontosítását (helyesbítéshez való jog),
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen, mely esetben az adatkezelő az adatokat törli,
 • kérheti személyes adatai törlését (ahol ez lehetséges), vagy
 • kérheti az adatkezelés korlátozását,
 •  amennyiben vitatott az adatok pontossága (a korlátozás mindaddig tart, amíg ki nem derül, hogy az adatokat pontosítani szükséges vagy sem),
 • ha azadatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok korlátozását,
 • ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra a meghatározott célból, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 A fenti jogok érvényesítése esetén a cerecruitmentsupport@deloittece.com e-mail címre szükséges eljuttatni a kérelmet.

 • Jogorvoslathoz való jog: az adatalany jogainak megsértése esetén jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, ideértve az Európiai Unión kívüli adattovábbítások esetén alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kérdéseket is, a CEprivacy@deloittece.com e-mail címre küldhetők.

 

Information on processing your personal data for Recruitment process:

Avature – Privacy Notice

Information on your personal data processing

Purpos(es) of processing

Assessment of your candidate profile and its suitability for the specific position you apply for and related communication

The scope of your personal data processed:

 • data that you fill –into the web-form when applying for the respective job, or when creating you user profile
 • data that you create or provide during the hiring process (test results or data included in your CV or shared during your interview with our Talent representatives)1
 • data about yourself that you make publicly available (on your social site profiles for example)
 • data created or provided by our Talent representatives during the hiring process (notes from interviews for example).

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte recruitment platform and provide proper security measures, based on our legitimate interest and to be able to verify the fulfillment of ToU, it is necessary to collect and process:

 • data about access to your account collected by the recruitment platform (user’s logs, including your IP address)

by the following entities that belong to the Deloitte2 CE3 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller:

Deloitte Advisory and Management Consulting Private Limited Company, Dozsa Gyorgy ut 84/C, 1068 Budapest, Hungary (company registration number: 01-10-044100),
Deloitte Auditing and Consulting Ltd., Dozsa Gyorgy ut 84/C, 1068 Budapest, Hungary (company registration number: 01-09-071057),
Deloitte CRS Limited Liability Company, Dozsa Gyorgy ut 84/C, 1068 Budapest, Hungary (company registration number: 01-09-975176),
Deloitte Legal Göndöcz and Partners Law Firm, Dozsa Gyorgy ut 84/C, 1068 Budapest, Hungary,
Deloitte Consulting S.A., KRS 0000241471, NIP 5271031162, fully paid share capital: PLN 1 331 253, headquartered at 22 Jan Pawel II Avenue, 00 133, Warsaw

Processors of personal data:

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:
Deloitte Talent team representatives, members of the respective Deloitte team/Deloitte CE leadership
The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The processing of your personal data is based on your will to apply for a job  (Article 6 1. (b) of General Data Protection Regulation /GDPR4 /)

In case of processing your personal data about access to your account collected by the recruitment platform (user’s logs, including your IP address) the processing is based on our legitimate interest (Article 6 1. (f) of GDPR.

The period for which the personal data will be stored is:
6 months after the termination of the recruitment procedure for the specific position you applied.
After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted unless you decide otherwise.
User’s logs, including IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months. Deletion of an account will result in user’s logs de-identification.

You acknowledge that as the personal data subject you have the right to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or a restriction, and object to the data processing, as well as the right to data portability, the right to withdraw your consent at any time.

You are aware that you can access, update or remove your data from the system, as well as delete your user account permanently by logging into your account. To ask for data portability or withdraw your consent you can also contact system administrators by sending an e-mail request to the data controller at:

CEHUjobs@deloittece.com
You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence,in Hungary to:
National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Registered seat: Falk Miksa u. 9-11, 1055 Budapest, Hungary
Postal address: Pf.: 9, 1363 Budapest, Hungary
Phone number: +36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.  

If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com.

As a data subject you may decide not to provide your personal
data however in such case your application will have to be excluded from the
hiring process. The same applies to your request to rectify or erase your data
at a later date during the hiring process.

Your consent is voluntary however the processing of your personal data is necessary to fulfil the purposes described here-above. If your consent is not granted or you later send a request for rectification or erasure of your data, or withdraw your consent, this will mean that you will not be able to participate in the recruitment process of the specific job you applied with the above mentioned Deloitte entities as data controllers. Please note that this consent is not required for the assessment of your candidate profile and its suitability for new job opportunities within Deloitte CE, and to receive the job offers and related communication on the future job opportunities from Deloitte CE entities.

1 Please note that Deloitte is interested only in data that is clearly related to your professional experience, training, education and skills; data that are not related and/or relevant to the job performance including data concerning your private life is not required and expected, please make sure that such data is not part of your CV that will be provided to Deloitte.

 2 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see : www.deloitte.hu/magunkrol to learn more about our global network of member firms.

3 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

4 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Avature – Adatkezelési Tájékoztató

Önkéntesen hozzájárulok a megadott személyes adataim, az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt körben történő kezeléséhez, az ott meghatározott célokból és feltételekkel

Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó információ

Az adatkezelés célja(i)

Pályázati profiljának és annak az Ön által megpályázott pozícióra való alkalmasságának értékelése és a kapcsolódó kommunikáció

Kezelt személyes adatainak köre:

 • adatok, amelyeket megad a webes felületen, amikor állásra jelentkezik, vagy amikor a felhasználói fiókját létrehozza
 • adatok, amelyeket a felvételi folyamat alatt hoz létre vagy ad meg (teszt eredmények vagy az önéletrajzából származó adatok vagy, amelyeket a Talent képviselőinkkel oszt meg az interjú során)1
 • Önre vonatkozó adatok, amelyeket nyilvánosan elérhetővé tesz (például közösségi oldalai profiljain)

a Talent képviselőink által a felvételi folyamat során létrehozott vagy biztosított adatok (például jegyzetek az interjúkról).

A Deloitte toborzási platform Általános Szerződési Feltételeinek való megfelelés biztosítása és a megfelelő adatbiztonsági intézkedések biztosítása érdekében, jogos érdekünk alapján és annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak teljesítését, szükséges az alábbi adatok kezelése:

- a toborzási platform által gyűjtött, az Ön fiókjához való hozzáférésre vonatkozó adatok (felhasználói naplófájlok, beleértve az Ön IP-címét).

az alábbi Deloitte2 CE3 vállalatcsoporthoz tartozó entitások, vagy azok szállítói vagy adminisztratív szolgáltatásai és informatikai szolgáltatói által:

Adatkezelő:

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., Magyarország, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C (cégjegyzékszám: 01-10-044100),
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Magyarország, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C (cégjegyzékszám: 01-09-071057),
Deloitte CRS Kft. Magyarország, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C (cégjegyzékszám: 01-09-975176),
Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda, Magyarország, 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C
Deloitte Consulting S.A., KRS 0000241471, NIP 5271031162, jegyzett tőkéje: PLN 1 331 253, központ: 22 Jan Pawel II Avenue, 00 133, Varsó

Adatfeldolgozók:

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varsó, Lengyelország
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 - Vinohrady, Cseh Köztársaság
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prága 2 - Vinohrady, the Cseh Köztársaság
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, Egyesült Királyság
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, társaság az alábbi bejegyzett székhellyel 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, Egyesült Királyság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Deloitte CE iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok jogosulatlan felhasználását és az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatvédelmi incidenseket (adatbiztonsági incidenseket).

A személyes adatok az alábbi címzettek, illetve címzettek kategóriái számára lesznek hozzáférhetőek:
Deloitte Talent csapat képviselői, a megfelelő Deloitte csapat/Deloitte CE vezetőség tagjai.
A személyes adatok a hatályos jogszabályokkal összhangban a hatóságoknak is átadhatók, amelyek egy adott megkeresés keretében személyes adatokhoz férhetnek hozzá.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik (Az Általános Adatvédelmi Rendelet GDPR / 6. cikk 1. bekezdés (a) pont)

A toborzási platform által gyűjtött, az Ön fiókjához való hozzáférésre vonatkozó adatok (felhasználói naplófájlok, beleértve az Ön IP-címét) kezelése esetén az az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk (GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pont.

A személyes adatok megőrzésének időtartama:
6 hónap az Ön által megpályázott munkakör felvételi eljárása befejezését követően.
Ezen időszak lejártát követően a személyes adatait teljes mértékben anonimizáljuk, vagy töröljük, hacsak Ön másként nem dönt.

A felhasználói naplófájlokat, beleértve a toborzási platform által gyűjtött IP-címet is, 6 hónapig tároljuk, a felhasználói fiók törlése esetén pedig anonimizáljuk.

Tudomásul veszi, hogy Ön mint a személyes adatok érintettje jogosult arra, hogy az adatkezelőtől személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását kérje, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint, hogy joga van az adathordozhatósághoz és a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Tisztában van vele, hogy a fiókjába bejelentkezve hozzáférhet, frissítheti vagy eltávolíthatja adatait a rendszerből, valamint véglegesen törölheti felhasználói fiókját. Adathordozhatósági kérelem előterjesztéséhez vagy hozzájárulása visszavonásához a rendszergazdákkal is kapcsolatba léphet az adatkezelőhöz intézett alábbi e-mail címen:
CEHUjobs@deloittece.com

Önnek szintén joga van a lakóhelye szerinti felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, Magyarországon a:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos bármely kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot: CEprivacy@deloitte.com.

Az Ön hozzájárulása önkéntes, azonban személyes adatainak kezelése szükséges a fent leírt célok teljesítéséhez. Ha a hozzájárulását nem adja meg, vagy később kéri adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy visszavonja hozzájárulását, ez azt vonja maga után, hogy nem tud majd részt venni az adott munkakör felvételi folyamatában, amelyre jelentkezett a fent említett Deloitte entitásokkal, mint adatkezelőkkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a hozzájárulás nem szükséges ahhoz, hogy a Deloitte CE-n belüli új álláslehetőségekre vonatkozóan pályázati profilja és annak alkalmassága értékelésre kerüljön, és ahhoz sem, hogy tájékoztatást és kapcsolódó kommunikációt kapjon a Deloitte CE-n belüli jövőbeni munkalehetőségről.

1 Kérjük vegye figyelembe, hogy a Deloitte számára csak az Ön szakmai tapasztalatával, képzésével, oktatásával és képességeivel egyértelműen kapcsolatos adatok érdekesek, az olyan adatokat, amelyek nem kapcsolódnak vagy nem relevánsak a munkahelyi teljesítmény viszonylatában, beleértve az Ön magánéletére vonatkozó adatokat is, nem szükséges és elvárt megadni, kérjük győződjön meg arról, hogy ezek az adatok nem szerepelnek az önéletrajzában, amely a Deloitte részére átadásra kerül.

2 A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.

3 A Deloitte Central Europe a regionális szervezete a Deloitte Central Europe Holdings Limited társaság esernyője alá szervezett entitásoknak, amely a Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagja. A szolgáltatásokat a Deloitte Central Europe Holdings Limited kapcsolt- és leányvállalatai nyújtják, amelyek különálló és független jogi entitások.

4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet)

*Relevant provisions informing about account management will be applicable only in you’ll decide to create an account at our Careers Portal at later stage

Did you find this useful?