About us

 FirstBird Privacy Notice

Information on processing your personal data for Hiring Referrals:

Information on processing of personal data on FirstBird platform

“Deloitte” or “DTTL” refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, its network of member firms, and their related entities. Neither Deloitte Touche Tohmatsu Limited nor any of its member firms has any liability for each other’s acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, or other related names. “Deloitte Central Europe”, “DCE”, “the firm” or “we”, “us” or “our” refers to one or more entities organised under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

Deloitte Central Europe (“Deloitte CE”) is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

Purposes of personal data processing

In order to associate your application with a Deloitte CE individual that refereed you, or whose job advertisement you have otherwise followed, and to forward you from Firstbird to Deloitte CE recruitment platform where you can complete the recruitment process, it is necessary to collect and process your personal data in the extent of:

Name, surname and email address.

The provision of your data is necessary if you want to submit your application as part of hiring referral.

Personal data controllers

Deloitte CE entities offering new job opportunities and conducting the recruitment process can be found here.

Legal basis – legitimate interest

Deloitte collects and processes personal data specified in this privacy notice based on its legitimate interest to optimize the referral recruitment processes by giving you access to FirstBird platform thus allowing you to initiate the recruitment process at Deloitte CE.

Processors of personal data

Your personal data will also be processed on our behalf by Firstbird GmbH, Hietzinger Hauptstrasse 34, 1130 Vienna, Austria – our partner providing the Firstbird platform you are applying through.
The Personal Data may be also disclosed to the competent authorities as authorized by the applicable laws.
The period for which the personal data will be stored: If you do not complete full registration at Deloitte CE recruitment platform, your personal data will be deleted from Firstbird after 30 days. If you decide to continue, relevant privacy information will be presented to you regarding our processing of your data as part of the recruitment process at Deloitte CE.

You have your right to:

 • request access to your personal data (and request a copy of the personal data that we process),
 • request us to update and correct your personal data (right to rectification),
 • request us to delete your personal data (where possible), or
 • require a restriction on the processing of your data.

You can enforce all rights described here can be enforced by sending e-mail to: cerecruitmentsupport@deloittece.com.

You can also contact CEprivacy@deloittece.com for any questions related to processing your personal data including the security safeguards when transferring the data outside of the EU region.

It is also your right to lodge a complaint with a local data protection supervisory authority in the country of your residence in case you are of an opinion that the processing of your personal data infringes the GDPR.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na platformie Firstbird

Nazwa „Deloitte” lub „DTTL” odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich oraz ich jednostek stowarzyszonych. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani żadna z firm członkowskich nie ponoszą wzajemnej odpowiedzialności za swoje działania lub zaniechania. Każda firma członkowska jest oddzielnym i niezależnym podmiotem prawnym działającym pod nazwą „Deloitte”, „Deloitte & Touche”, „Deloitte Touche Tohmatsu” lub inną podobną nazwą. Określenia takie jak „Deloitte Central Europe”, „Deloitte CE”, „firma”, „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do jednego bądź kilku podmiotów działających w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne.

Deloitte Central Europe („Deloitte CE”) to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne.

Cele przetwarzania danych osobowych

W celu powiązania Państwa zgłoszenia z pracownikiem Deloitte CE, który Państwa polecił lub opublikował ogłoszenie o pracę, na które Państwo odpowiedzieli, oraz przekierowania Państwa z platformy Firstbird na platformę rekrutacyjną Deloitte CE, na której będą Państwo mogli dokończyć proces rekrutacyjny, konieczne jest zebranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych obejmujących:

Imię, nazwisko i adres e-mail.

Udostępnienie danych jest konieczne, aby mogli Państwo przesłać zgłoszenie w ramach procesu poleceń pracowniczych.

Administratorzy danych osobowych

Lista podmiotów Deloitte CE publikujących nowe oferty pracy oraz prowadzących procesy rekrutacyjne znajduje się tutaj.

Podstawa prawna

Deloitte zbiera i przetwarza dane osobowe określone w niniejszej Informacji o ochronie prywatności na podstawie uzasadnionego interesu dotyczącego optymalizacji procesu poleceń pracowniczych poprzez umożliwienie Państwu dostępu do platformy Firstbird, a tym samym rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego w Deloitte CE.

Podmioty przetwarzające dane osobowe

Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w naszym imieniu przez Firstbird GmbH, Hietzinger Hauptstrasse 34, 1130 Wiedeń, Austria - naszego partnera dostarczającego platformę Firstbird, za pośrednictwem której przesyłają Państwo zgłoszenie.
Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione odpowiednim organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Jeżeli nie dokonają Państwo pełnej rejestracji na platformie rekrutacyjnej Deloitte CE, Państwa dane osobowe zostaną usunięte z platformy Firstbird po upływie 30 dni. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować rekrutację, otrzymają Państwo stosowne informacje dotyczące ochrony prywatności w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych w ramach procesu rekrutacyjnego w Deloitte CE.

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych (oraz żądania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych),
 • żądania aktualizacji i sprostowania przez nas dotyczących Państwa danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych (jeśli to możliwe), lub
 • żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo egzekwować wszelkie przysługujące Państwu prawa opisane w niniejszym dokumencie, wysyłając e-mail na adres: cerecruitmentsupport@deloittece.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w zakresie zabezpieczeń stosowanych podczas przesyłania danych poza region UE, mogą Państwo napisać na adres CEprivacy@deloittece.com

Ponadto, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego w kraju swojego miejsca zamieszkania.
 

Information on processing your personal data for Recruitment process:

Please be informed that for purposes of the recruitment process for a specific position at Deloitte as well as administration of your application submitted in connection with the above, your data need to be processed within such scope and on such terms as set out below:

Scope of personal data to be processed:

 • any data and information which you provide in the electronic registration form used for creating an account in Deloitte’s recruitment system or in connection with your application to a specific position;
 • any data and information that are created or provided by you during Deloitte’s recruitment process (for instance, the results of your recruitment tests, the data contained
  in your CV/other application documents or the data you provided in the course of the interview with a representative of Deloitte’s Talent Team);
 • any data and information which you have disclosed publicly (for instance, through professional social networking sites or when you provide us with the information specified above);
 • any data and information that concern you and have been created in the course of the process of your application to a specific position at Deloitte (for instance, notes taken by a representative of Deloitte’s Talent Team during your interview).

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte recruitment platform and provide proper security measures for processing of the data by the platform, it is necessary to collect and process:

 • data about access to your account collected by the recruitment platform (user’s logs, including your IP address)

Purposes for which personal data are processed, data controllers and recipients of personal data:

 • The personal data within the scope set out above will be processed by Polish Deloitte entities from the Deloitte2 CE3 group, which, in connection with the creation and maintenance of an account within Deloitte’s recruitment system, allow to apply for a specific position at Deloitte. Polish Deloitte entities mentioned above, are acting in the capacity of data controllers.
 • data controllers:

-Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.;
-Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k;
-Deloitte Poland sp. z o.o.;
-Deloitte Audyt sp. z o.o.;
-Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.;
-Deloitte PP sp. z o.o.;
-Deloitte Advisory sp. z o.o.;
-Deloitte Consulting S.A.;
-Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k.;
-Deloitte Services sp. z o.o.;
-Deloitte CE Business Services sp. z o.o
all of which have their registered seat at al. Jana Pawła II 22 in Warsaw (00-133), and

-Deloitte Digital sp. z o.o.;
-Deloitte Digital BPO sp. z o.o.;
both of which have their registered seat at ul. Tymienieckiego 22G in Łódź (90-349).

The personal data will be made available to the following (categories of) data recipients:
-the personnel of Deloitte’s Talent Team;
-the personnel of Deloitte’s professional services departments participating in the recruitment process;
-the administrators of Deloitte’s recruitment system.

 • data processors:

-Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary;
-Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Prague, the Czech Republic;
-Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Prague, the Czech Republic;
-Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR, London, UK;
-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Redmond, USA;
-Avature Limited, 25 Wilton Road-Victoria, London-Greater London SW1V 1LW, London, UK.

 • other personal data recipients:

-The personal data may also be disclosed to the competent authorities and entities which are duly authorized under the applicable laws and regulations.

Future recruitment processes at Deloitte CE:

 • Additionally, with your separate and voluntary consent, your personal data may also be processed by other entities being part of the Deloitte CE group and/or by their subcontractors and/or IT solution providers, for purposes of future recruitment processes, including so that you may receive offers regarding cooperation opportunities and related communication about future cooperation opportunities from the Deloitte CE entities.

Legal basis for processing of personal data:

Where applicable, the basis for the processing of your personal data by Deloitte will be:

 • ensuring Deloitte’s compliance with the applicable laws and regulations (e.g. if Deloitte needs to process your personal data - as the potential employer - within the scope and in the manner set out in the applicable laws and regulations, in connection with recruitment for a specific job position);
 • performance of the contract to which you are a party or Deloitte’s taking the necessary steps prior to such contract conclusion (e.g. if Deloitte needs to process your personal data under civil law contracts being concluded, in connection with recruitment processes);
 • your consent to personal data processing (e.g. if, during the recruitment process, you decide to provide Deloitte voluntarily with your personal data beyond the scope required by the applicable laws and regulations).
 • fulfillment of the Terms of Use for Deloitte recruitment platform (contract accepted by the user who created an account) and legitimate interest of Deloitte, that is necessity to provide secure processing of the data by the platform.

Security of personal data:

 •  Both Deloitte data controllers and Deloitte’s data processors apply appropriate (technical, physical and organizational) measures in line with the market standard, to ensure confidentiality, integrity and availability of the personal data processed, prevent unauthorized use of or access to personal data and to prevent data breaches (security incidents), in accordance with the guidelines and policies in place at Deloitte CE as well as the applicable laws and regulations.

Personal data retention period:

 • The personal data will be stored for the duration of the recruitment process and for an additional period of three 3 (three) years of its end. Following the expiry of the above-mentioned period, the personal data will be anonymized, unless you decide otherwise.
 • User’s logs, including IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months. Deletion of an account will result in user’s logs de-identification.

Rights of the data subject:

Please be informed that - where applicable and to the extent specified by the applicable personal data protection legislation - you have the right to:

 •  request from the data controller access to and rectification or erasure of your personal data, restriction of processing, the right to object to processing as well as the right to data portability and the right to withdraw your consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. To exercise these rights, please contact the data controller at: ceplrekrutacja@deloittece.com;
 • request that your user account in Deloitte’s recruitment system be deleted, by logging in to your user panel and performing the account deletion operation.
  Please also be informed that if you conclude that your personal data are processed by Deloitte unlawfully, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in charge of personal data protection in the country of your habitual residence.                                                          Should you have any additional questions as to the processing and protection of your personal data, please contact Deloitte at ceprivacy@deloittece.com.
 • The provision of your personal data within the scope necessary for the recruitment process, is essential for your participation in a specific recruitment process carried out by Deloitte. Non-provision of the personal data referred to above or any subsequent request to delete, modify or rectify such data may result in the exclusion of your application from Deloitte’s recruitment process. However, as the data subject you may decide not to provide us, in the course of a specific recruitment process carried out by Deloitte, with your personal data beyond the scope necessary for the recruitment process, and your consent in this regard is voluntary.

1  Special attention should be paid to whether the data and information you provide during
Deloitte’s recruitment process (for instance, those contained in your CV/other application documents) include: (i) your basic identification data, which means the name (names), surname, date of birth, email address or telephone number; and (ii) your basic professional information, which means the
educational background, experience, professional qualifications and skills as well as your professional/employment history, as this is the only information that Deloitte may be interested in with regard to the recruitment process. Other data and information, which are not related to the areas
specified above - in particular those concerning your private life and personal area - are not required to be provided to Deloitte. Therefore, please do not include them in your application documents if you do not want to provide them. However, if you wish to provide us with your personal data beyond the scope
that is necessary for the recruitment process, we understand that by including such information within your application documents and continuing application process, you grant your consent to process such data for the same purposes and by the same entities as in the case of your personal data which are necessary for the recruitment process;

2  “Deloitte” refers to Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), a UK private company limited by guarantee, its network of member firms, and their subsidiaries and affiliates. Each DTTL member firm is a separate and independent legal entity. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Additional information on our global network of member firms is available by clicking on the About Deloitte link.

3 “Deloitte Central Europe” is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of, and firms associated with Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

Informujemy, że na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w ramach Deloitte oraz obsługi Twojej aplikacji złożonej w związku z powyższym, niezbędne jest przetwarzanie dotyczących Ciebie danych w następującym zakresie i na zasadach określonych w ramach niniejszego dokumentu:

Zakres danych osobowych podlagających przetwarzaniu:

 • dane oraz informacje wprowadzone przez Ciebie w ramach elektronicznego formularza rejestracyjnego służącego do zakładania konta w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte lub w związku z aplikowaniem na konkretną ofertę;
 • dane oraz informacje utworzone lub przekazane przez Ciebie podczas procesu rekrutacyjnego Deloitte (na przykład: wyniki dotyczących Ciebie testów rekrutacyjnych, dane zawarte w przekazanym przez Ciebie formularzu CV/innych dokumentach rekrutacyjnych1 lub dane udostępnione przez Ciebie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Działu Talent Team Deloitte);
 • dane oraz informacje udostępnione przez Ciebie publicznie (na przykład: w ramach profesjonalnych portali społecznościowych o charakterze zawodowym);
 • dane oraz informacje odnoszące się do Ciebie, które zostały utworzone w ramach procesu aplikowania przez Ciebie na konkretną ofertę w ramach Deloitte (na przykład: notatki utworzone przez przedstawiciela Działu Talent Team Deloitte podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Aby zapewnić zgodność z Warunkami Użytkowania portalu rekrutacyjnego Deloitte oraz zagwarantować odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzanych w nim danych, niezbędne jest gromadzenie i przetwarzanie:

 •  danych o dostępie do Twojego konta zebranych przez platformę rekrutacyjną (logów użytkownika, zawierających adres IP).

Cele przetwarzania, administratorzy danych oraz odbiorcy danych:

 • Dane osobowe w zakresie opisanym powyżej, będą przetwarzane przez polskie spółki Deloitte należące do grupy Deloitte2 CE3 , które w związku z założeniem i obsługą konta w ramach portalu rekrutacyjnego Deloitte, umożliwiają aplikowanie na konkretną ofertę za jego pośrednictwem. Polskie spółki Deloitte o których mowa powyżej, występują w charakterze administratorów danych.

-Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.;
-Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k;
-Deloitte Poland sp. z o.o.;
-Deloitte Audyt sp. z o.o.;
-Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.;
-Deloitte PP sp. z o.o.;
-Deloitte Advisory sp. z o.o.;
-Deloitte Consulting S.A.;
-Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k.;
-Deloitte Services sp. z o.o.;
-Deloitte CE Business Services sp. z o.o
wszystkie powyżej z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła II 22, oraz

-Deloitte Digital sp. z o.o.;
-Deloitte Digital BPO sp. z o.o.;
wszystkie powyżej z siedzibą w Łodzi 90-349, ul Tymienieckiego 22G.

Dane osobowe będą dostępne dla następujących odbiorców (kategorii odbiorców) danych:
- personelu Działu Talent Team Deloitte;
- personelu działów merytorycznych Deloitte zaangażowanych w proces rekrutacji;
- administratorów systemu rekrutacyjnego Deloitte.

 • podmioty przetwarzające dane osobowe:

-Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C.,
1068 Budapeszt, Węgry;
-Deloitte CE Business Service sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska;
-Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady,
Praga, Czechy;
-Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Praga, Czechy;
-Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR, Londyn, Wielka
Brytania;
-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Redmond, Stany
Zjednoczone;
-Avature Limited, 25 Wilton Road-Victoria, London-Greater London SW1V 1LW, Londyn, Wielka Brytania.

 • pozostali odbiorcy danych osobowych:

-Dane osobowe mogą być ujawnione również właściwym i uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom i podmiotom.

Przyszłe rekrutacje w ramach Deloitte CE:

 •  Dodatkowo, pod warunkiem udzielenia przez Ciebie oddzielnej i dobrowolnej zgody, dotyczące Ciebie dane osobowe będą mogły być przetwarzane również przez inne podmioty będące częścią grupy spółek Deloitte CE lub przez ich podwykonawców lub dostawców rozwiązań IT, w celach dotyczących przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym w celu otrzymywania od podmiotów Deloitte CE ofert współpracy oraz powiązanej komunikacji o przyszłych możliwościach współpracy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

W stosownym przypadku, podstawą przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych przez Deloitte, będzie:

 •  Zapewnienie zgodności Deloitte z obowiązującymi przepisami prawa (np.: w związku z koniecznością przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych przez Deloitte - jako przez potencjalnego pracodawcę - w zakresie i w sposób wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w związku z rekrutacją na konkretne stanowisko);
 • Wykonanie umowy której jesteś stroną lub podjęcie niezbędnych działań przez Deloitte przed zawarciem takiej umowy (np.: w związku z niezbędnością przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych przez Deloitte w ramach zawieranych umów o charakterze cywilno-prawnym, w związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi);
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (np.: w sytuacji w której w ramach procesu rekrutacyjnego zdecydujesz się dobrowolnie udostępnić Deloitte dane osobowe w szerszym zakresie, niż wymagany obowiązującymi przepisami prawa).
 • Wywiązywanie się z Warunków Użytkowania portalu (tj. umowy zawieranej przez użytkownika zakładającego konto w portalu) oraz prawnie uzasadniony interes Deloitte polegający na konieczności zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych przez platformę.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

 • Administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające Deloitte stosują odpowiednie środki (techniczne, fizyczne oraz organizacyjne) zgodne ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa) zgodnie z wytycznymi i politykami Deloitte CE oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Okres retencji danych osobowych:

 •  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez dodatkowe 3 (trzy) lata po zakończeniu tego procesu. Po upływie powyższego okresu, dane osobowe zostaną zanonimizowane, o ile nie zdecydujesz inaczej.
 • Logi użytkownika konta, zawierające adres IP, będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu udanej bądź nieudanej próby logowania. Wcześniejsze usunięcie konta przez użytkownika będzie skutkowało de-identyfikacją logów.

Uprawnienia podmiotu danych (osoby, której dane dotyczą):

Informujemy, o przysługującym Tobie prawie - w stosownym przypadku i w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych - do:

 • żądania od administratora dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, złożenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, a także prawie do przenoszenia danych oraz wycofania udzielonej przez Ciebie zgody w każdym czasie; (co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem takiej zgody). W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych, pod następującym adresem e-mail: ceplrekrutacja@deloittece.com;
 • usunięcia Twojego konta użytkownika w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte, poprzez zalogowanie się do Twojego panelu użytkownika i wykonanie operacji usunięcia konta.
  Informujemy również o przysługującym Tobie prawie - w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Deloitte dotyczących Ciebie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
  z prawem - do złożenia skargi do organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych w kraju Twojego pobytu.
  W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania oraz ochrony dotyczących Ciebie danych osobowych, należy skontaktować się z Deloitte pod następującym adresem e-mail: ceprivacy@deloittece.com.
 • Przekazanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego jest niezbędne w celu przystąpienia do i obsługi konkretnego procesu rekrutacyjnego Deloitte. Niepodanie danych osobowych o których mowa powyżej, jak również zawnioskowanie w późniejszym czasie o usunięcie, zmianę lub sprostowanie takich danych, może skutkować wyłączeniem Twojej aplikacji z procesu rekrutacyjnego Deloitte. Jako podmiot danych (osoba, której dane dotyczą) możesz zdecydować się natomiast nie przekazywać nam w toku konkretnego procesu rekrutacyjnego Deloitte dotyczących Ciebie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a Twoja zgoda w tym zakresie ma charakter dobrowolny.

1  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, czy przekazywane dane i informacje w ramach procesu rekrutacyjnego Deloitte (na przykład: zawarte w ramach formularza CV/innych dokumentów rekrutacyjnych) dotyczą obszarów: (i) Twoich podstawowych danych identyfikacyjnych, co oznacza: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres e-mail lub numer telefonu oraz (ii) Twoich podstawowych danych zawodowych, co oznacza: informacje dotyczące edukacji/wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych a także historii zawodowej/dotychczasowego zatrudnienia, ponieważ wyłącznie takie informacje pozostają w obszarze zainteresowania Deloitte, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Pozostałe, niepowiązane z powyższymi obszarami dane i informacje - w szczególności te odnoszące się do Twojego życia prywatnego i sfery osobistej - nie są niezbędne do przekazania Deloitte, w związku z czym, jeżeli nie chcesz ich udostępniać, prosimy o ich niezamieszczanie w ramach dokumentów rekrutacyjnych. Jeśli jednak chcesz dobrowolnie przekazać nam dane osobowe dotyczące Ciebie w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, rozumiemy, że poprzez ich zamieszczenie w ramach dokumentów rekrutacyjnych oraz kontynuowanie procesu aplikowania, udzielasz zgody na przetwarzanie takich danych dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

2 „Deloitte” odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji oraz sieci jej firm członkowskich wraz z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi DTTL. Każda firma członkowska DTTL jest odrębnym, niezależnym podmiotem prawa. DTTL (określana również jako "Deloitte Global") nie świadczy usług dla klientów. Pod linkiem: O Deloitte dostępne są dodatkowe informacje na temat naszej globalnej sieci firm członkowskich.

3 „Deloitte Central Europe” to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i
stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawa.

*Relevant provisions informing about account management will be applicable only in you’ll decide to create an account at our Careers Portal at later stage

Did you find this useful?