About us

Avature – Privacy notice

Information on processing your personal data for Recruitment process

Avature – Privacy notice

Information on your personal data processing

The law requires us to determine under which of the defined legal basis we process different categories of your personal data, and we hereby confirm that the legal basis is the processing of personal data for the performance of the contract or prior to entering a contract.

In order to execute your job application and conduct the hiring process for the selected position it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

  • data that you fill –into the web-form when applying for the respective job, or when creating you user profile
  • data that you create or provide during the hiring process (test results or data included in your CV or shared during your interview with our Talent representatives)1
  • data about yourself that you make publicly available (on your social site profiles for example)
  • data created or provided by our Talent representatives during the hiring process (notes from interviews for example).

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte recruitment platform and provide proper security measures, based on our legitimate interest and to be able to verify the fulfillment of ToU, it is necessary to collect and process:

  • data about access to your account collected by the recruitment platform (user’s logs, including your IP address)

by the following entities that belong to the Deloitte2 CE3 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller: Deloitte Kosova sh.p.k.

Processors of personal data:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:
Deloitte Talent team representatives, members of the respective Deloitte team/Deloitte CE leadership
The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data will be stored is:
5 year
After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.
User’s logs, including IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months. Deletion of an account will result in user’s logs de-identification.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing, as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing and to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at:
kosova@deloittece.com
You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.
If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com.

As a data subject you may decide not to provide your personal data however in such case your application will have to be excluded from the hiring process. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.


1 Please note that Deloitte is interested only in data that is clearly related to your professional experience, training, education and skills; data that are not related and/or relevant to the job performance including data concerning your private life is not required and expected, please make sure that such data is not part of your CV that will be provided to Deloitte.

2 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/al/about to learn more about our global network of member firms.

3 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

Avature – Deklarata e Privatësisë

Informacion për përpunimin e të dhënave tuaja personale

Për të përpunuar aplikimin tuaj të punës dhe për të kryer proçesin e rekrutimit për pozicionin e zgjedhur, është e nevojshme të mblidhen dhe përpunohen të dhënat tuaja personale sipas qëllimit të mëposhtëm :

  • të dhënat që plotësoni – në formularin e internetit kur aplikoni për punën përkatëse, ose kur krijoni profilin tuaj të përdoruesit
  • të dhënat që krijoni ose ofroni gjatë procesit të punësimit (rezultatet e testit ose të dhënat e përfshira në CV-në tuaj ose të ndara gjatë intervistës tuaj me përfaqësuesit tanë të ekipit të Deloitte Talent)1
  • të dhëna rreth vetes që i bëni të disponueshme publikisht (për shembull, në profilet e faqeve tuaja sociale)
  • të dhënat e krijuara ose të ofruara nga përfaqësuesit tanë të ekipit të Deloitte Talent gjatë procesit të punësimit (për shembull, shënime nga intervistat)

Për të siguruar përputhjen me Kushtet e Përdorimit për platformën e rekrutimit Deloitte dhe për të siguruar masat e duhura të sigurisë, bazuar në interesin tonë legjitim dhe për të qenë në gjendje të verifikojmë përmbushjen e ToU, është e nevojshme të mblidhen dhe të përpunohen:

  • të dhënat në lidhje me aksesin në llogarinë tuaj të mbledhura nga platforma e rekrutimit (regjistrat e përdoruesit, përfshirë adresën tuaj IP)

nga entitetet e mëposhtme që janë pjesë e grupit të shoqërive të Deloitte2 CE3 ose nga furnizuesit apo ofruesit e tyre të shërbimeve administrative apo IT:

Kontrolluesi i të dhënave personale: Deloitte Kosova sh.p.k.

Përpunuesit e të dhënave personale:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

Baza e mbledhjes dhe përpunimit të informacionit për ju Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për qëllimet e përshkruara më sipër sepse: (a) ne kemi një interes legjitim në vlerësimin e kërkesës suaj për punësim dhe menaxhimin e marrëdhënieve tona me ju; (b) informacioni kërkohet për t'ju ofruar informacionin që keni treguar se jeni të interesuar të merrni ose (c) ne jemi subjekt i detyrimeve ligjore ose rregullatore, të tilla si dhënia e informacionit për një organ publik ose agjenci të zbatimit të ligjit.

Kontrolluesi i të dhënave personale dhe përpunuesi(ët) e të dhënave kanë vendosur masa mbrojtëse teknologjike, fizike, administrative dhe procedurale, të gjitha në përputhje me standardet e pranuara nga industria, në mënyrë që të mbrojnë dhe të sigurojnë konfidencialitetin, integritetin ose aksesin në të dhënat personale të përpunuara; parandalojnë përdorimin e paautorizuar ose aksesin e paautorizuar në të dhënat personale ose parandalojnë një shkelje të të dhënave personale (incident sigurie) në përputhje me udhëzimet, politikat dhe ligjet në fuqi të Deloitte CE.

The personal Të dhënat personale do të bëhen të aksesueshme për marrësit e mëposhtëm të të dhënave personale ose kategoritë e marrësve:
Përfaqësues të ekipit të Deloitte Talent, anëtarë të ekipit përkatës të Deloitte / udhëheqjes të Deloitte CE

Të dhënat personale mund t'u zbulohen gjithashtu autoriteteve publike të cilat mund të marrin të dhëna personale në kuadrin e një hetimi të veçantë në përputhje me ligjet në fuqi.

Periudha për të cilën do të ruhen të dhënat personale është: 5 vjet.
Te dhënat e përdoruesit, përfshirë dhe adresën e IP te mbledhur nga platforma e rekrutimit do te ruhen për 6 muaj. Fshirja e llogarisë do te rezultojë ne mos identifikimin e te dhënave te përdoruesit.

Ju pranoni se si subjekt i të dhënave personale keni të drejtën të kërkoni akses në të dhënat tuaja personale dhe korrigjimin ose fshirjen e të dhënave tuaja personale, ose një kufizim në përpunim ose për të kundërshtuar përpunimin, si dhe të drejtën për portabilitetin e të dhënave. Ju mund të aksesoni, përditësoni ose hiqni të dhënat nga sistemi, si dhe të fshini llogarinë tuaj përgjithmonë duke aksesuar në llogarinë tuaj të përdoruesit. Për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave dhe për të kërkuar portabilitetin e të dhënave, ju lutemi dërgoni një kërkesë me email tek kontrolluesi i të dhënave në:
kosova@deloittece.com

Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës të të dhënave personale në vendin e banimit tuaj.
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale, na kontaktoni në: CEprivacy@deloitte.com.

Si subjekt i të dhënave ju mund të vendosni të mos jepni të dhënat tuaja personale, megjithatë në këtë rast aplikimi juaj do të duhet të përjashtohet nga procesi i punësimit. E njëjta gjë vlen edhe për kërkesën tuaj për të korrigjuar ose fshirë të dhënat tuaja në një datë të mëvonshme gjatë procesit të punësimit.

1 Ju lutem vini re se Deloitte është i interesuar vetëm për të dhëna që lidhen qartë me përvojën, trajnimin, arsimimin dhe aftësitë tuaja profesionale; të dhënat që nuk janë të lidhura dhe/ose që nuk i përkasin performancës tuaj të punës duke përfshirë të dhënat në lidhje me jetën tuaj private, nuk kërkohen dhe nuk priten të jepen nga ana juaj, ju lutemi sigurohuni që këto të dhëna të mos jenë pjesë e CV-së tuaj që do t'i vihet në dispozicion Deloitte.

2 Deloitte Deloitte i referohet një ose më shumë prej Deloitte Touche Tohmatsu Limited, një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar, me seli në Mbretërinë e Bashkuar (“DTTL” ), rrjetit të saj të shoqërive anëtare, dhe entiteteve të lidhura me to. DTTL dhe secila prej shoqërive anëtare janë persona juridikë të veçantë dhe të pavarur.. DTTL (gjithashtu referuar si "Deloitte Global") nuk ofron shërbime për klientët e saj. Ju lutem shikoni www.deloitte.com/al/about  për të mësuar më shumë për rrjetin tonë global të shoqërive anëtare.

3 Deloitte Central Europe është organizata rajonale e entiteteve të organizuara  nën kontrollin e Deloitte Central Europe Holdings Limited, shoqëria anëtare në Europën Qendrore e Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Shërbimet jepen nga subjektet e kontrolluara dhe subjektet e lidhura të Deloitte Central Europe Holdings Limited, të cilat janë persona juridikë të veçantë dhe të pavarur.

Did you find this useful?