About us

Avature – Privacy notice

Information on processing your personal data for Recruitment process

Avature – Privacy notice

Information on your personal data processing

The purpose of personal data processing is:

 • providing the service and enabling access to the Database;
 • enabling communication between you and Deloitte;

In order to execute your job application and conduct the hiring process for the selected position it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

 • data that you fill –into the web-form when applying for the respective job, or when creating you user profile
 • data that you create or provide during the hiring process (test results or data included in your CV or shared during your interview with our Talent representatives)
 • data about yourself that you make publicly available (on your social site profiles for example)
 • data created or provided by our Talent representatives during the hiring process (notes from interviews for example).

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte recruitment platform and provide proper security measures, based on our legitimate interest and to be able to verify the fulfillment of ToU, it is necessary to collect and process:

 • data about access to your account collected by the recruitment platform (user’s logs, including your IP address)

by the following entities that belong to the Deloitte2 CE3 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller:

SIA “Deloitte Latvia”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvia;
SIA “Deloitte Audits Latvia”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvia;
SIA “ZAB Deloitte Legal”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvia.

Processors of personal data:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:
HR department
The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data will be stored is:
2 years
After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.

User’s logs, including IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months. Deletion of an account will result in user’s logs de-identification.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing, as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing and to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at: latvia@deloittece.com
You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.
If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com.

As a data subject you may decide not to provide your personal data however in such case your application will have to be excluded from the hiring process. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.


1 Please note that Deloitte is interested only in data that is clearly related to your professional experience, training, education and skills; data that are not related and/or relevant to the job performance including data concerning your private life is not required and expected, please make sure that such data is not part of your CV that will be provided to Deloitte.

2 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see https://www2.deloitte.com/lv/about to learn more about our global network of member firms.

3 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited,
which are separate and independent legal entities.

Informācija par Jūsu personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes mērķis ir:

 • pakalpojuma sniegšana un piekļuves nodrošināšana Datu bāzei;
 • saziņas nodrošināšana starp jums un Deloitte;

Lai izpildītu Jūsu darba pieteikumu un veiktu darbā pieņemšanas procesu izvēlētajam amatam, ir nepieciešams apkopot un apstrādāt Jūsu personas datus šādā apjomā:

 • dati, kurus norādījāt tīmekļa veidlapā, piesakoties uz attiecīgo darbu vai izveidojot savu lietotāja profilu;
 • dati, ko izveidojat vai iesniedzat darbā pieņemšanas procesa laikā (testa rezultāti vai dati, kas iekļauti jūsu CV vai kopīgoti intervijas laikā ar mūsu personāla daļas pārstāvjiem)1
 • dati par sevi, ko darāt publiski pieejamus (piemēram, savos sociālo vietņu profilos)
 • dati, ko mūsu personāla daļas pārstāvji ir izveidojuši vai nodrošinājuši darbā pieņemšanas procesa laikā (piemēram, piezīmes no intervijām).

Lai nodrošinātu Deloitte personāla atlases platformas lietošanas noteikumu ievērošanu un nodrošinātu atbilstošus drošības pasākumus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm un, lai varētu pārbaudīt lietošanas noteikumu izpildi, ir nepieciešams apkopot un apstrādāt:

 • personāla atlases platformas apkopotie dati par piekļuvi jūsu kontam (lietotāja žurnāli, tostarp jūsu IP adrese), ko veic šādas organizācijas, kas pieder Deloitte2 CE3 uzņēmumu grupai, vai to piegādātāji vai administratīvo un IT pakalpojumu sniedzēji:

Personas datu pārzinis:

SIA “Deloitte Latvia”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1019, Latvia;
SIA “Deloitte Audits Latvia”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1019, Latvia;
SIA “ZAB Deloitte Legal”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1019, Latvia.

Personas datu apstrādātājs:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest,Hungary;
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland;
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic;
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic;
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom;
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA;
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom.

Personas datu pārzinis un datu apstrādātājs(-i) ir ieviesuši tehnoloģiskus, fiziskus, administratīvus un procesuālus aizsardzības pasākumus atbilstoši nozarē pieņemtajiem standartiem, lai aizsargātu un nodrošinātu apstrādāto personas datu konfidencialitāti, integritāti vai pieejamību; novērstu personas datu neatļautu izmantošanu vai nesankcionētu piekļuvi tiem vai novērstu personas datu pārkāpumu (drošības incidentu) saskaņā ar Deloitte CE instrukcijām, politikām un piemērojamiem tiesību aktiem.

Personas dati būs pieejami šādiem personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām: Personāla daļa.

Personas datus var izpaust arī valsts iestādēm, kuras var saņemt personas datus pamatojoties uz konkrētu pieprasījumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Periods, kurā personas dati tiks glabāti, ir: 2 gadi

Pēc šī perioda beigām jūsu personas dati tiks pilnībā anonimizēti vai dzēsti.

Lietotāja žurnāli, tostarp personāla atlases platformas apkopotā IP adrese, tiks glabāti 6 mēnešus. Konta dzēšana izraisīs lietotāja žurnālu de-identifikāciju.

Jūs atzīstat, ka jums kā personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un savu personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jūs varat piekļūt datiem, atjaunināt vai noņemt no datus no sistēmas, kā arī neatgriezeniski dzēst savu kontu, piesakoties savā lietotāja kontā. Lai iebilstu pret datu apstrādi un pieprasītu datu pārnesamību, lūdzam nosūtīt pieprasījumu datu pārzinim uz e-pastu:latvia@deloittece.com            Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei jūsu dzīvesvietas valstī.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību, sazinieties ar mums: CEprivacy@deloitte.com.

Kā datu subjekts jūs varat izlemt nesniegt savus personas datus, tomēr šādā gadījumā jūsu pieteikums būs jāizslēdz no darbā pieņemšanas procesa. Tas pats attiecas uz jūsu pieprasījumu labot vai dzēst savus datus arī vēlāk darbā pieņemšanas procesa laikā.

 

1 Lūdzu, ņemiet vērā, ka Deloitte interesē tikai dati, kas ir nepārprotami saistīti ar jūsu profesionālo pieredzi, apmācību, izglītību un prasmēm; dati, kas nav saistīti un/vai saistīti ar darba izpildi, tostarp dati
par jūsu privāto dzīvi, nav nepieciešami un tiek gaidīti, lūdzu, pārliecinieties, ka šādi dati nav daļa no jūsu CV, kas tiks sniegts Deloitte.

2 Deloitte attiecas uz vienu vai vairākiem Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Apvienotās Karalistes privātu uzņēmumu ar ierobežotu garantiju (“DTTL”), tā dalībfirmu tīklu un ar tiem saistītajām struktūrām. DTTL un katra tā dalībfirma ir juridiski atsevišķas un neatkarīgas vienības. DTTL (saukta arī par "Deloitte Global") nesniedz pakalpojumus klientiem. Lūdzu, skatiet https://www2.deloitte.com/lv/about, lai uzzinātu vairāk par mūsu globālo dalībfirmu tīklu.

3 Deloitte Central Europe ir reģionāla organizāciju organizācija, kas izveidota Deloitte Central Europe Holdings Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Limited dalībfirmas Centrāleiropā, paspārnē. Pakalpojumus sniedz Deloitte Central Europe Holdings Limited meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi, kas ir atsevišķas un neatkarīgas juridiskas personas.

Did you find this useful?