About us

Avature – Privacy notice

Information on processing your personal data for Recruitment process

Avature – Privacy notice

Information on your personal data processing

In order to execute your job application and conduct the hiring process for the selected position it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

  • data that you fill –into the web form when applying for the respective job, or when creating your user profile
  • data that you create or provide during the hiring process (test results or data included in your CV or shared during your interview with our Talent representatives)1
  • data about yourself that you make publicly available (on your social site profiles for example)
  • data created or provided by our Talent representatives during the hiring process (notes from interviews for example).

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte recruitment platform and provide proper security measures, based on our legitimate interest and to be able to verify the fulfillment of ToU, it is necessary to collect and process:

  • data about access to your account collected by the recruitment platform (user’s logs, including your IP address)

by the following entities that belong to the Deloitte2 CE3 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller:

            DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana
            DELOITTE SVETOVANJE d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana
            (“Deloitte”)

Processors of personal data:

            Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company,             Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
            Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133
            Warsaw, Poland
            Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00,
            Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
            Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady
            Czech, Republic
            Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR             London, United Kingdom
            Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
            Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton
            Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom
 

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry-accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:
Deloitte Talent team representatives, members of the respective Deloitte team/Deloitte CE leadership
The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data will be stored is:
5 years.
After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.

User’s logs, including IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months. Deletion of an account will result in user’s logs de-identification.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing, as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing and to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at:
CESouthHRTeam@deloitte.com

You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.
If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com.

As a data subject, you may decide not to provide your personal data, however, in such case your application will have to be excluded from the hiring process. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.

Please note that Deloitte is interested only in data that is clearly related to your professional experience, training, education and skills; data that are not related and/or relevant to the job performance including data concerning your private life is not required and expected, please make sure that such data is not part of your CV that will be provided to Deloitte.

2. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see https://www2.deloitte.com/si/en/pages/about-deloitte/articles/ljubljana.html to learn more about our global network of member firms.
3. Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

Avature – Obvestilo o zasebnosti

Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Za izvedbo prijave za delo in izvedbo postopka zaposlovanja za izbrano mesto je potrebno zbirati in obdelovati vaše osebne podatke v naslednjem obsegu:

  • podatke, ki jih izpolnite –v spletni obrazec pri prijavi na zadevno delovno mesto ali pri ustvarjanju uporabniškega profila
  • podatke, ki jih ustvarite ali posredujete med postopkom zaposlovanja (rezultati preskusov ali podatki, vključeni v življenjepis ali jih delite med razgovorom z našimi predstavniki talentov)1
  • podatke o sebi, ki jih javno objavite (na primer na profilih družabnih spletnih mest)
  • podatki, ki so jih ustvarili ali predložili naši predstavniki talentov med postopkom najema (opombe iz intervjujev na primer).

Da bi zagotovili skladnost s pogoji uporabe Deloitte-ove platformo za zaposlovanje in zagotovili ustrezne varnostne ukrepe, ki temeljijo na našem zakonitem interesu in da bi lahko preverili izpolnjevanje pogojev uporabe, je treba zbrati in obdelati:

  • podatke o dostopu do vašega računa, ki ga zbira platforma za zaposlovanje (revizijska sled aktivnosti uporabnika vključno z IP naslovom)

s strani naslednjih subjektov: subjekti del skupine družb Deloitte2 CE3 , njihovi prodajalci, zagotavljavci upravnih storitev in dobavitelji IT storitev.

Upravljavec osebnih podatkov:

            DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana
            DELOITTE SVETOVANJE d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana
            ("Deloitte")

Obdelovalci osebnih podatkov:

            Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company,             Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budimpešta, Madžarska
            Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133
            Varšava, Poljska
            Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00,
            Praga 2 - Vinohrady, Češka republika
            Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praga 2 - Vinohradija             Češka, Republika
            Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR             London, Velika Britanija
            Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ZDA
            Avature Limited, podjetje s registriranim naslovom na 25 Wilton Road -             Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, Velika Britanija

Upravljavec osebnih podatkov in obdelovalci podatkov so vzpostavili tehnološke, fizične, upravne in postopkovne zaščitne ukrepe v skladu s standardi, ki jih sprejema industrija, da bi zaščitili in zagotovili zaupnost, celovitost ali dostopnost obdelanih osebnih podatkov; preprečili nepooblaščeno uporabo ali nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali preprečili kršitev osebnih podatkov (varnostni incident) v skladu z deloitte CE navodili, politikami in veljavnimi zakoni.

Osebni podatki bodo dostopni naslednjim prejemnikom osebnih podatkov ali kategorijam prejemnikov:
Predstavniki ekipe Deloitte Talent, člani zadevne ekipe Deloitte/vodstvo Deloitte CE
Osebni podatki se lahko razkrijejo tudi javnim organom, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru določene preiskave v skladu z veljavnimi zakoni.

Obdobje, za katero bodo shranjeni osebni podatki, je: 5 let.
Po poteku tega obdobja bodo vaši osebni podatki v celoti anonimizirani ali izbrisani.
Revizijske sledi aktivnosti uporabnikov, vključno z IP naslovom, ki ga zbira platforma za zaposlovanje, bodo shranjeni 6 mesecev. Brisanje računa bo povzročilo de-identifikacijo revizijskih sledi aktivnosti uporabnikov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, popravek, izbris vaših osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovarjati obdelavi, pa tudi pravico do prenosljivosti podatkov. Do podatkov iz sistema lahko dostopate, jih posodabljate ali odstranite ter trajno izbrišete račun tako, da se prijavite v svoj uporabniški račun. Če želite ugovarjati obdelavi podatkov in zahtevati prenosljivost podatkov, pošljite zahtevo za e-pošto upravljavcu podatkov na:
CESIInfo@DELOITTE.COM
Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za osebne podatke v državi vašega prebivališča.
Če imate vprašanja, povezana z obdelavo in zaščito vaših osebnih podatkov, nas kontaktirajte na: CEprivacy@deloitte.com.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko odločite, da ne boste zagotovili vaših osebnih podatkov, vendar bo v tem primeru vaša prijava morala biti izključena iz postopka zaposlovanja. Enako velja za vašo zahtevo za popravek ali brisanje vaših podatkov kasneje.


1 Upoštevajte, da Deloitte zanimajo samo podatki, ki so jasno povezani z vašo strokovno izkušnjo, usposabljanjem, izobraževanjem in spretnostmi; podatki, ki niso povezani in/ali pomembni za delovno uspešnost, vključno s podatki o zasebnem življenju, niso potrebni in pričakovani, zato se prepričajte, da ti podatki niso del vašega življenjepisa, ki ga boste predložili Deloitte.

2 Družba Deloitte se nanaša na eno ali več družb Deloitte Touche Tohmatsu Limited, zasebne družbe Združenega kraljestva, omejene z jamstvom ("DTTL"), njeno mrežo podjetij članic in njihovih povezanih subjektov. DTTL in vsako od njenih podjetij članic so pravno ločeni in neodvisni subjekti. DTTL (imenovan tudi Deloitte Global) ne zagotavlja storitev strankam. Oglejte si https://www2.deloitte.com/si/en/pages/aboutdeloitte/articles/ljubljana.html, če želite izvedeti več o naši globalni mreži podjetij članic.

3 Deloitte Central Europe je regionalna organizacija subjektov, organiziranih pod okriljem družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited, članice družbe Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Storitve zagotavljajo hčerinske družbe in podružnice družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited, ki so ločene in neodvisne pravne osebe.

Did you find this useful?