About us

Avature – Privacy notice

Information on processing your personal data for Recruitment process

Avature – Privacy notice (Slovakia)

Information on your personal data processing

In order to execute your job application and conduct the hiring process for the selected position it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

  • data that you fill –into the web-form when applying for the respective job, or when creating your user profile
  • data that you create or provide during the hiring process (test results or data included in your CV or shared during your interview with our Talent representatives)1
  • data about yourself that you make publicly available (on your social site profiles for example)
  • data created or provided by our Talent representatives during the hiring process (notes from interviews, references for example).

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte recruitment platform and provide proper security measures, based on our legitimate interest and to be able to verify the fulfillment of the respective Terms of Use, it is necessary to collect and process:

  • data about access to your account collected by the recruitment platform (user’s logs, including your IP address)

by the following entities that belong to the Deloitte2 CE3 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers while such processing is necessary in order to take steps prior to entering into a contract:

Personal data controller:

Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Advisory s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Legal s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Security s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Slovakia s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia

Processors of personal data:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom
inmetric s. r. o., Astrová 2/A, Bratislava 821 01, Slovakia

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:
Talent teams, hiring managers, system administrators.
The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data will be stored is:
The period of a recruitment process and additional 14 days after a recruitment process is finished.

After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.
User’s logs, including IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months. Deletion of an account will result in user’s logs de-identification.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing (if relevant), as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing or to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at:
recruitmentsk@deloitteCE.com.

You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.
If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com.

As a data subject you may decide not to provide your personal data, however, in such case your application will have to be excluded from the hiring process. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.


1 Please note that Deloitte is interested only in data that is clearly related to your professional experience, training, education and skills; data that are not
related and/or relevant to the job performance including data concerning your private life is not required and expected, please make sure that such data is not part of your CV that will be provided to Deloitte.

 2 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/sk/en/about to learn more.

3 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

Avature – Oznámenie o ochrane osobných údajov (Slovensko)

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Podmienkou posúdenia vašej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a uskutočnenia náborového procesu na vybranú pracovnú pozíciu je zhromaždenie a spracovanie vašich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu:

  • údaje, ktoré vypĺňate vo webovom formulári pri podávaní žiadosti na konkrétnu pracovnú pozíciu, alebo pri vytváraní používateľského profilu,
  • údaje, ktoré vytvárate alebo poskytujete počas náborového procesu (výsledky testov alebo údaje uvedené vo vašom životopise alebo zdieľané počas pracovného pohovoru s našimi personalistami)1,
  • údaje o vás, ktoré zverejňujete (napr. na vašich profiloch na sociálnych sieťach),
  • údaje, ktoré vytvorili alebo poskytli naši personalisti počas náborového procesu (napr. poznámky z pracovného pohovoru, referencie).

Na účely zabezpečenia súladu s Podmienkami používania náborovej platformy Deloitte, primeraných bezpečnostných opatrení a overenia splnenia príslušných Podmienok používania je potrebné zhromažďovať a spracúvať:

  • údaje o prístupe k vášmu účtu zhromažďované prostredníctvom náborovej platformy (používateľské logy, vrátane vašej IP adresy),

a to na základe nášho oprávneného záujmu.

Takéto spracovanie sa vyžaduje na prijatie určitých krokov ešte pred uzatvorením zmluvy. Zhromaždenie a spracovanie vašich osobných údajov vykonávajú nasledujúce subjekty, ktoré sú súčasťou skupiny Deloitte2 CE3 , alebo ich dodávatelia či subdodávatelia administratívnych a IT služieb:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Advisory s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Legal s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Security s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Slovakia s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Tax s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko

Sprostredkovatelia osobných údajov:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Poľsko
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, Spojené kráľovstvo
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, so sídlom 25 Wilton Road – Victoria, SW1V 1LW, Londýn, Spojené kráľovstvo
inmetric s. r. o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, Slovensko

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia osobných údajov prijali technické, fyzické, administratívne a procesné bezpečnostné opatrenia v súlade so štandardmi uznávanými v danom odvetví s cieľom chrániť spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, integritu alebo dostupnosť, zabrániť neoprávnenému použitiu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim alebo zabrániť porušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostnému incidentu) v súlade s pokynmi a pravidlami spoločnosti Deloitte CE a platnými zákonmi.

Osobné údaje budú sprístupnené týmto príjemcom osobných údajov alebo kategóriám príjemcov:
personalistom, náborovým manažérom, správcom systému.
Osobné údaje sa môžu sprístupniť aj verejným orgánom, ktoré môžu osobné údaje získať v rámci určitého vyšetrovania v súlade s platnými zákonmi.

Obdobie uchovávania osobných údajov je:
obdobie náborového procesu a nasledujúcich 14 dní po skončení náboru.
Po uplynutí tohto obdobia budú vaše osobné údaje v plnom rozsahu anonymizované alebo odstránené.

Používateľské logy vrátane IP adresy zhromaždené náborovou platformou budú uchovávané po dobu 6 mesiacov. Odstránenie účtu bude mať za následok vymazanie údajov umožňujúcich identifikáciu používateľských logov.

Beriete na vedomie, že ako dotknutá osoba máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, o ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu (ak je to relevantné) a právo na prenos údajov. Máte prístup k svojim údajom a môžete ich aktualizovať alebo odstrániť zo systému a zároveň môžete natrvalo odstrániť svoj používateľský účet tak, že sa prihlásite do svojho používateľského účtu. Ak chcete namietať proti spracúvaniu, požiadať o prenos údajov, pošlite svoju požiadavku prevádzkovateľovi údajov e-mailom na:
recruitmentsk@deloitteCE.com.

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov v krajine vášho bydliska.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás na: CEprivacy@deloitte.com.

Ako dotknutá osoba sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete svoje osobné údaje. V takom prípade však vaša žiadosť nebude zaradená do náborového procesu. To isté platí aj v prípade vašej žiadosti o opravu alebo vymazanie vašich údajov, ktorú podáte neskôr počas náborového procesu.

1 Upozorňujeme, že Deloitte má záujem výlučne o údaje, ktoré súvisia s vašimi odbornými skúsenosťami, školeniami, vzdelaním a zručnosťami. Údaje, ktoré nesúvisia s výkonom práce, resp. nie sú preň relevantné, vrátane údajov o vašom súkromí, sa nevyžadujú ani sa od vás neočakáva, že ich poskytnete. Uistite sa, že takéto údaje nie sú uvedené vo vašom životopise pred jeho poskytnutím Deloitte.

2 Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte“). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global“) a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

2 Deloitte Central Europe je regionálnym združením subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou firmou organizácie Deloitte Touche Tohmatsu Limited v strednej Európe. Služby poskytujú dcérske a pridružené subjekty, ako aj spolupracujúce firmy spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektmi.

Did you find this useful?