Article

Avature – Privacy notice

Information on processing your personal data for Pre-boarding process

Avature – Privacy notice

Information on your personal data processing

In order to establish the employment relationship, it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

  • Data necessary for the preparation of the employment contract in accordance with the compliance with legislation and performance of the contract (including-precontractual steps and negotiations), as presented in the respective questionnaire displayed in the system.

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte onboarding platform it is necessary to collect and process:

  • access data collected by the onboarding platform (visitor’s IP address and user data indicated in Cookie Notice)

by the following entities that belong to the Deloitte1 CE2 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller:

Deloitte Advisory s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte Audit s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte BPS a.s., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte Security s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic

Processors of personal data:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:

Deloitte Czech Republic Entities3

The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data provided by you and collected in the onboarding process will be stored is:
i) For the period of preparation of the employment contract and in case the contract is not signed the data should be deleted immediately, no later than 1 week thereafter.
ii) if employment contract is signed for a duration of an employment and a period of three months after the termination of the employment relationship or as required by applicable law.

Visitor’s IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months.

After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing, as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing and to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at:

CECZHRrecruitment@deloittece.com

You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.

If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com.

As a data subject, you may choose not to provide your personal data, but in such case it will not be possible to prepare and sign an employment contract. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.

By acknowledging the information on your personal data processing you also confirm that you acknowledge that during the onboarding process you may receive confidential information regarding Deloitte Central Europe and DTTL affiliates (including but not limited to anything confidential shared or learnt during the hiring process, including information included in the offer letter or in the employment contract proposal or any other Deloitte internal information), and you are obliged to treat all this information as confidential, which means that you are prohibited from disseminating or disclosing it or using this information for any other purpose than the purposes stipulated herein.

The confidentiality obligations contained herein shall remain in full force and effect until the data remain confidential (not known or publicly available) or for a period of five years, whichever is longer.

Non-adherence to the above may result in appropriate actions in accordance with the applicable laws and regulations.

1 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/cz/about to learn more about our global network of member firms. 
2 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. 
3 “Deloitte Czech Republic Entities” refers to Deloitte entities operating within the Czech Republic, which are Deloitte CZ Services s.r.o., Corporate ID No.: 05660904, Deloitte Audit s.r.o., Corporate ID No.:49620592, Deloitte BPS a.s., Corporate ID No.:27160831, Deloitte Advisory s.r.o., Corporate ID No.:27582167, Deloitte Security s.r.o., Corporate ID No.:27899152, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Corporate ID No.: 29055130, Deloitte Assurance s.r.o., Corporate ID No.: 27197824 a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Corporate ID No.: 27453634. 

Avature – Oznámení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Za účelem navázání pracovního poměru je nezbytné shromáždit a zpracovat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • Údaje potřebné pro přípravu pracovní smlouvy v souladu s právními předpisy, a pro plnění smlouvy (včetně předsmluvních kroků a jednání), jak je uvedeno v příslušném dotazníku zobrazeném v systému).

Pro dodržení Podmínek používání náborové platformy Deloitte je nezbytné, aby:

  • přístupové údaje shromažďované náborovou platformou (IP adresa návštěvníka a uživatelské údaje uvedené v Upozornění o souborech cookies)

byly shromažďovány a zpracovávány následujícími společnostmi, které jsou součástí skupiny Deloitte1 CE2 nebo jejich dodavateli, poskytovateli administrativních služeb nebo IT dodavateli:

Správce/správci osobních údajů:

Deloitte Advisory s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Audit s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte BPS a.s., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Security s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika

Zpracovatelé osobních údajů:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Polsko
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, Česká republika
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, Česká republika
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, Spojené království
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, 25 Wilton Road – Victoria, Londýn – Velký Londýn SW1V 1LW, Spojené království

Správce/správci a zpracovatel/zpracovatelé osobních údajů zavedli technologická, fyzická, administrativní a procesní zabezpečení, která jsou plně v souladu se standardy přijatými v dané oblasti za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity anebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zamezení neoprávněnému použití osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim či zamezení narušení bezpečnosti osobních údajů (bezpečnostní incident) v souladu s pokyny a postupy Deloitte CE a platnými právními předpisy.

Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům osobních údajů nebo kategoriím příjemců: Společnosti skupiny Deloitte v České republice3

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty kompetentním orgánům státní správy, které je mohou získat v rámci určitého řízení v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje poskytnuté a shromážděné během náborového procesu budou uchovávány:
i) po dobu přípravy pracovní smlouvy a v případě, že smlouva není podepsána, by měly být údaje neprodleně vymazány, nejpozději do jednoho týdne.
ii) v případě uzavření pracovní smlouvy po dobu trvání pracovního poměru a po dobu tří měsíců po skončení pracovního poměru nebo podle platných právních předpisů.
IP adresa shromážděná náborovou platformou bude uchovávána po dobu 6 měsíců.

Po uplynutí tohoto období budou Vaše osobní údaje plně anonymizovány nebo vymazány.

Berete na vědomí, že jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto zpracování jakož i právo na přenositelnost údajů. Jste oprávněn/a přistupovat k osobním údajům, aktualizovat nebo vymazat údaje ze systému i trvale vymazat svůj účet na základě přihlášení ke svému uživatelskému účtu. Za účelem podání námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti o přenositelnost údajů zašlete emailový požadavek správci údajů na:
CECZHRrecruitment@deloittece.com.

Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru v zemi svého trvalého pobytu. Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany adresujte prosím na: CEprivacy@deloitte.com.

Jako subjekt údajů máte právo se rozhodnout, že své osobní údaje neposkytnete, v takovém případě však bude nutné Vaši žádost z náborového procesu vyloučit. Totéž platí pro Vaši žádost na opravu nebo vymazání Vašich údajů později během náborového procesu.

Potvrzením informací o zpracování vašich osobních údajů rovněž potvrzujete, že berete na vědomí, že během náborového procesu můžete obdržet důvěrné informace týkající se společnosti Deloitte Central Europe a přidružených společností DTTL (mimo jiné včetně všech důvěrných informací, které vám byly sděleny nebo které jste se dozvěděli během náborového procesu, včetně informací obsažených v nabídkovém dopise nebo v návrhu pracovní smlouvy nebo jakýchkoli jiných interních informací společnosti Deloitte), a jste povinni se všemi těmito informacemi nakládat jako s důvěrnými, což znamená, že je nesmíte šířit, zveřejňovat ani používat k jiným účelům, než je zde uvedeno.
Povinnost mlčenlivosti obsažená v tomto dokumentu je plně platná a účinná po dobu, kdy jsou údaje považovány za důvěrné (nejsou známé nebo veřejně dostupné), nebo po dobu pěti let, podle toho, která doba je delší.
Nedodržení výše uvedeného může vést k příslušným krokům v souladu s platnými zákony a předpisy.

1 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské soukromé společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/about.

2 Deloitte Central Europe je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.

3 „Společnosti skupiny Deloitte v České republice“ jsou společnosti skupiny Deloitte působící v České republice, kterými jsou Deloitte CZ Services s.r.o., IČO: 05660904, Deloitte Audit s.r.o., IČO:49620592, Deloitte BPS a.s., IČO:27160831, Deloitte Advisory s.r.o., IČO:27582167, Deloitte Security s.r.o., IČO:27899152, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO:29055130, ELBONA Audit s.r.o., IČO: 27197824 a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., IČO: 27453634.

Did you find this useful?