Article

Avature – Privacy notice

Information on processing your personal data for Pre-boarding process

Avature – Privacy notice

Information on your personal data processing

In order to establish the employment relationship, it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

Data necessary for the preparation of the employment contract in accordance with the requirements of the Labour Law, as presented in the respective questionnaire displayed in the system.

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte onboarding platform it is necessary to collect and process:

  • access data collected by the onboarding platform (visitor’s IP address and user data indicated in Cookie Notice).

by the following entities that belong to the Deloitte1 CE2 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller: Deloitte d.o.o., Radnicka cesta 80, 10 000 Zagreb, Croatia

Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o., Radnicka cesta 80, 10 000 Zagreb, Croatia (future employer)] (“Deloitte”)

Processors of personal data:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 9052, USA

Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:

Deloitte Talent team representatives, members of the respective Deloitte team/Deloitte CE leadership

The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data provided by you and collected in the onboarding process will be stored is:
i) For the period of preparation of the employment contract and in case the contract is not signed the data should be deleted immediately, no later than 1 week thereafter.
ii) if employment contract is signed for a duration of an employment and a period of three months after the termination of the employment relationship or as required by applicable law.

Visitor’s IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months.

After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing, as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing and to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at:
CESouthHRTeam@deloitte.com

You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.

If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com

As a data subject, you may choose not to provide your personal data, but in such case it will not be possible to prepare and sign an employment contract. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.

By acknowledging the information on your personal data processing you also confirm that you acknowledge that during the onboarding process you may receive confidential information regarding Deloitte Central Europe and DTTL affiliates (including but not limited to anything confidential shared or learnt during the hiring process, including information included in the offer letter or in the employment contract proposal or any other Deloitte internal information), and you are obliged to treat all this information as confidential, which means that you are prohibited from disseminating or disclosing it or using this information for any other purpose than the purposes stipulated herein.
The confidentiality obligations contained herein shall remain in full force and effect until the data remain confidential (not known or publicly available) or for a period of five years, whichever is longer.
Non-adherence to the above may result in appropriate actions in accordance with the applicable laws and regulations.

1 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see https://www2.deloitte.com/hr/hr/pages/about-deloitte/articles/about-us.html  to learn more about our global network of member firms. 

2 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. 

Avature – Obavijest o privatnosti

Informacije o obradi vaših osobnih podataka

Za potrebe uspostave radnog odnosa, potrebno je prikupiti i obraditi vaše osobne podatke u sljedećem opsegu:

Podaci potrebni za pripremu ugovora o radu u skladu sa zahtjevima Zakona o radu, kako je prikazano u odgovarajućem upitniku prikazanom u sustavu.

Kako bi se osigurala usklađenost s Uvjetima korištenja Deloitte platforme za uvođenje, potrebno je prikupiti i obraditi:

  • pristupne podatke koje prikuplja platforma za uvođenje (IP adresa posjetitelja i korisnički podaci navedeni u Obavijesti o kolačićima).

od strane sljedećih subjekata koji pripadaju Deloitte CE grupi društava ili od strane njihovih dobavljača ili administrativnih usluga i IT dobavljača:12

Voditelj obrade osobnih pdataka:

Deloitte d.o.o., Radnicka cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o., Radnicka cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska (budući poslodavac)] ("Deloitte")

Izvršitelji obrade osobnih podataka:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budimpešta, HungaryDeloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, PolandDeloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prag 2 - Vinohrady, Češka RepublikaDeloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prag 2 - Vinohrady Czech, RepublicDeloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United KingdomMicrosoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, SAD

Avature Limited, tvrtka sa svojom registriranom adresom na adresi Wilton Road 25 - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, Ujedinjeno Kraljevstvo

Voditelj obrade osobnih podataka i izvršitelji obrade osobnih podataka uspostavljaju tehnološke, fizičke, administrativne i postupovne zaštitne mjere sve u skladu s prihvaćenim standardima industrije kako bi zaštitili i osigurali povjerljivost, cjelovitost ili dostupnost obrađenih osobnih podataka; spriječili neovlaštenu uporabu ili neovlašteni pristup osobnim podacima ili spriječili povredu osobnih podataka (sigurnosni incident) u skladu s Deloitte CE uputama, politikama i mjerodavnim propisima.

Osobni podaci bit će dostupni sljedećim primateljima osobnih podataka ili kategorijama primatelja:

Predstavnici Deloitte Talent tima i članovi odgovarajućeg Deloitte tima / Deloitte CE vodstva

Osobni podaci mogu se otkriti i tijelima javne vlasti koja mogu primati osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s mjerodavnim propisima.

Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci koje ste dostavili i prikupili u procesu uvođenja u sustav je:
i) Za razdoblje pripreme ugovora o radu i u slučaju da ugovor o radu nije potpisan, podaci se trebaju izbrisati odmah, najkasnije do 1 tjedna nakon toga.
ii) ako je ugovor o radu potpisan na razdoblje zaposlenja i razdoblje od tri mjeseca nakon prestanka radnog odnosa ili kako to zahtijeva mjerodavno pravo.

IP adresa posjetitelja koju je prikupila platforma za zapošljavanje bit će pohranjena 6 mjeseci.
Nakon isteka tog razdoblja vaši osobni podaci bit će u potpunosti anonimizirani ili izbrisani.

Prihvaćate da kao osoba čiji se podaci obrađuju imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima i ispravak ili brisanje ili brisanje vaših osobnih podataka, ili ograničenje obrade ili prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka. Možete pristupiti, ažurirati ili ukloniti podatke iz sustava, kao i trajno izbrisati svoj račun prijavom na svoj korisnički račun. Da biste uložili prigovor na obradu podataka i zatražili prenosivost podataka , pošaljite zahtjev e-poštom voditelju obrade na :

CESouthHRTeam@deloitte.com

Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za osobne podatke u zemlji vašeg boravišta.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz obradu i zaštitu vaših osobnih podataka, obratite nam se na:
CEprivacy@deloitte.com

Kao ispitanik možete odlučiti ne navesti svoje osobne podatke, ali u tom slučaju neće biti moguće pripremiti i potpisati ugovor o radu. Isto vrijedi i za vaš zahtjev za ispravljanje ili brisanje podataka kasnije tijekom postupka zapošljavanja.

Priznanjem podataka o vašoj obradi osobnih podataka potvrđujete i da primate na znanje da tijekom postupka uvođenja u sustav možete dobiti povjerljive informacije u vezi s podružnicama Deloitte Central Europe i DTTL-a (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo što povjerljivo podijeljeno ili naučeno tijekom postupka zapošljavanja, uključujući informacije uključene u pismo ponude ili u prijedlog ugovora o radu ili bilo koje druge interne informacije Deloittea), a sve ove podatke dužni ste tretirati kao povjerljive, što znači da vam je zabranjeno njihovo širenje ili otkrivanje ili korištenje tih podataka u bilo koju drugu svrhu osim ovdje navedenih svrha.

Ovdje sadržane obveze povjerljivosti ostaju na punoj snazi i stupaju na snagu sve dok podaci ne ostanu povjerljivi (nisu poznati ili javno dostupni) ili tijekom razdoblja od pet godina, ovisno o tome što je dulje.

Nepridržavanje gore navedenog može rezultirati odgovarajućim mjerama u skladu s važećim zakonima i propisima.

1 Deloitte se odnosi na jedan ili više Deloitte Touche Tohmatsu Limited, privatnu tvrtku iz Velike Britanije ograničenu jamstvom ("DTTL" ), njenu mrežu društava članica i njihove povezane subjekte. DTTL i svaka od njenih tvrtki članica pravno su odvojeni i neovisni subjekti. DTTL (koji se naziva i "Deloitte Global") ne pruža usluge klijentima. Pogledajte https://www2.deloitte.com/hr/hr/pages/about-deloitte/articles/about-us.html i saznajte više o našoj globalnoj mreži tvrtki članica. 

2 Deloitte Srednja Europa je regionalna organizacija subjekata organizirana pod okriljem Deloitte Central Europe Holdings Limited, tvrtke članice Deloittea u srednjoj Europi Touche Tohmatsu Limited. Usluge pružaju povezana društva i podružnice tvrtke Deloitte Central Europe Holdings Limited, koje su zasebne i neovisne pravne osobe. 

Did you find this useful?