Article

Avature – Privacy notice

Information on processing your personal data for Pre-boarding process

Avature – Privacy notice

Information on your personal data processing

In order to establish the employment relationship, it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

  • Data necessary for the preparation of the employment contract in accordance with the requirements of the Labour and Social Security Registers Act, as presented in the respective questionnaire displayed in the system.

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte onboarding platform it is necessary to collect and process:

  • access data collected by the onboarding platform (visitor’s IP address and user data indicated in Cookie Notice).

by the following entities that belong to the Deloitte1 CE2 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller:
Deloitte svetovanje d.o.o./Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana (“Deloitte”)

Processors of personal data:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:
Deloitte Talent team representatives, members of the respective Deloitte team/Deloitte CE leadership
The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data provided by you and collected in the onboarding process will be stored is:
i) For the period of preparation of the employment contract and in case the contract is not signed the data should be deleted immediately, no later than 1 week thereafter.
ii) if employment contract is signed for a duration of an employment and a period of three months after the termination of the employment relationship or as required by applicable law.
Visitor’s IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months.

After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing, as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing and to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at: cesiinfo@deloittece.com

You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.

If you have any questions related to your personal data processing and protection, contact us at: cesiinfo@deloittece.com

As a data subject, you may choose not to provide your personal data, but in such case, it will not be possible to prepare and sign an employment contract. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.

By acknowledging the information on your personal data processing you also confirm that you acknowledge that during the onboarding process you may receive confidential information regarding Deloitte Central Europe and DTTL affiliates (including but not limited to anything confidential shared or learnt during the hiring process, including information included in the offer letter or in the employment contract proposal or any other Deloitte internal information), and you are obliged to treat all this information as confidential, which means that you are prohibited from disseminating or disclosing it or using this information for any other purpose than the purposes stipulated herein.
The confidentiality obligations contained herein shall remain in full force and effect until the data remain confidential (not known or publicly available) or for a period of five years, whichever is longer.
Non-adherence to the above may result in appropriate actions in accordance with the applicable laws and regulations.

1 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see Deloitte Slovenija to learn more about our global network of member firms.
2 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. 

Avature – Obvestilo o varovanju zasebnosti

Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Za sklenitev delovnega razmerja sta potrebna zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov v naslednjem obsegu:

Podatki, potrebni za pripravo pogodbe o zaposlitvi v skladu z zahtevami Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, kot so predstavljeni v vprašalniku, prikazanem v sistemu.
Da se zagotovi skladnost s pogoji uporabe Deloittove platforme za uvajanje, morajo spodaj navedene družbe članice skupine Deloitte1 CE2 ali njihovi podizvajalci ali izvajalci IT storitev zbrati in obdelati:

  • dostopne podatke, ki jih zbira platforma za uvajanje (IP-naslov in uporabniški podatki obiskovalca, navedeni v Obvestilu o piškotkih).

Upravljavec osebnih podatkov:
Deloitte svetovanje d.o.o./Deloitte revizija d.o.o. (“Deloitte”), DUnajsk acesta 165, 1000 Ljubljana

Obdelovalci osebnih podatkov:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budimpešta, Madžarska
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poljska
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praga 2 - Vinohrady, Češka republika
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praga 2 - Vinohrady Češka republika
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, Združeno kraljestvo
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ZDA
Avature Limited, podjetje s sedežem na naslovu 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, Združeno kraljestvo

Upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov imajo vzpostavljena tehnična, fizična, administrativna in postopkovna varovala, ki so v celoti v skladu s standardi, sprejetimi v industriji, za namene varovanja obdelanih osebnih podatkov ter zagotavljana njihove zaupnosti, celovitosti in dostopnosti, za namene preprečevanja nepooblaščene uporabe osebnih podatkov ali nedovoljenega dostopa do njih oz. za preprečevanje kršitev varstva osebnih podatkov (varnostnega incidenta) v skladu z navodili in politikami Deloitte CE ter veljavno zakonodajo.

Osebni podatki bodo dostopni naslednjim uporabnikom oz. kategorijam uporabnikov osebnih podatkov:
Deloitte Talent team representatives, members of the respective Deloitte team/Deloitte CE leadership
Osebni podatki se lahko v okviru posebnih preiskav in v skladu z veljavno zakonodajo razkrijejo tudi javnim organom.

Osebni podatki, ki jih boste posredovali in bodo zbrani v postopku uvajanja, bodo shranjeni za naslednje obdobje:
i) Za čas priprave pogodbe o zaposlitvi; v primeru, da pogodba ni podpisana, je treba podatke izbrisati takoj oz. najpozneje v 1 tednu po tem.
ii) V primeru podpisa pogodbe o zaposlitvi za obdobje trajanja zaposlitve in obdobje treh mesecev po prenehanju delovnega razmerja ali v skladu z veljavno zakonodajo.
IP-naslov obiskovalca, ki ga pridobi platforma za zaposlovanje, bo shranjen za obdobje 6 mesecev.

Po preteku tega obdobja bodo vaši osebni podatki v celoti anonimizirani ali izbrisani.

Potrjujete, da ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, seznanjeni s svojo pravico, da zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov in njihov popravek ali izbris ali omejitev njihove obdelave, kot tudi s pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Do svojih podatkov lahko dostopate, jih dopolnjujete ali jih odstranite iz sistema. Prav tako lahko svoj uporabniški račun trajno izbrišete tako, da se prijavite vanj. Za ugovor obdelavi podatkov in zahtevo za prenosljivost podatkov pošljite zahtevek upravljavcu na elektronski naslov: cesiinfo@deloittece.com

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v državi vašega prebivališča.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede obdelave in varstva vaših osebnih podatkov, nam pišite na: cesiinfo@deloittece.com

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da svojih osebnih podatkov ne predložite, vendar v tem primeru priprava in podpis pogodbe o zaposlitvi ne bosta mogoča. Enako velja v primeru poznejših popravkov ali izbrisa vaših podatkov v postopku zaposlovanja.

S potrditvijo, da ste seznanjeni z informacijami o obdelavi vaših osebnih podatkov, potrjujete tudi, da priznavate, da lahko med uvajanjem prejmete zaupne informacije v zvezi z Deloitte Central Europe in družbami članicami DTTL (kar med drugim vključuje vse zaupne informacije, ki jih boste posredovali ali jih izvedeli v postopku zaposlovanja, vključno z informacijami, vključenimi v ponudbo za zaposlitev ali predlog pogodbe o zaposlitvi, ali katere koli druge interne informacije družbe Deloitte), in da ste vse te informacije dolžni obravnavati kot zaupne, kar pomeni, da teh informacij ne smete razširjati ali razkrivati ali jih uporabljati za katere koli druge namene razen tistih, ki so določeni tukaj.
Obveznosti glede zaupnosti, navedene v tem dokumentu, ostanejo v celoti veljavne in izvršljive, dokler podatki ostanejo zaupni (tj. niso znani ali javno dostopni) ali za obdobje petih let, karkoli nastopi pozneje.
Zaradi neupoštevanja zgoraj navedenega se lahko ustrezno ukrepa v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

1 Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic ter njihovih povezanih družb. DTTL in njegove družbe članice predstavljajo ločene in samostojne pravne osebe. DTTL oz. Deloitte Global ne opravlja storitev za stranke. Več o Deloittovi globalni mreži družb članic na Deloitte Slovenija


2 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.  

Did you find this useful?