Article

Avature – Privacy notice

Information on processing your personal data for Pre-boarding process

Avature – Privacy notice (Slovakia)

Information on your personal data processing

In order to establish the employment relationship, it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

  • Data necessary for the preparation of the employment contract and necessary for starting the employment relationship in accordance with the applicable labor and social security laws as presented in the respective questionnaire displayed in the system,

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte onboarding platform it is necessary to collect and process:

  • access data collected by the onboarding platform (visitor’s IP address and user data indicated in Cookie Notice),

by the following entities that belong to the Deloitte1 CE2 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller:

Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Advisory s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Legal s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Security s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Slovakia s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovakia
(“Deloitte”)

Processors of personal data:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady Czech, Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:
Deloitte Talent team representatives, members of the respective Deloitte team/Deloitte CE leadership.

The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data provided by you and collected in the onboarding process will be stored is:
i) For the period of preparation of the employment contract and in case the contract is not signed or the employment relationship is not commenced, the data should be deleted immediately, no later than 1 week thereafter.
ii) if employment contract is signed and employment relationship commenced, for a duration of an employment and a period of three months after the termination of the employment relationship or as required by applicable law.
Visitor’s IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months.
After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing, as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing and to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at: recruitmentsk@deloitteCE.com.

You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.

If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com.

As a data subject, you may choose not to provide your personal data, but in such case it will not be possible to prepare and sign an employment contract. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.

By acknowledging the information on your personal data processing you also confirm that you acknowledge that during the onboarding process you may receive confidential information regarding Deloitte Central Europe and DTTL affiliates (including but not limited to anything confidential shared or learnt during the hiring process, including information included in the offer letter or in the employment contract proposal or any other Deloitte internal information), and you are obliged to treat all this information as confidential, which means that you are prohibited from disseminating or disclosing it or using this information for any other purpose than the purposes stipulated herein.
The confidentiality obligations contained herein shall remain in full force and effect until the data remain confidential (not known or publicly available) or for a period of five years, whichever is longer.
Non-adherence to the above may result in appropriate actions in accordance with the applicable laws and regulations.

1 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please About Deloitte to learn more about our global network of member firms.

2 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

 

Avature – Oznámenie o ochrane osobných údajov (Slovensko)

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Pre vznik pracovnoprávneho vzťahu je potrebné zhromaždenie a spracovanie vašich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu:

  • údaje potrebné na prípravu pracovnej zmluvy a údaje nevyhnutné pre začatie pracovného pomeru v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi a predpismi z oblasti sociálneho zabezpečenia, ako je uvedené v príslušnom dotazníku zobrazenom v systéme

S cieľom zabezpečiť súlad s Pravidlami používania onboardingovej platformy Deloitte, je potrebné zhromaždenie a spracovanie:

  • prístupových údajov zhromažďovaných onboardingovou platformou (IP adresa návštevníka a užívateľské údaje uvedené v oznámení Cookie)

nasledujúcimi subjektami, ktoré sú súčasťou skupiny Deloitte1 CE2, alebo ich dodávatelia či subdodávatelia administratívnych a IT služieb:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, lovensko
Deloitte Advisory s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Legal s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Security s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Slovakia s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Deloitte Tax s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko

Sprostredkovatelia osobných údajov:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Poľsko
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, Spojené kráľovstvo
Microsoft Corporation, One Microsoft May, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, so sídlom 25 Wilton Road - Victoria, SW1V 1LW, Londýn, Spojené kráľovstvo

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia osobných údajov prijali technické, fyzické, administratívne a procesné bezpečnostné opatrenia v súlade so štandardmi uznávanými v danom odvetví s cieľom chrániť spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, integritu alebo dostupnosť, zabrániť neoprávnenému použitiu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim alebo zabrániť porušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostnému incidentu) v súlade s pokynmi a pravidlami spoločnosti Deloitte CE a platnými zákonmi.

Osobné údaje budú sprístupnené týmto príjemcom osobných údajov alebo kategóriám príjemcov:
zástupcom talentového tímu Deloitte, členom príslušného tímu Deloitte/vedeniu Deloitte CE.
Osobné údaje sa môžu sprístupniť aj verejným orgánom, ktoré môžu osobné údaje získať v rámci určitého vyšetrovania v súlade s platnými zákonmi.

Obdobie uchovávania vami poskytnutých osobných údajov a osobných údajov zhromaždených počas onboardingového procesu je:
i) obdobie prípravy pracovnej zmluvy a v prípade, že zmluva nebude podpísaná alebo pracovný pomer nevznikne, údaje sú vymazané okamžite, najneskôr do 1 týždňa.
ii) obdobie trvania pracovného pomeru a tri mesiace po ukončení pracovného pomeru, alebo dlhšie ak je to požadované platnými právnymi predpismi, ak bola pracovná zmluva podpísaná a pracovný pomer vznikol.

IP adresa návštevníka získaná prostredníctvom náborovej platformy bude uchovaná po dobu 6 mesiacov.

Po uplynutí tohto obdobia budú vaše osobné údaje v plnom rozsahu anonymizované alebo odstránené.

Beriete na vedomie, že ako dotknutá osoba máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, o ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenos údajov. Máte prístup k svojim údajom a môžete ich aktualizovať alebo odstrániť zo systému a zároveň môžete natrvalo odstrániť svoj používateľský účet tak, že sa prihlásite do svojho používateľského účtu. Ak chcete požiadať o prenos údajov, pošlite svoju požiadavku prevádzkovateľovi údajov e-mailom na:
recruitmentsk@deloitteCE.com.

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov v krajine vášho bydliska.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás na: CEprivacy@deloitte.com.

Ako dotknutá osoba sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete svoje osobné údaje. V takom prípade však nebude možné pripraviť a podpísať pracovnú zmluvu. To isté platí aj v prípade vašej žiadosti o opravu alebo vymazanie údajov, ktorú podáte neskôr počas náborového procesu.

Potvrdením informácií o spracúvaní vašich osobných údajov zároveň beriete na vedomie, že počas onboardingového procesu môžete získať dôverné informácie týkajúce sa Deloitte Central Europe a pridružených subjektov DTTL (vrátane, nie však výučne, akýchkoľvek zdieľaných a získaných informácií počas náborového procesu, vrátane informácií uvedených v ponukovom liste, v návrhu pracovnej zmluvy alebo akékoľvek iné interné informácie Deloitte), a ste povinný zaobchádzať s nimi ako s dôvernými, to znamená, že ich nemôžete šíriť, zverejňovať alebo používať na iný účel ako je tu uvedené.

Povinnosti mlčanlivosti obsiahnuté v tomto dokumente zostávajú v plnej platnosti a účinnosti do momentu, pokým údaje zotrvajú dôverné (nie sú známe a verejne dostupné) alebo po dobu piatich rokov, podľa toho čo trvá dlhšie.

Nedodržanie vyššie uvedeného môže viesť k príslušným opatreniam v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

1Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte“). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global“) a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

2 Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte“). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global“) a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami 

Did you find this useful?