Nový zákon o účetnictví

Jaké změny nás čekají?

Dlouho očekávaný nový zákon o účetnictví by měl být podle stávajících plánů ministerstva financí účinný od 1. ledna 2025 a přinese zásadní koncepční změny v české účetní legislativě včetně souvisejících daňových a právních předpisů. Vzhledem ke stávajícímu stadiu legislativního procesu se ale lze domnívat, že účinnost bude pravděpodobně o rok odložena. 

Naši odborníci vám pomohou se v těchto změnách správně zorientovat, analyzovat jejich dopady a úspěšně implementovat vaše projekty na základě těchto změn.  

Jaké jsou největší očekáváné změny (dle aktuálního znění návrhu)?

 • Změna základních principů (důraz na účetní výkaznictví místo účtování; přednost obsahu před formou; kompenzace a způsoby prezentace)
 • Zavedení definic prvků účetní závěrky (aktiva, dluhy, výnosy, náklady, vlastní kapitál)
 • Změny ve vykazování nájmů (pronájmy nemovitostí, hmotného majetku, veškeré leasingové smlouvy) – pro střední a velké účetní jednotky povinná implementace požadavků IFRS 16, pro ostatní specifické postupy vykazování práva užívání a souvisejícího dluhu na straně nájemce
 • Nové metody oceňování pohledávek a dluhů založené na současné hodnotě – opuštění principu vykazování pouze ve jmenovité hodnotě
 • Změny ve vykazování přeměn (oceňování a vykazování goodwillu, zrušení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, omezení možnosti přecenění při přeměnách pod stejnou kontrolou, nemožnost vykázat záporný goodwill)
 • Změny v ocenění hmotného majetku:

  • Hodnota výdajů na likvidaci, která je povinná, bude vstupovat do hodnoty hmotného majetku
  • Zrušení pojmu technické zhodnocení (nový pojem následný pořizovací výdaj s jiným obsahovým vymezením) a zavedení metody částečného vyřazení při výměně podstatných částí aktiva
  • Povinné zohlednění zbytkové hodnoty při odpisování
  • Dotace na pořízení hmotného majetku nebudou snižovat hodnotu dlouhodobého hmotného majetku
  • Nová definice oprav a údržby
  • Zavedení možnosti přeceňovat vybranou skupinu hmotného majetku na reálnou hodnotu podle pravidel obdobných přeceňovacímu modelu dle IAS 16
 • Změna vykazování zaměstnaneckých požitků (sociální fond, nevybraná dovolená)
 • Rezervy – jiná definice, některé rezervy již nebude možné vykazovat (např. rezerva na opravy, rezerva na daň z příjmů)
 • Vykazování výnosů (např. pro dlouhodobé projekty, zprostředkování smlouvy s více než jedním plněním)
 • Častější použití reálné hodnoty, která je definována obdobně jako v IFRS
 • Změna ve způsobu stanovení ekvivalenční metody
 • Změny v metodách konsolidace – zrušena metoda poměrné konsolidace, změna ve způsobu stanovení ekvivalenční metody
 • Nové vymezení a kategorizace účetních jednotek včetně povinnosti auditu
 • Povinnost vykazovat dle IFRS pro většinu finančních institucí a  pro pojišťovny (bude bez náhrady zrušena vyhláška 501/2002 Sb.)
 • Zrušení pojmu výroční zpráva – nahrazeno setem zpráv (např. zpráva vedení, zpráva o udržitelnosti) 

Jak vám můžeme pomoci?

Náš tým zkušených odborníků vám pomůže s analýzou dopadů i implementací změn a to z pohledu účetního, daňového a právního.

Komplexní analýza dopadů na: 

 • Účetní reporting a procesy
 • Legislativní výkaznictví  
 • Daňový reporting
 • Datové požadavky
 • IT/ERP systémy 

Podpora s implementací změn v oblastech: 

 • Příprava implementačního projektového plánu
 • Implementace účetních procesů a politik v souladu s požadavky české legislativy
 • Výběr či nastavení IT a ERP systémů, případně příprava zadání pro dodavatele ERP
 • Otestování připravenosti na audit 
 • Zavedení jiné než české funkční měny
 •  Outsourcing účetnictví 
Podívejte se na záznam webináře - Co přinese nový zákon o účetnictví? Podívejte se na záznam webináře - Co přinese nový zákon o účetnictví?

Tým odborníků na účetní poradenství

Ján Bobocký

Ján Bobocký

partner | audit a uisťovacie služby

Tým odborníků na daňové a právní poradenství