Kariéra

Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem poskytnutí informací týkajících se oborů podnikání a rozsahu služeb poskytovaných společnostmi Deloitte1 v České republice2, a případně za účelem navázání spolupráce, nabídky pracovněprávních a jiných příležitostí v rámci společností Deloitte v České republice, je nezbytné shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

Jméno, příjmení, e-mail.

Osobní údaje jsou shromažďovány a budou zpracovávány subjekty uvedenými níže:

Správce osobních údajů:

V závislosti na příslušné pozici je správcem osobních údajů jedna z níže uvedených společností Deloitte v České republice:

Deloitte CZ Services s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 05660904, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268054; nebo

Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 27582167, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225; nebo

Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 49620592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349; nebo

Deloitte BPS a.s., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 27160831, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9402; nebo

Deloitte Security s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 27899152, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125118; nebo

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 29055130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163302; nebo

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 27453634, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113514.

Zpracovatelé osobních údajů:

Seznam zpracovatelů osobních údajů pro účely náboru nových zaměstnanců najdete zde.

Někteří naši zpracovatelé osobních údajů mají sídlo mimo Evropskou Unii (EU). Všechny společnosti Deloitte v České republice však s těmito zpracovateli uzavřely standardní smluvní doložky schválené EU, které slouží jako vhodné záruky pro zpracování osobních údajů.

Správce/ci a zpracovatel/é osobních údajů zavedou technologické, fyzické, administrativní a procedurální záruky, které budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užití nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům či porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy Deloitte CE a platnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům osobních údajů nebo kategoriím příjemců:
Společnostem Deloitte v České republice a jejich personálu odpovědnému za činnost v oblasti náboru nových zaměstnanců (Talent Team) a vedení společností Deloitte v České republice.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: Osobní údaje budou uchovány po dobu trvání oprávněného zájmu správce/ů pro naplnění účelu zpracování, nejdéle však po dobu 1 roku.

Po uplynutí výše uvedené doby budou Vaše osobní údaje trvale vymazány. Některá ze společností Deloitte v České republice Vás však může kontaktovat, aby získala Váš souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů pro účely budoucího náboru nových zaměstnanců.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou splnění účelu. Pokud Vaše osobní údaje neposkytnete nebo v případě, že budete požadovat vymazání Vašich osobních údajů před uplynutím lhůty uvedené výše, znamená to, že s Vámi společnosti Deloitte nebudou moci komunikovat ohledně možností Vaší spolupráce s Deloitte.

Berete na vědomí, že jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatněna zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: CECZHRRecruitment@deloittece.com

Máte rovněž právo podat stížnost u místně příslušného orgánu dozoru, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

1 “Deloitte“ označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské soukromé společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas. „Deloitte CE“ je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.

2 „Deloitte v České republice“ odkazuje na společnosti skupiny Deloitte provozující činnost v České republice: Deloitte Advisory s.r.o. Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.