Novinky

Společnost Gartner potvrdila celosvětové prvenství společnosti Deloitte v oblasti služeb obchodní analytiky

New York, NY, 20. října 2015 – Již druhým rokem za sebou společnost Gartner, jedna z nevýznamnějších mezinárodních společností zabývajících se výzkumem technologií a poradenských společností, jmenovala členské firmy společnosti Deloitte (dále jen „Deloitte“) celosvětovými lídry v poskytování služeb obchodní analytiky a umístila Deloitte na nejvyšší příčku, pokud jde o schopnost implementace. Ve zprávě nazvané „Magický kvadrant pro služby obchodní analytiky v celosvětovém měřítku“ společnost Gartner definuje obchodní analytiku jako služby, které „zahrnují řízení rozhodování, analytické schopnosti a řízení informací“.

Ve zprávě se uvádí, že „použití analytiky pro snazší plnění obchodních cílů a poskytování konkurenční výhody nabylo zásadního významu. Obecně řečeno, podniky procházejí transformací ze subjektů provozovaných na základě procesů na subjekty fungující na základě informací, protože informace jsou aktivum, nikoliv pouze vedlejší produkt aplikací.“ Deloitte využívá analytiku ke zlepšení a inovacím ve všech klíčových obchodních oblastech včetně auditu, kde soubor nástrojů auditní analytiky spolu se specializovanými odborníky pomáhají vytěžit z dat cenné informace, aby zdokonalili posouzení rizik a získali hodnotné poznatky.

„Vzhledem k tomu, že společnosti stále častěji pociťují potřebu zapojit analytiku do svých portfolií jako jednu z klíčových schopností, pomáháme společnostem jednak tyto schopnosti rozvíjet a rovněž řídit zvětšující se objemy dat, aby z nich vytěžili informace vytvářející měřitelnou obchodní hodnotu, čímž společnosti podporujeme, aby se staly podniky fungujícími na základě poznatků,“ uvedl Forrest Danson, lídr v oblasti analytiky společnosti Deloitte U.S. v rámci Deloitte Consulting LLP. „Je to opravdu čest, že jsme byli opětovně označeni společností Gartner za lídry v poskytování služeb obchodní analytiky.“ První místo v žebříčku v kategorii „Schopnost implementace“ potvrzuje široký záběr služeb a nabídek sítě firem společnosti Deloitte, jakož i náš závazek poskytovat klientům služby se stabilně vysokou úrovní kvality a inovací, které klientům pomáhají zlepšit obchodní výsledky.

Magický kvadrant společnosti Gartner hodnotí 18 poskytovatelů komplexních služeb z hlediska palety nabízených implementačních služeb pro různé potřeby obchodní analytiky. Společnost Gartner posuzuje poskytovatele služeb na základě jejich schopnosti implementace a úplnosti vize. Klienti mohou využít tento magický kvadrant, aby „snáze identifikovali a vyhodnotili poskytovatele celé řady služeb obchodní analytiky pro své společnosti.“

Za lídra jsou označeny subjekty poskytující „nabídky, které uspokojí poptávku a demonstrují vizi, která je nezbytná k udržení pozice i při měnících se požadavcích na trhu. Lídři využívají příležitosti a zpravidla reagují na široké publikum na trhu tím, že podporují obecné tržní požadavky ve snaze napomoci formování trhu. To zahrnuje dodávky řešení obchodní analytiky na všech úrovních obchodní analytiky.“

Zdroj: Magic Quadrant for Business Analytics Services, Worldwide, Alex Soejarto a Neil Chandler, 22.září 2015

O výzkumu společnosti Gartner

Společnost Gartner nepodporuje žádného poskytovatele, produkt nebo službu, které uvádí ve svých výzkumných publikacích, ani uživatelům technologií neradí, aby si vybrali poskytovatele s nejvyšším hodnocením či jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné společnosti Gartner a měly by být interpretovány jako fakta. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, výslovných nebo implikovaných, souvisejících s tímto výzkumem, a to včetně záruk týkajících se prodejnosti nebo způsobilosti pro konkrétní účel. 

Považujete tyto informace za užitečné?