Článek

Rodinné firmy příští generace: Využití výhod podnikatelských ekosystémů

Rodinné podniky čelí rostoucí výzvě: jak prosperovat v prostředí dnešních rychle se rozvíjejících podnikatelských ekosystémů a zároveň si zachovat firemní identitu a rodinnou soudržnost.

Pokud chtějí rodinné firmy prosperovat v dnešních dynamických a komplexních ekosystémech, budou muset mnohé z nich změnit svůj způsob uvažování a nahlížet z širší perspektivy na nové typy obchodních vztahů, které jim umožní dále růst a zvyšovat hodnotu společnosti, uvádí nová studie Deloitte.

Rodinné firmy příští generace: Využití výhod podnikatelských ekosystémů je globální studie z roku 2018 připravená Deloitte Family Business Center, která shromáždila odpovědi 575 současných a budoucích vedoucích představitelů rodinných firem a zkoumá jejich názory a jednání v souvislosti s podnikatelskými ekosystémy, v nichž působí. Ze studie vyplývá, že ačkoli většina rodinných firem vnímá ekosystémy jako příležitost k růstu, stále přetrvávají různé izolující vzorce chování, a to i mezi společnostmi, jejichž vedoucí představitelé se považují za otevřené kooperaci.

Jednou z oblastí, kde se názory lídrů mnoha rodinných společností obzvlášť neshodují s jejich jednáním, jsou inovace. Výrazná většina (89 %) respondentů v průzkumu souhlasila, že podnikatelské ekosystémy jejich organizaci pomohly inovovat za hranice jejích individuálních schopností. Ovšem na otázky o své skutečné účasti v inovačních projektech více než polovina (53 %) odpověděla, že v posledních třech letech málokdy navázala anebo vůbec nenavázala partnerství s jinými společnostmi, což naznačuje, že přinejmenším mezi některými rodinnými firmami přetrvává neochota spolupracovat s externími subjekty. Celých 32 % respondentů navíc uvedlo, že jejich podnik by spolupracoval na nových službách nebo produktech pouze se společnostmi, s nimiž již má navázán dlouhodobý vztah. To je v souladu s tradičním důrazem mnoha rodinných firem na působení v rámci stabilních, úzce propojených sítí spolupracujících entit – model, který je však v rozporu s flexibilnějšími a různorodějšími způsoby interakce, jež jsou charakteristické pro nastupující podnikatelské ekosystémy.

V tomto ohledu je zajímavé, že nejčastějším typem spojování firem, které respondenti v posledních třech letech realizovali, jsou akvizice – a že zároveň očekávají, že se do akvizic zapojí více než do jakéhokoli jiného typu propojování společností i v následujících třech letech. Na otázku, proč se rozhodli pro některou variantu kombinace firem, 30 % respondentů uvedlo „přístup k inovacím“ jako jednu z motivací, a tento důvod tak byl třetím nejčastějším pro uskutečnění spojení firem. Studie také odhalila, že rodinné firmy přikládají velkou váhu přímé kontrole nad jejich duševním vlastnictvím, přičemž 63 % respondentů uvedlo, že být majitelem duševního vlastnictví je pro jejich společnost „velmi“ nebo „celkem“ důležité.

Tato zjištění ve svém souhrnu nasvědčují tomu, že rodinné firmy pociťují potřebu inovace přímo vlastnit, aby z nich mohly těžit. Tento názor je v souladu s důrazem, který rodinné společnosti tradičně kladou na vlastnictví solidní majetkové základny, může však jejich management vystavit zbytečně velkému riziku, pokud je povede k akvizicím na úkor jiných typů kooperačních vztahů. Především společné podniky a aliance – které jsou typicky kooperativnější, lépe projednané a méně riskantní než akvizice – nabízejí rodinným firmám možnosti, jak profitovat z inovací a přitom je nevlastnit.

Pokud chtějí vedoucí představitelé rodinných firem plně využít příležitostí nabízených moderními podnikatelskými ekosystémy, měli by zvážit zavedení flexibilního, otevřeného způsobu myšlení, který jim zajistí různorodost v typech kooperačních vztahů, které navazují. To představuje výraznou změnu přístupu a mnoho vlastníků rodinných podniků si již uvědomuje, že k ní musí dojít. Více než polovina respondentů v průzkumu se domnívá, že musí buď do určité míry (53 %), nebo zásadně (17 %) změnit přístup své firmy ke spolupráci, fúzím, akvizicím i aliancím. Ku prospěchu jim bude fakt, že rodinné společnosti jsou obvykle odolné, agilní a většina z nich plánuje v dlouhodobém horizontu. Tyto přednosti společně s prozíravým vedením a porozuměním současnému prostředí mohou rodinným firmám pomoci najít cestu k úspěchu a kontinuitě.

Celkový obraz, který průzkum odráží, zachycuje rodinné firmy v procesu postupného příklonu k intenzivnější účasti v širších podnikatelských ekosystémech – což je typické pro opatrný a vyrovnaný přístup mnoha rodinných podniků. Přestože však obezřetný přístup odpovídá jejich kultuře, měly by rodinné firmy najít rovnováhu mezi opatrností a konzervatismem na straně jedné a nutností nezůstat pozadu na straně druhé. A co je možná nejdůležitější, rodinné firmy (a ti, kdo je řídí) udělají dobře, pokud zváží, jak může jejich obchodní model efektivně fungovat v měnícím se podnikatelském ekosystému – aniž by přitom zanedbávaly historii a tradice, které k rodině patří.

Noví hráči, startupy i etablovaní konkurenti těží z vlny příležitostí vytvářených světem založeným na ekosystémech. Rodinné firmy, které dokáží rozvíjet svou kulturu a obchodní praktiky k využití těchto příležitostí, získají konkurenční výhodu.

Next-generation family businesses