Novinky

Regulatorní novinky

březen 2017

Přinášíme Vám březnové Regulatorní novinky v oblasti regulatorních změn. Dozvíte se o připravovaných změnách Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropské centrální banky (ECB), Rady pro finanční stabilitu (FSB) a seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí.

EU | EBA - Výsledky ročního posouzení výstupů interních modelů pro banky v EU, provedeného Evropským orgánem pro bankovnictví

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal výsledky ve dvou zprávách (benchmarking tržního rizika a portfolio s výrazným selháním), které zkoumají variabilitu rizikově vážených aktiv v bankách a posuzují klíčové drivery této variability. Letošní zpráva poprvé zahrnuje všechny banky EU, které k výpočtu regulatorních kapitálových požadavků používají interní modely. Zpráva poukazuje na řadu oblastí pro další přezkum dozorčím orgánem, včetně postupů pro expozice se selháním, definice selhání, použití globálních modelů a interakce se specifickými podmínkami země pro expozice s protistranami z různých jurisdikcí, neodůvodněných rozdílů mezi regulačními přístupy a možných kompenzačních dopadů mezi interními přístupy.

EU | EBA - Konzultace o kritériích pro identifikaci subjektů, které mají být zahrnuty do plánu obnovy

Srovnávací zpráva Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) o možnostech obnovy uvádí, že banky udělaly velký pokrok v pochopení významu podrobné analýzy možností obnovy v rámci svých plánů obnovy. Většina bank musí zlepšit analýzy proveditelnosti možností obnovy pro různé scénáře. Orgán EBA konzultoval společná kritéria, která by banky měly používat k identifikaci subjektů (tj. dceřiných společností a poboček), jež je třeba zahrnout do skupinových plánů obnovy. EBA navrhuje rozdělit subjekty do kategorií podle relevantnosti, tj. různé míry informací, které jim mají být poskytnuty. EBA provede veřejné projednání návrhů 20. dubna. 

EU | ECB - Příručka pro cílenou prověrku interních modelů (TRIM)

Evropská centrální banka (ECB) konzultovala příručku pro cílenou prověrku interních modelů (TRIM). Obsahuje návrhy pro dozorčí praxi a způsob, jak hodlá interpretovat příslušné zákony EU o úvěrovém a tržním riziku a riziku protistrany, a pro správu modelů s cílem zajistit harmonizované použití stávajícího právního rámce. Před dokončením příručky bude ECB konzultovat také návrhy pro každý typ rizika.

EU | ECB - Zátěžový test pro rok 2017 – analýza citlivosti na úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB)

ECB oznámila (včetně zohlednění často kladených otázek), že dozorčí zátěžové testování pro rok 2017 provede formou citlivostní analýzy při uplatnění šesti hypotetických scénářů pro úrokový šok uvedených ve standardu Basilejského výboru pro řízení úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) s cílem pochopit dopady změn úrokových sazeb při použití standardu Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS) pro řízení úrokového rizika bankovní knihy. Bude brát v potaz, jak bankovní modely chování klientů ovlivňují měření úrokového rizika. Výsledky budou začleněny do procesu přezkumu a vyhodnocování orgánem dohledu (SREP), ačkoli rozhodnutí o tom, jak velký kapitál banka musí mít, nebude určeno „kvantitativním způsobem“, ale informováním banky o její relativní zranitelnosti při různých podobách úrokového šoku. ECB zdůraznila, že celková částka kapitálového požadavku pro banky pod jejím přímým dohledem se pravděpodobně nezmění.   

Další informace jsou uvedeny v poznámce ECRS k danému tématu. 

Mezinárodní | FSB - Posouzení postupu implementace a dopadů reforem

Rada pro finanční stabilitu (FSB) se sešla v Kapském Městě, aby posoudila pokrok u řady post-krizových reforem a projednala postup prací při tvorbě rámce k posouzení post-implementačních dopadů reforem. Rada se zavázala k předložení řady zpráv a návrhů postupů před červencovým summitem předních představitelů G20, včetně prověrky implementace stínového bankovnictví a reforem OTC derivátů a dokumentů k diskusi o finančních technologiích a roli odměňování při řešení rizik zneužití pravomoci. 

Další informace jsou uvedeny v poznámce ECRS k danému tématu.

Tax News | Common Reporting Standard

Generální finanční ředitelství vydalo dne úvodní informaci ohledně podání GATCA (CRS/DAC2). Nicméně se očekává, že tato informace bude ještě dále upřesněna, především ve vztahu ke struktuře identifikátorů v reportech. 

Dále byl zveřejněn seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13g odst. 5 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění. Tento seznam by měl být dále aktualizován k 30. dubnu 2017.

ČR přistoupila k širšímu přístupu prověřování a zjišťování oznamovaných účtů, a je tedy nutné prověřovat a reportovat všechny daňové rezidenty zemí, se kterými má ČR uzavřenu příslušnou smlouvu (bez ohledu na to, kdy se daná jurisdikce připojí k CRS reportingu). 

Aktuální čtvrtletí

Seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí:

Obezřetnostní rámec pro bankovní sektor                                                                Termín

V prodlení

EU

EBA

Pokyny ke zveřejňování koeficientů krytí likvidity (LCR)

„V procesu“

V prodlení

EU

EBA

Doporučení k nastavení kapitálových pokynů

září 2016

Obezřetnostní rámec pro pojišťovnictví

 

Mezinár.

IAIS

Konzultace k prvním mezinárodním kapitálovým standardům pro pojišťovny

Polovina roku 2017

Struktury kapitálových trhů

V prodlení

Velká Británie

FCA

Konzultační dokument k implementaci regulace benchmarků

únor

 

EU

EBA

Finální zpráva o obezřetnostním režimu pro investiční společnosti

červen

V prodlení

Mezinár.

FSB

Zpráva o celosvětovém monitoringu stínového bankovnictví za rok 2016

4. čtvrtletí 2016

Chování a hospodářská soutěž

 

Velká Británie

FCA

Tematická přezkumná zpráva o odměňování zaměstnanců a pobídkách

„začátek roku 2017“

 

Velká Británie

FCA

Konzultace k hodnocení úvěruschopnosti u spotřebitelských úvěrů

1. čtvrtletí

 

Velká Británie

PRA/FCA

Konzultační dokument stanovující podrobnosti očekávaného rozšíření regulace vedoucích pracovníků a režimu certifikace (tzv. SM&CR) na všechny regulované firmy v roce 2018

2. čtvrtletí

 

Velká Británie

PRA

Konečná pravidla pro tzv. whistleblowing na britských pobočkách

1. čtvrtletí

V prodlení

Velká Británie

Vláda

Konzultace k novému přestupku podniků týkajícího se praní špinavých peněz

3. čtvrtletí 2016

 

Velká Británie

FCA

Finální zpráva tržní studie řízení aktiv

2. čtvrtletí

 

EU

EC

Unie kapitálových trhů (CMU): Akční plán pro retailové finanční služby

1. čtvrtletí

 

EU

EP/EC

Nařízení o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs) má schválit Parlament a Rada

2. čtvrtletí

 

Mezinár.

FSB

Inventarizace probíhajících opatření mezinárodních orgánů, národních úřadů, oborových sdružení a firem ohledně řídících rámců

březen

 

Mezinár.

FSB

Pokyny ke stávajícím principům kompenzace

červen

V prodlení

Mezinár.

IOSCO

Zveřejnění konsolidovaného souboru regulačních nástrojů pro chování na velkoobchodním trhu

leden 2017

 

Mezinár.

FSB

Finalizace globálního měnového kodexu

květen

Platby, technologie a inovace

 

Velká Británie

PSR

Konečná opatření týkající se vlastnictví a konkurenceschopnosti poskytování infrastruktury

„začátek roku 2017“

 

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články