Novinky

Regulatorní novinky

červen/červenec 2017

 

EU

 

ESMA

 

Konzultační dokument k navrhovaným standardům vztahujícím se na obchodní povinnost stanovenou pro deriváty podle nařízení MiFIR

 

Zavedení obchodní povinnosti přenese over-the-counter (OTC) obchodování s likvidními deriváty na organizovaná obchodní místa, čímž se očekává, že dojde ke zvýšení tržní transparentnosti a integrity. V okamžiku, kdy je nutné zaúčtovat deriváty centrálně v souladu s nařízením o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) musí stanovit, zda by tyto deriváty měly podléhat obchodní povinnosti. Konzultační dokument  ESMY zahrnuje: (i) analýzu likvidity pro úrokové deriváty a Index Credit Default Swapy na základě souboru dat pokrývajícího druhou polovinu roku 2016, včetně návrhu, na jehož základě by se deriváty měly stát předmětem obchodní povinnosti, (ii) návrh na rozfázování obchodních povinností pro deriváty a (iii) přístup ESMY týkající se registru nástrojů pro obchodní povinnost, který bude ESMA spravovat. Lhůta pro vyjádření se ke konzultačnímu dokumentu je 31. července 2017.

 

 

EU

 

EC

 

Další specifikace rozsahu definice systematických internalizátorů (SIs)

 

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení v přenesené pravomoci (Delegated Regulation) podle směrnice MiFID II, který reviduje rozsah definice systematických internalizátorů. Upravená definice zakazuje investičním společnostem registrovaným jako systematičtí internalizátoři účastnit se spojovacích opatření pro back-to-back transakce mimo obchodní místo.

 

 

EU

 

EC

 

Zpětná vazba z konzultačního dokumentu týkajícího se aktivit evropských orgánů dohledu (ESAs)

 

Evropská komise (EC) uveřejnila zpětnou vazbu ze svého konzultačního dokumentu vztahujícího se na budoucí aktivity ESAs se zaměřením na jejich úkoly a pravomoci, správu a řízení, kontrolní strukturu a financování. Podle této zpětné vazby většina respondentů podporovala rozšíření odpovědností ESAs v oblasti monitoringu a realizace ekvivalentních rozhodnutí a byla proti úplnému financování ESAs z vlastní sféry.

 

 

Int’l

 

FSB

 

Konzultační dokument týkající se použití kompenzačních nástrojů s cílem upozornit na nesprávné chování

 

Rada pro finanční stabilitu (FSB) konzultovala návrh Doplňujícího pokynu k Principům a Standardům řádné politiky odměňování FSB (Supplementary Guidance to the FSB Principles and Standards on Sound Compensation Practices) vztahujícího se na použití kompenzačních nástrojů za účelem upozornění na nesprávné chování. Tento pokyn nestanoví další principy nebo standardy, ale poskytuje doporučení pro zlepšení. Zdůrazňuje osm skutečností, které jsou relevantní pro společnosti a orgány dohledu, pokud jde o řízení kompenzací a rizik vyplývajících z nesprávného chování, účinná harmonizace kompenzací  a rizik vyplývajících z nesprávného chování a kontrolu kompenzací a rizika vyplývajícího z nesprávného chování.

 

 

EU

 

ECB

 

Inventura praktik v oblasti národní kontroly a právní rámce související s nesplácenými úvěry (NPLs)

 

Druhá aktualizace revize Evropské centrální banky (ECB) pokrývá všechny státy se společnou měnou euro a podává ucelený obraz o praktikách souvisejících s řešením nesplácených úvěrů (non-performing loans - NPLs). Aktualizovaná revize ukazuje, že státy by měly být proaktivní a měly by zajistit, aby sady nástrojů k řešení NPL byly „vhodné pro tento účel“. Zpráva si všímá, že zúčastněné strany by měly uskutečnit přípravy v „klidnějších časech“, aby rámce pro řízení NPLs byly silné od samého počátku.

 

 

EU

 

ESAs

 

Předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

 

Společný výbor Evropských orgánů dohledu (ESAs) uveřejnil své konečné pokyny proti praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu se čtvrtou směrnicí proti praní špinavých peněz (MLD 4). Pokyny, které úvěrové a finanční instituce mají vzít v úvahu při oceňování rizik souvisejících s praním špinavých peněz a financováním terorismu, jež jsou spojena s obchodním vztahem nebo příležitostnou transakcí a způsob, jakým mohou být využita a upravena opatření při prověrce zákazníka za účelem snížení tohoto rizika. ESAs budou tyto pokyny revidovat a aktualizovat, jakmile to bude potřebné.

Společný výbor rovněž uveřejnil regulatorní technické standardy (RTS) za účelem podpory členských států při stanovení momentu, kdy by poskytovatelé platební služby (PSPs) a vydavatelé elektronických peněz (EMIs) měli určit centrální kontaktní místo (CCPt) za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Návrh RTS zahrnuje seznam funkcí, které jsou u funkčního  CCPt vyžadovány.

 

 

EU

 

EIOPA

 

První sada komplexní statistiky týkající se evropského pojistného sektoru na základě regulatorního reportingu podle směrnice Solvency II

 

Tato statistika zahrnuje souhrnné národní informace o rozvaze, vlastních financích, kapitálových požadavcích, pojistném a nárocích a nákladech na základě regulatorního reportingu cca 3 000 pojistných společností činných v Evropě. Každá publikace je doplněna popisem klíčových aspektů souvisejících s publikovanými statistikami. Nové statistiky budou publikovány čtvrtletně, počínaje třetím čtvrtletím roku 2017.

 

 

EU

 

ESMA

 

Vyjádření ve věci přípravných prací v souvislosti s rozdílovými smlouvami, binárními opcemi a dalšími spekulativními produkty

 

ESMA zvažuje použití pravomocí k produktové intervenci podle nařízení MiFIR (k lednu 2018) v oblasti retailového trhu u rozdílových smluv (CFD), Rolling Spot Forex a binárních opcí. V důsledku toho Úřad pro finanční etiku (FCA) zdržuje implementaci dříve navrhovaných etických pravidel pro společnosti Spojeného království, které poskytují rozdílové smlouvy retailovým klientům čekajícím na výsledek jednání ESMY. Na trhu, který je charakterizován poskytováním přeshraničních online služeb bude mít ESMA a každý národní orgán pro hospodářskou soutěž (NCA) zájem na tom, aby v celé EU byly přijaty stejné standardy. Avšak pokud dojde k opoždění revize ze strany ESMY, FCA sdělil, že zváží finalizaci svých pravidel na domácí úrovni v první polovině roku 2018.

 

 

Int’l

 

BCBS

 

Konzultace ohledně zjednodušené alternativy ke standardizovanému přístupu ke kapitálovým požadavkům týkajícím se tržního rizika

 

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) konzultoval návrh redukované metody založené na citlivosti (sensitivities-based method), tzn. zjednodušenou verzi metody založené na citlivosti (SbM), která je hlavním komponentem standardizovaného přístupu. Změny zahrnují: odstranění kapitálových požadavků na riziko vega a riziko zakřivení (curvature risk), zjednodušení výpočtu basis rizika a snížení granularity rizikových faktorů a korelačních scénářů, které budou použity při výpočtech. Použití navrhovaných redukovaných SbM bude dostupné pouze bankám, které splňují určitá kritéria. Jako alternativní řešení BCBS usiluje o zpětnou vazbu, zda přetrvávající a rekalibrovaná verze standardizovaného přístupu k tržnímu riziku podle dohody Basel II bude lépe sloužit účelu zjednodušené metody pro kapitálové požadavky týkající se tržního rizika.

 

Int’l

 

FSB

 

Zpráva o dopadech finanční technologie na finanční stabilitu

 

FSB došla k závěru, že v současné době neexistují žádná závažná rizika pro finanční stabilitu, která by vyplývala z přicházejících inovací finančních technologií. Nicméně FSB identifikovala deset záležitostí, které si zaslouží pozornost úřadů, přičemž tři z nich jsou nahlíženy jako priority pro mezinárodní spolupráci: (1) řízení provozního rizika pocházejícího od třetích stran – poskytovatelů služeb; (2) zmírnění kybernetického rizika; a (3) monitorování rizik makrofinanční povahy, která se mohou objevit jako důsledek zvýšení aktivit finančních technologií.

 

 

Int’l

 

FSB

 

Revize reformy trhu s OTC deriváty: Účinnost a širší dopady reforem

 

FSB uveřejnila svou výroční revizi reformy trhu s OTC deriváty. Ve dvanácté zprávě o pokroku týkající se realizace tržních reforem FSB oznámila, že zatímco k významnému posunu došlo v rámci centrálního zúčtování, tak oblasti kapitálových požadavků a požadavků na výši marže (pro deriváty, které nejsou zúčtovány centrálně) a rámců pro obchodní platfory jsou stále ve většině jurisdikcí relativně nevyvinuté.

 

 

Int’l

 

IOSCO

 

Návrh pokynu pro zátěžové testování orgány dozoru týkající se centrálních protistran

 

Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry (IOSCO) uveřejnila konzultační zprávu o zátěžovém testování centrálních protistran (CCPs). Tato zpráva představila rámec jako vodítko pro národní orgány, jak sestavit a provádět zátěžové testy CCPs. Při vyvíjení zátěžových scénářů IOSCO stanovila, že jednotlivé části by měly zahrnovat identifikaci rizikových expozic, rizikových zdrojů a klíčových rizikových faktorů, kalibraci šoků vůči klíčovým rizikovým faktorům a specifikaci selhání či opomenutí.

 

 

EU

 

EIOPA

 

Různorodost publikací v oblasti pojištění

 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA uveřejnil Stanovisko k Evropskému rámci pro obnovu a řešení problémů zajistitelů/pojistitelů (European recovery and resolution Framework for (re)insurers). Toto stanovisko vyzývá k prosazení minimálního harmonizovaného rámce pro obnovu a řešení problémů zajistitelů/pojistitelů v rámci směrnice Solvency II s cílem přispět k ochraně pojistníků a zvýšit finanční stabilitu zároveň s ochranou veřejných fondů. EIOPA navrhl čtyři stavební pilíře pro tento rámec: (1) přípravu a plánování, (2) včasnou intervenci, (3) řešení a (4) přeshraniční spolupráci a koordinaci. EIOPA upozornil, že plánuje pokračovat ve své práci hloubkovou analýzou potenciální harmonizace finanční podpory řešení a potenciální harmonizace pojistných záručních schémat.

 

Pro další informace týkající se všech výše uvedených bodů včetně změn v konzultačních dokumentech viz zpráva ECRS o aktuálních pojistných prohlášeních orgánu PRA a EIOPA.

 

 

EU

 

EBA

 

Návrh nového obezřetnostního rámce pro investiční společnosti podle směrnice MiFID

 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) navrhl nový obezřetnostní rámec pro investiční společnosti podle směrnice MiFID. V této fázi tento návrh tvoří předběžné doporučení v dané oblasti. EBA se rozhodl umožnit další konzultaci v trvání jednoho měsíce a očekává, že předloží doporučení Evropské komisi v září 2017. EBA doznal, že návrh by mohl být významný pro společnosti, které v současné době pouze podléhají požadavkům na počáteční kapitál, a navrhl 5leté přechodné období pro tyto společnosti. Komise vydá legislativní návrh do konce roku.

 

Pro další informace týkající se oblastí dotčených výše uvedeným návrhem, viz klientská zpráva ECRS ohledně daného tématu.

 

 

EU

 

EIOPA

 

Konzultace ohledně první sady doporučení k revizi směrnice Solvency II

 

EIOPA vydal konzultační dokument k první sadě doporučení pro Evropskou komisi navazující na její žádost o radu ve věci revize směrnice Solvency II. Tato revize má za cíl zajistit přiměřený a technicky konzistentní kontrolní režim pro zajišťovny/pojišťovny a hledat jakákoliv možná zjednodušení solventnostního kapitálového požadavku (SCR). EIOPA poskytl doporučení týkající se zjednodušených výpočtů, snížení míry spoléhání se na externí rating, nakládání se zárukami, expozic garantovaných třetí stranou a expozic vůči regionálním orgánům státní správy a místním úřadům. EIOPA má záměr finalizovat svá doporučení týkající se položek diskutovaných v konzultačním dokumentu v říjnu 2017.

 

Int’l

 

FSB/IOSCO/BCBS

 

G20 Aktualizace v oblasti regulace

 

Ještě před konáním Summitu G20 v minulém týdnu (7.- 8. července), FSB, IOSCO a BCBS uveřejnily celou řadu dokumentů podrobně popisujících vývoj v oblasti implementace reforem finanční regulace napříč takovými oblastmi, jako je řešení problémů, stínové bankovnictví, nesprávné chování atd. Pro přehled publikací viz zpráva ECRS týkající se této aktualizace. Úplný seznam publikovaných dokumentů je uveden níže:

 

 • třetí výroční zpráva FSB o realizaci a dopadech reforem finanční regulace přijatých G20 spolu se stručným „ukazatelem“ v oblasti implementace ze strany jurisdikcí FSB
 • rámec FSB pro postimplementační hodnocení dopadů reforem finanční regulace přijatých G20, spolu s technickou přílohou, FAQ a ohlasy veřejnosti na dubnovou konzultaci
 • posouzení FSB týkající se aktivit stínového bankovnictví, rizik a adekvátnosti postkrizových nástrojů politiky s cílem upozornit na záležitosti finanční stability
 • pokyn FCB k řešení problémů CCPs a plánování tohoto řešení
 • analýza FSB/IOSCO/CPMI/BCBS týkající se vzájemných závislostí centrálního účtování (central clearing interdependencies)
 • zpráva FSB/IOSCO/CPMI/BCBS týkající se implementace společného pracovního plánu pro posílení odolnosti, ozdravení a řešitelnosti CCPs
 • pátá vývojová zpráva FSB o realizaci principů FSB pro řádné politiky kompenzací
 • vývojová zpráva FSB týkající se snížení rizik vyplývajících z nesprávného chování ve finančním sektoru
 • zpráva FSB o údajích korespondentského bankovnictví
 • deset let inventarizace postkrizových reforem řešení ze strany FSB
 • řídící principy FSB týkající se schopnosti G-SIB absorbovat celkovou interní ztrátu (Internal Total Loss-absorbing Capacity of G-SIB)
 • pokyn FSB týkající se kontinuity přístupu k infrastrukturám finančních trhů pro společnosti, které jsou v režimu řešení problémů
 • zpráva BCBS pro lídry G20 ohledně implementace opatření Basel III
 • pokyn CPMI/IOSCO týkající se odolnosti CCPs
 • pokyn CPMI/IOSCO týkající se ozdravení infrastruktur finančního trhu.

 

 

EU

 

ESMA

 

Typické principy daného sektoru týkající se přemístění ze Spojeného Království do zemí EU27

 

V návaznosti na Brexit a za účelem řešení záležitostí týkajících se přemístění subjektů Spojeného království a outsourcingu, ESMA uveřejnila tři stanoviska související s Investičními společnostmi, Investičním managementem a Sekundárními trhy. Klíčovými body jsou ustanovení, že by neměly existovat žádné odchylky nebo výjimky z požadavků na autorizaci obsažených ve směrnici MiFID (pro obchodníky s cennými papíry) nebo UCITS/AIFMD (investiční společnosti, fondy), přičemž tato autorizace by neměla být udělena v případě, kdy žadatel usiluje o autorizaci za účelem vyhýbání se přísnějším standardům jiné jurisdikce.

Pokud jde o obchodní místa, outsourcingová ujednání s poskytovateli služeb ze třetích zemí nesmí zahrnovat delegování činností, pokud se obchodní místo stane subjektem typu „poštovní schránka“. Rozhodování pro plánování, kontrolování a monitoring fungování obchodního systému by nemělo být outsourcováno mimo země EU27.

Pro další informace viz zpráva ECRS týkající se tématu.

 

 

EU

 

ESMA

 

Konzultační dokument k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID II ohledně vhodnosti

 

ESMA uveřejnila konzultační dokument týkající se pokynů k aspektům požadavků směrnice MiFID II ohledně vhodnosti. Tento dokument soustředil pozornost na nakládání s informacemi pro klienty, nezbytná opatření pro shromažďování klientských informací, opatření k porozumění investičním produktům, opatření k zajištění vhodnosti investice, náklady a výhody switchingových investic, kvalifikace zaměstnanců a vedení záznamů.

 

 

EU

 

Rada

 

Přijetí závěrů ohledně pololetní revize akčního plánu Unie kapitálových trhů (CMU) vypracované Evropskou komisí

 

Evropská rada přijala pololetní revizi Unie kapitálových trhů (CMU) vypracovanou Evropskou komisí. Toto rozhodnutí podpořilo nová opatření vyhlášená v rámci této pololetní revize, včetně nadcházejícího legislativního návrhu o obezřetnostním přístupu k investičním společnostem a odsunula do pozadí agendu Komise finalizovat stavební bloky CMU do konce roku 2019. Rada rovněž vyzvala Komisi k předkládání vývojové zprávy nejméně každých šest měsíců.

 

 

EU

 

ECON

 

Hlasování o urychlených změnách finančního nástroje IFRS 9

 

Hospodářský a měnový výbor EU (ECON) hlasoval s cílem finalizace svého stanoviska ve věci přechodné implementace IFRS 9 pro regulační kapitál, kdy souhlasil s pětiletým fázovaným přístupem umožňujícím bankám doplnit zmenšující se objem dodatečného snížení hodnoty ztrát zpět na CET1. Toto opatření těsně odráží nedávné rozhodnutí přijaté Evropskou radou o urychlení rozfázovaného návrhu Evropské komise týkajícího se IFRS 9. Aby byl tento přístup v právu EU připraven před implementací IFRS9 v lednu 2018, očekává se, že Evropský parlament a Rada nejpozději na podzim vstoupí do jednání s cílem dohodnutí společného postupu.

 

 

EU

 

ESRB

 

Zpráva o dopadech IFRS 9 týkajících se finanční stability

 

Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB) došel k závěru, že IFRS 9 představuje důležité zlepšení ve srovnání s předpisem IAS 39 a očekává se, že přinese významné výhody z pohledu finanční stability. Zpráva rovněž zahrnuje strategické aspekty, jejichž cílem je zabránění nebo zmírnění negativních dopadů IFRS 9 týkajících se finanční stability, jako je interakce.

Aktuální čtvrtletí

Seznam publikací v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí:

Obezřetnostní rámec pro bankovní sektor

Termín

Po termínu

EU

ECB

Oficiální stanovisko ke směrnici CRD V/ nařízení CRR II

Červen

Obezřetnostní rámec pro pojišťovnictví

[Nové]

EU

EIOPA

Finální doporučení pro Evropskou komisi týkající se určitých aspektů Solventnostního kapitálového požadavku

Říjen

 

Int’l

IAIS

Konzultace k prvním Mezinárodním kapitálovým standardům pro pojišťovny

Polovina roku 2017

Struktury kapitálových trhů                                                              

 

EU

EBA

Stanovisko k obezřetnostnímu režimu pro investiční společnosti

„Konec září“

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?