Novinky

Regulatorní novinky

duben 2017

Přinášíme Vám dubnové Regulatorní novinky v oblasti regulatorních změn. Dozvíte se o připravovaných změnách Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu dohledu (ESA), Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS) a seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí.

EU | ESMA - Pokyny k implementaci MiFID II

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) zveřejnil otázky a odpovědi, které poskytují návod, jak implementovat některé regulatorní požadavky v oblasti tržní struktury podle MiFID II/ MiFIR. Především pak ESMA vyjasnila některé aspekty, na základě kterých se mohou účastníci trhu kvalifikovat jako organizované obchodní systémy (OTF) a měli by splňovat následující podmínky: obchodování se provádí na multilaterálním základě, existující obchodní ujednání mají vlastnosti systému a realizace objednávek je ponechána volnému uvážení (prostřednictvím systému nebo podle pravidel systému). ESMA také vyjasnila, že klíčovou charakteristikou činnosti systematického internalizátora (SI) je poskytovat klientům likviditu bilaterálně prováděním rizikových transakcí (tj. transakcí s dopadem na výkaz zisku a ztráty firmy). SI, kteří jsou funkčně podobní obchodnímu místu, však budou muset žádat o autorizaci. 

EU | ESMA - Stanovisko k návrhu Evropské komise nařízení EU o ozdravení a restrukturalizaci ústředních protistran

ESMA ve svém stanovisku zveřejnila názor na nařízení o ozdravení a restrukturalizaci ústředních protistran a navrhla (a) zavést další požadavky ohledně plánů ozdravení sestavených národními orgány příslušnými pro řešení krize s cílem zajistit vyšší míru konvergence při současném poskytnutí nutné flexibility ústředních protistran, aby si tyto protistrany mohly zvolit ozdravné nástroje, které nejlépe odpovídají jejich obchodní situaci, (b) zvážit efektivnější mechanismus zprostředkování a (c) zvážit dopady, jaké má role ESMA na rozpočet (např. zahrnout do nařízení o ozdravení a restrukturalizaci ústředních protistran pro ESMA poskytnutí posudku rozpočtového dopadu). 

EU | EBA - Aktualizace přehledu ukazatelů rizik (Risk Dashboard) Evropského orgánu pro bankovnictví

Evropský orgán pro bankovnictví EBA aktualizoval svůj přehled ukazatelů shrnující hlavní rizika a zranitelnosti v bankovním sektoru EU ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Ve čtvrtém čtvrtletí se poměry CET1 evropských bank nadále zvyšovaly (o 20 bps na 14,2%), a to zejména z důvodu snížení rizikově vážených aktiv, a průměrný koeficient krytí likvidity (LCR) zůstal vysoko nad požadovaným limitem. Ukazatel úvěrů se selháním se nadále pomalu snižuje a ziskovost zůstala stlačena návratností vlastního kapitálu v sektoru a spadla na nejnižší úroveň 3,3 %.  

EU | EBA - Finální pokyny k rekapitalizaci z vlastních zdrojů (bail-in) podle Směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (směrnice BRRD)

Orgán EBA finalizovat tři soubory pokynů adresovaných orgánům příslušným k řešení krize o systému bail-in podle směrnice BRRD. Ty poskytují orgánům pomoc při i) nastavení přepočítacích  koeficientů poměru dluhu k vlastnímu kapitálu; ii)  zacházení s akcionáři v rámci systému bail-in či odpisu závazků a konverze kapitálových nástrojů; a iii) vzájemný vztah mezi posloupností odpisů a konverze závazků podle BRRD a CRR/ CRD. Společným cílem těchto pokynů je vyjasnit, jak mají informace o ocenění utvářet podmínky pro bail-in. Pokyny budou platné šest měsíců po zveřejnění finálního překladu do oficinálních jazyků EU. 

EU | ESA - Konzultace o návrhu pokynů pro prevenci financování terorismu a praní peněz při elektronických převodech finančních prostředků

Evropské orgány dohledu (ESA) konzultovaly, co mají poskytovatelé platebních služeb dělat, aby odhalili a zamezili zneužívání převodů finančních prostředků k financování terorismu a praní peněz. Návrh pokynů stanovuje, co mají zprostředkující poskytovatelé platebních služeb a poskytovatelé platebních služeb příjemce dělat, aby zjistili, zda informace o plátci a příjemci chybí nebo zda jsou neúplné. Zároveň stanovují, co mají poskytovatelé platebních služeb dělat pro řízení převodů finančních prostředků, u nichž chybí požadované informace. 

Mezinárodní | BCBS - Finální pokyny k obezřetnému zacházení s problematickými aktivy

Basilejský výbor pro bankovní dohled BCBS vydal finální pokyny k obezřetnému zacházení s problematickými aktivy. Pokyny mají harmonizovat definice úvěrů se selháním a expozice s úlevou a doplnit stávající regulační a účetní rámce. Nepředpokládá se, že by se pokyny staly pro firmy závazným požadavkem, ale přesto mohou mít dopady na prověrky kvality aktiv ze strany dohledových orgánů a vlastních interních systémů bank pro kategorizaci úvěrů v závislosti na stávající klasifikaci problematických aktiv. Banky mohou také zaznamenat změny ve zveřejňování kvality aktiv podle Pilíře 3. 

Aktuální čtvrtletí

Seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí:

Obezřetnostní rámec pro bankovní sektor                                                                Termín

V prodlení

EU

EBA

Doporučení k nastavení kapitálových pokynů

září 2016

 

EU

ECB

Oficiální stanovisko ke směrnici CRD V/ nařízení CRR II o kapitálových požadavcích

květen

Obezřetnostní rámec pro pojišťovnictví

 

Mezinár.

IAIS

Konzultace k prvním mezinárodním kapitálovým standardům pro pojišťovny

polovina roku 2017

Struktury kapitálových trhů

 

 

 

 

 

 

EU

EBA

Finální zpráva o obezřetnostním režimu pro investiční společnosti

červen

 

Mezinár.

FSB

Zpráva o celosvětovém monitoringu stínového bankovnictví za rok 2016

druhé čtvrtletí

Chování a hospodářská soutěž

 

EU

EP/EC

Regulační technické normy pro sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, které mají být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie

květen

V prodlení

Mezinár.

FSB

Inventarizace probíhajících opatření mezinárodních orgánů, národních úřadů, oborových sdružení a firem ohledně řídících rámců

březen

 

Mezinár.

FSB

Pokyny ke stávajícím principům kompenzace

červen

V prodlení

Mezinár.

IOSCO

Zveřejnění konsolidovaného souboru regulačních nástrojů pro chování na velkoobchodním trhu

leden

 

Mezinár.

FSB

Finalizace globálního měnového kodexu

25. květen


 

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?