Novinky

Regulatorní novinky

květen 2017

Přinášíme Vám květnové Regulatorní novinky v oblasti regulatorních změn. Dozvíte se o připravovaných změnách Společného výboru evropských orgánů dohledu, Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropská centrální banky (ECB), Rady pro finanční stabilitu (FSB), Mezinárodní měnový fond (IMF), Evropská komise, Hospodářského a měnového výboru (ECON) a přikládáme seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí.

EU | Společný výbor evropských orgánů dohledu - Zpráva o rizicích a zranitelnostech ve finančním systému EU

Společný výbor evropských orgánů dohledu (zahrnující Evropský orgán pro bankovnictví - EBA, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy - ESMA a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění - EIOPA) identifikoval čtyři hlavní rizika a zranitelnosti finančního sektoru v Evropské unii v kontextu nejistého ekonomického a politického prostředí v Evropě: nízká ziskovost finančních institucí, ceny aktiv – především s ohledem na snahu o výnosy a přecenění rizikové přirážky, dále propojenost v rámci finančního systému – především prostřednictvím cen aktiv a přímých finančních expozic a kybernetická a IT provozní rizika. Zpráva rovněž poukazuje na některá regulační a dohledová opatření, která jsou v současné době prováděna na úrovní Evropské unie s cílem vyřešit tato rizika.

EU | EBA - Roadmapa na aktualizaci rámce pilíře 2 v EU

Orgán EBA vydal roadmapu obsahující nástin plánované aktualizace rámce pilíře 2 v letech 2017 a 2018. Orgán EBA uvedl, že rámec „je i nadále velmi stabilní a stále plní svůj účel zajišťovat konvergenci dohledových činností“, avšak je zapotřebí jej aktualizovat s ohledem na probíhající iniciativy v oblasti politik, které ovlivňují pilíř 2 i SREP. Orgán EBA především plánuje aktualizovat své pokyny týkající se SREPu, jakož i pokyny ohledně úrokového rizika v rámci investičního portfolia a zátěžového testování. Roadmapa rovněž objasňuje hlavní aspekty pokynů pilíře 2 (P2G), které budou zohledněny v rámci změn pokynů SREP, včetně zveřejnění.

Další informace naleznete v oznámení ECRS týkajícím se tohoto tématu.

EU | Evropská centrální banka (ECB) - Harmonizace možnosti a případy vlastního uvážení na úrovni jednotlivých států pro méně významné instituce

ECB harmonizovala možnosti a případy vlastního uvážení na úrovni jednotlivých států, které mají příslušné orgány členských států na základě evropské legislativy (zejména v souladu s nařízením o kapitálových požadavcích (CRR) a balíčku CDR IV) k dispozici pro výkon obezřetnostního dohledu nad méně významnými institucemi, kdy se vyžaduje, aby příslušné orgány členských států harmonizovaly svůj přístup s přístupem ECB k vykonávání dohledu nad významnými institucemi. Zatímco některé možnosti a případy vlastního uvážení lze aplikovat obecně na všechny méně významné instituce, většina možností by se měla aplikovat individuálně na jednotlivé případy, avšak na základě společného přístupu a se zajištěním proporcionální aplikace na menší banky v jistých případech. Evropská centrální banka rovněž zpřístupnila zpětnou vazbu, kterou obdržela ke své dřívější konzultaci, jakož i vyjádření k této zpětné vazbě. 

Mezinár. | Rada pro finanční stabilitu (FSB) - Posouzení reforem finančních regulací v rámci G20: rámcový vývoj

FSB projednávala nový rámec s cílem provést analýzy toho, zda reformy přijaté po krizi dosahují očekávaných výsledků, které mohou pomoci identifikovat „jakékoliv nechtěné dopady“, které je třeba napravit. FSB navrhuje provést hodnocení ze tří odlišných, avšak souvisejících hledisek – účinnost jednotlivých reforem, interakce a koherence v rámci reforem a celkové dopady reforem. Konečný rámec bude zveřejněn před konáním summitu G20 v červenci.

Mezinár. | Mezinárodní měnový fond - Mezinárodní zpráva o finanční stabilitě - Změny obchodního modelu v prostředí dlouhodobě nízkých úrokových sazeb

Mezinárodní měnový fond zveřejnil nejnovější Mezinárodní zprávu o finanční stabilitě. Druhá kapitola se zaměřuje na dlouhodobý dopad negativního scénáře nízkého ekonomického růstu a nízkých úrokových sazeb na obchodní modely a produkty nabízených finančními institucemi. Celkový výsledek naznačuje, že prodloužení období nízkých úrokových sazeb by představovalo pro finanční instituce „značný problém“ a že s ohledem na jejich vyšší míru závislosti na úrokových sazbách by banky a pojišťovatelé byli obecně více ovlivněni než správci aktiv.

Další informace naleznete v oznámení ECRS týkajícím se tohoto tématu.

EU | Evropská komise - Úprava nařízení EMIR: návrh Komise na změnu nařízení

Evropská komise zveřejnila svůj dlouho očekávaný návrh na první soubor úprav nařízení o infrastruktuře evropských trhů (nařízení EMIR). Společně s tímto návrhem Komise také zveřejnila komunikaci (ještě před druhým legislativním návrhem k nařízení EMIR), která se týká vystoupení Velké Británie z EU, jakož i ústředních protistran z třetích zemí a má být zveřejněna 28. června.

Legislativní návrh nařízení EMIR: První legislativní návrh Komise se zaměřuje na otázky spojené s povinností clearingu, jako je přerušení povinnosti clearingu, požadavky na zveřejnění, techniky ke snížení rizika u smluv obsahujících OTC deriváty, u nichž nedojde ke clearingu ústřední protistranou, evidence registrů obchodních údajů a dohled nad nimi, jakož i požadavky na tyto registry. Komise uvedla, že požadavky sníží náklady na dodržení souladu a požadavky kladené na účastníky trhu.

Komunikace v souvislosti s EMIR: Komunikace Komise se zabývá problematikou ústředních protistran z třetích zemí. Uvádí, že clearing „až 75 %“ úrokových derivátů vedených v eurech se provádí ve Velké Británii, a proto vystoupení Velké Británie by mělo „významný dopad“ na regulaci clearingu a dohled nad ním. Komunikace se rovněž zaměřuje na možné kroky k zajištění bezpečnosti a finanční síly ústředních protistran včetně možnosti zavést lepší dohled na úrovni EU či místní požadavky“. 

EU | Hospodářský a měnový výbor (ECON) - Zpráva o finančních technologiích: vliv technologie na budoucnost finančního sektoru

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu přijal návrh zprávy o finančních technologiích, v níž uvádí svůj postoj k dopadu technologií na budoucnost finančního sektoru a vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala rámec EU v oblasti finančních technologií a stanovila kybernetickou bezpečnost jako svou prvořadou prioritu. Zpráva dále uvádí několik návrhů politik včetně objasnění podmínek pro outsourcování RegTech řešení a cloudových služeb, pravidelné přezkumy provozních standardů zahrnujících ICT rizika, licence pro aplikace KYC a poskytování standardizovaného souboru rozhraní pro programování aplikací (APIs) pro otevřené bankovnictví. Ostatní poslanci Evropského parlamentu budou hlasovat o přijetí zprávy na svém plenárním zasedání dne 31. května. 

Toto čtvrtletí

Seznam regulací, které budou zveřejněny, jakož i událostí očekávaných v tomto čtvrtletí:

Bankovní obezřetnostní rámec                                                                                   Datum

 

EU

ECB

Oficiální stanovisko k nařízení CRD V/ CRR II

Květen

 

Mezinár.

FSB

Konečný rámec pro post-implementaci posouzení dopadů reforem finančních regulací G20

Červenec

Obezřetnostní rámec pro pojišťovnictví

 

Mezinár.

IAIS

Konzultace zaměřená na první Mezinárodní kapitálové standardy pro pojišťovatele

Pol. roku 2017

Struktura kapitálových trhů

 

EU

ESMA

Přezkum nařízení EMIR

Červen

 

EU

EBA

Konečná zpráva o obezřetnostním režimu pro investiční společnosti

Červen

 

Mezinár.

FSB

Zpráva o celosvětovém monitoringu stínového bankovnictví za rok 2016

2. čtvrtletí

Chování a hospodářská soutěž

 

Mezinár.

FSB

Pokyny o stávajících principech kompenzace

Červen

Po termínu

Mezinár.

IOSCO

Zveřejnění konsolidovaného souboru regulací pro chování na velkoobchodním trhu

Červen

 

Mezinár.

FSB

Finalizace mezinárodního kodexu „FX Global Code“

25.5.

Platební styk, technologie a inovace

 

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?