Novinky

Regulatorní novinky

květen/červen 2017

 

EU

 

EBA

 

Konzultace k pokynům pro používání cloudových služeb

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zahájil konzultace k návrhu pokynů pro využívání poskytovatelů cloudových služeb, které vycházejí ze stávajících pokynů pro outsourcing a přinášejí další vyjasnění cloudových služeb. Návrhy se zabývají především pěti klíčovými oblastmi: (1) bezpečnost dat a systémů, (2) umístění dat a zpracování dat, (3) práva na přístup a kontrolu, (4) řetězový outsourcing, (5) plány nepředvídaných událostí a exit strategie. Následně regulátor prozkoumá možnost použití ustanovení obsažených v těchto doporučeních pro další typy regulovaných subjektů.

 

EU

 

ECB

 

Příručka pro vhodná a správná hodnocení

Evropská centrální banka (ECB) vydala příručku ohledně „vhodných a správných“ hodnocení pro řídící orgány. S cílem harmonizovat vhodná a správná hodnocení a vytvořit společnou dozorčí praxi stanovuje ECB šest zásad, jimiž se proces hodnocení bude řídit, konkrétní kritéria hodnocení (např. časový závazek, dobrá pověst, konflikt zájmů a nezávislost), roli pohovorů a zvažované otázky v procesu posuzování a rozhodování a odvolávání členů řídících orgánů. ECB uvádí, že příručka je v souladu s návrhy pokynů EBA a ESMA o posuzování vhodnosti, a proto jakékoli změny do sestavení finální verze těchto pokynů mohou při následných revizích vyvolat změny příručky ECB.

 

EU

 

ECB

 

Finální pokyny pro transakce s pákovým efektem

ECB vydala finální pokyny pro spekulativní transakce, kde stanovuje svá dozorčí očekávání ve vztahu k definici transakcí s pákovým efektem, k ochotě riskovat, správě a řízení, syndikovaným činnostem, pravidlům a postupům pro schvalování úvěrů a průběžnému sledování, činnostem na sekundárním trhu a požadavkům na vykazování a k manažerským informačním systémům. Pokyny budou používány způsobem, který je úměrný velikosti a rizikovému profilu spekulativních transakcí institucí, a nabude účinnosti v listopadu 2017.

 

EU

 

ECB

 

Zpráva o finanční integraci v Evropě

ECB vydala zprávu o finanční integraci v Evropě zahrnující poslední vývoj ve finanční integraci v eurozóně. ECB uvedla, že novinky, jako je revize důležité legislativy, např. směrnice o kapitálových požadavcích nebo směrnice pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, podtrhla význam ambiciózní Unie kapitálových trhů a dokončení Bankovní unie. Podle nových ukazatelů je sdílení rizik soukromých společností přes hranice zemí omezené a ECB zároveň uvedla, že rozvoj více panevropských bank by mohl napomoci finanční integraci a podpořit sdílení rizik pomocí retailových úvěrových trhů. 

 

EU

 

EP

 

Usnesení o finančních technologiích

Evropský parlament schválil usnesení, které definuje rámec pro finanční technologie v EU na základě nedávno publikované zprávy Hospodářského a měnového výboru EU (ECON) „Finanční technologie: vliv technologie na budoucnost finančního sektoru“, jež vychází z vlastní iniciativy Výboru. Parlament uvítal novinky v oblasti finančních technologií i nedávné vytvoření pracovní skupiny pro finanční technologie. Zároveň vyzval Komisi, aby sestavila komplexní akční plán pro finančních technologie v rámci Unie kapitálových trhů a strategií jednotného digitálního trhu. 

 

EU

 

ESMA

 

Stanovisko ohledně implementace MiFID II/MiFIR

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal stanovisko vyjasňující koncept „traded on trading venue“ (obchodovaný v obchodním systému) pro OTC deriváty na základě MiFID II/ MiFIR. ESMA je toho názoru, že pouze OTC deriváty se stejnými referenčními údaji jako deriváty obchodované v obchodním systému je možné považovat za obchodované v obchodním systému, a tudíž je nutno uplatňovat vůči nim požadavky na předobchodní a poobchodní transparentnost stanovené v nařízení MiFIR a dále je nutné je zahrnout do regulatorního reportingu dle MiFIR.

 

EU

 

EBA

 

Zajištění transparentnosti na úrovni celé EU v roce 2017

Evropský orgán pro bankovnictví oznámil, že zveřejní údaje ze své čtvrté roční akce pro zajištění transparentnosti na úrovni celé EU z prosince 2017 společně se Zprávou o posouzení rizik (RAR). Vzorek bank pro rok 2017 bude v souladu se vzorkem použitým pro RAR a akce bude vycházet výhradně z vykazovaných údajů dozorčích orgánů. Údaje budou zahrnovat finanční informace o kapitálu, pákovém poměru, částkách rizikové expozice, zisku a ztrátách, tržním riziku, sekuritizaci, úvěrovém riziku, expozici státu, expozicích v selhání a expozicích s úlevou. EBA uvedl, že akce bude zahájena v září 2017.

 

EU

 

EBA

 

Stanovisko k vlastnímu financování v kontextu návrhu revize směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích

Evropský orgán pro bankovnictví vydal stanovisko, kde vyjadřuje názory na řadu aspektů souvisejících s vlastním financováním v kontextu návrhu Evropské komise na úpravu směrnice/nařízení o kapitálových požadavcích. EBA zejména vyzval k možnému posílení své role při posuzování emisí nástrojů kmenového kapitálu Tier 1. Stanovisko zároveň podrobněji zpracovává omezení rozdělování zisku/bonusů v kontextu opatření pro kombinovanou kapitálovou rezervu a navrhuje zavést obecnou zásadu proti obcházení těchto opatření.

 

Mezinár.

 

FSB

 

Zpráva o dopadech finančních technologií na finanční stabilitu

Rada pro finanční stabilitu (FSB) a Výbor pro globální finanční systém (CGFS) vydaly zprávu o tržní struktuře, obchodních modelech a dopadech úvěrů zprostředkovaných finančními technologiemi na finanční stabilitu. Zpráva posuzuje povahu úvěrového trhu finančních technologií a nachází celou řadu obchodních režimů. Na základě zjištění vyvozuje závěry o potenciálním dopadu úvěrů zprostředkovaných finančními technologiemi na finanční stabilitu. Celkově zpráva shrnuje, že ve srovnání s tradičním úvěrovým trhem jsou v současnosti úvěry zprostředkované finančními technologiemi relativní malé a prozatím stabilitu neohrožují. Tato oblast však rychle roste, a pokud úvěry realizované finančními technologiemi vzrostou natolik, že budou představovat významný podíl na celkových úvěrech, mohou přinést řadu rizik, jež budou vyžadovat lepší řízení a regulaci.

Další informace jsou uvedeny v příspěvku ECRS k tomuto tématu.

 

Mezinár.

 

FSB

 

Inventura činností pro posílení rámců řízení a správy s cílem snížit rizika nesprávného chování

Zpráva FSB vysvětluje další kroky v činnosti regulátora směřující k posouzení role, jakou hrají rámce pro správu a řízení při omezování nesprávného chování, a zároveň obsahuje mezinárodní inventuru činností, které již v této oblasti probíhají. Zabývá se třemi oblastmi pro další činnost s cílem připravit soubor nástrojů pro dozorčí orgány a firmy pro: (i) potenciální použití rámců ke správě a řízení s cílem snížit nesprávné chování zaměstnanců; (ii) implementaci „mapování odpovědností“, které stanovuje očekávání dozorčích orgánů ohledně role a odpovědností představenstva a vyššího vedení a (iii) zkoumání, jak mechanismy správy a řízení mohou zmírňovat rizika nesprávného chování vyplývajícího z firemní kultury. Jak tato činnost pokračuje, FSB určí, zda budou další kroky, např. vydání pokynů, přínosné. Závěrečná zpráva bude zveřejněna v březnu 2018.

 

Mezinár.

 

BIS

 

Globální měnový kodex

Pracovní skupina pro cizí měny (FXWG) podřízená Bance pro mezinárodní platby (BIS) vydala globální kodex chování pro velkoobchodní devizový trh. Současně publikovala zprávu o dodržování kodexu a vydala prohlášení o závazku, které mohou účastníci trhu použít, aby ukázali, že kodex respektují a dodržují. Zpráva přináší mapu postupu pro přijetí kodexu a stanovuje odpovědnost pro účastníky trhu, aby kodex začlenili do své každodenní praxe a kultury, sledovali praxi v porovnání s kodexem a prokázali dodržování kodexu. Kodex neukládá zákonné ani regulatorní povinnosti pro účastníky trhu. Soubor osvědčených postupů a procesů má sloužit jako doplnění místních zákonů, pravidel a nařízení.

Další informace jsou uvedeny v  příspěvku ECRS k tomuto tématu.

 

Mezinár.

 

BCBS

 

Bill Coen promluvil o jednáních BCBS a standardizovaných přístupech

Bill Coen, generální tajemník Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS) vystoupil na konferenci CityUK v Londýně o postupu jednání směřujících k finalizaci rámce Basel III. Kromě jiného Coen oznámil, že výbor BCBS se rozhodl používat minimální kapitálový požadavek dle standardizovaného přístupu pouze na úrovni agregované rozvahy, nikoli na úrovni určitého typu rizika nebo portfolia. Potvrdil však, že jednání o kalibraci přístupu nadále probíhá, ale nenaznačil, kdy může být oznámena dohoda BCBS. Pouze poznamenal, že rozhovory budou „v blízké budoucnosti“ ukončeny.

 

EU

 

ESA

 

Reakce ESA na kontrolu Evropské komise

EIOPA: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) příliš nepodpořil navrhovanou reorganizaci evropských kontrolních orgánů (ESA) na model dvou vrcholných subjektů (orgány EBA a EIOPA by se spojily a vytvořily obezřetný dozorčí orgán, zatímco Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA by dohlížel na chování). Ačkoli orgán EIOPA nepodpořil rozšíření svých pravomocí v oblasti schvalování a sledování interních modelů pojišťoven, požadoval, aby byly jeho „pravomoci posíleny a získal mandát intenzivněji zasáhnout, pokud objeví signály rizik přeshraničního selhání“.

ESMA: ESMA důrazně podpořil návrhy Komise o udělení nových přímých dozorčích pravomocí, včetně dohledu na centrální protistrany. Orgán ESMA také obhajoval klíčovou roli v otázkách třetích zemí, např. pravidelnější hodnocení ekvivalence a průběžné sledování vývoje regulace a dohledu ve třetích zemích.

EBA: Stejně jako EIOPA ani EBA příliš nepodpořil reorganizaci se vznikem dvou vrcholných orgánů. Ve vztahu ke schválení nových nástrojů pro kmenový kapitál tier 1 způsobilých pro plnění požadavků na vlastní financování bank orgán EBA podpořil povinnou konzultaci s příslušnými vnitrostátními orgány, než dojde k jejich vydání. EBA také podpořil vytvoření nezávislé rozpočtové linky v rozpočtu EU nebo přímé financování z odvětví.

Další informace jsou uvedeny v příspěvku ECRS k tomuto tématu.

 

EU

 

EBA

 

Revidované RTS o silné autentizaci zákazníků a společné bezpečné komunikaci

EBA vydala navrhované úpravy pracovní verze regulatorních technických standardů (RTS) Evropské komise pro silnou autentizaci zákazníků (SCA) a společnou a bezpečnou komunikace podle revidované směrnice o platebních službách (PSD2) i průvodní dopis Komise vysvětlující hlavní zaváděné změny, k nimž patří: 1) nezávislý audit bezpečnostních opatření při uplatnění výjimky pro „analýzu transakčního rizika“, 2) zavedení nové výjimky ze SCA pro určité firemní platební procesy, 3) hlášení podvodů poskytovateli platebních služeb přímo orgánu EBA, 4) opatření pro nepředvídané události při nedostupnosti nebo nepřiměřeném výkonu specializovaných komunikačních rozhraní. Úprava zavádí možnost screen scrapingu (přístupu bez identifikace) třetími stranami, pokud nejsou specializovaná komunikační rozhraní dostupná nebo dostatečně výkonná. EBA má do 5. července vydat stanovisko o úpravě regulatorních technických standardů. 

 

EU

 

EBA

 

Finální technické standardy pro ocenění při řešení krize

EBA vydala finální návrh regulatorních technických standardů pro ocenění při řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a uzavřel tak svou regulatorní činnost zaměřenou na téma ocenění. RTS specifikují kritéria ocenění před a po řešení krize i metodologii pro takové ocenění. Cílem standardů je poskytnout nezávislého odhadce s jednotnými kritérii pro ocenění, která budou formovat rozhodnutí příslušných úřadů a propagovat konsistentní přístup v celé EU.

 

EU

 

ESMA

 

Režimy transparentnosti a limitů pozic pro nástroje obchodované na obchodních místech mimo EU

ESMA vydala dvě stanoviska ohledně implementace MiFID II a MiFIR, kde vysvětluje: (i) za jakých podmínek se budou transakce prováděné v obchodních systémech mimo EU řídit pravidly MiFIR pro transparentnost po realizaci obchodu a (ii) zda budou pozice držené v obchodních systémech mimo EU  podléhat režimu limitů pozic podle MiFID II. Stanoviska objasňují, že pokud obchodní systémy mimo EU splní soubor objektivních kritérií, účastníci trhu EU provádějící transakce na těchto obchodních systémech nemusí tyto transakce v EU zveřejňovat podle nařízení MiFIR a smlouvy o komoditních derivátech v non-EU obchodních systémech nejsou považovány za ekonomicky rovnocenné OTC smlouvy pro účely režimů limitů pozic a vykazování pozic podle MiFID II. ESMA také vydal otázky a odpovědi, které poskytují další vodítka v tomto procesu.

 

EU

 

EC

 

Evropská komise souhlasí s podepsáním smlouvy mezi EU a USA o obezřetnostních opatřeních při pojištění a zajištění 

Evropská rada přijala rozhodnutí zplnomocňující k podpisu bilaterální dohody mezi EU a USA o obezřetnostních opatřeních ohledně pojištění a zajištění. Bilaterální dohody bylo dosaženo v lednu po téměř roce formálních jednání. Jejím cílem je poskytnout právní jistotu pro pojišťovny a zajišťovny v EU, které mají přístup na americký trh, a pro pojišťovny a zajišťovny v USA vstupující na trh EU, zejména eliminovat požadavky na místní přítomnost a zajištění (kolaterály) pro určitý typ zajišťovacích činností, a vyjasnil rámce pro dohled na úrovni skupiny.

Další informace jsou uvedeny v příspěvku ECRS k tomuto tématu.

 

EU

 

ESRB

 

Monitorování stínového bankovnictví EU

Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB) vydal druhou zprávu „Monitorování stínového bankovnictví EU”, která poskytuje přehled vývoje evropského systému stínového bankovnictví. Zpráva popisuje několik rizik pro finanční stabilitu, která je nutné v systému stínového bankovnictví EU sledovat, např.: (i) zvýšené riziko likvidity a rizika spojená s podílem vypůjčeného a akciového kapitálu u různých typů investičních fondů, (ii) propojitelnost a nakažlivá rizika napříč odvětvími a v rámci systému stínového bankovnictví, (iii) procyklikalita, leverage a riziko likvidity vyplývající z použití derivátů a cenných papírů při financování transakcí a (iv) zranitelnosti v částech sektoru finančních institucí, které zůstávají za hranicemi sledování.

 

Mezinár.

 

IOSCO

 

Cíle a zásady regulace cenných papírů

Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry (IOSCO) vydala zprávu vysvětlující cíle a zásady regulace cenných papírů a metodologii posuzování implementace. Zpráva stanovuje 38 zásad, které je třeba uplatňovat v daném rámci pro dosažení cílů regulace, konkrétně pro ochranu investorů, zajištění spravedlivosti, efektivity a transparentnosti trhů a snižování systémového rizika. Metodologie poskytuje výklad zásad IOSCO a poskytuje vodítko k provádění hodnocení úrovně implementace zásad vlastními silami nebo třetí stranou.

 

EU

 

EBA

 

Metodologie stresového testování v celé EU v roce 2018

EBA vydala návrh metodologie pro stresové testování v celé EU v roce 2018 k projednání v rámci odvětví a seznam institucí, které se této akce účastní. Tento úkol bude mít vliv na Společný proces přezkumu a vyhodnocení (SREP) v roce 2018 a poprvé významnou měrou zahrne dopad implementace IFRS 9 na 1. leden 2018, jak z hlediska východiska, tak projekcí. Konečná metodologie bude zveřejněna při zahájení akce na začátku roku 2018 a výsledky budou publikovány v polovině roku 2018.

 

EU

 

EBA

 

Finální zpráva o zásadách ohledně požadavků na zveřejnění ve 3. pilíři podle části osm směrnice o kapitálových požadavcích

EBA vydala finální zprávu o regulatorních požadavcích na zveřejnění definovaných v části osm směrnice o kapitálových požadavcích (obecné požadavky na zveřejňování, řízení rizik, rozsah použití, kapitálové požadavky, úvěrové riziko, úvěrové riziko protistrany a tržní riziko). EBA neprovedla podstatné změny, ale předložil konkrétnější zásady a formáty pro zveřejňování s využitím tabulek a vzorových dokumentů, které podle jejího názoru zvýší konzistentnost a srovnatelnost zveřejňovaných regulatorních informací jednotlivých institucí. Orgány dohledu mají vydat zprávu, zda zásady splňují, do dvou měsíců po jejich zveřejnění.    

 

EU

 

ESMA

 

Finální zpráva o pokynech ohledně požadavků na řízení produktů podle směrnice MiFID II

ESMA zveřejnila finální znění obecných pokynů k požadavkům na řízení produktů podle MiFID II. Cílem požadavků je zajistit, aby tvůrci a distributoři produktů jednali během fází životnosti produktů a služeb v nejlepším zájmu klientů. Obecné pokyny ESMA vysvětlují a objasňují identifikaci potenciálního cílového trhu, distribuční strategii a posouzení vhodnosti.

 

EU

 

EC

 

Pololetní revize Unie kapitálových trhů (CMU)

Evropská komise vydala  pololetní revizi akčního plánu Unie kapitálových trhů. Při pololetní revizi byla provedena inventarizace činností poprvé vymezených v roce 2015 k posílení investic do kapitálových trhů EU a bylo zjištěno, že 20 z 33 akcí bylo dokončeno. Zbývající rozpracované akce mají být dokončeny do roku 2019 a Komise zároveň přidala devět nových prioritních oblastí, kam patří potenciální rámec pro „passporting“ pro činnosti finančních technologií, přeshraniční investice v EU a revize obezřetného zacházení s investičními společnostmi.  

 

EU

 

EC

 

Informační překážky na trhu financování malých a středních podniků v kontextu Unie kapitálových trhů

Evropská komise vydala pracovní dokument o překonávání informačních překážek na trhu financování malých a středních podniků v kontextu CMU. Dokument přiznává, že nedostatek finančních informací o malých a středních podnicích představuje významnou překážku pro alternativní poskytovatele financování při investicích do evropských malých a středních podniků nebo poskytování úvěrů těmto podnikům v EU, a je jedním z mnoha opatření podle akčního plánu CMU na zlepšení podmínek pro financování evropských malých a středních podniků.  

 

EU

 

EC

 

Solvency II – upravené nařízení v přenesené pravomoci o výpočtu regulatorních kapitálových požadavků pro určité kategorie aktiv

Na základě technického poradenství orgánu EIOPA Evropská komise upravila nařízení v přenesené pravomoci ((EU) 2015/35) týkající se výpočtu regulatorních kapitálových požadavků pro určité kategorie aktiv držených pojišťovnami a zajišťovnami. Nařízení v přenesené pravomoci snižuje kapitálové požadavky, které se pojí s investicemi pojišťoven v infrastrukturních společnostech, a jeho cílem je odstranit regulatorní překážky pro investice institucionálních investorů do infrastrukturních aktiv.

 

EU

 

EC

 

Prováděcí nařízení rozšiřující přechodné období CRR pro expozici vůči centrálním protistranám ve třetích zemích

Evropská komise vydala v úředním věstníku EU prováděcí nařízení, které prodlužuje přechodné období CRR pro expozici vůči centrálním protistranám ve třetích zemích. Přechodné období se prodlužuje z 15. června 2017 na 15. prosince 2017, aby Evropská komise mohla zakončit rozhodnutí o rovnocennosti nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) pro řadu jurisdikcí v jednání (včetně CCP americké SEC). Cílem ustanovení je zamezit penalizaci firem tím, že budou během procesu uznání stávající centrální protistrany ve třetí zemi podléhat vyšším požadavkům na vlastní financování. Prováděcí nařízení vstoupilo v účinnost 9. června 2017.

 

EU

 

EP

 

Návrh stanoviska o legitimních opatřeních na ochranu interních informátorů

Po přijetí rozhodnutí o roli interních informátorů při ochraně finančních zájmů EU vyzval Evropský parlament Evropskou komisi k předložení legislativních návrhů zaměřených na stanovení minimální úrovně ochrany informátorů a efektivního a komplexního programu na ochranu evropských informátorů. Doporučuje, aby Komise provedla široký výklad termínu „finanční zájmy“ a zvážila přijetí nařízení specifického pro daný sektor, které je možné rychle zavést a nečekat na přijetí obecné legislativy o ochraně informátorů.

 

Mezinár.

 

BCBS

 

Aktualizované pokyny pro spolehlivé řízení rizik v oblasti praní špinavých peněz/boje s financováním terorismu pro korespondenční bankovnictví 

Basilejský výbor pro bankovní dohled finalizoval  své revize příloh č. 2 (korespondenční bankovnictví) a č. 4 (obecné pokyny pro otevření účtu), kde vysvětluje, jak mají banky posuzovat rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, a pravidla a postupy pro praní špinavých peněz a financování terorismu, které je třeba zavést při provádění činnosti korespondenčního bankovnictví. Revidované pokyny kromě jiného zahrnují seznam rizikových ukazatelů, které by banky při posuzování těchto rizik měly zvážit. Revize pro banky zavádějí přístup založený na riziku, který by měl být uplatňován při provádění korespondenčního bankovnictví.

 

EU

 

EC

 

Revize nařízení pro regulaci infrastruktury trhů (EMIR)

Evropská komise vydala druhou sadu navrhovaných úprav nařízení EMIR ohledně uznání a dohledu nad centrálními protistranami ze třetích zemí. Návrh představuje zásadní přepracování přístupu EU k uznávání centrálních protistran ze třetích zemí a dohledu nad nimi (jakmile Velká Británie opustí EU, a pokud nevstoupí do EHP, stane se „třetí zemí“). Obsahuje rozsáhlé a invazivní pravomoci dohledu a prosazování nařízení pro ESMA, významně novou roli pro ECB a možnost požadovat, aby měly systémově nejvýznamnější centrální protistrany ze třetích zemí zastoupení v EU jako podmínku pro poskytování clearingových služeb clearingovým členům v EU a klientům v rámci EU. Celkově rámec dává výboru ESMA, Komisi a ECB velmi širokou svobodu rozhodování ve vztahu k centrálním protistranám ve třetích zemích.

Další informace jsou uvedeny v klientském příspěvku ECRS k tomuto tématu.

 

EU

 

EBA/ESMA/EIOPA

 

Priority pro rok 2017

EBA

Priority EBA pro rok 2017 se zaměří na likviditu a pákový poměr, úvěrové riziko a jeho modelování, plánování obnovy a včasné intervence, prosazování konvergence a zlepšování rámce na ochranu spotřebitelů a sledování finančních inovací. EBA zároveň od Komise očekává značný počet legislativních reforem, které ovlivní práci tohoto orgánu naplánovanou na rok 2017, např. revize CRR a důsledky revize obchodní knihy provedené BCBS, implementace požadavků na celkovou kapacitu pro absorbování ztráty (TLAC) v EU, obezřetný regulatorní rámec a zásadní revize obchodní knihy (FRTB).

ESMA

Výroční zpráva ESMA za rok 2016 posuzuje její práci v porovnání s klíčovými prioritami, včetně sbližování dohledu, implementace MiFID II a sběru a řízení dat. Zároveň naznačuje, že v roce 2017 ESMA provede druhé stresové testování centrálních protistran a stresové testování v sektoru správy aktiv.

EIOPA

Výroční zpráva orgánu EIOPA shrnuje hlavní úspěchy oproti strategickým cílům, které zahrnují posílení ochrany spotřebitelů, zlepšení interního trhu EU v oblasti obecného a penzijního pojištění a posílení finanční stability sektorů pojištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění. EIOPA uvádí jako své největší úspěchy v roce 2016 implementaci konceptu Solvency II, celoevropskou tematickou revizi chování na trhu mezi životními pojišťovnami působícími na trhu životního pojištění vázaného na investiční fondy a stresový test pojištění EIOPA 2016.

 

EU

 

EC

 

Dohoda Rady o IFRS 9 a návrzích hierarchie věřitelů

Evropská rada odsouhlasila svou vyjednávací pozici ve dvou částech balíčku CRDV/CRRII, který by měl letos rychle projít legislativním procesem. Tato dohoda obsahuje návrh směrnice o hierarchii bankovních věřitelů a návrh nařízení ohledně přechodných ujednání o postupném uplatňování dopadu IFRS 9 na regulatorní kapitál. Ačkoli se nejedná o dohodu o CRDV/CRRII, pomůže vyjasnit způsob rychlých jednání, která se mají konat ve druhé polovině roku. Evropská komise nyní musí navrhnout právní mechanismus pro co nejrychlejší postupné začlenění IFRS 9, což podle očekávání v krátké době učiní. I Evropský parlament se zabývá otázkou postupného začleňování IFRS 9 a úpravami hierarchie věřitelů podle směrnice o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD), a jakmile schválí svou pozici, Rada a Parlament mohou zahájit jednání o finálním znění obou dokumentů.

Další informace jsou uvedeny v příspěvku ECRS k tomuto tématu.

 

Mezinár.

 

IOSCO

 

Zpráva pracovní skupiny o chování na velkoobchodním trhu

Zpráva popisuje nástroje a přístupy, které členové IOSCO používají k řešení nesprávného chování. Vysvětluje například případy, kdy regulátoři trhu používají ukazatele kulturního rizika nebo rizika jiného chování, aby pomohli určit a předcházet potenciálnímu nesprávnému chování, které prostředí s rizikovým chováním nebo firemní kultura umožňuje, napomáhá mu nebo ho dokonce povzbuzuje. Konkrétně uvádí, že v Austrálii nyní skupina pro tržní integritu Australské komise pro cenné papíry a investice (ASIC) vydala tři povinné dotazníky, včetně „kalkulátoru chování“, pro investiční banky, aby určila jejich postoj, ochotu a přístup k řízení rizika chování.

EU | Hospodářský a měnový výbor (ECON) - Zpráva o finančních technologiích: vliv technologie na budoucnost finančního sektoru

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu přijal návrh zprávy o finančních technologiích, v níž uvádí svůj postoj k dopadu technologií na budoucnost finančního sektoru a vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala rámec EU v oblasti finančních technologií a stanovila kybernetickou bezpečnost jako svou prvořadou prioritu. Zpráva dále uvádí několik návrhů politik včetně objasnění podmínek pro outsourcování RegTech řešení a cloudových služeb, pravidelné přezkumy provozních standardů zahrnujících ICT rizika, licence pro aplikace KYC a poskytování standardizovaného souboru rozhraní pro programování aplikací (APIs) pro otevřené bankovnictví. Ostatní poslanci Evropského parlamentu budou hlasovat o přijetí zprávy na svém plenárním zasedání dne 31. května. 

Aktuální čtvrtletí

Seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí:

Obezřetnostní rámec pro bankovní sektor                                                           

 

EU

ECB

Oficiální stanovisko ke směrnici CRD V/ nařízení CRR II

Červen

 

Mezinár.

FSB

Finální rámec pro post-implementační hodnocení dopadů finančních regulatorních reforem G20

Červenec

Obezřetnostní rámec pro pojišťovnictví

 

Mezinár.

IAIS

Konzultace k prvním mezinárodním kapitálovým standardům pro pojišťovny

Polovina roku 2017

Struktury kapitálových trhů                                                                

 

EU

EC

Druhý legislativní návrh pro regulaci evropské tržní infrastruktury

Červen

 

EU

EBA

Finální zpráva o obezřetnostním režimu pro investiční společnosti

Červen

 

EU

EC

Zahájení iniciativy pro vytvoření celoevropského osobního penzijního produktu (PEPP)

2.-3. čtvrtletí

 

Mezinár.

FSB

Finální pokyny k rozhodnutí o centrální protistraně

červenec

Chování a hospodářská soutěž

 

Mezinár.

FSB

Pokyny k existujícím zásadám náhrad

Červen

 

Mezinár.

FSB

Zpráva o postupu opatření ke snížení rizika nesprávného chování

3. čtvrtletí

Platby, technologie a inovace

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?