Novinky

Regulatorní novinky

leden/únor 2018

Hlavní regulatorní novinky za leden a únor 2018

 

EU

 

EIOPA

 

Orgán EIOPA upozornil na klíčová rizika pro finanční stabilitu

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) poukázal na klíčová rizika pro finanční stabilitu a za hlavní výzvy pro evropské pojišťovny označil  stále přetrvávající prostředí nízkých výnosů a nízkou volatilitu trhu spolu s vysokou ekonomickou a politickou nejistotou. Poznamenal, že pojišťovnictví upravuje své investiční strategie a obchodní modely s ohledem na  současné makroekonomické prostředí a technologické výzvy. Orgán EIOPA zároveň během posledního roku zaznamenal nárůst investičního životního pojištění a vyzval orgány dohledu k další kontrole, neboť tento trend přesouvá více rizik na pojištěnce.

 

EU

 

EIOPA

 

Orgán EIOPA vyzval dohledové orgány k uplatňování konsistentních postupů u interních modelů

Orgán EIOPA vyzval orgány dohledu, aby zaručily, že firmy používající interní modely s koeficientem dynamické volatility (DVA) prokáží, že jejich solventnostní kapitálový požadavek je přinejmenším stejně vysoký, jako kdyby byla použita metodologie koeficientu volatility orgánu EIOPA. Orgány dohledu by také měly zajistit, že jsou v interních modelech použity veškeré testy a standardy a nejsou povoleny žádné nežádoucí pobídky při řízení rizik.

 

EU

 

EIOPA

 

Orgán EIOPA vydal roční analýzu používání opatření pro dlouhodobé záruky a opatření pro riziko vlastního kapitálu

Orgán EIOPA zjistil, že podobně jako v roce 2016 se hojně používá většina dlouhodobých záruk a opatření pro dlouhodobé záruky a riziko vlastního kapitálu, zejména koeficient volatility a přechodné opatření pro technické rezervy. Orgán EIOPA vypočítal, že podíl SCR u podniků používajících tato dobrovolná opatření je 217 % a klesl by na 148 %, pokud by bylo jejich využívání ukončeno, což potvrzuje jejich význam pro finanční pozici pojišťoven a zajišťoven.

 

EU

 

EK

 

Evropská komise navrhla odložit datum použití směrnice o distribuci pojištění (IDD) na říjen 2018

Evropská komise přijala legislativní návrh, kterým se odkládá datum použití směrnice o distribuci pojištění na 1. října 2018, aby společnosti získaly více času na přípravu. Tento návrh následoval po výzvě Evropského parlamentu a 16 členských států. Členské státy však mají nadále povinnost přenést IDD do národního práva k původnímu datu, kterým je 23. únor 2017.

 

EU

 

EK


Evropská komise
navrhla přiměřenější a rizikově citlivější pravidla pro menší investiční firmy

 

Komise EU navrhla přepracování obezřetnostních pravidel pro menší investiční firmy jako součást programu unie kapitálových trhů. Podle návrhu by velká většina investičních firem podléhala jednodušším a méně zatěžujícím obezřetnostním pravidlům. Zároveň by největší a systémově nejvýznamnější investiční firmy podléhaly dohledu, jako by byly bankami, čímž by se systémově významné investiční firmy se sídlem ve státech bankovní unie dostaly pod dohled ECB.

 

EU

 

EBA


Orgán EBA
zveřejnil stanovisko na přechod od směrnice PSD1 ke směrnici PSD2

 

Evropský orgán pro bankovnictví EBA vysvětlil řadu otázek, které vznesli účastníci trhu a dohledové orgány. Stanovisko orgánu EBA se zaměřuje především na další objasnění výkladu směrnice PSD2, zejména v přechodném období, než budou finalizovány a vstoupí v platnost na podzim roku 2019. Regulatorní technické standardy pro silné ověření klienta a společnou a bezpečnou komunikaci.

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA zveřejnil posudek plných dopadů basilejských reforem na banky EU

Evropský orgán pro bankovnictví EBA vydal posudek plných dopadů, v němž vypočítává dopad balíčku reforem, které nedávno odsouhlasil Basilejský výbor pro bankovní dohled, na evropský bankovní systém. Dokument představuje souhrnné údaje o bankách EU, v němž předpokládá úplnou implementaci finálního rámce Basel III a zohledňuje veškeré revize metod pro řízení úvěrového a operačního rizika a procesu pro odhad ukazatele pákového efektu (LR). Výsledky mimo jiné ukazují, že minimální kapitálový požadavek Tier 1 pro evropské banky by se k datu úplné implementace zvýšil o 12,9 %.

 

EU

 

EBA


Orgán EBA
projednával upravené technické standardy pro referenční srovnávání interních modelů

 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zahájil jednání směřující k novelizaci prováděcího nařízení Komise ohledně referenčního srovnávání interních modelů. Cílem je upravit srovnávací portfolio a požadavky na výkaznictví s ohledem na nadcházející srovnání, které bude EBA v roce 2019 provádět. Navrhované změny snižují nejistotu v portfoliích kreditního rizika, aby podpořily společnou a jednotnou interpretaci a implementaci požadavků na výkaznictví ve všech institucích EU.

 

EU

 

EBA


Evropské orgány dohledu
zveřejnily finální návrh technických standardů upravujících požadavky na marže u OTC derivátů, které nepodléhají centrálnímu clearingu

 

Návrh technických standardů upravuje způsoby zmírňování rizika související s výměnou zajištění na krytí rizik vyplývajících z OTC derivátů, které nepodléhají centrálnímu clearingu, s ohledem na fyzicky vypořádávané měnové forwardy.

 

EU

 

SRB


Výbor SRB
vydal aktualizované znění minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky

 

Pro cyklus průběžného plánování rozhodnutí stanoví Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) cíle pro závazné konsolidované požadavky na kapitál a způsobilé závazky (MREL) specifické pro banky pro většinu největších a nejsložitějších bank, včetně bank systémového významu a bank s kolegiem k řešení krize pod jeho působností. Politika minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky za rok 2017 bude zahrnovat řadu úprav specifických pro banky a rozšíří požadavky na způsobilé závazky a bude očekávat minimální úroveň podřízenosti.  

 

EU

 

ESMA


Orgán ESMA
vydal technické doporučení  Komisi EU, jak zlepšit regulaci krátkých prodejů (SSR).

 

Technické doporučení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ESMA obsahuje návrhy týkající se tří hlavních bodů: (i) výjimka pro činnost v rámci tvorby trhu, (ii) krátkodobé zákazy krátkého prodeje a (iii) transparentnost čistých krátkých pozic. Orgán ESMA navrhl zahrnutí různých typů činností v rámci tvorby trhu v obchodním systému popsaných ve směrnici MiFID II do definice „činností v rámci tvorby trhu“, aniž by bylo pro OTC činnost v rámci tvorby trhu požadováno členství. Zavádí také výkazní povinnosti pro tvůrce trhu.

 

Mezinár.

 

BIS


Basilejský výbor pro bankovní dohled
zveřejnil zprávu o projednání zásad a řady postupů zátěžového testování

 

Basilejský výbor pro bankovní dohled BCBS zjistil, že v posledních letech učinily banky a dohledové orgány významný pokrok v metodologiích a infrastruktuře zátěžového testování. Vzhledem k rychlému vývoji postupů zátěžového testování výbor revidoval stávající soubor zásad pro zátěžové testování a vydal návrh nové optimalizované verze, která by měla tento soubor nahradit. Nově navrhované zásady jsou navrženy tak, aby byly na dostatečně vysoké úrovni a mohly být aplikovány v mnoha bankách a jurisdikcích a zůstaly relevantní i v případě, že se postupy zátěžového testování budou dále vyvíjet.

 

Mezinár.

 

FSB


Rada pro finanční stabilitu FSB
vydala zprávu o opatření pro správu a řízení a plán implementace jedinečného identifikátoru transakce (UTI).

 

Zpráva Rady pro finanční stabilitu FSB přináší závěry ohledně opatření pro správu a řízení UTI včetně doporučení, aby jurisdikce implementovaly UTI do konce roku 2020; jmenování Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) jako odpovědného orgánu za zveřejnění a dodržení standardu o údajích UTI; a jmenování Výboru pro platební a vypořádací systémy a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry jako vhodných orgánů pro řízení a správu UTI. Řízení a správa UTI bude alokována v Mezinárodním orgánu pro správu a řízení ve vztahu k UTI, a to pouze dočasně.***

 

EU

 

ESMA


Projednání návrhu implementace proticyklických opatření pro ústřední protistrany v souladu s nařízením o infrastruktuře evropských trhů (EMIR).

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA projednal návrh pravidel objasňujících implementaci proticyklických opatření zaměřených na stanovení marží pro ústřední protistrany podle nařízení EMIR. Orgán ESMA navrhl, že by ústřední protistrany měly definovat ukazatele pro posouzení efektivity svých proticyklických opatření pro stanovení marží, používat tyto ukazatele pro pravidelná hodnocení těchto opatření, provést úpravy, pokud dojde k procyklickým efektům vyplývajících z požadavků na marže, a sestavit postup pro revizi plnění požadavků.

 

EU

 

ESMA

 

Publikace vztahující se ke směrnici MiFID II a nařízení MiFIR

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA vydal řadu publikací vztahujících se ke směrnici MiFID II/nařízení MiFIR. Registr při obchodování s deriváty obsahuje seznam swapů, na něž se povinnost při obchodování vztahuje, obchodní systémy v EU, kde se tyto swapy obchodují, obdobné obchodní systémy ve třetích zemích, které lze použít  ke splnění této povinnosti při obchodování, a datum, k němuž povinnost při obchodování nabývá účinnosti pro různé kategorie firem. Orgán ESMA také vydal seznam obchodních systémů, které orgánu ESMA oznámily, že využívají dočasné výjimky z ustanovení o přístupu pro ETD podle článku 36 nařízení MiFIR a první kontroly řízení pozic komoditních derivátů podle MiFID II. Orgán ESMA se zároveň rozhodl odložit vydání údajů o mechanismu dvojího objemového stropu z ledna na březen 2018. ESMA má v úmyslu zveřejnit údaje pokrývající předcházející období, aby zajistil úplné uplatnění dvojího objemového stropu od ledna 2018.

 

EU

 

ESMA

 

Tematická zpráva o poplatcích účtovaných ratingovými agenturami a registry obchodních údajů

Orgán ESMA vydal tematickou zprávu ohledně poplatků účtovaných ratingovými agenturami a registry obchodních údajů, a to na základě dokončení revize stávajících struktur poplatků v oblasti kreditního ratingu a registrů obchodních údajů. Orgán ESMA prohlásil, že prioritu pro orgány dohledu bude mít zajištění, že transparentnost a zveřejnění cen a cenotvorby, nastavení odměn a sledování nákladů, jakož i interakce s přidruženými subjekty nebo subjekty ve skupině, nebudou ze strany ratingových agentur a registrů obchodních údajů diskriminační nebo nepřiměřené.  

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA vydal pravidelný přehled ukazatelů rizik (Risk Dashboard)

Evropský orgán pro bankovnictví EBA zjistil zlepšení stavu bankovního sektoru EU, ale i přetrvávající rizika u úvěrů v selhání a ziskovosti bank. Celkově výsledky ukazují, že banky EU pokračovaly  v navyšování kapitálu; podíl úvěrů v selhání si udržel mírně klesající trend; ukazatele ziskovosti se mírně zlepšily, ačkoli udržitelné výnosy jsou i nadále pro řadu bank nedosažitelné; poměr úvěrů k vkladům se nadále snižoval. Výsledky však zároveň ukazují, že operační riziko se zvýšilo v důsledku kybernetického rizika a zabezpečení dat.

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA vydal finální pokyny k vykazování požadavků plynoucích z přechodných ustanovení (IFRS 9).

Pokyny stanovují jednotný formát zveřejnění dopadu IFRS 9 na vlastní financování, podíl kapitálových požadavků založených na riziku a ukazatel pákového poměru a vztahují se na takové instituce, které se rozhodnou uplatnit přechodná ustanovení pro IFRS 9. Pokyny se snaží o dosažení  konzistentnosti a srovnatelnosti informací mezi institucemi a budou platit od 20. března 2018.

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA vydal zprávu o implementaci Pokynů pro metody výpočtu příspěvků do systému pojištění vkladů (DGS).

Evropský orgán pro bankovnictví zjistil, že Pokyny obecně plní cíl zavedení různých úrovní příspěvků pro instituce podle jejich rizikovosti, ale že současná metoda je pravděpodobně až příliš flexibilní a bylo by vhodné ji revidovat pro zajištění konzistentnějšího přístupu s přihlédnutím k národním specifikům. Orgán EBA však uvedl, že tyto předběžné závěry vycházejí z omezených zkušeností s provozováním příspěvkových systémů založených na riziku ve většině systémů pojištění vkladů a údaje zahrnují pouze jeden rok. Orgán EBA proto věří, že bude třeba provést další analýzu a získat větší zkušenosti se systémy založenými na riziku, než budou navrženy jakékoli změny. 

 

EU

 

ESMA

 

Orgán ESMA vydal výzvu k prokázání potenciálních dopadů intervence na  poskytování smluv Contracts for difference (CFD) a binárních opcí retailovým klientům

 

 

Ve vztahu ke smlouvám CFD orgán ESMA zvažuje zavést omezení pro retailové klienty, včetně limitů finanční páky při otevření pozice klientem, pravidla pro marže při uzavření na základě jednotlivých pozic, ochrany záporné pozice na základě jednotlivých účtů, omezení pobídek k obchodování poskytnutých poskytovatelem CFD a standardizovaného rizikového varování. ESMA také zvažuje zákaz marketingu, distribuce a prodeje binárních opcí retailovým klientům. 

 

EU

 

EK

 

Evropská komise vydala první zprávu o pokroku ohledně úvěrů v selhání v EU

Evropská komise vydala první zprávu o pokroku ohledně úvěrů v selhání v EU v rámci úsilí o snížení přetrvávajících rizik v částech evropského bankovního sektoru. Zpráva ukazuje pozitivní trend klesajících podílů úvěrů v selhání a rostoucích podílů krytí ve druhé polovině roku 2017. Zpráva konkrétně ukazuje, že celkový podíl úvěrů v selhání klesl na 4,6 % v EU ve druhém čtvrtletí roku 2017, což je meziroční pokles o 1 % a o třetinu od čtvrtého čtvrtletí roku 2014, a že EU je na dobré cestě  k naplnění akčního plánu Rady pro řešení úvěrů v selhání v Evropě.

 

Mezinár.

 

IOSCO

 

Organizace IOSCO vydala prohlášení ohledně obav v souvislosti s prvotní nabídkou digitální měny (ICO)

Vedení organizace IOSCO vyjádřilo obavy ohledně vývoje prvotních veřejných nabídek digitální měny (ICO), zejména s ohledem na jejich spekulativní povahu a rizika ohledně ochrany investorů. S ohledem na nedávné případy podvodů poradilo investorům dobře si investice do ICO rozmyslet. Organizace zároveň zveřejnila několik sdělení vydaných jejími členy a dalšími orgány v této záležitosti. Vedení IOSCO  také vytvořilo síť pro konzultace ICO, jejímž prostřednictvím mohou členové projednávat své zkušenosti a vyjadřovat obavy, včetně přeshraničních otázek, a upozorňovat na ně své kolegy regulátory.

 

EU

 

EIOPA

 

Orgán EIOPA zveřejnil zprávu pro Evropskou komisi ohledně uplatnění skupinového dohledu podle směrnice Solvency II.

Zpráva uvádí, že celkově skupinový dohled fungoval dobře, ale že existuje prostor pro další spolupráci mezi kolegii orgánů dohledu, která by eventuálně mohla v mnoha případech nahradit nutnost formálního podskupinového dohledu. Zpráva zároveň uvádí několik oblastí implementace směrnice Solvency II, kde jednotlivé národní orgány postupují různým způsobem. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA konkrétně věří, že nakládání s interními modely vyžaduje jednotnější přístup orgánů dohledu a realizuje projekty zaměřené na konzistentnost, aby některé z těchto otázek vyřešil. 

 

EU

 

EIOPA

 

Orgán EIOPA zveřejnil přehled ukazatelů rizik (Risk Dashboard) za třetí čtvrtletí roku 2017.

Přehled nadále ukazuje relativně stabilní expozici vůči riziku v pojišťovnictví EU. Zpráva také ukazuje, že zlepšení v míře solventnosti je dáno zvýšením použitelných vlastních zdrojů; že se některé ukazatele ziskovosti a upisování zhoršily vlivem nedávných přírodních katastrof; a že můžeme pozorovat určitá zlepšení ratingových výhledů. 

 

EU

 

ESA

 

Evropské orgány dohledu zveřejnily stanovisko ohledně použití inovativních řešení v procesu prověřování zákazníků

Evropské orgány dohledu došly k závěru, že nové technologie mohou pomoci úvěrovým a finančním institucím splnit své povinnosti v rámci opatření proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu a vyzvaly kompetentní národní orgány k podpoře takových řešení, pokud zvýší efektivitu a účinnost dodržování opatření proti uvedeným činnostem. Evropské orgány dohledu zároveň vyzdvihly určité rizikové faktory, které je třeba zvážit při dohledu nad firmami, jež tyto technologie používají, zejména s ohledem na kontrolní mechanismy, kvalitu, přiměřenost a spolehlivost opatření pro prověřování zákazníků, rizika spojená s dodavateli a geografická rizika.

 

EU

 

EK

 

Evropská komise zveřejnila návrh aktu v přenesené pravomoci, který upravuje ukazatel krytí likvidity (LCR).

Navrhované změny navrhují obdobný výpočet očekávaných odtoků a přítoků likvidity u repo obchodů, reverzních repo obchodů a kolaterálových swapů jako u  mezinárodního standardu pro likviditu, který byl vydán Basilejským výborem pro bankovní dohled; upravuje využití určitých rezerv u centrálních bank a subjektů veřejného sektoru mimo EU, které nemají rating nejméně ECAI 1; zavádějí výjimku pro požadavky na minimální velikost emise v případě likvidních aktiv mimo EU; zavádějí výjimku pro zajištěné transakce s ECB nebo centrální bankou členského státu; a zavádí nová, jednoduchá, transparentní a standardizovaná kritéria sekuritizace.

 

EU

 

EK

 

Viceprezident Valdis Dombrovskis pohovořil o dokončení hospodářské a měnové unie

 

Uvedl, že momentální priority zahrnují dokončení bankovní unie a vytvoření evropského mechanismu stability. Zdůraznil stále trvající úsilí na snížení úvěrů v selhání, včetně balíčku návrhů, které Komise představí v březnu 2018. Dále uvedl, že si přeje, aby Evropa vedla boj s daňovými úniky, a zdůraznil nutnost, aby členské státy na daňové černé listině dokončily potřebnou reformu. 

 

EU

 

ECB

 

Daniel Nouy, předsedkyně dozorčí rady ECB, pohovořila o prioritách pro banky a orgány dohledu v roce 2018.

Uvedla, že ziskovost zůstává pro evropské banky klíčovým zájmem, který naopak představuje hrozbu pro finanční stabilitu, a proto vyzvala většinu bank, aby znovu promyslely a upravily své obchodní modely vzhledem k této problematice. Zároveň vyzvedla práci, kterou ECB dělá pro snížení úvěrů v selhání, a informovala, že dodatek k pokynům ECB ohledně úvěrů v selhání bude finalizován v prvním čtvrtletí roku 2018. Nakonec zdůraznila nutnost dokončení bankovní unie, aby evropský bankovní trh získal jednotný rámec.

 

EU

 

ESMA

 

Orgán aktualizoval výpočty transparentnosti pro směrnici MiFID II/nařízení MiFIR.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA aktualizoval výpočty transparentnosti pro směrnici MiFID II/nařízení MiFIR. Rozšířená verze výpočtů transparentnosti pro přechodné období (TTC) pro kapitálové a dluhopisové nástroje přidala platné TTC pro kapitálové nástroje obchodované poprvé v obchodních systémech mezi 13. zářím 2017 a 2. lednem 2018 a dluhopisové nástroje obchodované poprvé v obchodních systémech mezi 1. listopadem 2017 a 2. lednem 2018. 

 

EU

 

ECON

 

Výbor zveřejnil informace o rozhodnutích o rovnocennosti podle směrnice  MiFID II/nařízení MiFIR.

Hospodářský a měnový výbor (ECON) Evropského parlamentu zveřejnil informace o rozhodnutích o rovnocennosti podle směrnice MiFID II/nařízení MiFIR. Informace stanovují proces přijetí rozhodnutí o rovnocennosti, relevantní ustanovení podle rámce směrnice MiFID II/nařízení MiFIR a poslední rozhodnutí o rovnocennosti, včetně uznání systémů pro obchodování s akciemi v USA, Austrálii, Hongkongu a Švýcarsku jako systémů rovnocenných systémům v EU podle názoru Komise.

 

Mezinár.

 

BIS

 

Výbor BIS zveřejnil zprávu o strukturálních změnách ve světovém bankovnictví.

Zpráva přináší zjištění, že banky jsou odolnější vůči rizikům a od krize posílily své kapitálové a likviditní rezervy v souladu s regulatorními reformami. Zároveň však uvádí, že dlouhodobá ziskovost zůstává pro řadu bank problémem vinou nižšího pákového efektu a ochoty riskovat, stagnujících výnosů a vysokých nákladů.

 

EU

 

ECB

Mario Draghi, prezident ECB, napsal dopis několika členům Evropského parlamentu o spolupráci ECB s jinými subjekty

ECB sdílí názor Evropského parlamentu, že je třeba vytvořit rámec pro veřejné informace o spolupráci s jinými subjekty. Tento postoj Draghi podpořil nastíněním nepřetržitého úsilí ECB harmonizovat informace o kontaktních skupinách ECB a zvýšit úroveň jejich transparentnosti. 

 

EU

 

EBA

 

Stefan Ingves, předseda Basilejského výboru pro bankovní dohled, promluvil o finalizaci opatření Basel III

Uvedl, že finalizace byla důležitým mezníkem, nicméně je třeba zapracovat na třech oblastech: (i) implementovat rámec Basel III na národních úrovních, (ii) zhodnotit jeho efektivitu při snižování přílišné variability rizikově vážených aktiv a (iii) pokračovat ve sledování a hodnocení vznikajících rizik. Ingves se domnívá, že Výbor by měl zůstat otevřen otázce, zda je třeba přijmout další opatření nebo revidovat ta stávající.

 

EU

 

EBA

 

Andrea Enria, předseda Evropského orgánu pro bankovnictví, promluvil o finalizaci opatření Basel III

Mluvil o nutnosti dokončit proces reforem, který řeší  nadměrnou variabilitu rizikově vážených aktiv vypočítaných s použitím interních modelů a který obnovil důvěryhodnost mezinárodních standardů a že je zásadní znovu se utvrdit ve snaze implementovat standardy G20. Další jeho komentáře a doporučení se zaměřily na  volnější přístup k operačnímu riziku, minimální agregovanou hranici a standardizovaný přístup ke kreditnímu riziku. Nakonec zdůraznil důležitost implementace a vyzdvihl, co by to znamenalo z evropské perspektivy s tím, že základem implementačního procesu bude přiměřenost a transparentnost.

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA spustil celoevropský zátěžový test pro rok 2018 a vydal makroekonomické scénáře

Poprvé zahrnují zátěžové testy účetní standard IFRS 9. Nepříznivý scénář ukazuje odchylku HDP EU od základní úrovně o 8,3 % v roce 2020, která by mohla být způsobena možnými dopady brexitu, což by byl doposud nejnepříznivější scénář. ECB očekává zveřejnění výsledků tohoto zátěžového testování do 2. listopadu 2018.

 

 

EU

 

 

EIOPA

 

Orgán EIOPA projednával návrh regulatorních technických standardů upravujících základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škody (PII) při výkonu povolání a finanční kapacitu zprostředkovatelů podle směrnice o distribuci pojištění (IDD)

V rámci revize pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání nenašel orgán EIOPA žádné překážky pro vstup na trh zprostředkovatelů pojištění v EHP ani žádné selhání trhu vyplývající z tohoto pojištění a svou revizi uzavřel návrhem změny základních částek pojištění a minimální finanční kapacity o částku, o niž vzrostl evropský index spotřebitelných cen během revidovaného období (4,03 %).

 

EU

 

EIOPA

 

Orgán EIOPA zveřejnil svůj pracovní program na rok 2018

Mezi hlavní témata patří technologie v pojišťovnictví (InsurTech) spolu se spuštěním tematické revize používání Big Data v pojišťovnictví, přístupy orgánů dohledu a nové obchodní příležitosti spojené s kybernetickými riziky; řada iniciativ spojených s implementací směrnice o distribuci pojištění (IDD) a produktů s investiční složkou (PRIIPs), např. finalizace lucemburského protokolu ve druhém čtvrtletí 2018; vývoj dohledového rámce založeného na riziku provádění obchodního dohledu s dalším vývojem metodologie ukazatelů maloobchodního rizika; pokračující práce na vývoji opatrnostního regulatorního rámce s vývojem specifického regulatorního zachycení dlouhodobých aktiv, které podporují určité dlouhodobé závazky, a revize dlouhodobých záruk.

 

EU

 

ESMA

 

Orgán ESMA zveřejnil výsledky druhého celoevropského zátěžového testu ústředních protistran a rozšířil jeho rozsah o likviditní riziko

Výsledky potvrdily, že ústřední protistrany EU jsou celkově odolné vůči běžným šokům a vícenásobným selháním. V oblasti úvěrových testů orgán ESMA zjistil rozdíly v odolnosti mezi ústředními protistranami, konkrétně drobná selhání bez dopadu s ohledem na systematické riziko nebo vyšší citlivost na menší cenové otřesy či počet selhání, která mohou být pro systém relevantní. U likviditních zátěžových testů nebyl v řízení rizika likvidity ústředními protistranami EU zjištěn žádný nedostatek. 

 

EU

 

EK

 

Evropská komise vydala tiskovou zprávu expertní skupiny (HLEG) ohledně plánu dlouhodobě udržitelných financí pro zelenější a čistší ekonomiku

 

Plán expertní skupiny obsahuje strategická doporučení pro finanční systém, který podporuje udržitelné investice, např. klasifikační systém nebo taxonomie, aby bylo na trhu jasné, co znamená udržitelný, celoevropský štítek pro zelené investiční fondy a evropský standard pro zelené dluhopisy.

 

EU

 

SRB

 

Jednotný výbor pro řešení krizí vydal odtajněnou verzi dokumentů, které se týkají rozhodnutí o Banco Popular

Tyto dokumenty je nyní možné zveřejnit s ohledem na dobu, která od rozhodnutí uplynula, a po pečlivém zvážení obav o finanční stabilitu. Dostupné dokumenty obsahují Plán rozhodnutí pro rok 2016, Marketingové rozhodnutí a Dopis o prostupu prodeje. 

 

Mezinár.

 

IOSCO

 

Organizace IOSCO vydala finální zprávu o vhodných postupech a otázkách ke zvážení ohledně likvidity otevřených fondů a řízení rizik

Zpráva stanovuje řadu technik a nástrojů, které mají manažeři fondů k dispozici pro řízení potřebné likvidity, včetně oceňování metodou swing pricing, oceňování podle nabídkové nebo poptávkové ceny, možnost předčasného splacení (redemption gates), vyčleněných účtů (side pockets), výpovědní lhůty, pozastavení splácení a věcné splácení. Zároveň zvažuje význam zavedení různých scénářů zátěžového testování na podporu a posílení schopnosti odpovědných subjektů řídit riziko likvidity. 

 

Mezinár.

 

IOSCO

 

Organizace IOSCO vydala finální zprávu o doporučeních pro řízení rizika likvidity pro subjekty kolektivního investování

 

Doporučení ohledně likvidity se týkají návrhu procesu subjektů kolektivního investování, řízení likvidity na denní bázi a pohotovostního plánování pro krizové události. Jedno z doporučení konkrétně specifikuje, že odpovědné subjekty by měly provádět průběžná posouzení likvidity v rámci různých scénářů, což by zahrnovalo zátěžové testování úrovně financování. 

 

EU

 

ESMA

 

Orgán ESMA zveřejnil pracovní program sbližování dohledu pro rok 2018.

Priority, které stanovil orgán ESMA, zahrnují konsistentní implementaci směrnice MiFID II/nařízení MiFIR v celé EU, zvýšení kvality dat podle různých nařízení EU, sbližování dohledu v kontextu brexitu, ochranu investorů při přeshraničním poskytování služeb, finanční inovace a dohled nad ústředními protistranami. 

 

 

EU

 

 

ESMA

 

Orgán ESMA zveřejnil výroční zprávu za rok 2017 a pracovní program na rok 2018 pro dohled nad ratingovými agenturami, registry obchodních údajů a sledování centrálních protistran ze třetích zemí

Priority při dohledu orgánu ESMA v případě registrů obchodních údajů zahrnují kvalitu dat, informační technologie, vnitřní kontrolu, strategii a řízení a správu organizací. Orgán ESMA se zaměří na kvalitu procesu přidělování kreditního ratingu, kybernetickou bezpečnost a řízení a správu ratingových agentur. Zpráva zároveň uvádí, že ESMA bude posuzovat 15 nevyřízených žádostí o uznání ústřední protistrany ze třetí země a sledovat potenciální vliv brexitu na režim ústředních protistran ve třetích zemích. 

 

EU

 

EIOPA

 

Orgán EIOPA zveřejnil dokument o systémovém riziku a makroobezřetnostní politice v pojišťovnictví.

Cílem tohoto dokumentu je identifikovat a analyzovat zdroje systémového rizika v pojišťovnictví z koncepčního hlediska. Identifikoval přímé zdroje makroobezřetnostních rizik (zdroje vycházející ze subjektů) a nepřímé zdroje, které jsou spojené s reakcemi na události na trhu prostřednictvím aktivity a chování subjektů. 

 

Mezinár.

 

BIS

 

Agustín Carstens, generální ředitel Banky pro mezinárodní platby, přednesl projev na  Univerzitě J. W. Goetha.

Vyzval orgány, aby byly v období růstu popularity kryptoměn po celém světě připravené chránit spotřebitele a investory. Pan Karstens trval na tom, že regulátoři a orgány dohledu musí zajistit, aby kryptoměny nebyly používány k nelegální činnosti a nepředstavovaly hrozbu pro finanční stabilitu.  Orgány se konkrétněji mají více soustředit na vazby mezi skutečnými měnami a kryptoměnami a mají zajistit, že přístup k legitimním bankovním a platebním službám budou mít pouze produkty a burzy, které splňují přijaté vysoké standardy. 

Toto čtvrtletí

Přehled vydání regulací a událostí, jež jsou očekávány v tomto čtvrtletí:

Bankovní obezřetnostní rámec            

Datum

 

EU

Evropská komise

Rámec pro kryté dluhopisy

1. čtvrtletí  2018

 

Mezinár.

BCBS

Finalizace Fáze 3 pravidel pro rozšířené zveřejňování podle Pilíře 3

1. čtvrtletí  2018

 

Mezinár.

BCBS

Finalizace revizí metodologie hodnocení bank systémového významu

1. čtvrtletí  2018

 

Mezinár.

FSB

Zpráva o sledování globálního stínového bankovnictví za rok 2017

1. čtvrtletí  2018

Pojišťovací obezřetnostní rámec

 

EU

EIOPA

Konečná rada Evropské komisi ohledně některých aspektů solventnostního kapitálového požadavku

28. února 2018

 

Mezinár.

IAIS

Druhé projednání prvních Mezinárodních kapitálových standardů pro pojišťovatele

Polovina roku 2018

Trh a hospodářská soutěž

 

Mezinár.

FSB

Závěrečná zpráva o posílení řídicího rámce pro snížení rizika pochybení

1. čtvrtletí  2018

Platby, technologie a inovace

 

EU

Evropská komise

Akční plán pro oblast FinTech

1. čtvrtletí  2018

 

EU

Evropská komise

Akční plán pro oblast udržitelného financování s regulačními opatřeními

1. čtvrtletí  2018

 

EU

Evropská komise

Návrh evropského rámce financování v režimu „crowd“ a „peer-to-peer“

1. čtvrtletí  2018

 

Mezinár.

G20

G20 projedná globální regulatorní rámec pro kryptoměnu

Březen 2018

Hospodářská a měnová unie

 

EU

Evropská komise

Návrh v oblasti druhotných trhů pro úvěry v selhání

1. čtvrtletí  2018

 

EU

Evropská komise

Ochrana zajištěných věřitelů před prodlením ze strany dlužníků-podniků

1. čtvrtletí  2018

 

EU

Evropská komise

Podpůrný rámec pro cenné papíry kryté státními dluhopisy

1. čtvrtletí  2018

Kapitálové trhy

 

EU

Evropská komise

Návrh napřeshraniční distribuci směrnic AIFMD – UCITS

1. čtvrtletí  2018

 

EU

Evropská komise

Jendání o likviditě trhu s korporátními dluhopisy

1. čtvrtletí  2018

 

EU

Evropská komise

Závěrečná zjištění studie o prodeji investičních produktů retailovým investorům

1. čtvrtletí  2018

 

EU

Evropský parlament

Hospodářský a měnový výbor hlasuje o návrhu ozdravného plánu a plánu řešení krize ústředních protistran

1. čtvrtletí  2018

 

EU

ESMA

Závěrečná zpráva Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy o technických doporučeních při hodnocení určitých složek regulace krátkých prodejů

21. února 2018

 

EU

ESMA

Na fóru skupiny pro tržní struktury v Londýně promluví jeho předseda Steven Maijoor

15. února 2018

 

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?