Novinky

Regulatorní novinky

listopad a prosinec 2017

Hlavní regulatorní novinky za listopad a prosinec 2017

EU

EBA

Standardizované šablony dat jako krok ke snížení úvěrů v selhání

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) 14. prosince vydal šablony dat, které vytvoří základy pro transakce s úvěry v selhání (NPL) napříč EU. Tyto šablony poskytnou společný evropský soubor dat pro prověřování, finanční due diligence a oceňování při transakcích s úvěry v selhání. Šablony pro transakce s úvěry v selhání připravené orgánem EBA poskytují údaje úvěr po úvěru. Očekává se, že rozsáhlé využití šablon rozšíří investorskou základnu, sníží vstupní překážky pro potenciální investory, zlepší kvalitu a dostupnost dat, podpoří určování cen a usnadní rozvoj sekundárního trhu s úvěry v selhání.

EU

EBA

Publikace týkající se revidované směrnice o platebních službách (PSD2)

Orgán nejprve vydal konečnou verzi regulatorních technických norem (RTS) a implementačních technických norem (ITS) o budoucím elektronickém centrálním registru EBA. Normy stanovují postupy, které by příslušné národní úřady měly dodržovat při poskytování informací orgánu EBA, dále stanovují požadavky tohoto orgánu na poskytování a zveřejňování takových informací. ITS objasňují, jaký typ informací je v registru třeba uvádět a zveřejňovat. EBA rovněž vydal konečnou verzi RTS k ústředním kontaktním bodům, které stanovují kritéria pro určování, kdy je vhodné ustanovit ústřední kontaktní bod v hostitelském členském státě, a funkce, které tyto by tyto kontaktní body měly vykonávat. Na závěr EBA vydal konečné pokyny k bezpečnostním opatřením pro provozní a bezpečností rizika plateb, která mají zavést poskytovatelé platebních služeb.

EU

ECB

Zásady metodiky hodnocení (EGAM) pro metodu interních modelů a kapitálového požadavku k  úvěrovým úpravám v ocenění u úvěrového rizika protistrany (CVA) spočítaného pokročilou metodou

Evropská centrální banka (ECB) 15. prosince vydala návrh zásad metodiky hodnocení (EGAM) pro metodu interních modelů a kapitálového požadavku pro úvěrové úpravy v ocenění u úvěrového rizika protistrany (CVA) dle pokročilé metody. Návrh zásad uvadává, jak má bankovní dohled ECB v úmyslu hodnotit interní modely úvěrového rizika protistrany v bankách, na které přímo dohlíží. ECB žádá o zpětnou vazbu z odvětví do 31. března 2018.

EU

ECB

Prohlášení priorit dohledu na rok 2018 a doprovodná prezentace s podrobnostmi o provádění procesu dohledu a hodnocení (SREP) za rok 2017 a přístup k zátěžovému testování v roce 2018.

Mezi priority ECB budou v roce 2018 patřit obchodní modely a hnací faktory ziskovosti, úvěrové riziko, řízení rizik a činnosti zahrnující vícero dimenzí rizik. Zátěžové testování v roce 2018 bude probíhat stejně jako v roce 2016 a výsledky zátěžového testování v roce 2018 budou základem pro SREP za rok 2018, který bude uplatňován v roce 2019.

EU

EK

Projev na téma „Zelené finance udržitelného podnikání“

Místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis uvedl, že Evropská komise (EK) ustanovila skupinu odborníků pro udržitelné finance, která v lednu 2018 představí svá finální doporučení. Očekává se, že skupina navrhne integrovat faktory udržitelnosti do investičních mandátů. Dále uvedl, že investoři potřebují společný jazyk a klasifikační systém pro to, co je považováno za ekologické a udržitelné. V rámci pokračování této diskuse uspořádá EK 22. března 2018 konferenci zaměřenou na roli finančních služeb v přechodu na udržitelnou ekonomiku, kde EK představí svůj akční plán pro udržitelné finance.

EU

EIOPA

Vydání výsledků zátěžového testování zaměstnaneckého penzijního pojištění za rok 2017

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) zveřejnil výsledky zátěžového testování zaměstnaneckého penzijního pojištění a dospěl k závěru, že evropské instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a hybridní penzijní systémy v úhrnu nemají dostatečná aktiva na pokrytí závazků, že sponzoři více než čtvrtiny IZPP mohou mít problémy dostát svým povinnostem a že tyto slabiny by se mohly přenést do skutečné ekonomiky, a to prostřednictvím nepříznivého dopadu na sponzory a/nebo na příjemce prostřednictvím snížení dávek.

EU

EIOPA

Doporučení pro zlepšení ochrany spotřebitele na trhu pojištění spojeného s investičními fondy

Orgán EIOPA vydal doporučení pro zlepšení ochrany spotřebitele na trhu pojištění spojeného s investičními fondy a uvedl, že příslušné národní orgány budou muset pojišťovnám poskytovat vysvětlení, jak aplikovat právní zásady uvedené ve směrnici o distribuci pojištění (IDD) a směrnici Solventnost II, které se týkají střetů zájmů plynoucích z peněžních pobídek obdržených správci aktiv a řízení produktů spojených s investičními fondy.

EU

ESMA

Vydání Risk Dashboard č. 4 2017

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal přehled ukazatelů rizik Risk Dashboard č. 4 2017, který pokrývá rizika na trhu EU s cennými papíry ve 3. čtvrtletí 2017. Evropské finanční trhy byly i nadále relativně klidné, reagovaly však na globální geopolitické události. To se odrazilo ve zvýšení tržních očekávání krátkodobé volatility v důsledku napnutých globálních politických situací. Tržní a úvěrové riziko zůstává velmi vysoké, výhled orgánu ESMA na úvěrové riziko se však snížil v důsledku zlepšení rizikových ukazatelů.

EU

ESMA

Přechodné výpočty transparentnosti MiFID/MAR

Orgán ESMA vydal přechodné výpočty transparentnosti MiFID II/MiFIR pro vlastní kapitál a dluhopisové nástroje. Přechodné výpočty transparentnosti pro všechny třídy aktiv, platné od 3. ledna 2018, jsou nyní k dispozici účastníkům trhu, infrastrukturám a úřadům, jak vyžaduje nový regulatorní rámec. Počínaje lednem 2018 bude ESMA pravidelně vydávat referenční údaje, výpočty transparentnosti a informace o dvojím objemovém stropu.

EU

EK

Plán prohloubení evropské ekonomické a měnové unie

Evropská komise vydala plán prohloubení evropské ekonomické a měnové unie. Komise plánuje v roce 2018 přijmout všechny zbývající návrhy týkající se bankovní unie a navrhnout zmocňovací rámec pro evropské cenné papíry kryté státními dluhopisy v eurozóně. Očekává, že do poloviny roku 2019 bude mít plně funkční pojistku pro Jednotný fond pro řešení krizí (SRF), implementuje evropský systém pojištění vkladů (EDIS) a dokončí všechny nevyřízené legislativní iniciativy pro unii kapitálových trhů.

EU

ECB

Schválení významných projektů v oblasti plateb s vysokou hodnotou a v oblasti řízení kolaterálu

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) 6. prosince schválila konsolidaci systému zúčtování plateb v reálném čase TARGET2 v rámci Eurosystému a platformy zúčtování cenných papírů TARGET2-Securities (T2S) a vývoj systému řízení kolaterálu v rámci Eurosystému. Oba projekty zmodernizují stávající systémy a zvýší celkovou efektivitu. Spuštění konsolidovaného systému se očekává v listopadu 2021.

EU

ESA

Návrh technických norem týkajících se rizik praní špinavých peněz a financování terorismu

Evropské orgány dohledu (EBA, ESMA a EIOPA) vydaly návrh regulatorních technických norem (RTN), které posílí celoskupinové řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu, se zaměřením na skupiny, které mají pobočky nebo většinově vlastněné dceřiné společnosti se sídlem v třetích zemích, jejichž zákony nepovolují aplikaci celoskupinových politik a postupů v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.

EU

EBA

Slavka Eleyová, vedoucí útvaru pro sbližování dohledu, promluvila v Bruselu na konferenci EBF o cloudovém bankovnictví

Slavka Eleyová, vedoucí útvaru pro sbližování dohledu EBA, přednesla ústřední projev na první konferenci o cloudovém bankovnictví pořádané Evropskou bankovní federací (EBF). Poukázala na to, jak vzestup finančně-technologických společností změnil bankovní prostředí, především s ohledem na komunikaci se zákazníkem, interní procesy a vztahy mezi zavedenými a novými společnostmi. Cloudové služby sice mohou tomuto odvětví přinést nezanedbatelné výhody, představují však také výzvy v oblasti ochrany dat, řízení a umístění, závislosti na třetích stranách a dohledu.

EU

SRB

Víceletý programový dokument včetně pracovního programu pro rok 2018

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) vydal svůj první víceletý programový dokument včetně pracovního programu pro rok 2018. SRB plánuje v roce 2018 zavést závazné cíle minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL), vyvinout pravidla odstraňování překážek bránících řešení krize a změnit harmonogram sestavování ročních plánů řešení krize. SRB očekává, že do roku 2020 vyvine kompletní plány řešení krize pro všechny bankovní skupiny, které má v kompetenci.

EU

EBA

Hodnocení dopadu dokončené dohody Basel III

EBA vydal hodnocení kumulativního dopadu dokončeného rámce Basel III. V revidovaném rámci na evropském vzorku odhalil 12,9% zvýšení minimálního požadovaného kapitálu tier 1 vyjádřeného váženým průměrem. Dále zjistil, že celkové limitní hodnoty kapitálových požadavků (output floors) jsou hlavním hnacím faktorem růstu minimálního požadovaného kapitálu. Hodnocení dopadu vychází z dat z prosince 2015.

Mezinár.

IAIS

IAIS vydala prozatímní veřejnou konzultaci k přístupu založenému na činnostech

Mezinárodní asociace dozorů v pojišťovnictví (IAIS) vydala prozatímní veřejnou konzultaci k přístupu založenému na činnostech (Activities Based Approach, ABA), která popisuje dosavadní práci provedenou v této oblasti i přístup, který IAIS hodlá použít ke stanovování opatření politiky ABA, včetně určení možných systémových činnosti, stávajících opatření v politickém rámci IAIS a určení zbývajících rizik, která budou vyžadovat dodatečná opatření. Výsledky IAIS plánuje vydat koncem roku 2018.

EU

ECB

ECB vydala shrnutí sektorového dialogu bankovnictví, který se konal 8. listopadu 2017 ve Frankfurtu

ECB vydala shrnutí sektorového dialogu bankovnictví, který se konal 8. listopadu 2017 ve Frankfurtu a sešli se na něm představitelé ECB a zástupci 17 evropských bank. Finanční technologie byly označeny za příležitost především pro větší banky, jak využít technologického rozvoje, přestože vstup velkých technologických společností na trh by mohl představovat konkurenční výzvy. Banky také projednávaly nutnost snižování nákladů a úpravy obchodních modelů a potřebu investovat do IT, aby v kontextu digitalizace finančních služeb zůstaly konkurenceschopné. Někteří účastníci považovali IT a kyberneticko-bezpečnostní rizika za v současné době největší hrozby pro finanční stabilitu. Banky rovněž vyjádřily své obavy týkající se regulace, včetně kalibrace Basel III, reformy referenčních jednodenních úrokových sazeb, sdílení dat podle PSD2 a všeobecněji také potřebu zajistit rovné podmínky mezi bankami a dalšími poskytovateli finančních služeb.

EU

ECB

ECB vydala systémové ukazatele rizik pro eurozónu 

ECB oznámila, že systémové stresové ukazatele pro eurozónu zůstaly v posledních šesti měsících nízké díky ekonomickému růstu a nižším fiskálním a externím nerovnováhám, jak uvádí v posledním vydání Financial Stability Review. Z hodnocení však také vyplývá, že banky eurozóny nadále čelí výzvám v oblasti profitability. Dále uvádí, že vysoké soukromé a veřejné dluhy by vzhledem k nové politické nejistotě mohly v některých zemích vést k obavám o dluhovou udržitelnost.

EU

EK

Evropská komise (EK) oznámila veřejnou konzultaci ke kontrole vhodnosti nad regulatorním reportingem

EK oznámila veřejnou konzultaci ke kontrole způsobilosti podávání zpráv dozorovým orgánům za účelem získání důkazů o nákladech na zajištění souladu se současnými požadavky na zprávy pro dozorové orgány na úrovni EU. Cílem je shromáždit konkrétní kvantitativní důkazy o jakýchkoli investicích nutných pro splnění požadavků na zprávy pro dozorové orgány a konkrétní příklady nekonzistentních, nadbytečných nebo duplicitních požadavků. Účelem konzultace je získat zpětnou vazbu k tomu, jakými způsoby by podávání zpráv dozorovým orgánům bylo možné zjednodušit a zefektivnit.

Mezinár.

FSB

Rada FSB konzultovala navrhované pokyny pro podporu plánování řešení a prosazovaní řešitelnosti

Rada pro finanční stabilitu (FSB) konzultovala principy provádění rekapitalizace z vnitřních zdrojů v návaznosti na svou zprávu o klíčových vlastnostech režimů efektivních řešení pro finanční instituce. Dokument stanovuje principy provozních kroků a procesů provádění rekapitalizace z vnitřních zdrojů a zabývá se oceňováním, směnnými mechanismy, zákony o cenných papírech a požadavky na výměnu cenných papírů, správou a řízením a komunikací.

EU

EBA

Orgán EBA vydal finální pokyny k odhadu rizikových parametrů podle přístupu IRB

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal finální pokyny k odhadu rizikových parametrů expozic, které nejsou v selhání, a k nakládání s expozicemi v selhání podle pokročilého přístupu založeného na interním ratingu (IRB). Cílem těchto pokynů je obnovit důvěru účastníků trhu v interní modely díky snížení neodůvodněné variability výsledků, což má zajistit srovnatelnost odhadů rizik a zároveň zachovat citlivost kapitálových požadavků vůči riziku.

EU

EBA

Orgán EBA vydal třetí roční zprávu o sbližování postupů dozoru v EU

Orgán EBA vydal třetí roční zprávu o sbližování postupů dozoru napříč EU. Zpráva přezkoumává konzistentnost aplikace procesu dohledu a hodnocení (SREP). Zpráva upozorňuje na několik zbývajících výzev v oblasti sbližován hodnocení kapitálové přiměřenosti a určování dodatečných požadavků konkrétních institucí na kapitál (P2R). Především sleduje různé přístupy k využívání výsledků z interního hodnocení kapitálové přiměřenosti v bankách, nesourodost v taxonomii rizik, rozdíly v jasnosti určování jednotlivých rizik P2R a využití P2R pro makroobezřetnostní účely. Další postup sbližování bude podporovat průběžná práce na politikách, např. úpravy rámce SREP a chystané revize rámce pilíře 2 v nařízení/směrnici o kapitálových požadavcích.

EU

ECB

Sabine Lautenschlägerová, členka Výkonné rady ECB, promluvila na IIF European Chief Risk Officer Forum o velkých výzvách, kterým čelí evropský bankovní sektor

Sabine Lautenschlägerová promluvila o různých rizicích, kterým čelí evropský bankovní sektor. Zabývala se třemi hlavními oblastmi: úvěry v selhání, brexitem a interními modely. Představila způsob, jak ECB hodnotí strategii bank vedoucí ke snižování počtu úvěrů v selhání. V souvislosti s brexitem uvedla, že firmy musí do plánů kontinuity zahrnout i zajištění kontinuity smluv se současnými zákazníky. V rámci cílené revize interních modelů ECB začne od poloviny roku 2018 do roku 2019 hodnotit také interní modely, které pokrývají portfolia s nízkým podílem selhání.

EU

ECB

Danièle Nouyová, předsedkyně Rady dohledu ECB, promluvila o vývoji evropského bankovního dohledu

Danièle Nouyová, předsedkyně Rady dohledu ECB, promluvila o vývoji evropského bankovního dohledu. Zdůraznila především důležité výzvy, kterým banky čelí při řešení problémů s úvěry v selhání, a zopakovala, že ECB v oblasti dohledu rozhodně očekává, že banky budou mít zavedená přiměřená opatření.

EU

SRB

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) 21. listopadu 2017 uspořádal v Bruselu šestý sektorový dialog

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) v Bruselu uspořádal šestý sektorový dialog, kde bankovní federace, členové národních orgánů příslušných k řešení krize, Evropská komise, Evropský parlament a Evropská centrální banka diskutovali o plánování řešení krize, minimálních požadavcích na kapitál a způsobilých závazcích (MREL), kritických funkcích a administrativních příspěvcích.

EU

EIOPA

Gabriel Bernardino na 7. ročníku konference EIOPA promluvil na téma změn v pojišťovnictví a penzích a společného postupu dohledu

Gabriel Bernardino na každoroční konferenci EIOPA promluvil o udržování solidní regulace v měnícím se prostředí, sbližování dohledu a zajištění společného pského přístupu k dohledu, který bude posilovat ochranu spotřebitele v digitálním věku a zachovávat stabilitu v nejistém světě. Oznámil rovněž, že v nejbližší době bude vydán diskusní dokument o potřebě harmonizovaného systému odškodnění pojistníků v EU.

Mezinár.

FSB

Rada pro finanční stabilitu vydala prohlášení o identifikaci pojistitelů globálního systémového významu a seznam bank globálního systémového významu pro rok 2017

Rada pro finanční stabilitu (FSB) vydala prohlášení o identifikaci pojistitelů globálního systémového významu (G-SII). FSB a Mezinárodní asociace dozorů v pojišťovnictví (IAIS) se rozhodly nezveřejnit nový seznam pojistitelů globálního systémového významu, ale uvedly, že opatření stanovená v roce 2016 se budou i nadále vztahovat na pojistitele uvedené v seznamu z roku 2016. FSB v listopadu 2018 zkontroluje, jak IAIS pokročila při vývoji přístupu založeného na činnostech vůči systémovému riziku v pojišťovnictví, a IAIS bude mezitím i nadále shromažďovat data pro proces identifikace pojistitelů globálního systémového významu. FSB také vydala seznam bank globálního systémového významu pro rok 2017 (G-SIB). Do aktualizovaného seznamu bank globálního systémového významu byla jedna banka přidána (Royal Bank of Canada), jedna z něj byla vyňata (BPCE) a další banky se přesunuly do jiných kategorií, což mělo vliv na kapitálové polštáře bank globálního systémového významu.

EU

EBA

Orgán EBA vydal roční hodnocení konzistentnosti výsledků interního modelu

Orgán EBA vydal výsledky svého posledního ročního srovnávání konzistentnosti interních modelů, které banky používají pro výpočet kapitálových požadavků, se zaměřením na úvěrové a tržní riziko. Ukázalo se, že většina odchylek v úvěrových rizikově vážených aktivech byla důsledkem rozdílů v  rizikových fundamentech (podobně jako v předchozích hodnoceních), orgán EBA však uvedl, že hodnocení potvrdilo, že definice selhání a nakládání s aktivy v selhání jsou „klíčovými oblastmi, na které se dohled bude zaměřovat,“ a že dokončení nových pokynů k těmto rizikovým parametrům očekává do konce listopadu. S ohledem na tržní riziko orgán EBA uvedl, že volby modelování hrají ve variabilitě výstupů velkou roli a že je potřeba „další šetření“.

EU

EBA

Orgán EBA vydal metodiku pro zátěžové testování v celé EU v roce 2018

Orgán EBA vydal finální metodiku pro zátěžové testování v celé EU v roce 2018, které bude zahájeno v lednu 2018. Budou do něj zahrnuty účetní standardy podle IFRS 9 a zaměří se především na hodnocení rizikových faktorů solventnosti bank s ohledem na úvěrové riziko, sekuritizace, tržní riziko, úvěrové riziko protistrany a operační riziko. Zátěžové testování bude provedeno za předpokladu statické rozvahy s úpravami nutnými pro implementaci IFRS 9.

EU

EBA

Orgán EBA vydal finální pokyny k ekonomicky spjatým klientům

Evropský orgán pro bankovnictví vydal finální pokyny k práci s ekonomicky spjatými klienty (ve smyslu nařízení o kapitálových požadavcích). Tyto pokyny objasňují požadavky na podporu institucí při identifikaci všech potenciálních vzájemných propojení mezi jejich klienty, a to především pokud vztahy ovládání nebo ekonomické závislosti vedou k tomu, že je skupina klientů považována za jedno riziko. Pokyny zvažují vývoj ve stínovém bankovnictví a velké expozice v EU i mezinárodně a nahrazují Pokyny k implementaci revidovaného režimu velkých expozic Evropského výboru orgánů bankovního dohledu.

EU

ECB

Daniele Nouyová promluvila v diskusi u kulatého stolu Frankfurt 120 o vytváření evropského bankovního trhu

Daniele Nouyová, předsedkyně Rady dohledu ECB promluvila, o bankovní unii. Její projev zdůrazňoval výhody dohledu a řešení krizí v rámci bankovní unie, ačkoli třetí pilíř, evropský systém pojištění vkladů, ještě nebyl dokončen. Také se vyjádřila k důležitosti další integrace evropského bankovního trhu a řešení problémů jako např. „přehlcení trhu bankami“, které by se podle ní mělo řešit fúzemi, vhledem k tomu, že „je potřeba konsolidovat“. Závěrem se vyjádřila k tématu brexitu, který, jak uvedla, přiměl dozorové orgány ECB k „dalšímu zamyšlení nad strukturou přeshraničních bankovních skupin a tím, jak to ovlivňuje jejich způsobilost k řešení krize“. Jelikož banky mohou mít v úmyslu založit obchodníka s cennými papíry, aby získaly přístup k evropskému trhu z Velké Británie, Nouyová také vyjádřila podporu pro evropský bankovní dohled nad velkými a systémovými obchodníky s cennými papíry.

EU

ECB

ECB vydala podzimní informační bulletin, který se zabývá brexitem, finančními technologiemi  atp.

ECB vydala informační bulletin o dohledu za podzim 2017, který se zabývá řadou témat včetně úvěrů v selhání, nízké ziskovosti bankovního sektoru, brexitu, finančně-technologických aplikací k licencování bank, plánování ozdravených postupů  a plánování řešení krize. K tématu brexitu ECB uvedla, že některé aspekty plánů bank pro brexit „plně nesplňují“ její očekávání. ECB rovněž uvedla, že uspořádání se zdvojenými funkcemi je třeba „důkladně posoudit.“ U fin-tech ECB zdůraznila nový „návod k hodnocení žádostí o licence finančně-technologických bank “ a uvedla, že zavede centrum finančních technologií v rámci jednotného mechanismu dohledu, které bude působit jako centrální kontaktní místo, kde bude možné získávat informace a klást otázky o finančních technologiích.

EU

ESMA

Orgán ESMA zdůraznil rizika prvotních nabídek digitálních měn pro investory a firmy

Orgán ESMA vydal dvě prohlášení o prvotních nabídkách digitálních měn (Initial Coin Offerings, ICO). První se týkalo rizik ICO pro investory a druhý pravidel platných pro firmy, které se nabídek účastní. Orgán ESMA pozoroval rychlý nárůst počtu ICO a má obavy, že investoři možná netuší, jak vysoká rizika investování do ICO obnáší, a že firmy zapojené do ICO mohou své činnosti provádět, aniž by dodržovaly příslušnou legislativu EU.

EU

ESMA

Orgán ESMA konzultoval výpočty derivátových pozic

Orgán ESMA konzultoval chystané pokyny k výpočtu derivátových pozic registry obchodních údajů s oprávněním v Evropské unii podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR). Rozdílné a nekonzistentní přístupy registrů obchodních údajů (trade repositories) k výpočtu pozic brání úspěšné agregaci dat, která je nutná pro monitorování systémových rizik pro finanční stabilitu. Orgán ESMA navrhuje zavést pokyny, které pomohou zajistit konzistentnost výpočtu pozic napříč registry obchodních údajů.

EU

ESMA

Steven Maijoor promluvil na  Investment Management Forum pořádaném asociací EFAMA

Steven Maijoor přednesl projev o prioritách orgánu ESMA na rok 2018, které se zaměřují na náklady a poplatky, zátěžové testování fondů a sbližování dohledu s ohledem na brexit.  Zdůraznil, že názory orgánu ESMA na outsourcing – které byly vydány dříve v letošním roce – nezpochybňují model delegování, který investiční firmy používají, ale snaží se tyto prvky objasnit. Co se týče nákladů a poplatků, ESMA prohloubí svou analýzu fondů SKIPCP a v delším časovém horizontu analýzu rozšíří o alternativní investiční fondy (AIF) EU a strukturované produkty, např. strukturované vklady a strukturované dluhopisy.

EU

ESMA

Orgán ESMA objasnil obchodní povinnost pro akcie podle MiFID II

Orgán ESMA prostřednictvím svých otázek a odpovědí objasnil obchodní povinnost pro akcie podle MiFID II. Obchodní povinnost pro akcie vyžaduje, aby investiční firmy zajistily, že transakce s jakýmikoli akciemi přijatými k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodovanými v obchodním systému se budou odehrávat v jednom z několika konkrétních typů obchodních systémů. Orgán ESMA objasnil, že pokud investiční firmy obchodují s akciemi v rámci „řetězce přenosu“, měly by zajistit, že konečné provedení obchodu bude v souladu s celkovou obchodní povinností, a to včetně případů, kdy obchod předaly firmě mimo EHP.

EU

Evropská komise

Komise vydala regulatorní technické normy k obchodní povinnosti pro deriváty podle MiFIR  a upřesnila harmonogram implementace

Komise vydala regulatorní technické normy k obchodní povinnosti pro deriváty podle MiFIR  a upřesnila harmonogram implementace. Obchodní povinnost pro úrokové deriváty a swapy úvěrového selhání bude zavedena od 3. ledna 2018 pro ty protistrany, které již podléhají povinnosti clearingu. Pro protistrany, na které se povinnost clearingu začne vztahovat později, bude harmonogram obchodní povinnosti následovat po zavedení povinnosti clearingu. RTN podléhají měsíčnímu období kontroly Evropským parlamentem a Radou.

EU

ESMA

Orgán ESMA vydal konečnou zprávu o pravidlech fondů peněžního trhu

Orgán ESMA vydal konečnou zprávu o nařízení o fondech peněžního trhu (MMFR). Zpráva obsahuje finální verze technických rad, návrh implementačních technických norem a pokyny pro scénáře zátěžového testování prováděného manažery fondů peněžního trhu podle MMFR. Klíčové požadavky se týkají likvidity aktiv a úvěrové kvality, stanovení šablony zpráv a scénářů zátěžového testování prováděného manažery fondů peněžního trhu.

EU

EIOPA

Orgán EIOPA v investičním chování investorů odhalil trend honby za výnosem

Orgán EIOPA v investičním chování investorů identifikoval trend honby za výnosem. Odhalil zvýšené expozice cenným papírům s pevnými výnosy s nižší kvalitou úvěrového ratingu, více nelikvidních investic a zvýšení průměrné doby splatnosti dluhopisových portfolií a uvedl, že tyto trendy by mohly ovlivnit rizikový profil podniků i celého sektoru. EIOPA doporučuje, aby národní úřady situaci pečlivě sledovaly.

EU

ECB

ECB vydala studii o evropských strukturovaných sítích finančních protistran

ECB vydala studii o evropských strukturovaných sítích finančních protistran. Studie se zabývá sítí mezi vydavateli a poskytovateli služeb pro cenné papíry zajištěné aktivy a kryté dluhopisy. Zjištění poukazují na význam rámce Eurosystému pro řízení rizik u cenných papírů zajištěných aktivy a krytých dluhopisů a podporují orientaci nedávného regulatorního úsilí na evropské úrovni.

EU

EBA

Andrea Enria, předseda orgánu EBA a Společného výboru evropských orgánů dohledu při Hospodářském a měnovém výboru (ECON) Evropského parlamentu, přednesl úvodní prohlášení

Andrea Enria, předseda orgánu EBA a Společného výboru evropských orgánů dohledu při Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu, 9. října přednesl úvodní prohlášení. Postřehy o kapitálových pozicích poukazují na jejich posilování díky snížení rizikově vážených aktiv, přičemž poměr CET1 v červnu 2017 dosáhl 14,3 %. Kvalita úvěrových portfolií se nadále zlepšovala: poměr úvěrů v selhání se od června 2016 snížil o 90 bazických bodů na 4,5 %.

EU

ESMA

Orgán ESMA aktualizoval otázky a odpovědi k referenčním hodnotám ohledně záležitostí třetích zemí

Orgán ESMA vydal aktualizované otázky a odpovědi o implementaci nařízení indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty (BMR). Dokument především objasňuje, že podle ESMA se nařízení o referenčních hodnotách nevztahuje na poskytování referenčních hodnot, které se používají výhradně mimo EU.

EU

ESMA

MiFID II: Orgán ESMA konzultoval pravidla kotací systematických internalizátorů

Orgán ESMA konzultoval navrhovanou úpravu RTS 1 podle MiFID II/MiFIR za účelem objasnění pravidel kotací systematických internalizátorů (SI). U kapitálových nástrojů podléhajících režimu minimálního kroku kotace ESMA navrhuje, aby se kotace SI považovaly za odraz převládajících tržních podmínek, pouze pokud tyto kotace odrážejí zvýšení cen platná u obchodních systémů EU, které obchodují se stejnými nástroji.

EU

EBA

Orgán EBA zveřejnil stanovisko a zprávu o regulatorních otázkách, které se týkají směrnice CRDIV a nařízení CRR

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal stanovisko o otázkách v regulatorní oblasti vztahujících se ke směrnici CRD IV a nařízení CRR, v němž zdůrazňuje, že pojmy „finanční instituce“ a „podnik pomocných bankovních služeb“ jsou v rámci EU často vykládány nekonsistentním způsobem, což vede k potenciálním rozdílům při aplikaci regulatorních pravidel pro konsolidaci, a proto existují významné odchylky při obezřetném nakládání s ostatními finančními zprostředkovateli na národní úrovni.

EU

EIOPA

Orgán EIOPA zveřejnil pokyny pro prodeje v režimu prostého zprostředkování („execution only“)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) vydal pokyny pro prodeje v režimu „execution only“ s cílem minimalizovat riziko škody zákazníka a nevhodného prodeje a definovat základní vlastnosti produktů, které mohou být prodávány v režimu „execution only“. Produkty vykazující znaky, které jsou pro zákazníka obtížně pochopitelné, nebudou způsobilé k prodeji v režimu „execution only“. 

EU

ECB

Evropská centrální banka zveřejnila svůj ekonomický a měnový bulletin

Evropská centrální banka (ECB) zveřejnila vydání 7/2017 svého Ekonomického bulletinu, v němž uvádí, že pokračuje expanze v eurozóně, kdy růst spotřebitelských úvěrů posiluje a soukromá spotřeba se nadále zvyšuje a zůstává klíčovou silou pro pokračující ekonomickou expanzi. Přináší však také závěr Rady guvernérů, že pro podporu celkové inflace je i nadále třeba peněžní stimul a program nákupu aktiv by měl do konce prosince 2017 pokračovat měsíčním tempem 60 miliard eur. 

Mezinár.

IOSCO

Organizace IOSCO vydala zprávu o implementaci doporučení G20/FSB k posílení trhů s cennými papíry  

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) vydala zprávu o implementaci pokrizových doporučení G20/FSB zaměřených na posílení trhů s cennými papíry. Zpráva poukazuje na skutečnost, že většina reagujících jurisdikcí přijala opatření k implementaci doporučení G20/FSB a pokyny IOSCO pro každou označenou oblast. Implementace nejvíce pokročila v případě zajišťovacích fondů, strukturovaných produktů a sekuritizace a dohledu ratingových agentur. Jurisdikce ve zprávách uvedly, že zapracovaly na harmonizaci posílení svých pravidel, která se vztahují k ochraně integrity a efektivity trhů.

Mezinár.

IAIS

Asociace IAIS zahájila veřejnou  konzultaci k návrhu revizí základních principů v pojišťovnictví ICPs 8, 15 a 16 a navrhla termíny související s řízením rizika pro účely solventnosti.  

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) zahájila konzultaci ohledně základních principů v pojišťovnictví (ICPs) č. 8 (řízení rizik a interní kontroly), 15 (investiční požadavky pro účely solventnosti) a 16 (řízení rizik pro účely solventnosti), integrace materiálu společného rámce s těmito principy a navrhovaných definic termínů vztahujících se k řízení rizik pro účely solventnosti. 

EU

EBA

Orgán EBA zveřejnil finální pokyny pro dohled nad významnými pobočkami

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil konečné Pokyny pro obezřetnostní dohled nad významnými pobočkami v rámci EU pro usnadnění spolupráce a koordinace mezi kompetentními orgány v domovských a hostitelských zemích ve vztahu k dohledu nad největšími a systémově nejdůležitějšími pobočkami. Pokyny obsahují nový návrh testu intenzifikace, zavádějí posouzení rizika pobočky a posouzení plánů obnovy a podporují další koordinaci mezi domovskými a hostitelskými orgány. Pokyny budou platit od 1. ledna 2018.

EU

EBA

Orgán EBA oznámil konečný časový harmonogram pro celoevropský zátěžový test pro rok 2018

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) oznámil konečný harmonogram pro celoevropský bankovní zátěžový test pro rok 2018. Akce bude zahájena v lednu se třemi daty podání na počátku června, v polovině července a na konci října. Výsledky budou zveřejněny do 2. listopadu 2018. Konečná metodologie byla zveřejněna v listopadu 2017 a makroekonomický scénář bude zveřejněn při zahájení akce v lednu 2018. 

EU

EBA

Orgán EBA doporučil poměrný přístup k zahrnutí subjektů do plánů obnovy bankovních skupin

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil své konečné doporučení pro zahrnutí subjektů do plánů obnovy bankovních skupin. Doporučení definuje společná kritéria k identifikaci subjektů, které musí být zahrnuty plánů obnovy skupiny, a konkrétně uvádí, že zahrnutí subjektů do plánů obnovy skupiny má být v poměru k relevantnosti těchto subjektů.   

EU

EBA

Orgán EBA zahájil konzultace k posílení rámce Pilíře 2

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zahájil konzultace k posílení rámce Pilíře 2. Cílem je především revidovat troje pokyny zaměřené na rozšíření řízení rizik v institucích a konvergenci dohledu v procesu kontroly a přezkumu orgánem dohledu (SREP). Revize se zaměří na zátěžové testování, zejména jeho použití při nastavení pokynů pro kapitál v rámci Pilíře 2 (P2G), a úrokové riziko v bankovní knize (IRRBB).       

EU

EIOPA

Orgán EIOPA zveřejnil první sadu rad Evropské komisi ohledně konkrétních otázek nařízení v přenesené pravomoci v režimu Solventnost II

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) zveřejnil první soubor rad Evropské komisi pro nařízení v přenesené pravomoci v režimu Solventnost II, kde navrhuje zjednodušené výpočty ve standardním vzorci solventnostního kapitálového požadavku (SCR). Konkrétně navrhuje zjednodušení výpočtů změnou rizik storen a úmrtnosti, jmenování jediné ratingové agentury, vytvoření nové třídy aktiv pro nekotované záruky vydané regionálními správami a rozšíření transparentního přístupu (tzv. look-through přístup) na spojené podniky, které investují jménem pojišťovny.

Mezinár.

FSB

Rada pro finanční stabilitu posuzovala dopady umělé inteligence a strojového učení na finanční stabilitu

Rada pro finanční stabilitu (FSB) zveřejnila zprávu o dopadech rostoucího používání umělé inteligence (AI) a strojového učení ve finančních službách na finanční stabilitu. Zpráva uvádí potenciální rizika a příležitosti těchto technologií pro finanční trhy a instituce, zákazníky a investory a celkový finanční systém. Klíčovými oblastmi zájmu FSB jsou nedostatečná kontrolovatelnost a interpretovatelnost umělé inteligence a strojového učení, jejich síťové dopady a škálovatelnost a rizika, která představují z hlediska chování a kybernetické bezpečnosti.

Mezinár.

IAIS

Asociace IAIS vyjasňuje své plány ohledně pojišťovacího kapitálového standardu

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) zveřejnila tiskovou zprávu o pojišťovacím kapitálovém standardu (ICS), kde stanovuje 2 fáze implementace verze 2.0 standardu - pětiletou fázi sledování, po níž bude následovat fáze implementace. Standard bude zahrnovat také povinné tajné vykazování všemi mezinárodně aktivními pojišťovacími skupinami (IAIG) podle referenčního standardu a další vykazování v případě celoskupinového dohledu. 

EU

ECB

Evropská centrální banka vydala zprávu o finančních strukturách obsahující průběžnou konsolidaci v bankovním sektoru

Evropská centrální banka (ECB) vydala zprávu o finančních strukturách, která ukazuje průběžnou konsolidaci v bankovním sektoru. Zpráva uvádí, že počet úvěrových institucí v roce 2016 dále klesl a kumulativní pokles od roku 2008 činí 25 %. Sazba mediánu CET1 bank eurozóny vzrostla z 14,4 % v roce 2015 na 15,4 % v roce 2016, finanční sektor se v roce 2016 rozrostl, což odráží růst bankovních i nebankovních aktiv, přičemž aktiva v sektoru investičních fondů vzrostla v roce 2016 o 7 %.

Mezinár.

BIS

Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal konečné pokyny pro identifikaci a řízení tzv. rizika step-in.

Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal konečné Pokyny pro identifikaci a řízení rizika „step-in“ s cílem zmírnit rizika, že se finanční problémy subjektů stínového bankovnictví přenesou na banky. Pokyny zavádí přístup uzpůsobený na míru, přičemž nepředepisují automatický kapitál podle pilíře 1 ani zvýšení likvidity nad rámec stávajících basilejských norem. Basilejský výbor pro bankovní dohled očekává, že pokyny budou ve členských jurisdikcích implementovány do roku 2020.

EU

ECB

Evropská centrální banka zveřejnila výsledky průzkumu ze září 2017 v oblasti úvěrových podmínek na trhu s financováním cenných papírů denominovaných v eurech a mimoburzovními deriváty (SESFOD)

Evropská centrální banka (ECB) zveřejnila výsledky průzkumu ze září 2017 v oblasti úvěrových podmínek na trhu s financováním cenných papírů denominovaných v eurech a mimoburzovními deriváty (SESFOD). Jak ukázaly výsledky, v oblasti likvidity a fungování trhu byla zaznamenána malá změna, k celkově nepodstatným změnám došlo i u úvěrových podmínek pro zajištěné financování a mimoburzovní (OTC) deriváty a u nových či nově vyjednaných rámcových dohod o mimoburzovních derivátech byly zaznamenány méně výhodné necenové úvěrové podmínky.

EU

ECON

Hospodářský a měnový výbor uspořádal zasedání ohledně regulačních technických norem v oblasti oceňování pro účely řešení krize a oceňování za účelem určit rozdíl v postupech následujících po řešení krize dle článků 36 a 74 směrnice BRRD

Hospodářský a měnový výbor uspořádal zasedání ohledně návrhu regulačních technických norem v oblasti oceňování pro účely řešení krize a oceňování za účelem určit rozdíl v postupech následujících po řešení krize dle článků 36 a 74 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive). Návrh regulačních technických norem má podpořit konzistentní uplatňování oceňovacích metod ve vztahu k principům, na základě nichž musí odhadce při oceňování použít vlastní úsudek a znalosti. Jakmile Komise přijme návrhy a podá je Evropskému parlamentu, bude zahájeno kontrolní období.

EU

EIOPA

V roce 2018 bude vydána zpráva pokrývající pojistné produkty s investiční složkou (tzv. IBIP) a osobní penze.

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) obdržel od Komise žádost týkající se nákladů a minulých výsledků pojistných produktů s investiční složkou, osobních penzí a příspěvkově definovaných penzijních systémů. První zpráva, která má být vydána v roce 2018, se bude zabývat pojistnými produkty s investiční složkou (IBIP) a osobními penzemi. Později vydá orgán EIOPA rovněž zprávu o nákladech a výsledcích příspěvkově definovaných penzijních systémů.

Mezinár.

BIS

Ve dnech 18. - 19. října 2017 se konalo v basilejské BIS páté jednání ohledně priorit dozoru v Evropě

Ve dnech 18. - 19. října 2017 se konalo v basilejské Bance pro mezinárodní platby (BIS) páté jednání ohledně priorit dozoru v Evropě. Diskuze se týkala názorů na vyhlídky finanční stability v Evropě i po celém světě, evropského systému pojištění vkladů, harmonizace souboru pravidel pro banky a dokončení regulatorní reformy po finanční krizi.

Mezinár.

ESMA

Orgán ESMA spustil klíčovou referenční databázi pro finanční instrumenty v rámci MiFID II a MAR

Evropské orgány dohledu obdržely od Evropské komise mandát vydávat opakující se zprávy o nákladech a výsledcích retailových investičních, pojistných a penzijních produktů. Konkrétně Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) spustí rozsáhlou studii, která zhodnotí vykazování, náklady a uplynulé výsledky retailových investičních produktů se zohledněním implementace MiFID II a PRIIPs, jejichž cílem je zvýšit transparentnost nákladů a poplatků.

Mezinár.

ESMA

Steven Maijoor, předseda Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), přednesl na ESMA 2017 projev o problémech, kterým čelí evropské finanční trhy

Steven Maijoor, předseda Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), přednesl projev o stavu evropských finančních trhů. Maijoor hovořil především o kontextu posilujícího hospodářského oživení, finančních inovací, brexitu a přetrvávající silné závislosti Evropy na financování bankami, přičemž se zaměřil na vývoj Unie kapitálových trhů, zvláště za účelem ochránit retailové investory, vybudovat silnou, konvergentní evropskou kulturu dozoru a zlepšit znalosti orgánu ESMA v oblasti trendů, rizik a zranitelností na finančních trzích.

Mezinár.

ESMA

Orgán ESMA vydal první přehled o velikosti evropských trhů s deriváty

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal první přehled o velikosti evropských trhů s deriváty. Úrokové deriváty představují největší trh (282 bilionů eur) a jsou následovány devizovými deriváty (112 bilionů eur). Trhy s akciovými, úvěrovými a komoditními deriváty jsou mnohem menší (36 bilionů eur, 13,8 bilionů eur a 9,1 bilionů eur v tomto pořadí). Mimoburzovní (OTC) transakce převládají zejména na trzích s devizovými, úvěrovými a úrokovými deriváty. U derivátů obchodovaných na burze mají mírnou převahu trhy s akciovými a komoditními deriváty.

Mezinár.

BIS

Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal hodnoticí zprávy týkající se implementace koeficientu krytí likvidity (LCR)

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) vydal hodnoticí zprávy týkající se implementace koeficientu krytí likvidity (LCR) v Austrálii, Brazílii, Kanadě a Švýcarsku. Hodnocení ukázala, že nařízení LCR v každé z těchto jurisdikcí bylo v souladu s celosvětovými basilejskými normami, což představuje nejvyšší ze čtyř možných stupňů hodnocení.

EU

EBA

Evropský orgán pro bankovnictví konzultoval uvádění informací pro účely plánů na řešení krize – s cílem pozměnit Prováděcí technické normy (ITS) ohledně informací, které musí instituce poskytovat orgánům pro řešení krize za účelem vytvoření a implementace plánů pro řešení krize.

Evropský orgán pro bankovnictví zahájil konzultaci s cílem pozměnit Prováděcí technické normy (ITS) ohledně informací, které musí instituce poskytovat orgánům pro řešení krize za účelem vytvoření a implementace plánů pro řešení krize. K navržení změn došlo v kontextu vyvíjející se politiky a postupů uplatňovaných úřady a jejich cílem je poskytnout účinné a harmonizované postupy.

EU

EBA

Předsedové Evropských orgánů dohledu přednesli projevy v Hospodářském a měnovém výboru (ECON) Evropského parlamentu

Hospodářský a měnový výbor (ECON) Evropského parlamentu diskutoval s předsedy třech Evropských orgánů dohledu (ESA) - Andreou Enriem (EBA), Gabrielem Bernardinem (EIOPA) a Stevenem Maijoorem (ESMA). Předsedové se vyjádřili k mnoha záležitostem ve svých sektorech (viz prohlášení orgánů EBA, ESMA a EIOPA). Zejména Enria poukázal na pokrok, který byl dosažen při opravě bankovních rozvah a posilování jejich kapitálových pozic. Bernardino komentoval práci orgánu EIOPA v oblasti posílení sbližování dozoru a ochrany spotřebitelů u pojišťovacích společností a Maijoor se zaměřil na implementaci směrnice MiFID II a přípravy na brexit pro účastníky kapitálového trhu.

EU

EIOPA

Orgán EIOPA vydal pokyny ohledně prodejů v režimu prostého zprostředkování

Orgán EIOPA vydal pokyny ohledně prodejů v režimu execution-only, které se vztahují na prodej pojistných produktů s investiční složkou (IBIP) a vymezují produkty, které lze pomocí této metody prodat. V režimu execution-only nebude možné prodávat produkty IBIP, pokud obsahují prvky, které jsou pro zákazníka obtížné na pochopení, nebo takové, u kterých se zákazník nemůže produktu zříci před dobou splatnosti.

EU

ESMA

Orgán ESMA zdůraznil důležitost identifikátoru LEI pro splnění požadavků MIFIDII/MIFIR

Orgán ESMA vydal informace o důležitosti identifikátoru právnických osob (LEI) pro splnění požadavků směrnice MIFID II a nařízení MiFIR. Identifikátor LEI je jedinečný kód pro všechny subjekty účastnící se finančních transakcí, který je zásadní pro identifikaci vystavení riziku při jeho řízení, vytváření transparentnosti a provádění tržního dozoru.

EU

ESMA

Orgán ESMA vydal otázky a odpovědi k implementaci MiFID II u záležitostí po uskutečnění obchodu týkajících se implementace směrnice (MiFID II) a nařízení (MiFIR) o trzích finančních nástrojů.

Orgán ESMA vydal otázky a odpovědi k implementaci směrnice MiFID II u záležitostí po uskutečnění obchodu. Jak dokument vyjasňuje, pravidla místa obchodování by měla stanovovat, že za účelem uzavření obchodu jménem klientů v daném místě musí být člen nebo účastník daného místa přesvědčen, že daní klienti mají přímá nebo nepřímá clearingová ujednání, která jim dovolují stát se protistranou clearingové transakce, jež z daného obchodu vyplývá.

Mezinár.

FSB

Rada pro finanční stabilitu vydala zprávu o pokroku v souvislosti s implementací reforem IBOR

Rada pro finanční stabilitu (FSB) vydala zprávu týkající se implementace doporučení FSB z roku 2014 ohledně reformy hlavních referenčních úrokových sazeb, jako jsou například klíčové mezibankovní nabízené sazby (IBOR). Zpráva došla k závěru, že správci sazeb IBOR nadále činí důležité kroky k implementaci doporučení FSB včetně těch, které upravují metodologie používané k výpočtu referenčních sazeb. V případě některých sazeb IBOR, například LIBOR a EURIBOR, jsou však základní referenční transakce v některých kombinacích měny a doby trvání nedostatečné, a podání jsou tak nutně založena na směsici faktorů včetně transakcí a úsudku na straně předkladatelů.

EU
EU

Toto čtvrtletí

Přehled vydání regulací a událostí, jež jsou očekávány v tomto čtvrtletí:

Bankovní obezřetnostní rámec  

Datum

 

 

EU

EBA

Konzultace k revizím rámce SREP

Prosinec 2017

 

EU

Evropská komise

Revidovaný rámec pro investiční společnosti

1. čtvrtletí  2018

 

EU

Evropská komise

Rámec pro kryté dluhopisy

1. čtvrtletí  2018

Pojišťovací obezřetnostní rámec

 

EU

EIOPA

Konečná rada Evropské komisi ohledně jistých aspektů solventnostního kapitálového požadavku

28. února 2018

 

Mezinár.

IAIS

Druhá konzultace ohledně prvních Mezinárodních kapitálových standardů pro pojišťovatele

Polovina roku 2018

Chování a hospodářská soutěž

 

Mezinár.

FSB

Závěrečná zpráva o posílení řídicího rámce pro snížení rizika pochybení

1. čtvrtletí 2018

Platby, technologie a inovace

[Nové]

EU

Evropská komise

Akční plán pro oblast FinTech

Březen 2018

[Nové]

EU

Evropská komise

Akční plán pro oblast udržitelného financování s regulačními opatřeními

Březen 2018

 

EU

Evropská komise

Návrh evropského rámce financování v režimu „crowd“ a „peer-to-peer“

1. čtvrtletí 2018

Hospodářská a měnová unie

 

EU

Evropská komise

Návrh v oblasti druhotných trhů pro nesplácené půjčky

1. čtvrtletí 2018

 

EU

Evropská komise

Ochrana zajištěných věřitelů před prodlením ze strany dlužníků-podniků

1. čtvrtletí 2018

 

EU

Evropská komise

Podpůrný rámec pro cenné papíry kryté státními dluhopisy

1. čtvrtletí 2018

Struktura kapitálových trhů                                          

 

EU

Evropská komise

Návrh o zahraniční distribuci směrnic AIFMD – UCITS

1. čtvrtletí 2018

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?