Novinky

Regulatorní novinky

říjen 2017

Klíčový regulatorní vývoj v říjnu 2017

 

EU

ECB

ECB vydala Zprávu o finančních strukturách, která dokládá nepřetržitou konsolidaci v bankovním sektoru

Evropská centrální banka (ECB) vydala Zprávu o finančních strukturách, která dokládá nepřetržitou konsolidaci v bankovním sektoru. Dle zjištění zprávy se počet úvěrových institucí v roce 2016 dále snížil, přičemž kumulativní pokles od roku 2008 dosahuje 25 %. Medián kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) bank eurozóny se zvýšil ze 14,4 % v roce 2015 na 15,4 % v roce 2016. V roce 2016 došlo k růstu finančního sektoru, což odráží nárůst bankovních i nebankovních aktiv, zatímco aktiva v sektoru investičních fondů zaznamenala v roce 2016 7% nárůst.

EU

EBA

Orgán EBA oznámil konečný harmonogram pro celounijní zátěžový test v roce 2018, který se má konat na začátku roku 2018

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) oznámil konečný harmonogram pro celounijní zátěžový test v roce 2018, který se má konat na začátku roku 2018 a jehož výsledky mají být zveřejněny 2. listopadu 2018. Činnost bude zahájena v lednu, přičemž první předložení mají být učiněna do začátku června, druhá podání v polovině července a závěrečná podání v říjnu. Konečná metodologie bude zveřejněna v listopadu 2017.

Mezinár.

BIS

Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal závěrečné pokynypro identifikaci a řízení tzv. „rizika step-in“.

Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal závěrečné Pokyny pro identifikaci a řízení rizika step-in s cílem zmírnit riziko, že se finanční problémy subjektů stínového bankovnictví (shadow banking entities) přenesou na banky. Pokyny nezavádí dodatečný požadavek na kapitál podle pilíře 1 ani likviditu nad rámec stávajících basilejských norem. Basilejský výbor pro bankovní dohled očekává, že pokyny budou ve členských jurisdikcích implementovány do roku 2020.

EU

ECB

ECB zveřejnila výsledky průzkumu ze září 2017 v oblasti úvěrových podmínek na trhu s financováním cenných papírů denominovaných v eurech a mimoburzovními deriváty (SESFOD)

Evropská centrální banka zveřejnila výsledky průzkumu ze září 2017 v oblasti úvěrových podmínek na trhu s financováním cenných papírů denominovaných v eurech a mimoburzovními deriváty (SESFOD). Jak ukázaly výsledky, v oblasti likvidity a fungování trhu byla zaznamenána malá změna, k celkově nepodstatným změnám došlo i u úvěrových podmínek pro zajištěné financování a mimoburzovní (OTC) deriváty a u nových či nově vyjednaných rámcových dohod o mimoburzovních derivátech byly zaznamenány méně výhodné necenové úvěrové podmínky.

EU

ECON

Hospodářský a měnový výbor pořádal zasedání ohledně regulačních technických norem v oblasti oceňování pro účely řešení krize a oceňování za účelem určit rozdíl v postupech řešení krize dle článků 36 a 74 směrnice BRRD

Hospodářský a měnový výbor pořádal zasedání ohledně návrhu regulačních technických norem v oblasti oceňování pro účely řešení krize a oceňování za účelem určit rozdíl v postupech řešení krize dle článků 36 a 74 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive). Návrh regulačních technických norem má podpořit konzistentní uplatňování oceňovacích metod ve vztahu k principům, na základě nichž musí odhadce při oceňování použít vlastní úsudek a znalosti. Jakmile Komise přijme návrhy a podá je Evropskému parlamentu, bude zahájeno přezkumné období.

EU

EIOPA

V roce 2018 bude vydána zpráva pokrývající pojistné produkty s investiční složkou (tzv. IBIP) a osobní penze

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) obdržel od Komise žádost týkající se nákladů a historické výkonnosti pojistných produktů s investiční složkou, osobních penzí a příspěvkově definovaných penzijních systémů. První zpráva, která má být vydána v roce 2018, se bude zabývat pojistnými produkty s investiční složkou (IBIP) a osobními penzemi. Později vydá orgán EIOPA rovněž zprávu o nákladech a výkonnosti zaměstnaneckých důchodových systémů s definovaným příspěvkem.

Mezinár.

BIS

Ve dnech 18. - 19. října 2017 se konalo v basilejské BIS páté jednání na vysoké úrovni ohledně priorit dozoru v Evropě

Ve dnech 18. - 19. října 2017 se konalo v basilejské Bance pro mezinárodní platby (BIS) páté jednání ohledně priorit dozoru v Evropě. Diskuze se týkala vyhlídek finanční stability v Evropě i po celém světě, evropského systému pojištění vkladů, harmonizace souboru pravidel pro banky a dokončení regulatorní reformy po finanční krizi.

Mezinár.

ESMA

Orgán ESMA spustil databázi investičních nástrojů (FIRDS) pro účely v rámci MiFID II a MAR

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) dnes spustil druhou fázi databáze investičních nástrojů (FIRDS). Spuštění zahrnuje zpřístupnění databáze obsahující aktuálně dostupné referenční údaje, které eventuálně umožní účastníkům trhu identifikovat nástroje, na které se vztahují požadavky MAR a MiFID II / MiFIR. To umožní účastníkům trhu připravit svůj reporting před termínem účinnosti dne 3. ledna 2018.

Mezinár.

ESMA

Steven Maijoor, předseda Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), přednesl na ESMA 2017 projev o problémech, kterým čelí evropské finanční trhy

Steven Maijoor, předseda Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), přednesl projev o stavu evropských finančních trhů. Maijoor hovořil především v kontextu posilujícího hospodářského oživení, finančních inovací, brexitu a přetrvávající silné závislosti Evropy na financování bankami, přičemž se zaměřil na vývoj Unie kapitálových trhů, zvláště za účelem ochránit maloobchodní investory, vybudovat silnou, konvergentní evropskou kulturu dozoru a zlepšit znalosti orgánu ESMA v oblasti trendů, rizik a zranitelností na finančních trzích.

Mezinár.

ESMA

Orgán ESMA vydal první přehled o velikosti evropských trhů s deriváty

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal první přehled o velikosti evropských trhů s deriváty. Úrokové deriváty představují největší trh (282 bilionů eur) a jsou následovány FX deriváty (112 bilionů eur). Trhy s akciovými, úvěrovými a komoditními deriváty jsou mnohem menší (36 bilionů eur, 13,8 bilionů eur a 9,1 bilionů eur v tomto pořadí). Mimoburzovní (OTC) transakce převládají zejména na trzích s FX, úvěrovými a úrokovými deriváty. U derivátů obchodovaných na burze mají mírnou převahu trhy s akciovými a komoditními deriváty.

Mezinár.

BIS

Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal hodnoticí zprávy týkající se implementace koeficientu krytí likvidity

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) vydal hodnoticí zprávy týkající se implementace ukazatele krytí likvidity (LCR) v Austrálii, Brazílii, Kanadě a Švýcarsku. Hodnocení ukázala, že nařízení LCR v každé z těchto jurisdikcí bylo v souladu s celosvětovými basilejskými normami, což představuje nejvyšší ze čtyř možných stupňů hodnocení.

EU

EBA

Evropský orgán pro bankovnictví konzultoval uvádění informací pro účely plánů řešení krize – s cílem pozměnit Prováděcí technické normy (ITS) ohledně informací, které musí instituce poskytovat orgánům příslušným k řešení krize za účelem vytvoření a implementace plánů pro řešení krize

Evropský orgán pro bankovnictví zahájil konzultaci s cílem pozměnit Prováděcí technické normy (ITS) ohledně informací, které musí instituce poskytovat orgánům příslušným k řešení krize za účelem vytvoření a implementace plánů řešení krize. K navržení změn došlo v kontextu vyvíjející se politiky a postupů uplatňovaných orgány a jejich cílem je poskytnout účinné a harmonizované postupy. Konzultace probíhají do 11. prosince 2017.

EU

EBA

Předsedové Evropských orgánů dohledu přednesli projevy v Hospodářském a měnovém výboru (ECON) Evropského parlamentu

Hospodářský a měnový výbor (ECON) Evropského parlamentu diskutoval s předsedy třech Evropských orgánů dohledu (ESA) - Andreou Enriem (EBA), Gabrielem Bernardinem (EIOPA) a Stevenem Maijoorem (ESMA). Předsedové se vyjádřili k mnoha záležitostem ve svých sektorech (viz prohlášení orgánů EBA, ESMA a EIOPA). Zejména Enria poukázal na pokrok, který byl dosažen při opravách bilancí a posilování jejich kapitálových pozic. Bernardino komentoval práci orgánu EIOPA v oblasti posílení sbližování dozoru a ochrany spotřebitelů u pojišťovacích společností a Maijoor se zaměřil na implementaci směrnice MiFID II a přípravy na brexit pro účastníky kapitálového trhu.

EU

EIOPA

Orgán EIOPA vydal pokyny ohledně prodejů v režimu prostého zprostředkování

Orgán EIOPA vydal pokyny ohledně prodejů v režimu prostého zprostředkování („execution-only“), které se vztahují na prodej pojistných produktů s investiční složkou (IBIP) a vymezují produkty, které lze pomocí této metody prodat. V režimu prostého zprostředkování nebude možné prodávat produkty IBIP, pokud obsahují prvky, které jsou pro zákazníka obtížné na pochopení, nebo takové, u kterých se zákazník nemůže produktu zříci před dobou splatnosti.

EU

ESMA

Orgán ESMA zdůraznil důležitost identifikátoru LEI pro splnění požadavků MIFIDII/MIFIR

Orgán ESMA vydal informace o důležitosti identifikátoru právnických osob (LEI) pro splnění požadavků směrnice MIFID II a nařízení MiFIR. LEI je identifikační kód pro subjekty účastnící se finančních transakcí, a který je zároveň zásadní pro identifikaci rizik, transparentnosti a provádění 01dohledu nad finančním trhem v EU.

EU

ESMA

Orgán ESMA vydal otázky a odpovědi  k problematice poobchodní transparence dle směrnice (MiFID II) a nařízení (MiFIR) o trzích finančních nástrojů.

Orgán ESMA vydal otázky a odpovědi k problematice poobchodní transparence dle MiFID . Dokument vyjasňuje, že pravidla obchodního systému by měla stanovovat, že za účelem uzavření obchodu jménem klientů v daném místě musí být člen nebo účastník daného systému ujištěn, že daní klienti mají přímá nebo nepřímá clearingová ujednání, která jim dovolují stát se protistranou clearingové transakce, jež z daného obchodu vyplývá.

Mezinár.

FSB

Rada pro finanční stabilitu vydala zprávu o pokroku v souvislosti s implementací reforem IBOR

Rada pro finanční stabilitu (FSB) vydala zprávu  týkající se implementace doporučení FSB z roku 2014 ohledně reformy hlavních referenčních úrokových sazeb, jako jsou například klíčové mezibankovní sazby (IBOR). Zpráva došla k závěru, že správci sazeb IBOR nadále činí důležité kroky k implementaci doporučení FSB včetně těch, které upravují metodologie používané k výpočtu referenčních sazeb. V případě některých sazeb IBOR, například LIBOR a EURIBOR, jsou však základní referenční transakce v některých kombinacích měny a doby trvání nedostatečné, a kotace jsou tak nutně založena na směsici faktorů včetně transakcí a úsudku na straně podávajících.

EU

ECB

Evropská komise přijala stanovisko na podporu doporučení Evropské centrální banky ohledně rozhodnutí pozměnit článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky

Evropská komise přijala stanovisko na podporu doporučení Evropské centrální banky ohledně rozhodnutí pozměnit článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky. Komise je nakloněná tomu, aby bylo ECB dovoleno regulovat ústřední protistrany (CCP) pro účely monetární politiky, a s odkazem na přezkum nařízení o infrastruktuře evropských trhů zastává názor, že toto rozhodnutí by ECB dovolilo „v plné míře plnit povinnosti udělené předmětným centrálním bankám dle výše zmíněného návrhu Komise s ohledem na clearingové systémy pro finanční nástroje denominované v eurech“.

EU

ECB

ECB konzultovala očekávání dohledu ohledně  rezerv na nesplácené úvěry

Evropská centrální banka (ECB) konzultovala dodatečné pokyny, jak postupovat vůči nespláceným půjčkám, které by se měly týkat všech expozic nově klasifikovaných jako nesplácené v souladu s definicí Evropského orgánu pro bankovnictví k 1. lednu 2018. Nové pokyny by vyžadovaly, aby banky poskytly plné krytí pro nezajištěnou část nových nesplácených půjček nejpozději po dvou letech a u zajištěné části půjček po sedmi letech. ECB rovněž prohlásila, že „mnohé banky“ dosáhly „výrazného pokroku“ z hlediska strategií snižování nesplácených úvěrů půjček, avšak že „některé banky se stále musí zlepšit“.

EU

EBA

Orgán EBA zveřejnil svůj pracovní program pro rok 2018

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil svůj pracovní program činnosti v roce 2018 a rovněž několikaletý pracovní program zdůrazňující klíčové strategické oblasti práce v letech 2018 až 2021. V roce 2018 se bude EBA zaměřovat na vývoj v oblasti nařízení/směrnice o kapitálových požadavcích (CRR/CRD) a směrnice o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD), na přezkoumání důsledků vyplývajících z revize obchodního portfolia provedených Basilejským výborem pro bankovní dohled, na posílení role EBA jakožto datového uzlu pro banky v EU prostřednictvím rozšíření datové infrastruktury a analytických kapacit, na monitorování a hodnocení dopadu brexitu, na hodnocení a přispění k regulování oblasti zaměřené na společnosti FinTech  a na přispění k řešení problému nesplácených půjček v Evropě.

EU

EBA

Orgán EBA zveřejnil nejnovější přehled ukazatelů rizik

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil svůj nejnovější přehled ukazatelů rizik (tzv. Risk Dashboard), který shrnuje hlavní rizika a zranitelnosti v evropském bankovním sektoru ve druhém čtvrtletí roku 2017. Uvádí v něm, že „vývoj je pozitivní“, přičemž zvláště zdůrazňuje zlepšení kvality úvěrových portfolií bank a zvýšení návratnosti vlastního kapitálu (ROE). Orgán EBA však zároveň vyslovil obavy ohledně zvýšení rizika kvality aktiv a udržitelné ziskovosti, kdy poznamenal, že několik zlepšení jako např. pokles poměru nesplácených půjček a dosažení vrcholu poměrového ukazatele kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) mohl být způsoben jednorázovými jevy.

Mezinár.

FSB

Rada FSB na plenární schůzi diskutovala o pracovním plánu pro rok 2018

Rada pro finanční stabilitu (FSB) na plenární schůzi diskutovala o pracovním plánu pro rok 2018, přičemž prohlásila, že zhodnotí dopady reforem na finanční zprostředkovatelství a financování investic do infrastruktury a bude se i nadále zabývat riziky vážných pochybení. Rada FSB tento týden rovněž zveřejní výsledky svého hodnocení regulace v oblasti kyberbezpečnosti. Rada FSB zároveň potvrdila, že Mark Carney bude zastávat pozici předsedy i příští rok.

Mezinár.

FSB

Rada FSB zveřejnila konzultační materiál k řízení unikátních identifikátorů produktů

Rada FSB konzultovala navrhovaná ujednání v oblasti řízení unikátních identifikátorů produktů (UPI). V rámci konzultace byly představeny návrhy ujednání v oblasti řízení celosvětového identifikátoru UPI jakožto harmonizovaného identifikátoru, jehož cílem je umožnit efektivní agregaci transakčních zpráv o trzích s mimoburzovními (OTC) deriváty. Konzultační materiál identifikoval klíčová kritéria a funkce ujednání v oblasti řízení UPI ke konzultaci a žádal o konkrétní zpětnou vazbu ohledně určitých otázek týkajících se poskytovatelů služby UPI, náhrady nákladů a modelů poplatků a knihovny referenčních dat, která bude tvořit základ systému UPI.

Mezinár.

IOSCO

Organizace IOSCO zahájila Světový týden investorů 2017

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) zahájila svůj první Světový týden investorů (World Investor Week), týdenní kampaň na podporu osvěty a ochrany investorů po celém světě, která bude probíhat od 2. do 8. října. V průběhu týdne poskytnou regulátoři v oblasti cenných papírů a jiné zúčastněné strany z více než 70 zemí po celém světě řadu aktivit s cílem zvýšit povědomí o osvětě a ochraně investorů v jejich vlastních jurisdikcích. Rozsah aktivit zahrnuje vydávání sdělení zaměřených na investory, pořádání workshopů a konferencí a také kampaně a soutěže v oblasti osvěty investorů na místní i celostátní úrovni.

Mezinár.

BCBS

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) diskutoval o standardu ukazatele čistého stabilního financování (NSFR) a souhlasil, že konkrétní postupy ohledně derivátových závazků v rámci NSFR ponechá na uvážení jednotlivých států

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) oznámil své rozhodnutí ponechat v rámci ukazatele čistého stabilního financování (NSFR) na uvážení jednotlivých států, zda sníží požadované stabilní financování (RSF) u hrubých derivátových závazků na 5 %. Dle rámce NSFR je požadované stabilní financování pro hrubé derivátové závazky stanoveno na 20 %, avšak jak ukázala zpětná vazba z daného sektoru, tato výše by mohla mít na spoustu bank příliš negativní dopad. Implementace rámce NSFR, kterou Evropská unie uskutečnila v rámci dosud projednávaného bankovního balíčku CRD5/CRR2, stanovila tříleté přechodní, rozšiřitelné období, v průběhu něhož by RSF u hrubých derivátových závazků dosahovalo výše 10 %.

 

EU

 

EIOPA

 

V roce 2018 bude vydána zpráva pokrývající pojistné produkty s investiční složkou (tzv. IBIP) a osobní penze

 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) obdržel od Komise žádost týkající se nákladů a historické výkonnosti pojistných produktů s investiční složkou, osobních penzí a příspěvkově definovaných penzijních systémů. První zpráva, která má být vydána v roce 2018, se bude zabývat pojistnými produkty s investiční složkou (IBIP) a osobními penzemi. Později vydá orgán EIOPA rovněž zprávu o nákladech a výkonnosti zaměstnaneckých důchodových systémů s definovaným příspěvkem.

 

Toto čtvrtletí

Přehled vydání regulací a událostí, jež jsou očekávány v tomto čtvrtletí:

Bankovní obezřetnostní rámec Datum
 

EU

ECB

Oficiální stanovisko ke směrnici CRD V a nařízení CRR II

2. polovina r. 2017

 

EU

EBA

27 členských států EU bude hlasovat o přemístění EBA

20.11.

[Nové]

EU

EBA

Bude zveřejněna konečná metodologie zátěžových testů EBA

Listopad 2017

 

EU

EBA

Konzultace k revizím rámce SREP

Prosinec 2017

[Nové]

EU

Evropská komise

Revidovaný rámec pro investiční společnosti

1. čtvrtletí r. 2018

[Nové]

EU

Evropská komise

Rámec pro kryté dluhopisy

1. čtvrtletí r. 2018

Pojišťovací obezřetnostní rámec

 

EU

EIOPA

Konečná rada Evropské komisi ohledně jistých aspektů solventnostního kapitálového požadavku

28. února 2018

 

Mezinár.

IAIS

Druhá konzultace ohledně prvních Mezinárodních kapitálových standardů pro pojišťovatele

Polovina roku 2018

Chování a hospodářská soutěž

Platby, technologie a inovace

 

EU

Evropská komise

Regulační technické standardy pro silné ověření klientů a společnou a bezpečnou komunikaci dle směrnice PSD2

Listopad 2017

 

EU

Evropská komise

Akční plán pro oblast FinTech

1. čtvrtletí r. 2018

[Nové]

EU

Evropská komise

Akční plán pro oblast udržitelného financování s regulačními opatřeními

1. čtvrtletí r. 2018

[Nové]

EU

Evropská komise

Návrh evropského rámce financování v režimu „crowd“ a „peer-to-peer“

1. čtvrtletí r. 2018

Hospodářská a měnová unie

[Nové]

EU

Evropská komise

Návrh v oblasti druhotných trhů pro nesplácené půjčky

1. čtvrtletí r. 2018

[Nové]

EU

Evropská komise

Ochrana zajištěných věřitelů před prodlením ze strany dlužníků-podniků

1. čtvrtletí r. 2018

[Nové]

EU

Evropská komise

Podpůrný rámec pro cenné papíry kryté státními dluhopisy

1. čtvrtletí r. 2018

Struktura kapitálových trhů                                          

[Nové]

EU

Evropská komise

Návrh o zahraniční distribuci směrnic AIFMD – UCITS

1. čtvrtletí r. 2018

 

Obezřetnostní rámec pro bankovní sektor

Termín

Po termínu

EU

ECB

Oficiální stanovisko ke směrnici CRD V/ nařízení CRR II

Červen

Obezřetnostní rámec pro pojišťovnictví

[Nové]

EU

EIOPA

Finální doporučení pro Evropskou komisi týkající se určitých aspektů Solventnostního kapitálového požadavku

Říjen

 

Int’l

IAIS

Konzultace k prvním Mezinárodním kapitálovým standardům pro pojišťovny

Polovina roku 2017

Struktury kapitálových trhů                                                              

 

EU

EBA

Stanovisko k obezřetnostnímu režimu pro investiční společnosti

„Konec září“

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?