Novinky

Regulatorní novinky

srpen/září 2017

Jednání EU o bankovním kapitálu

Aktuální informace o vývoji bankovního balíčku CRD5/CRR2, říjen 2017 

Originální texty návrhů  CRD5/CRR2 Evropské komise

V Bruselu byla opět zahájena jednání o balíčku Evropské komise „CRD5/CRR2“ pro oblast bankovního kapitálu a likvidity (včetně dodatků ke směrnici BRRD).

Navrhovaná legislativa zavádí důležité součásti opatření Basel III a programu Rady pro finanční stabilitu (FSB) – včetně celkové kapacity pro absorpci ztrát (TLAC), ukazatele čistého stabilního financování (NSFR) a zásadní revize obchodní knihy (FRTB) – do právního řádu EU, ale nezahrnuje balíček reforem Basel, které Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) finalizuje (tj. standardizovaný přístup v rámci úvěrového rizika, omezení přístupů založených na vlastním ratingu (IRB), operační riziko a zavedení minimálních hranic pro hodnoty některých rizikových parametrů (standardised output floors)), často označovaná jako Basel IV.

Tato zpráva poskytuje aktuální informace o klíčových bodech, které se dle našich informací objevily v posledních třech měsících v průběhu jednání EU ohledně CRD5/CRR2, a naše stanovisko ohledně dalších kroků potřebných k tomu, aby se staly součástí právního řádu. Předkládáme je jako výsledek sledování aktuální situace s vědomím, že při jednáních o finální podobě balíčku může dojít k dalším změnám.

Následující body zohledňují naše nejaktuálnější informace:

  • Jednání EU postupují pomaleji, než se očekávalo, a rychlá realizace některých součástí balíčku (např. postupné zavádění IFRS 9) zpomalila rozhovory o jeho dalších složkách. 
  • Podrobnější jednání o NSFR and FRTB by měla být poprvé zahájena na podzim letošního roku, neboť estonské předsednictví v Radě EU usiluje o dosažení pokroku u většího počtu součástí připravovaného balíčku.
  • Regulatorní vývoj v USA, včetně doporučení US ministerstva financí pozastavit implementaci NSFR a FRTB, účastníci jednání v EU často citují jako odůvodnění možného dalšího zpoždění určitých standardů (zejména aplikace FRTB).
  • Není pravděpodobné, že by Rada uzavřela interní jednání o CRD5/CRR2 do konce roku, konec jednání se očekává spíše v první polovině roku 2018.
  • Paralelní jednání Hospodářského a monetárního výboru Evropského parlamentu (ECON) o CRD5/CRR2 se také zpožďují.
  • Tento vývoj celkově posouvá i datum, kdy budou moci Rada a Parlament zahájit vzájemná jednání o konečné podobě textu CRD5/CRR2 (tato jednání potrvají podle očekávání přibližně další rok).
  • Z tohoto důvodu aktualizujeme předpoklad finalizace CRD5/CRR2 z prvního čtvrtletí 2019 na druhé/třetí čtvrtletí 2019.
  • Tento vývoj bude mít dominový efekt na implementaci součástí CRD5/CRR2, které mají platit pouhé dva roky po finalizaci zákona (např. NSFR, FRTB apod.).

Aktuálně projednávané klíčové otázky

FRTB

Očekává se, že na rozdíl od předprázdninového období, kdy bylo toto téma přehlíženo, dojde nyní ke skutečnému oživení jednání o FRTB. Hlavním tématem prvotních rozhovorů se stanou ujednání o přechodném období a podle našich informací Rada cítí, že velká většina členských států EU a ECB v současné době dává přednost tříletému spíše než dvouletému zaváděcímu období, aby měly dohledové orgány více času k posouzení aplikace interních modelů. Dojde-li ke schválení, FRTB pravděpodobně nenabude účinnosti v EU dříve než v roce 2022 (za předpokladu dosažení očekávané dohody v roce 2019). Na pořadu jednání bude i následný tříletý multiplikační faktor 0,65 u kapitálových požadavků pro tržní riziko, přestože některé členské státy budou pravděpodobně usilovat o výjimky, aby zajistily, že na konci tříletého období budou požadavky beze zbytku splněny (tj. odstranění možnosti Komise prodloužit tuto částečnou výjimku), a navrhnou minimální hranici, která zajistí, že celkové kapitálové požadavky bank se oproti stávajícím úrovním nesníží v důsledku uplatnění snížené sazby v rámci nového přístupu. Podle našich informací účastníci jednání EU s ohledem na zpoždění rámce FRTB, které tento postup může způsobit, poukazují na červnové doporučení ministerstva financí USA odložit aplikaci FRTB ve Spojených státech.       

NSFR

Podobně jako v případě FRTB by mělo v příštích měsících dojít k oživení jednání o NSFR. Počáteční jednání se budou věnovat tříletému snížení požadovaného stabilního financování (RSF) navrhovanému Komisí pro transakce financování prostřednictvím obchodů s cennými papíry (RSF) (výjimka z pravidel BCBS), kde byla zaznamenána opozice z členských států, které si přejí zachovat standard Basel. Nyní je však důležité, že pro navrhované tříleté snížení RSF pro hrubé závazky z derivátů předsednictví Rady navrhlo, aby byla tato jednání zcela odložena, dokud Basilejský výbor nedokončí probíhající revizi uplatnění marží v NSFR. Předsednictví Rady prozatím oddělilo řadu „technických“ otázek NSFR od spíše politických otázek uvedených výše a má zájem pokročit v jednáních prostřednictvím „písemného postupu“, který spočívá ve shromažďování písemných komentářů a návrhů od národních odborníků na danou problematiku.   

Kapitálové rezervy pilíře 2

Rozhovory o kapitálovém rámci druhého pilíře jsou dále než ostatní součásti balíčku CRD5/CRR2, ale budou vyžadovat další práci. Nyní se zdá velmi pravděpodobné, že Evropská rada bude požadovat po dohledových orgánech, aby jasně oddělily „tvrdé“ kapitálové požadavky pilíře 2, specifické pro firmy, od „měkkých“ dohledových pokynů pro druhý pilíř (pro výraznější přiblížení celoevropské praxe praxi ve Velké Británii, kde jsou rezervy druhého pilíře rozděleny na pilíř 2A a rezervu PRA). Řada členských států má množství drobnějších obav ohledně nového návrhu rámce pro druhý pilíř, které se týkají potenciálního překrývání a vztahu mezi těmito dvěma rezervami, ale podle našich informací došlo ke značnému pokroku v jednáních o technických záležitostech, které mají tyto obavy rozptýlit. Členské státy však jsou méně spokojené s úpravami druhého pilíře v jiných oblastech, zejména ohledně návrhu omezit kompetentní úřady při nastavování rezerv druhého pilíře na základě makroobezřetnostních aspektů. Podle našich informací byl posledně navrhovaný kompromis předsednictvím Rady rázně odmítnut a většina Rady v této věci dává přednost nynějšímu stavu. 

Minimální požadavky na vlastní financování a způsobilé závazky (MREL nebo postižitelné závazky)

V balíčku CRD5/CRR2 Komise znovu navrhla použití kapacity pro absorpci ztráty jako kombinaci požadavku TLAC prvního pilíře pro globálně systémově významné banky (G-SIB) doplněného režimem MREL druhého pilíře pro všechny banky (jako dorovnání pro G-SIB a opatření pro plnou absorpci ztráty pro jiné subjekty než G-SIB). Rozhovory Rady o tomto návrhu se nyní zaměřují na to, jak nejlépe nově navrhnout rámec MREL jako výslovný mechanismus pilíře 2 (pozn.: opatření MREL v rámci směrnice BRRD bylo vždy nastaveno na základě uvážení rozhodovacích orgánů). Podle našich informací Rada usiluje o zachování stávající pravomoci orgánů příslušných k řešení krize ohledně nastavení MREL bez ohledu na to, že Komise navrhla hraniční hodnotu (ve výši dvojnásobku kapitálových požadavků). Tato skutečnost vedla v Radě k další debatě o tom, jak nejlépe vyvážit existenci srovnatelného rámce MREL s nastavením úrovní pro absorpci ztráty, jež odrážejí individuální rezoluční cíle každé banky nastavené jejími orgány příslušnými k řešení krize (resolution authority), včetně zachování důvěry trhu při rozhodování. 

Zprostředkující mateřský podnik (IPU)

V září vedla Rada krátkou diskusi o návrhu IPU, kde Komise bránila svůj program, podle nějž od velkých bank ve třetích zemích požaduje, aby strukturovaly své operace v EU podle zprostředkující mateřské společnosti se sídlem v EU. Podle našich informací většina členských států (až na několik výjimek) princip IPU nadále podporuje, ale opakovaně požaduje důkladnější posouzení dopadů. Komisi se v poslední době zjevně nepodařilo tento požadavek uspokojit. Celkově, a snad i vzhledem k názoru, že je třeba provést hlubší studii, Rada pravděpodobně nijak nespěchá a nepřikládá jednáním o tomto tématu v porovnání s ostatními součástmi CRD5 žádnou prioritu.

Urychlená realizace

Rozhodnutí z jara 2017 o urychlení dvou součástí balíčku CRD5/CRR2 – režimu postupného zavádění IFRS 9 a požadavků MREL/TLAC na hierarchii věřitelů – bude letos na podzim vyžadovat další jednání, aby bylo možné sestavit jejich finální podobu, než se stanou součástí právního řádu. Domníváme se, že postupné zavádění IFRS 9 bude probíhat rychle a k jeho odsouhlasení dojde pravděpodobně v říjnu nebo listopadu (aby bylo schváleno před implementací IFRS 9 v lednu 2018). Postup v otázkách požadavků MREL/TLAC na hierarchii věřitelů je však méně jasný a zřejmě bude pomalejší, jelikož chybí neodkladný termín a existují potenciálně větší obavy mezi některými klíčovými účastníky jednání. 

Velká Británie/EU

FCA/EC

Druhý konzultační materiál týkající se implementace směrnice o distribuci pojištění (směrnice IDD) a návrh aktu v přenesené pravomoci

Britský finanční regulační orgán FCA (Financial Conduct Authority) vydal druhý konzultační materiál týkající se implementace směrnice IDD, jenž se tentokrát zaměřuje na změny pravidel FCA, pokud jde o implementaci požadavků směrnice IDD v oblasti životního pojištění, včetně ustanovení o poskytování informací, jakož i na dodatečné požadavky související s distribucí pojistně-investičních produktů. Navržené změny pravidel orgánu FCA mají implementovat jednak požadavky směrnice IDD v oblasti životního a neinvestičního pojištění, včetně produktového dohledu a řízení, a jednak ustanovení ohledně profesních a organizačních požadavků. Orgán FCA zveřejní zpětnou vazbu k získaným odpovědím a v prosinci 2017 vydá prohlášení (Policy Statement).

Nezávisle na FCA vydala Evropská komise konzultační materiál ohledně návrhu nařízení v přenesené pravomoci týkajícího se IDD. Toto nařízení v přenesené pravomoci zahrnuje požadavky na produktový dohled a řízení včetně střetu zájmů a pobídek, zveřejnění a vedení evidence, posouzení vhodnosti, automatického poradenství či posouzení přiměřenosti.

EU

ESAs

Společné odborné stanovisko týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, které mají environmentální či sociální cíle

Evropské orgány dohledu (ESA) předaly Evropské komisi odborné stanovisko, v němž došly k závěru, že by obecně nebylo přiměřené zavést detailní samostatné povinnosti pro strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou (PRIIPs), jež mají environmentální nebo sociální cíle (EOS PRIIPs). ESAvypozorovala, že stávající odvětvová opatření (např. požadavky na základě AIFMD, MiFID II, IDD) již nabízejí (případně už zavádějí) dostatečně přísnou a flexibilní základnu pro stabilní regulaci EOS PRIIPs. Bylo však poskytnuto další upřesnění týkající se zveřejnění konkrétní investiční politiky (odborné stanovisko 2).

EU

ESRB

Výroční zpráva

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) zveřejnila výroční zprávu, v níž shrnuje své hlavní činnosti a dosažené úspěchy za poslední rok. Rada ESRB věnovala zvláštní pozornost dvěma nejvýznamnějším rizikovým oblastem, a sice rizikům vyplývajícím z pokračujících nízkých úrokových sazeb a rizikům týkajícím se zranitelností v oblasti rezidenčních nemovitostí. V roce 2016 rada ESRB rozšířila své kapacity na monitorování nebankovního sektoru (tzv. Shadow Banking monitoring) a významně navýšila počet sledovaných makro obezřetnostních opatření.

Mezinár.

IOSCO

Tematický přezkum doporučení týkajících se ochrany aktiv klientů

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) zveřejnila závěry svého přezkumu, pokud jde o pokusy jednotlivých jurisdikcí implementovat právní předpisy a regulace týkající se ochrany aktiv klientů. Komise IOSCO shledala, že většina jurisdikcí přijala vhodný režim ochrany aktiv klienta, avšak míra implementace se v jednotlivých jurisdikcích liší. Většina jurisdikcí v EU a Severní Americe uvedla, že proces přijetí všech opatření podle principů IOSCO již dokončila, avšak v Latinské Americe se proces implementace nacházel v méně pokročilém stadiu.

Mezinárodní prováděcí principy týkající se mezinárodní celkové kapacity pro absorpci ztrát u bank systémového významu („mezinárodní TLAC“)

Rada pro finanční stabilitu (FSB) navrhla soubor prováděcích principů, které mají domácím i hostitelským orgánům skupin krizového řízení (CMGs) u bank systémového významu pomoci implementovat interní mechanismy celkové kapacity pro absorpci ztrát (TLAC). Respondenti celkově uvítali, že byly objasněny záležitosti související s implementací interní TLAC, přičemž však někteří dotazovaní uvedli, že dokument měl několik nedostatků, jako např. pokud jde o roli domácích a hostitelských orgánů, nadbytečné TLAC, srážky interní TLAC atd. V reakci na tyto obavy dokument uvádí menší změny či objasnění (jsou-li nezbytné).  

EU

EBA

12. zpráva o monitoringu evropského bankovního systému podle CRD IV – CRR/Basel III

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil svou 12. zprávu o monitoringu evropského bankovního systému v souladu s balíčkem CRD IV CRR/ Basel III, v níž uvádí, že došlo k dalšímu zlepšení kapitálových pozic evropských bank, kdy poměr kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) dosáhl 13,4 %. Rovněž došlo ke zlepšení ukazatelů pákového poměru. Přibližně 87,5 % zúčastněných bank splnilo minimální požadavek na ukazatele čistého stabilního financování (NSFR) ve výši 100 %, jak stanoví Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS).

Basilejský výbor také zveřejnil výsledky svého posledního monitoringu Basel III, kdy došel k závěru, že všechny banky ve vybraném vzorku splnily minimální požadavky podle Basel III, jakož i požadavky na kmenový kapitál Tier 1. Všechny banky systémového významu taktéž plně splnily požadavky na postupně zaváděné požadavky na likviditu. Očekává se, že minimální kapitálové požadavky podle Basel III budou plně zavedeny 1. ledna 2019.

Mezinár.

BIS

Mark Carney se stane předsedou dvou klíčových skupin centrální banky BIS

Banka pro mezinárodní platby (BIS) oznámila, že pan Mark Carney se stane předsedou odborného fóra Global Economy Meeting (GEM) a poradního výboru Economic Consultative Committee (ECC). Hlavní rolí GEM je posoudit vývoj, rizika a příležitosti v celosvětové ekonomice i globálním finančním systému a poskytnout pokyny třem basilejským výborům centrální banky – Výboru pro globální finanční systém (CGFS), Výboru pro platební a vypořádací systémy (CPSS) a Výboru pro trhy (MP). Výbor EEC podporuje činnost GEM a připravuje návrhy, které jsou v rámci GEM prodiskutovány.

EU

EBA

Orgán EBA zveřejnil pokyny pro další harmonizaci interního řízení bank v rámci Evropské unie

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil pokyny týkající se další harmonizace interního řízení bank v Evropské unii. Tyto pokyny kladou větší důraz na povinnosti a odpovědnosti vedoucího orgánu, pokud jde o jeho funkci dohledu nad riziky, a usilují o zlepšení statusu funkce řízení rizik, efektivnější výměnu informací mezi funkcí řízení rizik a vedoucím orgánem, jakož i o zajištění efektivního sledování řízení rizik ze strany dozorčích subjektů. Pokyny orgánu EBA vstoupí v platnost 30. června 2018.

EU

EBA

Orgán EBA vydal své konečné doporučení Komisi týkající se nového obezřetnostního režimu pro obchodníky s cennými papíry

Orgán EBA vydal své konečné doporučení Komisi ohledně nového obezřetnostního režimu pro obchodníky s cennými papíry podle MiFID. Stanovisko se týká řady záležitostí včetně systému kategorizace, konsolidovaného dohledu, definice a složení kapitálu, kapitálových požadavků a metodologie pro výpočet, požadavků na likviditu, rizika koncentrace, Pilíře 2, výkaznictví, požadavků na investiční společnosti obchodující s komoditními deriváty, jakož i na odměny a řízení.

EU

ECB

Vitor Constancio, viceprezident ECB, hovořil o nástrojích stresového testování pro nebankovní sektor

Vitor Constancio, viceprezident Evropské centrální banky (ECB), hovořil na výroční konferenci Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) o finančním zdraví nebankovních finančních institucí a o vývoji nástrojů, jež jsou nezbytné pro zmírnění potenciálních rizik. Ve svém projevu se pan Constancio zaměřil na systémové obavy plynoucí z rostoucí velikosti sektoru investičních fondů, jakož i ze sílícího napětí v oblasti financování, jež vyplývá z procyklické povahy stávající marže a nastavení srážek u zajištěných cenných papírů a derivátových transakcí.

EU

ESMA

ESMA vydala svůj finální návrh regulatorních technických standardů implementujících povinnosti při obchodování s  deriváty

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal finální znění návrhu regulačních technických standardů implementujících povinnosti při obchodování s deriváty. V rámci těchto regulatorních technických standardů ESMA jednak představuje svůj přístup ke stanovení toho, na jaké deriváty by se měly tyto povinnosti vztahovat, a rovněž definuje třídy úrokových a úvěrových derivátů, které jsou předmětem povinnosti být obchodovány v obchodních systémech. Přestože datum účinnosti těchto regulatorních technických standardů bylo stanoveno na 3. ledna 2018, ESMA uvedla, že „v souvislosti s účinností těchto povinností obchodovat vybrané deriváty v obchodních systémech by nebyla na počátku roku 2018 proti menšímu zpoždění, které by však nemělo přesáhnout tři měsíce.“

EU

EBA

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

EU

EK

Evropská komise přijala balíček návrhů, který upravuje pravomoci, řízení a financování trojice orgánů ESA a fungování rady ESRB

Evropská komise zveřejnila sdělení týkající se posílení integrovaného dohledu a přijala balíček návrhů upravujících nařízení, na základě nichž vznikly Evropské orgány dohledu (orgány ESA) a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). Legislativní návrhy přinesou podstatné změny z hlediska pravomocí, řízení a financování orgánů ESA, včetně větší role při monitorování rozhodnutí o rovnocennosti třetích zemí a společností, které mají v úmyslu ve velkém měřítku využívat outsourcingu, delegování pravomocí a přenosu rizik (tzv. obchod „back-to-back“ nebo „fronting“). Navrhováno je rovněž, aby orgán ESMA získal přímé kontrolní pravomoci poskytovatelů služeb pro oznamování dat, klíčových referenčních kritérií a správců referenčních kritérií třetích zemí. Sdělení poukazuje na záměr Komise navrhnout, aby byly určité velké investiční společnosti zřízené ve členských státech, které jsou součástí Bankovní unie, podrobeny dohledu ECB v rámci jejích kontrolních pravomocí, tzv. Jednotného mechanismu dohledu.

EU

EBA

Orgán EBA zahájil konzultaci ohledně významného přenosu rizik v oblasti sekuritizace

Orgán EBA zahájil konzultaci dokumentu pro diskuzi ohledně významného přenosu rizik v oblasti sekuritizace. Na základě kontrolní činnosti organ EBA zjistil, že mohou být potřeba další regulatorní specifikace s ohledem na proces hodnocení významného přenosu rizik, jeho kvantitativního hodnocení odpovídajícími orgány i na kontrolní přístup ke klíčovým strukturním prvkům sekuritizační transakce, např. struktury amortizace, nadměrného spreadu, zajištění úvěrového rizika a call opcí.

EU

ECB

Sabine Lautenschläger přednesla projev na téma „Regulace, dohled a tržní disciplína – dosažení rovnováhy“

Sabine Lautenschläger, členka výkonné rady ECB a místopředsedkyně dozorčí rady ECB, přednesla projev na téma „Regulace, dohled a tržní disciplína – dosažení rovnováhy“. Zdůraznila přitom důležitost dokončení dohody Basel III a proč nestanovovat příliš podrobná pravidla, aby mohly být orgány dohledu flexibilní a aby subjektům dohledu bylo zabráněno používání mezer v systému.

EU

ESAs

Orgány ESA vydaly pokyny, které mají zabránit zneužívání převodů prostředků pro účely financování terorismu a praní špinavých peněž

Evropské orgány dohledu (ESA) vydaly pokyny, které mají zabránit zneužívání převodů financí pro účely financování terorismu a praní špinavých peněž. Pokyny z praktického hlediska vysvětlují, co by měli poskytovatelé platebních služeb dělat pro odhalení chybějících či neúplných informací o plátci či příjemci a co by měli dělat při správě převodů prostředků od poskytovatele platebních služeb, který opakovaně neposkytne požadované informace.

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA zveřejnil pokyny pro další harmonizaci interního řízení bank v rámci Evropské unie

 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil pokyny týkající se další harmonizace interního řízení bank v Evropské unii. Tyto pokyny kladou větší důraz na povinnosti a odpovědnosti vedoucího orgánu, pokud jde o jeho funkci dohledu nad riziky, a usilují o zlepšení statusu funkce řízení rizik, efektivnější výměnu informací mezi funkcí řízení rizik a vedoucím orgánem, jakož i o zajištění efektivního sledování řízení rizik ze strany dozorčích subjektů. Pokyny orgánu EBA vstoupí v platnost 30. června 2018.

 

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA vydal své konečné doporučení Komisi týkající se nového obezřetnostního režimu pro obchodníky s cennými papíry

 

Orgán EBA vydal své konečné doporučení Komisi ohledně nového obezřetnostního režimu pro obchodníky s cennými papíry podle MiFID. Stanovisko se týká řady záležitostí včetně systému kategorizace, konsolidovaného dohledu, definice a složení kapitálu, kapitálových požadavků a metodologie pro výpočet, požadavků na likviditu, rizika koncentrace, Pilíře 2, výkaznictví, požadavků na investiční společnosti obchodující s komoditními deriváty, jakož i na odměny a řízení.

 

 

EU

 

ECB

 

Vitor Constancio, viceprezident ECB, hovořil o nástrojích stresového testování pro nebankovní sektor

 

Vitor Constancio, viceprezident Evropské centrální banky (ECB), hovořil na výroční konferenci Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) o finančním zdraví nebankovních finančních institucí a o vývoji nástrojů, jež jsou nezbytné pro zmírnění potenciálních rizik. Ve svém projevu se pan Constancio zaměřil na systémové obavy plynoucí z rostoucí velikosti sektoru investičních fondů, jakož i ze sílícího napětí v oblasti financování, jež vyplývá z procyklické povahy stávající marže a nastavení srážek u zajištěných cenných papírů a derivátových transakcí.

 

EU

 

ESMA

 

ESMA vydala svůj finální návrh regulatorních technických standardů implementujících povinnosti při obchodování s  deriváty

 

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal finální znění návrhu regulačních technických standardů implementujících povinnosti při obchodování s deriváty. V rámci těchto regulatorních technických standardů ESMA jednak představuje svůj přístup ke stanovení toho, na jaké deriváty by se měly tyto povinnosti vztahovat, a rovněž definuje třídy úrokových a úvěrových derivátů, které jsou předmětem povinnosti být obchodovány v obchodních systémech. Přestože datum účinnosti těchto regulatorních technických standardů bylo stanoveno na 3. ledna 2018, ESMA uvedla, že „v souvislosti s účinností těchto povinností obchodovat vybrané deriváty v obchodních systémech by nebyla na počátku roku 2018 proti menšímu zpoždění, které by však nemělo přesáhnout tři měsíce.“

 

 

EU

 

EBA

 

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

 

 

EU

 

EK

 

Evropská komise přijala balíček návrhů, který upravuje pravomoci, řízení a financování trojice orgánů ESA a fungování rady ESRB

 

 

 

Evropská komise zveřejnila sdělení týkající se posílení integrovaného dohledu a

přijala balíček návrhů upravujících nařízení, na základě nichž vznikly Evropské orgány dohledu (orgány ESA) a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). Legislativní návrhy přinesou podstatné změny z hlediska pravomocí, řízení a financování orgánů ESA, včetně větší role při monitorování rozhodnutí o rovnocennosti třetích zemí a společností, které mají v úmyslu ve velkém měřítku využívat outsourcingu, delegování pravomocí a přenosu rizik (tzv. obchod „back-to-back“ nebo „fronting“). Navrhováno je rovněž, aby orgán ESMA získal přímé kontrolní pravomoci poskytovatelů služeb pro oznamování dat, klíčových referenčních kritérií a správců referenčních kritérií třetích zemí. Sdělení poukazuje na záměr Komise navrhnout, aby byly určité velké investiční společnosti zřízené ve členských státech, které jsou součástí Bankovní unie, podrobeny dohledu ECB v rámci jejích kontrolních pravomocí, tzv. Jednotného mechanismu dohledu.

 

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA zahájil konzultaci ohledně významného přenosu rizik v oblasti sekuritizace

 

Orgán EBA zahájil konzultaci dokumentu pro diskuzi ohledně významného přenosu rizik v oblasti sekuritizace. Na základě kontrolní činnosti organ EBA zjistil, že mohou být potřeba další regulatorní specifikace s ohledem na proces hodnocení významného přenosu rizik, jeho kvantitativního hodnocení odpovídajícími orgány i na kontrolní přístup ke klíčovým strukturním prvkům sekuritizační transakce, např. struktury amortizace, nadměrného spreadu, zajištění úvěrového rizika a call opcí.

 

 

EU

 

ECB

 

Sabine Lautenschläger přednesla projev na téma „Regulace, dohled a tržní disciplína – dosažení rovnováhy“

 

Sabine Lautenschläger, členka výkonné rady ECB a místopředsedkyně dozorčí rady ECB, přednesla projev na téma „Regulace, dohled a tržní disciplína – dosažení rovnováhy“. Zdůraznila přitom důležitost dokončení dohody Basel III a proč nestanovovat příliš podrobná pravidla, aby mohly být orgány dohledu flexibilní a aby subjektům dohledu bylo zabráněno používání mezer v systému.

 

EU

 

ESAs

 

Orgány ESA vydaly pokyny, které mají zabránit zneužívání převodů prostředků pro účely financování terorismu a praní špinavých peněž

 

Evropské orgány dohledu (ESA) vydaly pokyny, které mají zabránit zneužívání převodů financí pro účely financování terorismu a praní špinavých peněž. Pokyny z praktického hlediska vysvětlují, co by měli poskytovatelé platebních služeb dělat pro odhalení chybějících či neúplných informací o plátci či příjemci a co by měli dělat při správě převodů prostředků od poskytovatele platebních služeb, který opakovaně neposkytne požadované informace.

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA zveřejnil pokyny pro další harmonizaci interního řízení bank v rámci Evropské unie

 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil pokyny týkající se další harmonizace interního řízení bank v Evropské unii. Tyto pokyny kladou větší důraz na povinnosti a odpovědnosti vedoucího orgánu, pokud jde o jeho funkci dohledu nad riziky, a usilují o zlepšení statusu funkce řízení rizik, efektivnější výměnu informací mezi funkcí řízení rizik a vedoucím orgánem, jakož i o zajištění efektivního sledování řízení rizik ze strany dozorčích subjektů. Pokyny orgánu EBA vstoupí v platnost 30. června 2018.

 

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA vydal své konečné doporučení Komisi týkající se nového obezřetnostního režimu pro obchodníky s cennými papíry

 

Orgán EBA vydal své konečné doporučení Komisi ohledně nového obezřetnostního režimu pro obchodníky s cennými papíry podle MiFID. Stanovisko se týká řady záležitostí včetně systému kategorizace, konsolidovaného dohledu, definice a složení kapitálu, kapitálových požadavků a metodologie pro výpočet, požadavků na likviditu, rizika koncentrace, Pilíře 2, výkaznictví, požadavků na investiční společnosti obchodující s komoditními deriváty, jakož i na odměny a řízení.

 

 

EU

 

ECB

 

Vitor Constancio, viceprezident ECB, hovořil o nástrojích stresového testování pro nebankovní sektor

 

Vitor Constancio, viceprezident Evropské centrální banky (ECB), hovořil na výroční konferenci Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) o finančním zdraví nebankovních finančních institucí a o vývoji nástrojů, jež jsou nezbytné pro zmírnění potenciálních rizik. Ve svém projevu se pan Constancio zaměřil na systémové obavy plynoucí z rostoucí velikosti sektoru investičních fondů, jakož i ze sílícího napětí v oblasti financování, jež vyplývá z procyklické povahy stávající marže a nastavení srážek u zajištěných cenných papírů a derivátových transakcí.

 

EU

 

ESMA

 

ESMA vydala svůj finální návrh regulatorních technických standardů implementujících povinnosti při obchodování s  deriváty

 

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal finální znění návrhu regulačních technických standardů implementujících povinnosti při obchodování s deriváty. V rámci těchto regulatorních technických standardů ESMA jednak představuje svůj přístup ke stanovení toho, na jaké deriváty by se měly tyto povinnosti vztahovat, a rovněž definuje třídy úrokových a úvěrových derivátů, které jsou předmětem povinnosti být obchodovány v obchodních systémech. Přestože datum účinnosti těchto regulatorních technických standardů bylo stanoveno na 3. ledna 2018, ESMA uvedla, že „v souvislosti s účinností těchto povinností obchodovat vybrané deriváty v obchodních systémech by nebyla na počátku roku 2018 proti menšímu zpoždění, které by však nemělo přesáhnout tři měsíce.“

 

 

EU

 

EBA

 

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

 

 

EU

 

EK

 

Evropská komise přijala balíček návrhů, který upravuje pravomoci, řízení a financování trojice orgánů ESA a fungování rady ESRB

 

 

 

Evropská komise zveřejnila sdělení týkající se posílení integrovaného dohledu a

přijala balíček návrhů upravujících nařízení, na základě nichž vznikly Evropské orgány dohledu (orgány ESA) a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). Legislativní návrhy přinesou podstatné změny z hlediska pravomocí, řízení a financování orgánů ESA, včetně větší role při monitorování rozhodnutí o rovnocennosti třetích zemí a společností, které mají v úmyslu ve velkém měřítku využívat outsourcingu, delegování pravomocí a přenosu rizik (tzv. obchod „back-to-back“ nebo „fronting“). Navrhováno je rovněž, aby orgán ESMA získal přímé kontrolní pravomoci poskytovatelů služeb pro oznamování dat, klíčových referenčních kritérií a správců referenčních kritérií třetích zemí. Sdělení poukazuje na záměr Komise navrhnout, aby byly určité velké investiční společnosti zřízené ve členských státech, které jsou součástí Bankovní unie, podrobeny dohledu ECB v rámci jejích kontrolních pravomocí, tzv. Jednotného mechanismu dohledu.

 

 

EU

 

EBA

 

Orgán EBA zahájil konzultaci ohledně významného přenosu rizik v oblasti sekuritizace

 

Orgán EBA zahájil konzultaci dokumentu pro diskuzi ohledně významného přenosu rizik v oblasti sekuritizace. Na základě kontrolní činnosti organ EBA zjistil, že mohou být potřeba další regulatorní specifikace s ohledem na proces hodnocení významného přenosu rizik, jeho kvantitativního hodnocení odpovídajícími orgány i na kontrolní přístup ke klíčovým strukturním prvkům sekuritizační transakce, např. struktury amortizace, nadměrného spreadu, zajištění úvěrového rizika a call opcí.

 

 

EU

 

ECB

 

Sabine Lautenschläger přednesla projev na téma „Regulace, dohled a tržní disciplína – dosažení rovnováhy“

 

Sabine Lautenschläger, členka výkonné rady ECB a místopředsedkyně dozorčí rady ECB, přednesla projev na téma „Regulace, dohled a tržní disciplína – dosažení rovnováhy“. Zdůraznila přitom důležitost dokončení dohody Basel III a proč nestanovovat příliš podrobná pravidla, aby mohly být orgány dohledu flexibilní a aby subjektům dohledu bylo zabráněno používání mezer v systému.

 

EU

 

ESAs

 

Orgány ESA vydaly pokyny, které mají zabránit zneužívání převodů prostředků pro účely financování terorismu a praní špinavých peněž

 

Evropské orgány dohledu (ESA) vydaly pokyny, které mají zabránit zneužívání převodů financí pro účely financování terorismu a praní špinavých peněž. Pokyny z praktického hlediska vysvětlují, co by měli poskytovatelé platebních služeb dělat pro odhalení chybějících či neúplných informací o plátci či příjemci a co by měli dělat při správě převodů prostředků od poskytovatele platebních služeb, který opakovaně neposkytne požadované informace.

EU

EBA

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

EU

EBA

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

EU

EBA

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

EU

EBA

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

EU

EBA

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

EU

EBA

Orgány ESMA a EBA poskytly pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský výbor pro cenné papíry a orgán ESMA zveřejnily své společné pokyny pro posouzení vhodnosti členů vedoucích orgánů a držitelů klíčových funkcí podle směrnic CRD IV a MiFID II. Pokyny zdůrazňují, aby instituce zvážily, zda kandidáti disponují patřičnými znalostmi, kvalifikací a schopnostmi, jež jsou nezbytné pro řádné a obezřetné řízení dané instituce.

Toto čtvrtletí

Přehled vydání regulací a událostí, jež jsou očekávány v tomto čtvrtletí:

Bankovní obezřetnostní rámec

Datum

Po stanoveném datu

EU

ECB

Oficiální stanovisko k CRD V/CRR II

Bude upřesněno

 

EU

EBA

Konzultace k revizím rámce SREP

Prosinec

Pojišťovací obezřetnostní rámec

 

EU

EIOPA

Konečná rada Evropské komisi ohledně jistých aspektů solventnostního kapitálového požadavku

Říjen

Po stanovené lhůtě

Mezinár.

IAIS

Konzultace ohledně prvních Mezinárodních kapitálových standardů pro pojišťovatele

Polovina roku 2017

Struktura kapitálových trhů                                          

 

EU

EBA

Stanovisko k obezřetnostnímu režimu pro investiční společnosti

Konec září

Obezřetnostní rámec pro bankovní sektor

Termín

Po termínu

EU

ECB

Oficiální stanovisko ke směrnici CRD V/ nařízení CRR II

Červen

Obezřetnostní rámec pro pojišťovnictví

[Nové]

EU

EIOPA

Finální doporučení pro Evropskou komisi týkající se určitých aspektů Solventnostního kapitálového požadavku

Říjen

 

Int’l

IAIS

Konzultace k prvním Mezinárodním kapitálovým standardům pro pojišťovny

Polovina roku 2017

Struktury kapitálových trhů                                                              

 

EU

EBA

Stanovisko k obezřetnostnímu režimu pro investiční společnosti

„Konec září“

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?