Novinky

Regulatorní novinky

únor 2017

Přinášíme Vám únorové Regulatorní novinky v oblasti regulatorních změn. Dozvíte se o připravovaných změnách Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu (ECON), Rady pro finanční stabilitu (FSB) a seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí.

EU | EIOPA - Závěrečná zpráva o odborných doporučení ohledně aktů v přenesené pravomoci podle směrnice o distribuci pojištění

Orgán EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) vydal odborné doporučení ohledně možných aktů v přenesené pravomoci týkajících se implementace směrnice o distribuci pojištění. Doporučení orgánu EIOPA se týkala dohledu nad produkty a řízení produktů, střetu zájmů, pobídek a posouzení vhodnosti a přiměřenosti. Orgán EIOPA dále předložil Evropské komisi závěrečnou zprávu obsahující odpovědi shromážděné v rámci online průzkumu, jehož cílem bylo získat informace pro formulaci odborných doporučení, a dopis Generálnímu ředitelství pro finanční stabilitu. Orgán EIOPA rovněž začal poskytovat konzultace ohledně pokynů pro komplexní investiční produkty založené na pojištění.

Další informace naleznete v rámci oznámení ECRS k této problematice. 

EU | ESMA - Rámec pro celoevropské zátěžové testování ústředních protistran provedené orgánem ESMA v roce 2017

Orgán ESMA zveřejnil rámec pro obecnou podobu zátěžového testování v roce 2017, které bude zahrnovat 17 ústředních protistran (CCPs) členských států Evropské unie, včetně veškerých produktů, u nichž tyto ústřední protistrany provádějí clearing. Oproti prvnímu testování provedenému orgánem ESMA v roce 2016, které zaměřovalo na úvěrové riziko protistran, nové testování bude rovněž zahrnovat likvidní riziko. Likvidní zátěžový test je nyní samostatnou složkovou nového rámce pro zátěžové testování. Tento test nebude posuzovat soulad ústředních protistran s nařízením EMIR či minimálními regulatorními požadavky. Data pro zátěžový test bude nezbytné poskytnout v březnu, aby byla potvrzena příslušnými vnitrostátními orgány i orgánem ESMA v druhém čtvrtletí roku 2017. Výsledky tohoto testu budou zveřejněny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017. 

EU | ECON - Návrh zprávy ohledně FinTech: Vliv technologie na budoucnost finančního sektoru

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu (ECON) uveřejnil své stanovisko ohledně vlivu technologií na finanční sektor v Evropě, přičemž v hlavních rysech načrtnul několik problémů, jimiž je třeba se zabývat v souvislosti s daty, kybernetickou bezpečností, interoperabilitou či ochranou spotřebitelů a investorů. Výbor ECON požádal Evropskou komisi, aby vypracovala akční plán v oblasti FinTech a vyzvala příslušné orgány k objasnění činností týkajících se zajištění souladu s právními předpisy, které lze outsourcovat třetím stranám. Dále vybídla společnosti, aby využívaly řešení RegTech v souladu s novými regulačními rámci.

Int’l | FSB - Projednání návrhu pokynů ohledně řešení krize ústředních protistran a plánování řešení krize

Návrh pokynů zavádí rámec pro řešení krize infrastruktury finančních trhů, včetně cílů řešení krize této infrastruktury a rozsahu pravomocí a nástrojů, které by měly mít příslušné orgány k dispozici, aby mohly řešit krizi upadající infrastruktury finančních trhů. Tyto pokyny rovněž zahrnují ukazatele, které je třeba zvážit v souvislosti s tím, kdy by ústřední protistrana měla být do řešení krize zapojena, jakož i ohledně využití nástrojů pro alokaci ztráty v rámci řešení krize a ustanovení, která jsou nezbytná pro ochranu práv věřitelů, kroků, které by orgány měly podniknout pro plánování řešení krize (včetně posouzení řešitelnosti) a vytvoření skupin pro krizové řízení pro systematický významné centrální protistrany. Tyto pokyny budou dokončeny v červnu 2017. Do konce roku 2018 Rada pro finanční stabilitu (FSB) rozhodne, zda je nutné vydat další pokyny.

Toto čtvrtletí

Seznam regulací, které budou zveřejněny, jakož i událostí očekávaných v tomto čtvrtletí:

Obnova a plánování řešení

Obezřetnostní rámec bank

 

EU

EBA

Pokyny ke zveřejnění ukazatele krytí likvidity (LCR)

Po termínu

 

EU

EBA

Doporučení ohledně stanovení kapitálových pokynů

Po termínu

Struktura kapitálových trhů

 

EU

EC

Očekává se, že opatření úrovně 2 nařízení CSDR budou dohodnuty a uveřejněny v Úředním věstníku

Po termínu

 

Mezinár.

FSB

Mezinárodní zpráva o sledování stínového bankovnictví pro rok 2016

Po termínu

Jednání a konkurence

 

EU

EC

Zbývající opatření nařízení MAR úrovně 2, která mají být přijata a zveřejněna v Úředním věstníku

Po termínu

 

EU

EC

Unie kapitálových trhů: akční plán pro retailové finanční služby

Q1

 

Mezinár.

FSB

Zpráva o osvědčené vnitrostátní praxi, pokud jde o využití řídicích rámců pro řešení rizika pochybení

Po termínu

 

Mezinár.

FSB

Pokyny pro stávající principy kompenzace

Červen

 

Mezinár.

IOSCO

Zveřejnění konsolidovaného souboru nařízení pro chování na velkoobchodním trhu

Po termínu

Platby, technologie a inovace

 

EU

EBA

Finalizované technické standardy pro silnou autentizaci zákazníka a bezpečnou komunikaci

12. února

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články