Řešení

Finanční výkaznictví

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) a národní účetní předpisy vyžadují, aby v účetních závěrkách byly uváděny reálné hodnoty majetku pořízeného v podnikových kombinacích.

Jako zkušení odborníci na oceňování s hlubokými znalostmi účetních standardů pomáháme svým klientům zhodnotit:

  • jak by měla být kupní cena pořízeného podniku alokována na pořízená hmotná a nehmotná aktiva a závazky
  • jaké jsou pravděpodobné kapitálové zisky navrhovaných transakcí
  • jaký je dopad použití IFRS na rozvahu a zisk
  • zda došlo ke snížení hodnoty investic nebo nehmotného majetku (včetně goodwillu) uvedeného v rozvaze a pokud ano, o kolik
  • za jakých podmínek může dojít ke snížení hodnoty majetku

Společnosti jsou stále častěji konfrontovány s daňovými, finančními a regulatorními požadavky na ocenění. IFRS a přechod na účtování v reálných hodnotách znamená, že klienti potřebují odborné poradenství týkající se domácích i mezinárodních pravidel a interakce mezi různými regulatorními režimy. Máme zkušenosti s každoroční přípravou a revizí řady případů alokace kupní ceny v nejrůznějších odvětvích.

Úzce spolupracujeme s odborníky celosvětové sítě Deloitte v oblasti oceňování, účetnictví a daní, díky čemuž poskytujeme úplné a aktuální poradenství v těchto složitých a stále se měnících otázkách.