ALM survey 2019

Novinky

Dokážete udržet tempo s novou vlnou předpisů?

Získejte přehled díky našemu průzkumu, který hodnotí postupy řízení aktiv a pasiv a výzvy bank ve střední Evropě

Společnost Deloitte zkoumala stávající postupy na trhu v souvislosti s řízením aktiv a pasiv v bankách, jakož i úlohu útvarů, které mají tuto agendu na starosti. Účelem průzkumu bylo ukázat převládající postupy a pokusit se srovnat řešení, která využívají různé instituce ve střední a východní Evropě.

Regulační prostředí

Významné regulační změny, které byly zavedeny v uplynulých letech, spolu s očekávanými změnami v blízké budoucnosti výrazně ovlivní řízení aktiv a pasiv v bankách. 

Mezi klíčové výzvy bankovního sektoru v této oblasti patří:

 • Riziko úrokové sazby bankovní knihy (Interest rate risk in the banking book - IRRBB): nové pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví zavedené v roce 2018 (s účinností od 1. 7. 2019).
 • Požadavky na referenční hodnoty, které se týkají jejich stanovení a výpočtu indexů referenční úrokové míry (LIBOR/EURIBOR atd.) bankami. 

Uvedené změny představovaly značné výzvy pro banky a vyžadovaly více úsilí od útvarů odpovědných za řízení aktiv a pasiv a tržních rizik.

Zaměření průzkumu

V rámci průzkumu jsme hodnotili tyto aspekty a postupy bank:

1. Stanovení odhadu a měření rizika
 • Rozdělení odpovědností týkajících se plánování
 • Postupy uplatňované ve vztahu k riziku úrokové míry
 • Postupy uplatňované ve vztahu k riziku likvidity
 • Validace modelu řízení aktiv a pasiv
 • Modely XVa a úpravy
2. Úloha útvarů řízení aktiv a pasiv v bankách

Klíčová zjištění průzkumu

Výsledky průzkumu ukazují, že banky mají stále problémy s dodržováním požadavků týkajících se řízení IRRBB tak, jak je představil Evropský orgán pro bankovnictví v červenci 2018.

Stanovení odhadu a měření rizika
 • Pro účely scénářů vývoje rozvahy používá většina bank údaje, které sestavují jejich obchodní útvary.
 • Útvary řízení aktiv a pasiv se podílejí na vypracovávání tržních scénářů týkajících se likvidity a úrokové míry.
 • V rámci průzkumu zaměřeného na to, zda banky používají i jiné metody a scénáře než ty, které definoval regulátor pro účely řízení IRRBB, společnost Deloitte zjistila, že 21 bank použilo dodatečné metody a scénáře v případě minimálně dvou uvedených procesů.
 • 14 z 33 bank použilo předpoklady dynamické rozvahy ke stanovení odhadu rizika úrokové sazby v bankovní knize.
 • Většina bank (19 z 33), které se zúčastnily průzkumu, použila podmíněné modelování peněžních toků.
 • Většina zkoumaných bank použila obě opatření uvedená ve směrnici 2018/02 Evropského orgánu pro bankovnictví, tj. NII a EVE.
 • Převážná většina zkoumaných zemí, které se zúčastnily průzkumu, používá ukazatele likvidity založené na metodice LCR/NFSR.
 • Ze 30 bank, které analyzují rozdíl likvidity, 17 používá smluvní i behaviorální gap.
 • 25 bank používá zátěžové testy anebo scénáře, přičemž 10 z nich používá obě řešení.
 • Většina bank používá expertní scénáře při zátěžovém testování rizika likvidity.
 • Ve většině případů banky pro účely zátěžového testování nepředpokládají změny sazeb.
 • Pokud jde o validaci modelu řízení aktiv a pasiv, většina bank validuje modely čistého úrokového výnosu (net interest income - NII), přičemž méně než polovina validuje ekonomickou hodnotu kapitálu (economic value of equity - EVE).
 • 15 z 33 účastníků průzkumu neprovedlo metodiku úprav ocenění XVa.
   
Úloha útvarů řízení aktiv a pasiv v bankách

Úloha útvarů řízení aktiv a pasiv v bankách se stává stále důležitější v souladu s novými předpisy. Na základě porovnání s předchozími průzkumy společnosti Deloitte a setkání se zástupci bank během průzkumu jsme zjistili rostoucí úlohu finančního útvaru v souvislosti s odpovědností za řízení aktiv a pasiv. Poměrně často je finanční útvar zodpovědný za stanovení strategických rozhodnutí týkajících se změny struktury rozvahy, analytickou/provozní podporu, ale také za plánování. Z hlediska dlouhodobého finančního plánování umožňuje začlenění řízení aktiv a pasiv do finančního oddělení zohlednit rozvoj podnikání a sladit růst a strukturu vlastního kapitálu a závazků s plánovaným růstem obchodních činností. 21 z 33 účastníků průzkumu mělo útvar řízení aktiv a pasiv začleněn do finančního oddělení, nebo tento útvar podléhal finančnímu řediteli.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 33 předních bank ze zemí střední a východní Evropy, které se liší z hlediska velikosti i obchodního modelu. Průzkum sestával z 53 otázek týkajících se postupů v oblasti řízení aktiv a pasiv.

Deloitte ALM survey of European Banks Practices 2019

Poradenské služby

Nabízíme komplexní poradenskou podporu v oblasti regulačních předpisů. Naše služby zahrnují:

 • Služby v oblasti tržního rizika
 • Výpočet křivek nulového kuponu, ocenění finančních nástrojů   
 • Komplexní implementaci nových požadavků (např. FRTB)
 • Prověrku a implementaci IRRBB a metodiku řízení rizik likvidity
 • Podporu během testování a implementace systémů treasury a systémů řízení rizik
 • Služby pro řízení aktiv a pasiv a treasury
 • Návrhy a úpravy procesů treasury podle regulačních požadavků
 • Komplexní implementaci nových požadavků (např. BMR, MIFID, PRllPS, EMIR apod.)    
 • Vytvoření a prověrku metodiky FTP
 • Řešení účtování zabezpečení
Považujete tyto informace za užitečné?