Perspektivy

Výhledy sektoru investičního managementu pro rok 2018

Vize a specializace klíčem k úspěchu společností zabývajících se asset managementem

Klesající ziskové marže a stagnace zvýší tlak na společnosti podnikající v odvětví asset managementu. Některé výjimečné společnosti budou schopny překonat hranici průměrnosti, a uspět i v tomto složitém prostředí. S rostoucím významem nastupující generace mileniálů přistoupí nejúspěšnější firmy k reorganizaci a zaměří se na tři klíčové oblasti: restrukturalizaci produktových portfolií, zeštíhlení provozu a nabídku zákaznické zkušenosti inspirované technologiemi, jež odpovídá požadavkům digitální éry. K dosažení úspěchu bude nezbytná jasná vize orientovaná do budoucnosti v kombinaci s důsledným fokusem na naplňování krátkodobých cílů, aby se aspirace mohla transformovat ve strategickou výhodu.

Očekávané výzvy v roce 2018

Představme si na chvíli, že je rok 2019, a že zpětně hodnotíme vývoj v odvětví investičního managementu (IM). Je konkurenční prostředí pro IM společnosti stejné jako předtím? Jsou strategie a provozní modely úspěšných firem stejné jako bývaly? Změnily se nějak zákaznické preference? Není příliš pravděpodobné, že mnoho lidí  na všechny tyto otázky odpoví kladně. Odvětví s největší pravděpodobností projde změnami a některé IM společnosti učiní výjimečně dobrá strategická rozhodnutí, která jim umožní uspět v měnícím se prostředí.  

Zatímco některé firmy budou prosperovat, rok 2018 nebude pro odvětví IM jako celek jednoduchý. Očekává se, že společnosti budou čelit snižování marží, jak investoři upřednostňují nízkonákladová investiční řešení. IM firmy se budou také i nadále potýkat s problémy v oblasti provozních modelů. Současně budou provozní modely četných IM společnosti čelit výzvám, jak se budou snažit naplnit nové požadavky regulatorních orgánů, jakož i vyrovnat se s měnícími se zákaznickými preferencemi a nastupujícími pokročilými technologiemi.

Měnící se zákaznické preference

Zákaznická báze investující v USA do podílových a burzovně obchodovaných fondů („exchange-traded funds“, zkráceně „ETF“) se zdá být v dobré kondici. Přibližně 95,8 milionů lidí (tj. 44,4 % amerických domácností) investuje do podílových fondů a vlastní 18,8 bilionu USD aktiv v podílových a ETF fondech.1 Navíc celkový objem aktiv v regulovaných otevřených fondech celosvětově dosáhl v roce 2016 rekordních 40,4 bilionů USD, což představuje složenou roční míru růstu ve výši 7,7 % za posledních pět let.2 Existují však náznaky, že zákaznické preference se mohou dramaticky změnit v porovnání s pravidelnými inkrementálními změnami, na které bylo odvětví IM zvyklé v posledním desetiletí. Celkem 70 % mileniálů se ohledně výnosnosti akcií v roce 2016 vyjádřilo optimisticky, a předčilo tak ostatní věkové skupiny v jejich optimismu ohledně dalšího vývoje trhu.3 Během jediné generace se mileniálové zřejmě stanou významným klientským segmentem řady IM společností. Včasné navázání vztahů s tímto segmentem tak nejspíše zvýší věrohodnost každé firmy.

Investoři preferují nízkonákladové fondy

Pro mnoho IM společností bude rok 2018 obtížný vlivem změny zákaznických preferencí. Většina investorů v USA přechází na nízkonákladové fondy. Tento posun k nízkonákladovým fondům částečně souvisí s posunem od aktivních fondů k fondům pasivním.

Nové provozní modely

Poněkud odlišný scénář platí pro několik málo poskytovatelů indexových fondů. Indexové fondy zaznamenaly v posledních několika letech výrazný úspěch v souvislosti s tím, že se řada investorů zaměřila na nízkonákladové investiční nástroje. V určité chvíli však tento trend může nabrat zcela opačný směr vlivem nástupu nových provozních modelů kombinujících nízké náklady a digitální interakci s klienty. Pokud se tyto nové provozní modely významněji prosadí, pak se agilní a účinný model, který umožní nabídnout diferenciovanou zákaznickou zkušenost, může stát významným faktorem úspěchu. 

Mezi další součást této výzvy můžeme zařadit samotné řízení firmy. Jedním ze způsobů, jak naplnit měnící se regulatorní a daňové požadavky, je agilita a využití nových procesů namísto navyšování kapacity stávající infrastruktury. V roce 2018 lze očekávat, že některé firmy dosáhnou lepších výsledků s méně prostředky a stanou se agilnějšími díky segmentaci stávajících činností do komponent, jako jsou lidé, procesy a technologie. Některé IM společnosti dost možná budou zvažovat, které z těchto složek by bylo možné outsourcovat, a které úkoly jsou pro společnost klíčové, protože generují velkou část provozních nákladů. Jen zřídkakdy je nutné technologickou infrastrukturu vlastnit, aby byla efektivní, zejména s ohledem na současné možnosti cloudových služeb, cloud má potenciál být jednak nákladově efektivní a jednak často vede i k lepší funkčnosti. Mohou nastat situace, kdy si lze jak lidi, tak technologie podporující určitý významný proces pronajmout, a není třeba je vlastnit či v případě personálu zaměstnávat.

Nároky na klientský servis se u IM společností evidentně rovněž mění. Zatímco u většiny klientských segmentů je tato změna spíše pozvolná, u některých, jako jsou např. mileniálové, může být rozdíl v očekáváních značný. Pro IM společnosti tak bude klíčové, jak rychle se rozhodnou investovat do rozvoje digitálního servisního modelu. Toto rozhodnutí bude pravděpodobně úzce souviset s růstovou strategií dané společnosti a její transformací směrem k agilnímu provoznímu modelu.

Průměrná IM společnost bude mít na konci roku 2018 pravděpodobně nižší ziskovost a přibližně stejný objem obhospodařovaných aktiv jako na jeho začátku, a to i v případě rostoucího trhu. Receptem na léčbu průměrnosti je výjimečnost. Aby se IM firmy vymanily z průměrnosti, budou muset nalézt nové způsoby jak růst, zajistit efektivnější provoz a jak nabídnout stávajícím i novým segmentům zákazníků vskutku prvotřídní zákaznickou zkušenost.

Investment Management Outlook 2018

Pokušení růst prostřednictvím fúzí a akvizic bude těžké odolat

Velikost bude pro finanční manažery patrně klíčovým pilířem růstu, přičemž koncentrace v sektoru poroste ruku v ruce s tím, jak větší firmy budou získávat větší podíl globálně řízených aktiv.6 Společnosti BlackRock, Vanguard a State Street získaly v roce 2016 přes 70 % hotovosti generované fondy ETF a podílovými fondy po celém světě a stejný scénář se očekával pro rok 2017.7 Obchodování ve větším rozsahu poskytuje investičním manažerům možnosti, které přispívají k růstu, jako např. širší distribuční dosah, větší diverzifikace talentu, širší portfolio produktů i úspory nákladů. Tyto faktory lze u největších IM společností přetavit do vyšších a stabilnějších marží. V posledním roce tři nejvýznamnější IM společnosti vykazovaly stálé marže ve výši přibližně 34 %, přestože ostatní veřejné IM firmy zaznamenaly 8% snížení na celkových 23 %. Existence velkého a diverzifikovaného produktového portfolia by se mohla ukázat pro investiční poradce klíčovou, s tím jak distributoři budou usilovat o snížení počtu IM firem v jejich produktové nabídce. V tomto procesu racionalizace, jímž distributoři procházejí, bude šíře nabízených produktů hlavním parametrem výběru.  

Investiční manažeři budou rovněž muset disponovat novými schopnostmi, aby mohli vyniknout mezi konkurencí. Fúze a akvizice jsou často možností, jak tyto nové schopnosti a dovednosti rychle získat. I když to není z obrázku č. 1 patrné, většina IM společností provádějících různorodé akvizice fintech společností tím rovněž rozšiřuje své schopnosti. Většina investičních manažerů si již uvědomila význam neorganického růstu. Celkem 217 transakcí uzavřených v roce 2016 po celém světě znamená ve srovnání s rokem 2013 u IM firem8 téměř dvojnásobný nárůst. Strategický význam těchto transakcí je jasný. Rovněž se zvětšil průměrný objem jedné transakce, kdy v roce 2017 bylo realizováno několik transakcí velkého objemu.9 Výborným příkladem tohoto trendu je fúze mezi společnostmi Standard Life a Aberdeen Asset Management ve výši 11 miliard GBP, jíž vznikla druhá největší evropská společnost v odvětví investičního managementu.10 Z transakce vznikl kombinovaný subjekt s rozsahem zahrnujícím různé třídy aktiv a geografických oblastí, jenž poskytuje služby klientům v 80 zemích. Spolu s rozšiřováním schopností a dovedností v oblasti investičního managementu jsou cílem fúze rovněž úspory nákladů dosahující 200 milionů GBP ročně.

Neorganický růst bude zřejmě efektivním způsobem pro vedení IM společností, jak dosáhnout žádoucí velikosti, šíře produktového portfolia a analytických schopností.

Obrázek 1: Neorganický růst

Generování alfy pro organický růst

Mnoho investičních manažerů kombinuje tradiční metody výběru akcií s pokročilými analytickými technikami a využitím alternativních souborů dat, aby si zajistili náskok před konkurencí. Tito portfolio manažeři, kteří usilují o organický růst prostřednictvím konzistentního překonávání benchmarku, by při investičních rozhodnutích měli hledat kreativní přístupy využívající technologie a alternativní zdroje dat. V rámci snahy o překonání benchmarku se pozornost přesunula od schopností portfolio manažerů vybrat vhodné akcie a od tradiční finanční analýzy směrem k rozšířeným procesům zahrnujícím:

  1. Kvantitativní a analytické techniky, jako je např. umělá inteligence (AI)
  2. Nové alternativní zdroje dat rozšiřujících informace pro investiční rozhodování

Investiční manažeři využívají v procesu investičního rozhodování bezpočet technologií, včetně umělé inteligence a dalších pokročilých analytických technik, aby vylepšili své tradiční procesy. Mnoho hedgových fondů stejně jako family offices ve skutečnosti využívají umělou inteligenci nejen pro investiční rozhodování, ale rovněž pro nalezení lepších způsobů, jak realizovat obchodní transakce.11

Přechod na tyto rozšířené investiční procesy se urychluje v souvislosti s tím, jak exponenciálně roste objem dostupných dat. Investiční manažeři, jako je např. společnost Man Group PLC (viz „Růst objemu aktiv společnosti Man Group prostřednictvím umělé inteligence a využití alternativních dat“), používají velké množství alternativních zdrojů dat, jako např. satelitní snímky, sentiment na sociálních sítích, spotřebitelské transakce, geolokaci, online hodnocení a data získaná webovými crawlery, aby generovali výnosy nad benchmark. Počet a druh alternativních datových souborů se zvyšuje prakticky na denní bázi.

S tím, jak portfolio manažeři využívají pro investiční rozhodnutí alternativní soubory dat, měli by rovněž zohlednit skutečnost, že každý alternativní zdroj dat může být ve své schopnosti generovat výnosy překonávající benchmark degradován v okamžiku, kdy začne být příliš široce využíván. IM společnosti zřejmě budou muset kvůli této degradaci pravidelně aktualizovat své analytické přístupy a využít talentu svých týmů, disponujících zkušenostmi jak v oblasti investiční analýzy, tak pokročilé analytiky alternativních dat.

Růst objemu aktiv společnosti Man Group prostřednictvím umělé inteligence a využití alternativních dat

Nalezení optimální kombinace aplikace pokročilých analytických technik a získávání vhledu z alternativních souborů dat se stane nedílnou součástí růstu IM společností. Britská skupina Man Group PLC začala pro jeden ze svých fondů využívat algoritmy umělé inteligence v roce 2004 společně s analýzou alternativních souborů dat včetně předpovědi počasí a pohybů nákladních lodí. Objem aktiv spravovaných fondem AHL Dimension se v období 2014-2017 zpětinásobil, a to částečně právě díky využití umělé inteligence a alternativních dat. To způsobilo, že Man Group zavedla techniky umělé inteligence pro další čtyři fondy spravující 12,3 miliard USD (k 17.9.2017).12 Společnost Man Group, jež byla původně skeptická ohledně možností umělé inteligence, nyní zvažuje nasazení těchto technik v širším měřítku napříč celou firmou.

Prognózy na rok 2018 a akční kroky

Obrázek 2: Jak byste ohodnotili schopnost vašich systémů podporovat následující?

Využití agilnějších provozních modelů

Provozní ředitelé (COO) IM společností dnes řeší výzvy, se kterými jsme se v minulosti nesetkávali. Někteří se zaměřují na provozní agilitu a optimalizaci nákladů, což by mohlo pomoci dosáhnout konkurenční výhody a budoucího úspěchu v náročném tržním prostředí, neboť nákladová efektivita se přímo projeví buď v  návratnosti investice, nebo ziskovosti. Růst nákladů na zajištění regulatorní compliance a klesající marže spolu s oblibou nízkonákladových produktů patrně urychlí potřebu provozní restrukturalizace. Pro účely reorganizace provozu mohou provozní ředitelé provést analýzu stávajícího provozního modelu a opětovně zhodnotit jednotlivé složky klíčových aktivit. To by mělo pomoci identifikovat oblasti, u nichž je prostor k úsporám a zvýšení agility. Jednou z možností, jak řídit náklady, je alokovat zdroje na základě rizika, jemuž je společnost v souvislosti s danou aktivitou vystavena. Firmy mohou dospět k závěru, že talent i technologie si mohou pronajmout a ponechat si vlastnictví procesů a dohled, což jim pomůže dosáhnout agility, zvýšit výkonnost a snížit náklady s cílem řídit rizika na tolerovatelné úrovni.

Talent

V souvislosti s klesajícími maržemi a tlakem na výši poplatků se nákladová disciplína dostává do popředí zájmu mnoha IM společností. Zapojení externích poskytovatelů do procesů, které jsou v současné době provozovány interně, a zároveň jejich hladká integrace je strategickou alternativou, jež by mohla snížit některé fixní provozní náklady. Zdá se, že outsourcing se v odvětví investičního managementu prosazuje stále úspěšněji, neboť společnosti získaly důvěru ve funkčnost outsourcovaného modelu dodávky služeb. V posledních několika letech začalo mnoho IM společností spoléhat na poskytovatele komplexních služeb u různých funkcí front office a middle office, jako jsou například specializované trading desky či oddělení vypořádání obchodů.15,16 Většina IM společností v minulosti najímala poskytovatele služeb zejména pro provoz back office. Jak IM firmy znovu přehodnocují své provozní modely, aby identifikovaly optimální přístup k outsourcingu, mohou volit z mnoha alternativ.

  • Řízené služby. Tento druh modelu může firmám pomoci využít externí specialisty, kteří vhodně doplní stávající schopnosti a pomohou překlenout existující mezery.17 Jak odvětví investičního managementu rostlo z hlediska velikosti i komplexity, počet podnikových funkcí, které je dnes možné outsourcovat, se dramaticky zvýšil. Outsourcovat lze například regulatorní compliance, služby v oblasti middle office, provoz, služby finančního ředitele, řízení informačních technologií (IT), daňovou complianace, marketing, rozvoj obchodu či služby v oblasti talentu.18 Dokonce některé firmy, které v minulosti vybudovaly velké týmy vlastních zaměstnanců, se posouvají směrem k řízeným službám s cílem profitovat z odborné expertizy, kvality, nákladové efektivity a škálovatelnosti. Například britská IM společnost Legal & General Investment Management Limited zavedla KYC platformu jako řízenou službu s cílem urychlit proces akvizice nových klientů. Společnost očekává, že na základě tohoto nového provozního modelu zvýší provozní efektivitu, sníží náklady a zdokonalí postupy řízení rizik.19
  • Rozšíření personálu. V rámci modelu rozšíření personálních kapacit společnosti využívají zaměstnance poskytovatele služeb, jež při realizaci projektů doplňují interní tým. Tento přístup zahrnuje řadu situací – od doplnění pracovníků do interního projektového týmu, po aplikaci tradičního poradenského projektového modelu.20 Tento přístup může být vhodnou volbou v případě potřeby dočasné podpory. Například poskytovatel služeb specializovaný na regulatorní oblast by mohl poskytnout personál, jenž by asistoval při posouzení firemních compliance programů včetně interních směrnic, kontrol, postupů, interních a externích rizik s cílem stanovit, zda existují nějaké odchylky od regulatorních požadavků. V nedávném průzkumu společnosti Deloitte 81 % dotazovaných IM společností uvedlo regulatorní rizika za největší výzvu a předpokládá, že se váha tohoto rizika v nadcházejících dvou letech ještě zvýší.21,22 Vypracování postupů a kontrol pro tuto oblast bude na straně IM společností v roce 2018 pravděpodobně představovat významnou oblast pro využití modelu sdílení personálních kapacit.

Procesy

Je důležité si uvědomit, že přestože se zvyšuje závislost firem na partnerech poskytujících outsourcované služby různým funkcím napříč hodnotovým řetězcem, konečnou odpovědnost za řízení procesů nadále nese příslušná firma. Ředitelé jednotlivých funkcí by proto měli při spolupráci s externími poskytovateli služeb vlastnit následující klíčové komponenty podnikových procesů:

  • Kontrola. Měli by zavést směrnice a postupy zajišťující, že budou plněny pokyny managementu pro oblast řízení rizik.
  • Monitoring. Měli by provádět průběžná hodnocení podnikových procesů v různých fázích dodávky služeb a komunikovat požadavky a očekávání poskytovatelům služeb.
  • Dlouhodobá partnerství. Měli by zajistit, aby dlouhodobý plán poskytovatelů služeb odpovídal jejich vlastním požadavkům a aby poskytovatelé investovali do svého personálu a infrastruktury. Hlavním cílem by měl být dlouhodobý vztah s poskytovatelem, jenž rozumí obchodní činnosti firmy a poskytuje odborné znalosti daného odvětví za konkurenceschopnou cenu.

Technologie

Technologické inovace řadě IM společností umožnily přístup k integrované a škálovatelné infrastruktuře a systémům s variabilní nákladovou strukturou a zároveň umožnily snížit celkové provozní náklady. Cloudové výpočetní technologie jsou možností, jak se posunout od budování vlastní IT infrastruktury k hostingu aplikací a dat. IM společnosti po celém světě by mohly přejít na cloudové modely dodávky služeb, s tím jak trh evidentně vyžaduje stále vyšší míru agility a kontroly nákladů danou výše zmíněným tržním vývojem. Průzkum 179 „buy-side“ společností po celém světě poskytuje informace o rostoucím trendu akceptace „softwaru jako služby“ (SaaS) – tedy modelu poskytování softwaru prostřednictvím cloudu různým IM funkcím. Pokud jde o míru využití SaaS ve funkcích middle office, pak 40 % vykazovaných v USA (obrázek 3) jim zajišťuje náskok před zeměmi Asijsko-pacifického regionu (obrázek 4), ale i evropskými zeměmi (obrázek 5).23 Míra využívání SaaS ve front-office zatím globálně zaostává za využitím v middle-office, očekává se zde ale růst i díky aktuálně vysoké míře testování SaaS pro front office.24 SaaS v různých podobách by mohl být atraktivní nabídkou pro provozní transformaci, a to díky své schopnosti nabídnout škálovatelnost, flexibilitu a kompatibilitu.25 Provozní modely řady IM společností se tak dnes nacházejí na začátku významné transformace.

Obrázek 3: Funkce, u nichž „buy-side“ společnosti z USA implementují SaaS jako hlavní model poskytování služeb

Obrázek 4: Funkce, u nichž „buy-side“ společnosti z asijsko-pacifického regionu* implementují SaaS jako hlavní model poskytování služeb

Obrázek 5: Funkce, u nichž „buy-side“ společnosti z Evropy* implementují SaaS jako hlavní model poskytování služeb

Výsledky průzkumu jsou podpořeny reálnými příklady IM firem, které investují do cloudových řešení s cílem získat provozní výhodu. Jednou z takových firem je i Polen Capital Management. V roce 2016 tato společnost implementovala plně řízenou platformu pro portfolio management, obchodování a compliance prostřednictvím IM řešení založeného na SaaS.26 Výsledky průzkumu naznačují, že mnoho IM společností bude v roce 2018 tento trend následovat, jak jednak poroste jejich business a posunou se z fáze testování do fáze plného provozu.

Prognózy na rok 2018 a akční kroky

Postupný či jednorázový přechod k nabídce digitálních služeb

U některých společností dojde v roce 2018 ve způsobu, jakým poskytují služby svým klientům, k inkrementálním změnám. Jiné firmy se odhodlají k odvážnějším krokům směrem k transformaci nabízené zákaznické zkušenosti. Hlavním faktorem určujícím budoucí směřování IM firem může být strategické rozhodnutí zaměřit se na investory s nízkým zůstatkem či preferující digitální interakci. Některým společnostem tak může dávat strategicky smysl zacílit na mileniály, kteří zpravidla sdílejí obě zmíněné charakteristiky. Jiné subjekty, jako např. private equity firmy a hedgové fondy, nemusí své digitální zaměření směřovat na mileniály, ale na bohatší segmenty, které taktéž mají u digitálních služeb rostoucí očekávání. Zacílení na mileniály bude vyžadovat realizaci dramatičtějších změn, a to kvůli jejich odlišnému přístupu k navazování obchodních vztahů i digitálním očekáváním. Preference mileniálů v oblasti interakce se zpravidla liší od preferencí jiných segmentů. Investiční přístup mileniálů je obvykle více ovlivňován jejich vrstevníky a komunitou. Oproti tomu naplňování digitálních očekávání ostatních segmentů může znamenat spíše pozvolné změny a nutnost včas přijmout adekvátní technologickou strategii. Přístupy (jako např. automatický chatbot) sice mohou odrazovat starší generaci tzv. „baby boomers“, pro generaci mileniálů však mohou být atraktivní.

Digitální disrupce?

Zdravá skepse je správnou součástí každého strategického plánování. Existuje řada příkladů dřívějších futuristických vizí, které se nikdy nenaplnily, ale je zajímavé, že pro některé to neplatí. Zpravidla je vhodné identifikovat hlavní indikátory nadcházející změny. V našem případě je to o tom, zda nízkonákladové digitální investiční produkty a služby se ukážou být dostatečně způsobilé k tomu, aby dokázaly transformovat investiční management.

Zdá se ale, že transformace se blíží. Pohledem na Alibabu a největší globální fondy peněžního trhu již vidíme stopy této transformace v Číně. Fond peněžního trhu Yu’ Bao, jenž spravuje aktiva o objemu více než 200 miliard USD a v roce 2017 měl téměř 400 milionů zákazníků, je ukázkou kombinace procesů a technologií, vyvinutých s cílem uspokojit potřeby velkého segmentu, jemuž se nedostávalo adekvátních služeb. Název fondu v překladu znamená „nalezený poklad“, přičemž svá aktiva shromáždil akumulací nevyužitých zůstatků na největší digitální platební platformě v Číně a jejich automatickými převody do fondu. Jedná se o fintech partnerství mezi digitálními platbami a investováním. Fond poskytuje svým zákazníkům služby výhradně v digitální podobě, má nízké akviziční náklady a spravuje vysoký počet účtů s nízkými zůstatky.

Tento výsledek bude sice těžké zopakovat, avšak jednotlivé prvky vedoucí k úspěchu fondu je možné „okopírovat“. Úspěch je podle všeho výsledkem kombinace jednoduchosti služby, nízkonákladové platformy umožňující digitálně investovat a výnosů, které od počátku předčily ostatní alternativy.

Prognózy na rok 2018 a akční kroky

Poznámky

1 “2017 Investment Company Fact Book,” Investment Company Institute, April 26, 2017.
2 Ibid.
3 2016 US Trust Insights on Wealth and Worth® Survey, Bank of America Private Wealth Management, May 2016.
4 “2017 Investment Company Fact Book,” Investment Company Institute, April 26, 2017.
6 Ibid.
7 Trevor Hunnicutt, “BlackRock CEO Fink sees wave of M&A in asset management industry,” Reuters, April 20, 2017.
8 Data and analytics provided by S&P Global Market Intelligence, https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/snp-global-market-intelligence-disclosure-notice.html.
9 Aaron Back, “Asset Manager Deal Wave has Just Begun”, Wall Street Journal, March 15, 2017.
10 Standard Life Aberdeen, “Proposed merger of Standard Life and Aberdeen Asset Management,” Press Release, March 6, 2017.
11 Adam Satariano, “The Massive Hedge Fund Betting on AI,” Bloomberg, September 27, 2017 https://www.bloomberg.com/news/ features/2017-09-27/the-massive-hedge-fund-betting-on-ai.
12 Ibid.
13 The 2016 Preqin Global Hedge Fund Report, Preqin, accessed October 16, 2017.
14 2016 Ovum ICT Enterprise Insights survey.
15 Hayley McDowell, “Front office outsourcing being considered by 50% of buy-siders,” The Trade, January 6, 2016.
16 “The role of third party vendors in asset management,” BlackRock, September 2016.
17 “The CIO’s Guide to Managed Services Success,” Telstra International.
18 “Outsourcing: The New Normal?” Blue River Partners, Eaton Partners, 2017.
19 “Three More European Buy-Side Clients Select Thomson Reuters Award-Winning Know Your Customer Managed Service to Complement Their Due Diligence Processes,” Press release, Thomson Reuters, August 10, 2017.
20 “Moving from Staff Augmentation to Managed Services,” Syntel, 2017.
21 Doug Dannemiller, Ankur Gajjaria, and J. Lynette DeWitt, “Building regulatory-ready organizations,” Deloitte Insights, May 2017.
22 Edward Hida, “Global risk management survey, 10th edition: Heightened uncertainty signals new challenges ahead,” Deloitte Insights, March 2, 2017.
23 2016 Ovum ICT Enterprise Insights survey.
24 Ibid.
25 R. Jesse McWaters and Rob Galaski, “Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment Of Disruptive Potential In Financial Services,” World Economic Forum and Deloitte, August 2017.
26 "Polen Capital Management live on SaaS-based Charles River IMS," WealthAdviser, March 23, 2016.
28 Ibid.