Řešení

Skupina pro odvětví finančních služeb

Skupinu společnosti Deloitte pro odvětví finančních služeb (FSI) ve střední Evropě tvoří síť více než 315 odborníků, kteří nabízí širokou paletu specializovaných služeb finančním institucím v oblasti bankovnictví, cenných papírů, pojišťovnictví a v sektoru řízení investic.

Vedle auditu a daňového poradenství nabízíme služby v oblastech jako je řízení rizik, dodržování požadavků regulačních orgánů, technologická řešení, aktuární a pojišťovací poradenské služby. Tyto služby pak naši zkušení odborníci přizpůsobují přesně požadavkům klientů.

Jako plně integrovaná regionální společnost vám můžeme být nápomocni při řešení každodenních obchodních záležitostí, realizaci změn i při plánování do budoucna tak, abyste co nejlépe využili všech příležitostí a dosáhli tak svých strategických cílů.

Skupina pro odvětví finančních služeb působí ve více než 30 pobočkách v 17 zemích střední Evropy a své služby poskytuje patnácti z dvaceti největších bank působících v tomto regionu, předním pojišťovacím společnostem, společnostem zabývajících se správou aktiv a nemovitostí, makléřům, společnostem, které obchodují s elektrickou energií, a leasingovým a faktoringovým společnostem.

Naše služby

Naše skupina pro odvětví finančních služeb, součást plně integrované společnosti působící v oblasti střední Evropy, využívá jak odborné znalosti místní, tak znalosti a zkušenosti napříč regionem, což pro nás představuje značnou konkurenční výhodu.

Máme k dispozici celou škálu zdrojů, které potřebujete, nabízíme kvalitu a kreativitu a objektivní úsudek, který nám umožní poskytnout vám informace, které mohou změnit způsob vaší práce a umožní vám dosáhnout vašich cílů.

Solventnost II

Projekt zaměřený na nový systém solventnosti Solvency II iniciovala v roce 2001 Evropská komise. Danou problematiku Komise konzultuje s výborem CEIOPS (Evropský výbor orgánů dohledu nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním).

Projekt zahrnuje dvě fáze. První fáze, zaměřená na vypracování rámcového návrhu nového systému, byla dokončena začátkem roku 2003. Druhá fáze, na které se v současnosti pracuje, se věnuje podrobnému rozpracování tohoto systému.

 

Projekt Solvency II změní evropské pojišťovnictví:

 • Předmětem pozornosti regulátorů a společností se stane řízení rizik
 • Životní pojišťovny se soustředí hlavně na investiční riziko a riziko v oblasti řízení aktiv a pasiv
 • Změní se kapitálové požadavky na jednotlivé produktové skupiny  
 • Změny se projeví i v oblasti rozvoje produktů a cenotvorby
 • Důležitým nástrojem se stane hodnotové řízení
 • Zajištění rizika bude moci významně posílit proces jeho řízení
 • Společnosti budou více převádět a zajišťovat svá rizika, a snižovat tak kapitálové požadavky

 

Proces změn bude pro toto odvětví výzvou, která přinese ovoce:

 • Postupně se zvýší ziskovost společností
 • Zefektivní se řízení společností
 • Odvětví pojišťovnictví přiláká více investorů a zákazníků

MiFID

MiFID (Směrnice Evropské Komise o trzích finančních nástrojů), jejíž implementace je plánována na listopad 2007, je klíčovým opatřením s dalekosáhlými dopady, které povede k vytvoření jednotného evropského trhu finančních služeb.

MiFID se vztahuje na:

 • investiční společnosti
 • investiční poradce
 • banky poskytující investiční služby
 • alternativní systémy obchodování
 • uznávané burzy.

MiFID nahrazuje a rozšiřuje původní působnost Směrnice o investičních službách a zároveň do regulačního rámce zavádí významné změny odrážející vývoj v sektoru finančních služeb. Zavádí nové a komplexnější požadavky zvláště v souvislosti s provozováním podnikatelské činnosti a vnitřní organizací.

Splnění regulačních požadavků směrnice MiFID je bezpochyby nelehkým úkolem. Věříme však, že související těžkosti nebudou nepřekonatelné a že společnosti, které splní požadavky dané směrnicí MiFID co nejdříve, budou ve značné výhodě.

Domníváme se, že vedle realizace nezbytných změn by se generální a finanční ředitelé měli zaměřit i na potenciální příležitosti, které přinese vstup směrnice MiFID v platnost.

Daň z přidané hodnoty

Mnohé finanční instituce se domnívají, že daní z přidané hodnoty (DPH) se nemusí zabývat, neboť finanční služby, které poskytují, jsou od této daně zčásti nebo zcela osvobozeny. V tom se však mýlí. Finanční služby a pojištění jsou sice od DPH osvobozeny, ovšem v důsledku toho je DPH uplatňovaná u nakupovaných vstupů v tomto sektoru významným nákladem.

Téměř 70 odborníků společnosti Deloitte se specializací na nepřímé daně působících ve střední Evropě, včetně skupiny pro odvětví finančních služeb, je připraveno pomoci vám realizovat úspory a zajistit úspěšné fungování vašeho podniku.

 

Ověřte si, zda:

 • znáte výši neodpočitatelné DPH, kterou ročně vykážete v souvislosti s nákupy
 • znáte všechny možnosti snižování nákladů na DPH
 • působí ve vaší společnosti interní specialista na DPH odpovědný za minimalizaci nákladů na DPH
 • máte k dispozici informace o DPH a sledujete aktuální záležitosti a vývoj v oblasti DPH

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli „ne“, měli byste uvážit, zda se nespojit s našimi odborníky na DPH.

Basel II

Nový rámec pro stanovení kapitálových požadavků, tzv. Basel II, představuje nejvýznamnější změnu v regulaci kapitálu v oblasti finančních služeb za posledních 15 let a zásadní záležitost v oboru s dalekosáhlými strategickými dopady na následující oblasti:

 • Struktura trhu
 • Tvorba produktů
 • Výběr klientů
 • Stanovení cen

Vzhledem ke změnám, které je třeba provést za účelem optimalizace obchodního dopadu kapitálového konceptu Basel II, by tento koncept mohl představovat pomocníka při posilování konkurenceschopnosti, nikoli regulační zátěž.

 

Odměna za integrovaný přístup

Mnohé organizace se již připravují na implementaci kapitálového konceptu Basel II a do 1. ledna 2007, kdy pravidla vstupují v platnost, budou mít sestaveny potřebné modely a shromážděna požadovaná data.

Za úspěšné bude možné považovat tyto organizace:

 • organizace, které rozumně investují v oblasti řízení rizik
 • banky s rozsáhlým retailovými portfolii, zvláště zajištěnými
 • velké úvěrové ústavy s propracovanými finančními operacemi
 • banky schopné tržní mikrosegmentace a identifikace kapitálově efektivních úvěrových příležitostí
 • banky s prvotřídními podnikovými úvěry
 • instituce s efektivním zajištěním úvěrů
 • instituce schopné prokázat řádné zajištění řízení provozních rizik
 • chytré banky zvládnou také přechod díky IAS/IFRS a v rámci implementace kapitálového konceptu Basel II usilují o transformaci úseků řízení financí a rizik

Mezi neúspěšnými organizacemi mohou být takové, které vykazují některý nebo všechny následující rysy, nepřistoupí-li k nápravným opatřením:

 • nízká míra úvěrové angažovanosti v retailové oblasti
 • vysoká míra speciálních úvěrů
 • významné majetkové účasti nebo menší banky s méně propracovanými systémy řízení rizik
 • nedostatečné zkušenosti v oblasti provozních rizik – subjekty, které sekuritizují, musí pečlivě zvažovat každý krok
 
Přední poradce na trhu
 
 
Basel II je komplexní záležitostí, k níž je nutné přistupovat z několika úhlů. Deloitte je přední společností poskytující poradenské služby související s kapitálovým konceptem Basel II.

Jsme jedinou poradenskou firmou, která poskytuje všechny nezbytné související služby. Bohaté zkušenosti našeho týmu, společně se softwarem a nástroji vyvinutými naší firmou, vám umožní zkrátit dobu přípravy realizace o měsíce a získat tak náskok před konkurencí.

Finanční kriminalita

Finanční instituce patří mezi subjekty nejvíce postižené finanční kriminalitou. Zranitelné jsou zejména v důsledku vztahů s nejrůznějšími typy klientů a široké škály produktů, služeb a operací, často velmi složitých nebo přeshraničních.

Světové finanční instituce musí též vyhovět komplikovaným právním a regulatorním požadavkům a zdolávat problémy plynoucí ze skutečnosti, že svou činnost provozují v mnoha jazykových mutacích, v různých obchodních prostředích, a pomocí složitých systémů informačních technologií.

Co dělá vaše společnost pro ochranou svou, svého vedení a všech svých zaměstnanců?

 

Před, během a poté

Můžeme vám pomoci se zavedením preventivních opatření s prošetřením podezřelých jevů, s identifikací slabých stránek a realizací nápravy. Pomáháme institucím učinit potřebné kroky po zákroku regulátora. Díky svým odborným schopnostem a zkušenostem v oblasti regulace vás můžeme informovat o tom, co se po regulovaných firmách požaduje a jak nejlépe v dané věci postupovat.

 

Globální síla

Naše schopnost pracovat jak na úrovni světové, tak na úrovni místní je předpokladem uspěšného postupu proti složitým mezinárodním sítím, které využívají zločinci, teroristé a podvodníci. Naši specialisté na finanční kriminalitu mají navíc zkušenosti z různých zemí a průmyslových odvětví a z oblasti výkonu práva a regulace.

 

Dohled nad transakcemi

Sektor finančních služeb se stále výrazněji zajímá o software monitorující transakce v reálném čase a zaznamenávající neobvyklé operace. Náš zkušený tým poradí s výběrem dodavatele a poskytne podporu při vyjednání podmínek a implementaci speciálních produktů.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se pod... více