Článek

#LEMON_3

Legislativní Monitoring

Novinky k 28. 5. 2021

Rozsudek z oblasti korporátního práva vydal Nejvyšší soud pod sp. zn. 27 Cdo 3451/2020. Podle něj je rozhodnutí soudu o neexistenci usnesení valné hromady závazné i pro soud rozhodující ve věci zápisu do obchodního rejstříku. Ten tak stejnou otázku nemůže posuzovat ani jako předběžnou.

Poměrně vlekoucí se judikaturu k otázce úhrady nájmu náhradního vozidla pojišťovnou z titulu povinného ručení rozšiřuje rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2015/2019. Podle něj je takto vynaložený náklad hospodárný, dokud není zřejmé, zda půjde poškozené vozidlo opravit. Ve chvíli, kdy je objektivně zřejmé, že již opravit nepůjde, se již nejedná o hospodárně vynaložený náklad. Ten pak nebude proplácen pojišťovnou.

Z kategorie insolvenčních judikátů je zajímavý rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 17/2020 týkající se přihlášení nadhodnocených pohledávek do insolvenčního řízení. Podle něj nenastanou v takovém případě sankce za nadhodnocení o více než dvojnásobek nejen při zpětvzetí přihlášky, ale též při uzavření smíru v incidenčním sporu týkajícím se této pohledávky.

Považujete tyto informace za užitečné?