Článek

#LEMON_7

Legislativní Monitoring

Novinky k 25. 6. 2021

K výjimce ze zákazu nabývání z majetkové podstaty se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 29 NSČR 112/2019. Tuto výjimku je třeba aplikovat restriktivně, a tedy ani nejvyšší nabídková cena není automaticky důvodem pro její udělení. I v této situaci je třeba provést bližší zkoumání okolností nabytí i získat souhlas věřitelského výboru.

Pouze pro připomenutí uvádíme i rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 178/2021, který opakuje, že kupní smlouva na nemovitost není typem smlouvy, jejíž účinnost nastává až rozhodnutím příslušného správního orgánu (tedy katastru nemovitostí) dle § 1762 odst. 1 o. z.; tímto rozhodnutím nastávají pouze věcněprávní účinky, tedy nabytí vlastnického práva, smlouva samotná je však účinná za podmínek v ní ujednaných.

Vůbec poprvé se Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 74/2021 zabýval otázkou, zda je možné udělit zaměstnanci souhlas s konkurenční činností dle § 304 zákoníku práce s podmínkami a jaké následky má porušení těchto podmínek, tedy zda jen za jejich porušení je možné například okamžitě zrušit pracovní poměr. Ve světle nynějšího spíše liberálního přístupu Nejvyšší soud potvrdil, že to možné je a že je tedy plně na soudu nalézacím, aby intenzitu porušení podmínek souhlasu vyhodnotil.

Považujete tyto informace za užitečné?