Článek

Pravidla pro dohody o spolupráci mezi soutěžiteli v době COVID-19

Mění se pravidla spolupráce mezi soutěžiteli v důsledku COVID-19?

Pravidla spolupráce mezi soutěžiteli podléhají regulaci, aby byla zachována rovnost šancí v hospodářské soutěži. Nicméně COVID-19 přinesl potřebu reagovat na naléhavé záležitosti. Společnosti jsou v dobách řešení ekonomických problémů vzniklých v souvislosti s pandemií COVID-19 vybízeny ke spolupráci a výměně informací mezi konkurenty, která by obvykle nebyla podle soutěžních pravidel povolena.

Sdílení informací o prodeji a zásobách nebo o záměrech týkajících se výroby či přizpůsobení produkce mohou být pro řešení krize klíčové. Stejně tak distribuce a zaručení dodávek zboží mohou vyžadovat výměnu obchodně citlivých informací. Za normálních podmínek by byla taková spolupráce považována za narušení hospodářské soutěže a představovala by zakázaný kartel. Nicméně zájem na řešení krizové situace převažuje nad zájmem na ochraně liberálního tržního prostředí.

Dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek souvisejících se spoluprací podniků, která reaguje na naléhavou situaci vyplývající ze současného rozšíření onemocnění COVID-19, ze dne 8. dubna 2020 vydaný formou sdělení Evropské komise (2020/C 116 I/02) upřesňuje, jaká forma spolupráce je povolena. Tyto pokyny mají společnostem pomoci s jejich vlastním hodnocením dodržení pravidel při uzavírání dohody o spolupráci s jinými soutěžiteli nebo s podnikateli na jiných úrovních trhu.

Dočasný rámec pro obchodní spolupráci má doporučující povahu, platí jen po omezenou dobu a je možné, že se v průběhu času bude dále měnit.

Koho se pravidla pro spolupráci stanovená Dočasným rámcem týkají?

Dočasný rámec pro uplatňování soutěžních pravidel se týká zejména sektoru zdravotnictví a spolupráce podniků při zajištění dodávek léčiv a zdravotnického vybavení. Nicméně narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů v důsledku zvýšené poptávky nebo naopak snížené poptávky po určitém druhu zboží a služeb v souvislosti s COVID-19 se může týkat i jiných sektorů. Použití Dočasného rámce by proto mohlo být použitelné na odvětví maloobchodu s potravinami a některým druhem spotřebního zboží.

Je nutné splnit nějaké další podmínky?

Dohoda o spolupráci musí naplnit test stanovený v článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), tedy zejména musí být pro spotřebitele výhodná, objektivně nezbytná ke zvýšení produkce a co nejefektivnějším způsobem řešit nedostatek základních produktů nebo služeb v souvislosti s krizí COVID-19. Dále musí být splněna podmínka, že hospodářskou soutěž omezí tím nejmenším možným způsobem, který povede k zajištění jejího zamyšleného cíle.

Je možné postavit spolupráci najisto?

Pro lepší právní pozici a případnou obhajobu souladu dohody o spolupráci s pravidly hospodářské soutěže před soutěžním úřadem je dobré splnění veškerých podmínek spolupráce a výměnu informací řádně zdokumentovat a sestavit si defence file.

V případě potřeby lze požádat o dobrozdání Evropskou komisi. Ta vydá tzv. Comfort Letter na základě ad hoc žádosti. První takový dopis Evropská komise vydala pro Sdružení generických léčiv dne 8. dubna 2020, týkal se konkrétního projektu spolupráce zaměřeného na zajištění jistoty dodávek kritických léků pro pacienty s nemocí COVID-19.

Jaké jsou limity spolupráce a jaké je riziko postihu?

Evropská komise naopak nebude tolerovat koordinaci mezi podniky, které se snaží využít krizi jako krytí protisoutěžní tajné dohody nebo jednostranného jednání podniků zneužívající dominantní postavení.

Společnosti, u nichž se zjistí, že porušily článek 101 SFEU nebo obdobné ustanovení vnitrostátního předpisu pro ochranu hospodářské soutěže, jsou odpovědné za pokuty až do výše 10 % celosvětového obratu skupiny.

Jak se k problematice staví národní soutěžní úřady?

Dočasný rámec navazuje na společné prohlášení Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (ECN) ze dne 23. března. Národní soutěžní úřady konstatovaly, že COVID-19 může vyvolat nutnost spolupráce mezi soutěžiteli s cílem zajistit dodávky a spravedlivou distribuci nezbytných kritických produktů všem spotřebitelům.

Toto prohlášení podpořil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prohlášení ze dne 9. dubna. Spolupráce mezi soutěžiteli na území České republiky při zajištění některých typů zboží a služeb může být povolenou dohodou.

Považujete tyto informace za užitečné?