Článek

Korporátní oblast

Dotkla se krize fungování firemních orgánů? Pomůžeme zavést efektivnější a jednodušší korporátní struktury

Vláda České Republiky projednala a na svém jednání konaném dne 31. března 2020 schválila návrh zákona, který obsahuje zásadní změny v oblasti práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací.

Cílem tohoto vládního návrhu je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 („Opatření“) a pokusit se tak zmírnit dopad těchto opatření v soukromoprávní i obchodní sféře. Návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovny, která o něm bude jednat v režimu legislativní nouze, a proto lze očekávat jeho projednání a případně též schválení v horizontu několika málo dnů. Nelze samozřejmě vyloučit, že navrhované znění dozná v rámci nadcházejícího legislativního procesu dílčích změn.

Opatření se týkají následujících čtyř okruhů:

A.     Prominutí zmeškání procesních lhůt, které bude možné realizovat za těchto podmínek:

a.    Pouze z důvodu omezení, plynoucích z Opatření. Omezení daná opatřeními orgány veřejné moci budou účastníkovi řízení nebo jeho zástupci znemožňovat nebo podstatně ztěžovat provedení příslušných úkonů (např. podat v zákonem stanovené lhůtě odvolání nebo dovolání). Toto bude možné nově prominout i v případech, ve kterých to zákon jinak vylučuje.

b.    Individuální posouzení okolností. Na prominutí nebude právní nárok a žádost bude posuzována individuálně, zda byla příslušná osoba omezena Opatřeními do takové míry, že nemohla úkon učinit včas.

c.    Lhůta. Žádost o prominutí zmeškání je třeba podat (spolu se zmeškaným úkonem samotným) ve lhůtě 3 až 15 dnů (dle druhu řízení) od ukončení nebo zrušení Opatření nebo nouzového stavu, dle toho, co nastane později.

d.    Nemožnost prominutí. Zmeškání lhůty nebude možné prominout pouze v některých specifických případech v rámci řízení o výkonu rozhodnutí a v některých případech v insolvenčním řízení.

 

B.     Vnitřní poměry obchodních korporací a družstev:

a.    Automatické prodloužení funkce člena voleného orgánu. Uplyne-li funkční období členovi voleného orgánu obchodní korporace v době trvání Opatření, nebo do 1 měsíce ode dne následujícího po skončení Opatření, a takovýto člen nevyjádří svůj nesouhlas, prodlužuje se mu funkční období, a to na dobu do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení Opatření. Toto pravidlo se použije i tehdy, pokud funkce uplynula již před účinností přijetí navrhované právní úpravy.

b.    Prodloužení lhůty k projednání řádné účetní závěrky kapitálových společností a družstev. Pokud by lhůta k projednání uplynula dříve než
3 měsíce po skončení Opatření, uplyne nejdříve 3 měsíce po skončení tohoto Opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.

c.    Přestože to zakladatelské právní jednání (např. stanovy, společenská smlouva) a / nebo zákon výslovně nepřipouští:

i. orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků na dálku; a

ii. volený orgán právnické osoby, pokud počet jeho členů neklesne pod polovinu, může sám jmenovat své náhradní členy (tzv. kooptace) do období příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat.

 

C.     Zvláštní opatření v rámci insolvenčních řízení:

a.    Možnost pořádat o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu. Platí pro reorganizační plány pravomocně schválené ke 12. březnu 2020, u kterých lze o dočasné přerušení žádat ode dne nabytí účinnosti zákona do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení Opatření, nejpozději do 31. prosince 2020.

b.    Odklad povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh. Dlužník, který ke 12. březnu 2020 nebyl v úpadku (z jakéhokoli důvodu), není povinen od účinnosti zákona do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení Opatření (nejpozději však do 31. prosince 2020), podat dlužnický insolvenční návrh, byl-li jeho úpadek způsoben v důsledku Opatření. Tato doba se nezapočítává do doby, která je rozhodná pro to, zda dlužníkovým právním úkonům lze odporovat.

 

c.    Věřitelský insolvenční návrh. K věřitelským insolvenčním návrhům podaným do 31. srpna 2020 se nebude přihlížet (nezpůsobí zahájení insolvenčního řízení).

 

d.    Institut mimořádného moratoria ("MM"). MM lze navrhnout pouze v důsledku Opatření a je schvalováno soudem na dobu 3 (bez souhlasu věřitelů) až 6 (se souhlasem věřitelů) měsíců. Po dobu trvání MM není možné prohlásit úpadek dlužníka. Kromě procesního zjednodušení návrhu (řadu podmínek lze prokazovat čestným prohlášením dlužníka na místo standardních důkazních prostředků), dlužník:

 

i. může i po vyhlášení MM pobírat veřejnou podporu (např. COVID I, COVID II, dotace);

ii. je oprávněn hradit přednostně pohledávky vzniklé po vyhlášení MM za činnosti, které jsou potřebné pro zachování jeho provozu

(při této možnosti ovšem stále hrozí riziko naplnění skutkové podstaty zvýhodňování věřitele, což by měl navrhovatel zákona v rámci legislativního procesu odstranit); a

iii. může využívat služby dodavatelů na základě uzavřených smluv, i když je s plněním svých povinností vůči dodavatelům v prodlení. Tito dodavatelé navíc nemohou ukončit s dlužníkem smlouvy ani přerušit dodávání služeb (s výjimkou možnosti odmítnout peněžité plnění z důvodu porušení podmínky pro poskytnutí před vyhlášením mimořádného moratoria), pokud příslušné smlouvy trvaly ke dni vyhlášení MM alespoň 3 měsíce.

e.    Oddlužení. Dlužník (FO) má možnost požádat o změnu splátek splátkového kalendáře a žádat o osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny a to i tehdy, je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 %, resp. 50% jejich pohledávek.

 

D.    Zvláštní opatření v rámci exekučního řízení

a.    Zastavení bezvýsledných exekucích po 3 letech. Pokud v posledních
3 letech nebyla vymožena povinnost ve výši schopné alespoň pokrýt dosavadní náklady exekuce a oprávněný nesloží další zálohu na náklady. Zastavit exekuci nebude možné pouze v určitých specifických případech za podmínky, že oprávnění vyjádří svůj nesouhlas.

b.    Automatické zastavení exekucí po 9 letech. Pokud v posledních 9 letech nebyla vymožena povinnost ve výši alespoň pokrývající náklady exekuce a oprávněný nesloží další zálohu na náklady.

Vzhledem k tomu, že legislativa nabízí mnoho možností ke zmírnění dopadů současné situace na obchodní korporace, doporučujeme pečlivě zvážit konkrétní okolnosti, ve kterých se Vaše společnost nachází a zaměřit se nejvhodnější řešení této situace, která navrhovaná právní úprava přinese.

Považujete tyto informace za užitečné?