Článek

Připravte se na GDPR

Fáze projektu ve třech krocích: Plánujte, analyzujte, podpořte implementaci nařízení

Fáze projektu ve třech krocích

Fáze 1 - Projektové plánování

Cíl: Nastavit způsob spolupráce projektového týmu a vytvořit ucelený obrázek o aktuálním stavu prostředí. K čemu v této fázi dochází?

Krok 1 - Nastavení organizace a systému řízení projektu prostřednictvím:
 • Identifikace zainteresovaných stran, která bude využita v dalších fází projektu pro řízení očekávání,
 • specifikace rozsahu projektu pro dosažení souladu s nařízením GDPR a
 • odsouhlasení způsobu řízení, očekávání, součinnosti a komunikace v rámci projektu.
Krok 2 - Zmapování agend a procesů s vazbou na GDPR.

Základními zdroji dat a informací je kombinace všech dostupných metod, jako jsou:

 • Deloitte analyzované high-level změny vyplývající z GDPR,
 • přezkoumání interních struktur a činností,
 • získání informací a dat z ověřených veřejně dostupných zdrojů a
 • strukturované rozhovory se zaměstnanci.

Výstupem projektového plánování je:

 • Odsouhlasené projektové zadání a 
 • předběžné shrnutí pozorování současného stavu z pohledu businessu,právního & compliance, IT architektury a bezpečnosti.
Příklad oblastí zpracovávajících osobní údaje:
 • Podpora obchodu/prodeje
 • Call centra, zákaznická podpora
 • Nový obchod
 • Správa smluv
 • Platby
 • Marketing, kampaně, CRM
 • Personální oddělení
 • Nákup zboží a služeb, správa objektů
 • Fraud
 • Produkty
 • Risk
Analýza dopadů

Fáze 2 - Analýza dopadů

Business analýza
 • Příprava stávající a budoucí procesní mapy do úrovně činností vykonávaných jednotlivými rolemi v konkrétních systémech a s konkrétními daty.
 • Specifikace dopadů na tyto procesy, činnosti a role zpracovávající osobní údaje.
IT architektura
 • Aktualizace a rozšíření analýzy dopadů do konkrétních IT systémů.
 • Návrh řešení na provedení úprav v jednotlivých IT systémech / aplikacích.
Bezpečnost
 • Aktualizace a rozšíření analýzy dopadů s ohledem na IT bezpečnost.
 • Doporučený postup náprav s přihlédnutím na roli správce a zpracovatele.
Právní analýza
 • Identifikace oblastí s dopadem GDPR, revize dokumentace/ příprava nového znění dokumentace.
 • Zmapování dopadů do procesů.
Compliance analýza
 • Začlenění DPO do organizační struktury.
 • Nastavení role a pozice DPO. 
 • Příprava GDPR Compliance Checklistu.
Analýza rizik (volitelné)
 • Příprava přehledu rizik ve smyslu potenciálních sankcí vyplývajících z porušení GDPR v důsledku nesprávné implementace jednotlivých ustanovení.
 • Klasifikace, přiřazení stupně a kvantifikace rizika, analýza možnosti mitigace rizika.

Fáze 3 - Podpora při implementaci

Cíl: Implementovat během této fáze organizační a technická mitigační opatření a vybrat nejlepší přístup.

Konzultanti Deloitte a právní odborníci Deloitte Legal poskytují metodické vedení a asistují při implementaci navržených mitigačních opatření například prostřednictvím:

Businessu
 • Zapracování změn do procesů a dokumentace (politiky, směrnice, pracovní postupy, apod.).
 • Příprava komunikační strategie a materiálů napříč prodejními kanály.
Právo a compliance
 • Nastavení průběžného monitorování souladu s nařízením GDPR,
 • zastoupení či externí podpora nové role Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).
IT architektura a IT bezpečnost
 • Příprava detailních zadání změnových požadavků pro současné dodavatele IT systémů.
 • Vystupování v roli systémového integrátora při implementaci opatření u složitých centralizovaných řešení (např. Master Data Management).
 • Zpracování RFP a podpora při výběru dodavatele nových technických nástrojů (vč. dohledu nad implementací).
 • Zapracování změn do IT/bezpečnostních procesů a dokumentace.
 • Definice a nastavení procesu řízení rizik bezpečnosti informací (vč. provedení analýzy rizik).
 • Detailní posouzení nastavených technických opatření (např. SIEM).

Další poradenské služby

 • DPOaaS (DPO jako služba) – identifikace povinnosti začlenění pověřence pro ochranu osobních údajů do společnosti, případné nastavení jeho rolí nebo zprostředkování DPO prostřednictvím outsourcingu.
 • Dílčí a high-level poradenství a analýzy pro menší klienty nebo jako prvotní analýza.
 • Pa implementace kodexů.
Považujete tyto informace za užitečné?