Služby

Obchodní a smluvní právo, právo nemovitostí

Právo obchodních společností

Ať už se chystáte zahájit podnikání v České republice, nebo zde úspěšně podnikáte, budou Vaše rozhodnutí a vnitřní fungování Vaší společnosti podléhat regulaci práva obchodních společností. Chcete-li mít jistotu, že tyto právní předpisy nejen dodržujete, ale také je maximálně využíváte ke splnění svých obchodních záměrů a efektivní každodenní správě své společnosti, obraťte se na naše zkušené právníky.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Zakládání obchodních společností a poboček či odštěpných závodů domácích a zahraničních právnických osob.
 • Nastavení a fungování joint ventures.
 • Změny v již existujících obchodních společnostech (např. změny statutárních orgánů, sídla, obchodní firmy, předmětu podnikání nebo jakékoliv jiné změny zakladatelských dokumentů), převody podílů.
 • Compliance a corporate secreterial services.
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu uskutečněné v nejrůznějších formách, příplatky mimo základní kapitál.
 • Výplata zisku a insolvenční testy.
 • Akciové a opční plány.
 • Možnosti výkupu akcií minoritních akcionářů, prodeje závodu nebo jeho části.
 • Právní vztahy v podnikatelských seskupeních, příprava zpráv o vztazích.
 • Kompletní právní asistence při likvidacích.

Kontakt

Lenka Losenická

Lenka Losenická

Advokátka

V advokátní kanceláři  Ambruz & Dark Deloitte Legal vede Lenka Losenická oddělení zaměřené na právo obchodních společností. Je absolventkou právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v advokátní... více

Právo nemovitostí a stavební právo

V oblasti práva nemovitostí naše služby zahrnují vše od právní prověrky, získání povinných povolení, jednání s úřady, akvizice nemovitostí, přes přípravu kompletní transakční dokumentace, financování, výběrová řízení dodavatelů až po výstavbu a následný prodej či pronájem. Naše kancelář zastřešuje poskytování právních služeb v oblasti nemovitostí pro celý region střední Evropy. V posledních třech letech jsme tak mohli našim klientům poskytnout právní služby v souvislosti s transakcemi v hodnotě v řádu miliard euro.

V oblasti stavebnictví zajistíme kontinuální právní podporu během realizace stavebního projektu, v kanceláři i přímo na staveništi. Poradíme, jak včas a důsledně reagovat na takové situace jako jsou nově objevené skryté překážky, nutnost víceprací či hrozby přerušení výstavby. Doporučíme nastavení efektivního systému řízení reklamací během záruční doby za dílo.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Právní prověrka (Due Diligence) nemovitostí.
 • Příprava standardní transakční dokumentace dle struktury transakce.
 • Dokumentace pro financování projektu.
 • Získání potřebných povolení pro výstavbu.
 • Tendry na zhotovitele/poskytovatele služeb.
 • Tvorba specializovaných smluv o výstavbě (generální dodávka, DB, atd.), odbornost v oblasti FIDIC.
 • Smlouvy o inženýrských a architektonických službách.
 • Facility Management.
 • Kompletní právní služby v souvislosti s relokací (ukončení stávajícího nájmu, vyjednání nové nájemní smlouvu, atd.).
 • Právní asistence při projektovém řízení na denní bázi (nepřetržitá právní podpora projektovému týmu ve formě právní help-linky nebo pravidelných návštěv staveniště).
 • Ochrana nároků v průběhu výstavby (vícepráce, prodloužení lhůt).

Kontakt

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Partner a advokát

Martin Bohuslav je vedoucím týmu soukromého práva společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v kanceláři Ambruz & Dark pracuje od roku 2003.... více

Právo duševního vlastnictví a ICT právo

V oblasti práva duševního vlastnictví poskytujeme komplexní právní poradenství při nastavení ochrany práv duševního vlastnictví v rámci společnosti i ve vztahu k třetím osobám, přípravě a revizi smluvní dokumentace a při registraci práv u příslušných úřadů. Našim klientům poskytujeme právní asistenci v oblasti vymáhání práv z duševního vlastnictví, včetně zastupování v nejrůznějších sporech týkajících se autorských práv, práv z ochranných známek, doménových jmen a dalších práv duševního vlastnictví. Naše služby zahrnují i právní prověrky práv duševního vlastnictví a poradenství v oblasti kolektivní správy práv.

Dále Vás mohou naši odborníci provést řadou specifických oblastí ICT práva, včetně elektronických podpisů a elektronické archivace, právních otázek spojeních s datovými schránkami, autorizovanou konverzí nebo finančních aspektů platebních technologií, finančním poradenstvím souvisejícím s IT i elektronickým obchodem.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Identifikovat práva duševního vlastnictví Vaší společnosti.
 • Ochránit duševní vlastnictví vytvořené zaměstnanci nebo jinými osobami prostřednictvím identifikace existujících rizik a navržení vhodných řešení.
 • Připravit licenční a podlicenční smlouvy, včetně registrace licencí u příslušných úřadů.
 • Připravit smlouvy o převodu práv k průmyslovému vlastnictví včetně registrace těchto smluv u příslušných úřadů.
 • Zapsat národní, komunitární a mezinárodní ochranné známky u příslušných úřadů.
 • Podat námitky proti zápisu ochranné známky v řízení u příslušného úřadu.
 • Jednat s kolektivními správci autorských práv a práv souvisejících o hrazení autorských odměn.
 • Provést právní audit duševního vlastnictví ve Vaší společnosti, zejména za účelem zefektivnění jeho správy nebo za účelem správného ocenění Vaší společnosti, např. pro účely fúzí a akvizic.
 • Pomoc ve Vašem podnikání přes internet, včetně nastavení optimální struktury s ISP (poskytovateli internetových služeb).

Kontakt

Miroslava Kuklincová

Miroslava Kuklincová

Advokátka

Miroslava Kuklincová je advokátkou v advokátní kanceláři Ambruz & Dark Deloitte Legal. Absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a účastnila se studijní stáže na univerzitě v Grenoblu ... více

Vodní právo

V oblasti vodního práva poskytujeme právní poradenství ve všech jeho oblastech, zejména se věnujeme realizaci a provozování vodních děl a regulaci oboru vodovodů a kanalizací. Podrobně se také zabýváme právní úpravou rybníkářství.

Námi nabízené služby zahrnují zpracování komplexních právních analýz vztahů vnikajících v oboru vodního hospodářství, přípravu smluvní dokumentace, tvorbu podkladů a zastupování ve správních a soudních řízeních, prověření cenových a jiných regulatorních otázek.

Spolupracujeme s daňovými poradci a znalci z oborů vodního hospodářství a ekonomika, a jsme tak schopni Vámi zadané téma zhodnotit ve všech požadovaných souvislostech.

Jak Vám můžeme pomoci:

V oblasti realizace a provozování vodních děl v souvislosti s:

 • Majetkoprávním vypořádáním pozemků pod vodními díly, včetně náhrad škod za stará vodní díla.
 • Přípravou podkladů pro územní řízení, stavební řízení, řízení o povolení nakládání s vodami a řízení o kolaudačním souhlasu.
 • Přípravou pachtovní smlouvy k rybníkům.
 • Zajištěním podkladů pro zápis vodního díla do katastru nemovitostí.

V oblasti regulace oboru vodovodů a kanalizací v souvislosti s:

 • Posouzením souladu vnitřních procesů s cenovou a obecnou vodárenskou regulací.
 • Tvorbou a přezkumem smluvní dokumentace, tj. provozních smluv, smluv vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a odběratelských smluv.
 • Provozem areálových vodovodů a kanalizací.

Kontakt

Zdeněk Horáček

Zdeněk Horáček

Advokát

Zdeněk Horáček působí v Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář jako advokát. Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doktorského studia, zaměřeného na právo ž... více

Související články