Analýza

Výhledy globálního sektoru zdravotnictví pro rok 2014

Společné problémy, společné příležitosti

Zdá se, se nadcházející roky budou pro sektor zdravotnictví příznivé, avšak náročné. Řada obchodních modelů a provozních procesů z minulosti již nebude schopna nadále fungovat uprostřed zvyšujících se nároků, neustálého tlaku na snižování nákladů, nedostatečných či nevyhovujících zařízení pro poskytování péče a rapidně se vyvíjejících tržních podmínek.

Tato zpráva se zabývá současným stavem sektoru zdravotnictví v mezinárodním měřítku, nastiňuje činnost na řadě trhů v různých zemích světa a doporučuje, aby zainteresované osoby přistupovaly k řešení otázek spojených s finančními zdroji, náklady a další problematikou úsporně a zároveň v roce 2014 i nadále usilovaly o zvýšení výnosů a tržního podílu.

Problémy sektoru v roce 2014

Mezi hlavní hybatele růstu globálního sektoru zdravotnictví patří stárnoucí populace, nárůst výskytu chronických nemocí, častější přístup ke zdravotní péči, technologické pokroky, inovace produktů a narůstající počet nově vznikajících trhů. Nejdůležitějšími otázkami, jimiž se však organizace poskytující zdravotní péči musí v roce 2014 rovněž zabývat, je pochopení dopadů zdravotnických reforem v řadě zemí, zvyšující se náklady, oblast kvality, nedostatek infrastruktury v mnohých částí světa, problémy spojené s pracovní silou, bezpečností či soukromím. Problémy a příležitosti plynoucí z každé z těchto oblastí mohou být globální povahy nebo se mohou vztahovat na konkrétní trh.

Výhled globálního sektoru zdravotnictví pro rok 2014

Problém 1: Stárnutí populace a nárůst chronických nemocí

Očekává se, že kolektivní a dlouhodobé tendence, jako je stárnutí populace a nárůst osob trpících chronickými chorobami, budou v roce 2014, ale i v dalších letech hlavními faktory, které zapříčiní zájem o zdravotní péči v rozvinutých i nově vznikajících ekonomikách. Stárnoucí populace, u níž je opět očekáván více než trojnásobný nárůst v nadcházejících 50 letech, a zvyšující se životní nároky výrazně zatíží systém zdravotnictví na mnoha trzích. Mezi další sdílené demografické trendy, které vedou ke zvyšujícím se nárokům na zdravotní péči, je rozšíření chronických chorob, jako např. srdeční choroby, mrtvice, rakovina, chronická respirační onemocnění, cukrovka a duševní choroby, které jsou vůbec nejčastější příčinou úmrtnosti na celém světě a představují 63 % všech úmrtí. Chronická onemocnění lze připsat stárnoucí populaci, sedavějšímu způsobu života, změnám ve skladbě jídelníčku a narůstající obezitě, ale i lepší diagnostice nemocí.    

Problém 2: Náklady a kvalita

Zatímco některé země, jako např. USA, vynakládají na zdravotní péči téměř 18 % HDP nebo
10 % v případě recesí sužované Evropy, veřejné a soukromé systémy financování jsou pod ekonomickým tlakem. Nárůst nákladů, které již nelze uhradit a které se tudíž stávají neudržitelnými, je patrný po celém světě. Rostoucí náklady na zdravotní péči lze přičíst celé řadě faktorů, jako je konsolidace odvětví, delší pobyty v nemocnici, nákladná biologická léčba a diagnostika, jež překonávají tradiční terapie, neefektivnost procesů a nadměrné užívání léků. Vyšší náklady bohužel nemusí ani v rozvinutých zemích nutně znamenat lepší výsledky či kvalitnější péči. Pro pacienty je někdy větším nebezpečím ne jejich choroba, ale nemocnice, v níž je léčba poskytována.    

Problém 3: Přístup k péči

Lepší přístup k péči je hlavním cílem vlád po celém světě a středem zájmu reformního úsilí v mnoha zemích. Ačkoliv usnadnění přístupu ke zdravotní péči je důležitou a cennou snahou, více lidí v systému s sebou nese více nároků na služby, jež mnoho systémů zdravotní péče není schopno uspokojit kvůli nedostatku pracovní síly, místu pobytu pacientů či omezení v oblasti infrastruktury, které se připojují k otázkám nákladů, které byly identifikovány výše. Mnoho zemí po celém světě se potýká s problémem nalézt požadovaný počet pracovníků ve zdravotnictví, přičemž jejich nedostatek přímo ovlivňuje kvalitu péče. Mezi další překážky při poskytování péče může být nerovnoměrná distribuce poskytovatelů péče či místo pobytu pacientů. Třetí překážkou, která znesnadňuje přístup pacientů ke zdravotní péči, je nedostatek infrastruktury v sektoru zdravotnictví v určitých zemích a zastaralá zařízení na rozvinutých i nově vznikajících trzích. 

Problém 4: Technologie

Potřeba inovací se týká zdravotních systémů po celém světě. Pokroky v oblasti zdravotních technologií a řízení dat mohou usnadnit objevení nových diagnostických a léčebných možností. Tytéž pokroky však pravděpodobně zvýší celkové náklady a povedou k tomu, že soukromí a veřejní poskytovatelé zdravotní péče i pojišťovatelé budou usilovat o snížení nákladů prostřednictvím restrukturalizace modelů poskytování péče a propagováním efektivnějšího využívání zdrojů. Změny zdravotnických technologií budou probíhat velmi rychle a v určitých částech světa budou v rozporu se zavedenými modely zdravotní péče. Pro osvojení a využívání technologických inovací jsou však vyžadovány finanční investice, které si řada poskytovatelů zdravotní péče, dokonce i v rozvinutých zemích, může v době snižování nákladů a reforem jen stěží dovolit. Transformace systémů zdravotní péče za využití různých technologií generuje obrovské množství informací a konkrétně je třeba se zaměřit na to, jakým způsobem tyto údaje interpretovat a využívat, což je z valné části závislé na jejich dostupnosti, integritě a stupni důvěrnosti. Pokud daná organizace nemá zavedeny vhodné kontroly zabezpečení a ochrany osobních údajů, může dojít k ohrožení bezpečnosti pacientů, ekonomiky i k poškození reputace. 

Novinky na trhu

Stáhněte si zprávu, abyste se blíže seznámili s novinkami na trhu a lokálními dopady v následujících zemích:

 • Brazílie
 • Kanada
 • Mexiko
 • USA
 • Německo
 • Střední východ
 • Jižní Afrika
 • Velká Británie
 • Austrálie
 • Čína
 • Indie
 • Japonsko
 • Jihovýchodní Asie
Výhled globálního sektoru zdravotnictví pro rok 2014
Považujete tyto informace za užitečné?