Analýza

Studie: Biofarmaceutický průmysl v roce 2016

Jak se sektor biomedicíny vyrovnává se současným proměnlivým tržním prostředím, pro nějž je typická ekonomická nejistota, tlak na snižování cen, zvýšená poptávka po inovacích? A jaké faktory ho v roce 2016 ovlivňují?

Pochopení tržní dynamiky

Kolísavé ekonomické podmínky i nadále zatěžují řadu regionů, v nichž biomedicínské společnosti podnikají. Některé regiony jsou ovlivněny problémy, jako jsou sankce a klesající ceny ropy, stagnující ekonomika, devalvace měny nebo politickou nejistotou. Současně se však očekává, že stárnoucí populace, narůstající výskyt chronických chorob, zvětšující se bohatství spotřebitelů a jiné měnící se demografické faktory zvýší v roce 2016 výdaje na zdravotní péči i poptávku po biomedicínských produktech.

2016 Global Life Science Outlook

Tlak na snižování nákladů

Uprostřed reformních snah zavést platby a refundační systémy založené na výsledcích a hodnotách mohou farmaceutické společnosti i nadále intenzivně pociťovat dopady, které jsou výsledkem úsilí o řízení nákladů. Společnosti všech velikostí se rovněž potýkají s problémy v oblasti vývoje, výroby i distribuce – např. tlak na snižování nákladů v prvotních fázích výzkumu a vývoje, aniž by došlo ke snížení výsledků nebo například k omezení rizik klinického vývoje za současné produkce vysoce kvalitních údajů.

Podpora inovací

Společnosti jsou vystaveny dvojím požadavkům – jednak zavádět inovativní terapie, které vyřeší dosud neuspokojené potřeby pacientů a přinesou léčbu smrtelných nemocí, a jednak vykazovat ziskový růst. Dosažení těchto často protichůdných cílů bude pravděpodobně vyžadovat, aby společnosti transformovaly své obchodní a provozní modely a zapojily pokrokové disruptivní technologie, což může zároveň snížit náklady a urychlit uvedení nových produktů a služeb na trh.

Měnící se regulatorní a rizikové prostředí

Subjekty z odvětví biomedicíny čelí stále složitějším provozním rizikům a regulatorním problémům v důsledku technologického pokroku, očekávání lékařů a pacientů a globálně propojeného trhu se zdravotní péčí. Mezi hlavní problémy, s nimiž se biomedicína potýká, patří kybernetická bezpečnost a kvalita informačních technologií, regulace a dodržení souladu, bezpečnost léčiv a zařízení, padělaná léčiva a ochrana duševního vlastnictví.

Regionální a národní aspekty

Biomedicínské společnosti se v roce 2016 budou potýkat nejen s problémy plynoucími z globalizace tržního prostředí, ale rovněž budou řešit otázky týkající se konkrétního regionu nebo země.

Trendy a vývoj v roce 2016

S jakými problémy se sektor bioprůmyslu potýká? Jaké trendy ho ovlivňují? Čeká ho růst? A co moderní technologie, jak moc jsou v tomto oboru přínosné? Více v naší infografice.

Byl pro Vás tento článek přínosný?