Tiskové zprávy

Startuje už 8. ročník ankety Zákon roku

Odborná veřejnost může hlasovat do konce května

Mezi šesticí nominovaných je Novela občanského zákoníku, nový zákon o zadávání veřejných zakázek, EET, evropská směrnice k ochraně know-how, změny ve zveřejňování otevřených dat či zrušení devizového zákona.

Praha, 12. dubna 2017 – Podnikatelé opět rozhodnou o nejlepším Zákonu roku. Až do května mohou hlasovat a vybírat právní předpisy, které mají pozitivní dopad na byznys. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky i odbornou veřejností o kvalitě českého legislativního prostředí. Společnost Ambruz & Dark Deloitte Legal ji spolu s partnery realizuje již po osmé. V loňském roce zvítězil Registr smluv.

“Nominační rada Zákona roku je složená z více jak dvaceti autorit z různých oblastí podnikání a na svém zasedání vybrala šest právních předpisů, o nichž bude do konce května 2017 hlasovat odborná veřejnost,” připomíná Tomáš Babáček, předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal. A doplňuje: “Výběru nominovaných zákonů předcházela bouřlivá diskuse nominační rady. Bez diskuse, v jaké oblasti a jakou formou má stát zákonem korigovat podnikání, se ale neobejdeme. Konsensus v tak složitých oblastech, jako je regulace podnikání, nepřijde sám od sebe jen díky tomu, že všichni podnikáme v tržním prostředí. Zásadní je přinášet nejen regulaci, ale také ochranu a podporu podnikání.”

Novinkou je obsahová platforma

Nedílnou součástí projektu je obsahová část s články, komentáři a názory. Respektovaní odborníci zde dostávají prostor pro témata spojená s podtitulem projektu - Právo pro byznys. Nová názorová platforma má sloužit pro vyjádření hlasu odborné veřejnosti směrem k předkladatelům zákonů. „Budou z ní ale moci čerpat média i odborná veřejnost,“ přibližuje Babáček.

Hlasujte prosím zde.

Celá tisková zpráva

O projektu Zákon roku

Do ankety, které se pravidelně účastní stovky zástupců firem, jsou nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Prestižní projekt organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s dalšími partnery.

Zákon roku je společný projekt firem, asociací, neziskových organizací a dalších subjektů angažujících se v oblasti úrovně regulace českého podnikání. V letošním roce se nově zapojil Svaz průmyslu a dopravy, Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Partnerství a záštitu nad projektem převzala Česká advokátní komora. Ambicí projektu je být nepřehlédnutelnou obsahovou iniciativou sdružující pohledy respektovaných odborníků na českém trhu.

Na Zákon roku 2016 byly nominovány tyto legislativní počiny:

Nové zákony pro podnikatele: Méně znamená více!
(Malá novela občanského zákoníku)

Předpis: Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Autor: Ministerstvo spravedlnosti
Zdůvodnění: Novela řeší jen zřejmé nedostatky a odstraňuje zbytečnou administrativu, např. plnou moc pro notářský zápis stačí úředně ověřit, kolektivní statutární orgán nemusí určovat zástupce pro jednání vůči zaměstnancům apod. Občanský zákoník se tak v zásadě podařilo ubránit větším změnám, na které nenazrál čas a kde je třeba otázky řešit hlavně praxí a soudním výkladem. Jestli je jedna věc, kterou podnikatelé potřebují, je to právě stabilita a předvídatelnost právního prostředí.

 

Podnikatelské know-how aneb dokážeme se chránit před špionáží?
(Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství)

Předpis: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním
Autor: Evropská komise
Zdůvodnění: Směrnice sjednocuje úroveň ochrany obchodního tajemství v Unii. Ta je zatím roztříštěná a slabší články ohrožují zbytek vnitřního trhu v boji proti krádežím a obchodní špionáži. Úprava řeší neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství, náhradu škody, obranu proti zneužití ochranných opatření v konkurenčním boji, vymezuje, kdy může dojít k prolomení obchodního tajemství třeba při práci investigativních novinářů a v rámci ochrany whistleblowers. Cílem je podpořit investice evropského byznysu do inovací.

 

Narovnání podnikatelského prostředí a zefektivnění státní správy
(Elektronická evidence tržeb)

Předpis: Zákon č. 112/2016 Sb., o evidence tržeb
Autor: Ministerstvo financí
Zdůvodnění: EET je součástí procesu digitalizace a modernizace státní správy. Efektivnější výběr daní pak může narovnávat podnikatelské prostředí, v některých oblastech dlouhodobě pokřivované krácením daní. Je diskutován poměr mezi těmito očekávanými přínosy a náklady zejména pro drobné podnikatele, dále dopad na základní práva a na ochranu dat. Také je diskutován způsob provedení, třeba zahrnutí transakcí platebními kartami, jež jsou už teď digitálně evidované, nebo hektická a často nekonsistentní výkladová praxe.

 

Veřejné zakázky méně administrativně náročné
(Nový zákon o zadávání veřejných zakázek)

Předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj/Evropská komise
Zdůvodnění: Nová úprava snižuje administrativní náročnost veřejného zadávání, předpokládá také jeho postupnou elektronizaci. Poskytuje větší prostor pro posuzování nabídek podle celkové výhodnosti a nikoliv pouze ceny, přináší také větší flexibilitu pro úpravy vytendrovaných smluv. Na některých místech administrativy zase přibylo a je také diskutován dopad zavedení nevratného poplatku 10 000 Kč za podnět k zahájení řízení. Jinak je ale třeba vyzdvihnout důkladnou přípravu zákona, vyváženě zohledňující řadu protichůdných zájmů. Podařilo se také zabránit mnoha pokusům o „pozlacování“ nad rámec unijních směrnic a prosadit posun k liberálnějšímu prostředí veřejného zadávání. Praxe ukáže, jak zadavatelé nový rámec využijí.

 

Bohatství otevřených dat
(Zveřejňování otevřených dat dle novely zákona o svobodném přístupu k informacím)

Předpis: Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Autor: Ministerstvo vnitra
Zdůvodnění: Veřejné orgány musí napříště informace ze svých veřejnosti přístupných evidencí, registrů a rejstříků automaticky zpřístupňovat jako tzv. otevřená data, tedy dálkově přístupná a strojově čitelná data, přičemž není nutno o ně jednotlivě žádat. Bohatství těchto databází tak bude použitelné jak pro podnikání, tak třeba studium či k efektivnější kontrole fungování státu.

 

Zrušený zákon, dobrý zákon
(Zrušení devizového zákona)

Předpis: Zákon č. 323/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Autor: Ministerstvo financí
Zdůvodnění: Devizový zákon byl součástí našeho právního řádu od roku 1995. S postupující liberalizací vztahů se zahraničím byly odbourány překážky mezinárodního obchodu a postupně související povinnosti zrušeny nebo ustanovení přesunuta do jiných zákonů. Nyní došlo k zrušení zbylého, téměř vyprázdněného devizového zákona bez náhrady. Díky za každé zpřehlednění právního řádu.

Členové nominační rady

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal, předseda nominační rady ZR
Mgr. Richard Baček, právník, Siemens, s.r.o.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, z.s., podnikový právník, PRE, a.s.
JUDr. Monika Čírtková, advokátka, vlastní praxe
Ing. Radek Hacaperka, generální ředitel, CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
PhDr. Marek Hlavica, výkonný ředitel, Asociace komunikačních agentur
Mgr. Štěpán Holub, advokát, zástupce České advokátní komory
Ing. František Chaloupecký, viceprezident zodpovědný za oblast legislativy, Svaz průmyslu a dopravy
Mgr. Miroslav Chochola, MBA, předseda představenstva / CEO EPRAVO.CZ, a.s.
Mgr. Bohumila Jelínková, právník, BILLA spol. s r.o.
Mgr. Veronika Ježková, advokátka, Pro bono aliance
Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Havel, Holásek & Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen Legislativní rady vlády
Mgr. Jaroslav Kramer, šéfredaktor odborného měsíčníku Právní rádce
Mgr. Zdeněk Mandík, vedoucí Legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí České republiky
Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA, daňový poradce, ředitelka v daňovém oddělení, Deloitte Advisory s.r.o.
Mgr. Martina Mikolášková, právník, Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Ing. Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR
Ing. Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu
JUDr. Markéta Schormová, vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství Úřadu Hospodářské komory ČR
JUDr. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce, Nejvyšší správní soud
Ing. Monika Zahálková, výkonná ředitelka, Czech Institute of Directors (CIoD)

Považujete tyto informace za užitečné?