header image

Tiskové zprávy

Hledá se nejzásadnější podnikatelský zákon uplynulého roku. Další ročník Ankety Zákon roku odstartoval.

Praha, 27. ledna 2022 – Už potřinácté bude odborná veřejnost diskutovat a vybírat legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2021 organizátoři hledají nejlepší normu minulého roku, která má pozitivní dopad na podnikání a celkové ekonomické prostředí v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných legislativních počinů. Velkou pozornost si nicméně získaly i nestátní regulatorní počiny, tedy aktivity, které vyšly přímo z podnikatelského prostředí s cílem regulovat a kultivovat daný segment. Hlasování probíhá do 11. 4. 2022 a vyhlášení proběhne 20. 4. 2022.

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z oblasti práva a podnikání. Ta po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominací:

  • Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů (část novely zákona o soudech a soudcích)
  • Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon)
  • Milostivé léto (část novely exekučního řádu)
  • Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti)
  • Digitalizace notářské činnosti (novela notářského řádu)

„Už třináct let organizujeme se společenskými i podnikatelskými partnery Zákon roku, abychom podněcovali systémové zapojení podnikatelů do tvorby regulace a celkové kultivace podnikatelského prostředí. Pokud má něco fungovat, musí být na tom shoda kritické části komunity. Shodu na tom, jaká regulace může být dobrá a proč, vytváříme opakovaným předkládáním příkladů čerstvé regulace k diskusi a sjednocováním pohledů napříč českou podnikatelskou komunitou. Ze stejného důvodu už druhým rokem diskutujeme nejenom státní regulaci, ale výslovně vyzdvihujeme i vybrané nestátní regulatorní počiny firem, neboť ty hrají v rychlé moderní době stále zásadnější roli v kultivaci podnikatelského prostředí a podpoře inovací,“ říká Tomáš Babáček, předseda Nominační rady Zákon roku a partner Deloitte Legal.

„Podnikatelé často říkají, že by bylo nejlepší dopřát právnímu rámci tu a tam alespoň rok odpočinku. Loňský rok rozhodně odpočinkovým nebyl, ale je potěšitelné, že se v roce poznamenaném pandemií a předvolebním kláním objevilo i několik užitečných předpisů s ambicí změnit a dlouhodoběji stabilizovat pravidla regulující podnikatelské prostředí. Je dobře, že se po letech mezi nominovanými zákony opět objevil jeden zásadní rekodifikační předpis. Nový stavební zákon totiž podnikatelská veřejnost velmi očekávala a od jeho praktické aplikace si mnohé slibuje, neboť dosavadní úprava byla v řadě směrů brzdou ekonomického a sociálního rozvoje,“ říká ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR a poradce jejího prezidenta Ladislav Minčič.

„České advokátní komoře je ctí, že může zaštítit další ročník ankety Zákon roku, ve které se hlasuje o nejpřínosnější legislativní počin. Osobně mě každý rok překvapuje pestrost nominovaných zákonů a ani letos tomu není jinak. Jsem zvědav, který z letošní mozaiky pěti předpisů nakonec získá nejvíce hlasů a titul Zákona roku 2021. Své zastánce najde jistě každý – ať už rekodifikace stavebního práva, digitalizace notářských činností, milostivé léto, zveřejňovaní rozsudků nižších soudů nebo taxonomie,“ dodává Robert Němec, předseda České advokátní komory.

„Velmi vítám zákon stanovující povinnost zveřejňovat všechna soudních rozhodnutí, a to i nižších soudů. Ve svém důsledku zjednoduší a zlevní nejen podnikání, ale obecně život všem lidem, a měl by vést i ke snížení počtu soudních sporů. Znát názory soudů je důležité nejen pro odborníky (daňové poradce či právníky), ale obecně i pro podnikatele a všechny občany. Nejde jen o to, jak argumentovat v případném sporu a jak může tento spor dopadnout, ale hlavně o to, jak své podnikání či obecně život přizpůsobit tak, abych se do zbytečného sporu vůbec nedostal. Proto jde dle mého o horkého kandidáta na zákon roku,“ komentuje jednu z nominací Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR.

„Zákon roku sestává z ankety a dále série akcí k popularizaci vybrané části či aspektu podnikatelské regulace. Po Budoucnosti regulace, Digitální regulaci a Environmentální regulaci chceme letos veřejnosti přiblížit a diskutovat Regulaci nemovitostí, která je pro dobré fungování společnosti potřeba. Ostatně, nominační rada poslala i do hlasování nový stavební zákon přijatý minulý rok z důvodu zásadní potřeby tento segment české podnikatelské regulace napravit,“ dodává Tomáš Babáček. „Vedle stavebního zákona se letos v nominacích opět silně profilují digitalizace a udržitelnost, dva transformační hybatelé současného podnikatelského prostředí. V neposlední řadě se do pětice zásadních, a ve vybraných aspektech pozitivních státních regulatorních počinů, probojovala novinka podporující předvídatelnost soudních rozhodnutí a dále netypický počin, jak řešit problém dluhové pasti nezanedbatelné části české populace – občanů, spotřebitelů a zaměstnanců. V Nominační radě byly diskutovány i další počiny, například nález Ústavního soudu zabraňující chaosu a svévoli při zavádění protiepidemiologických opatření. Posledně zmiňovaný vybraný počin, Milostivé léto, nám ale také dobře připomíná dobu, ve které všichni žijeme a jaký lék může vést k její nápravě.“

Kromě již zmíněných nominovaných zákonů je i letošním tématem firemní samoregulace. Tedy aktivity soukromých subjektů či jejich asociací směřující k proaktivní regulaci vlastního segmentu podnikání s cílem kultivovat a působit preventivně proti nekalým praktikám. Za loňský rok rezonovaly nejvíc tyto:

  • Deklarace na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu (www.smejdumzmar.cz), kterou inicioval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s nejvýznamnějšími hráči napříč energetickým trhem.

„Vzhledem ke zdlouhavému legislativnímu procesu novely energetického zákona, jejímž cílem bylo posílit ochranu spotřebitelů, zakázat nejčastější nekalé praktiky a zavést registr zprostředkovatelů se většina dodavatelů (zhruba 85 % trhu) podepsalo pod Deklaraci na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu se závazkem aplikovat připravovaná legislativní pravidla o rok dříve, než bude účinnost zákona. Šlo o nejširší samoregulační aktivitu za několik posledních let,“ vysvětluje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

  • Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách vytvořený Transparency International ČR (TI) ve spolupráci se spolkem pro přístupné a srozumitelné právo Lexperanto.

“Střet zájmů se za poslední roky stal jedním z nejexponovanějších témat, jak v mediálním a politickém prostoru, tak i v debatách široké veřejnosti. Česká společnost si tak již částečně umí představit, co takový střet zájmů může obnášet a kde se může vyskytovat. Přesto je jeho legislativní zakotvení a reálné uplatňování pravidel, především ve veřejných zakázkách, velmi komplikované. Protikorupční opatření proti střetu zájmů se dostala i do procesu zadávání veřejných zakázek, ačkoliv zákonodárci či instituce nedali zadavatelům jasný návod, jak takový střet zájmů identifikovat a jak proti němu zasáhnout. Manuál je tedy určen především pro úředníky a veřejné zadavatele, stejně tak je i návodem pro potenciální uchazeče, jak vnímat potenciální střet zájmů na své straně,” popisuje význam Manuálu Pavel Jiříček, právník Transparency International.

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů a organizátora a elektronicky na webu www.zakonroku.cz/anketa a prostřednictvím mediálních partnerů.

Považujete tyto informace za užitečné?