mnaport header illustrative image

Tiskové zprávy

Deloitte M&A Index: Počet transakcí ve třetím kvartálu roku 2022 klesne o 14,4 %

Zájem investorů o kvalitní aktiva nadále trvá, jejich pozornost se zaměří na potenciální investice do odvětví odolných vůči rostoucím nákladům na energie, materiály a narušení dodavatelských řetězců

Praha, 20. září 2022 – Evropský trh fúzí a akvizic čeká v tomto
čtvrtletí 14% pokles jejich počtu. Vyplývá to z Deloitte M&A Indexu, který
na základě dostupných dat předpovídá počet transakcí na trhu
v následujícím čtvrtletí. Rekordní hodnoty z konce roku 2021 zůstanou
v následujících měsících nedosažitelné, nicméně trh se vrací na úroveň
před pandemií. I přes pokles vidíme, že evropská aktivita v oblasti fúzí a
akvizic bude pravděpodobně odolnější než v USA a na dalších světových trzích.

„Snížení počtu transakcí ukazuje na mírnou korekci trhu. S ohledem na historický vrchol v roce 2021, způsobený příznivými tržními podmínkami a nízkými náklady na úvěr i dalšími makroekonomickými faktory, byl nevyhnutelný,“ komentuje výsledek Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradentství Deloitte a dodává: „Evropský trh je ale stále způsobilý k rychlému oživení. Trendem jsou startupy a menší firmy, které dokážou získat velké množství kapitálu, disponují duševním vlastnictvím, tedy vlastním softwarem, patentem či technologií nebo špičkovými odborníky (kteří jsou na trhu obtížně sehnatelní). A pak samozřejmě tržní realita nahrává strategickým investorům, jejichž akviziční činnost bude pro další vývoj na evropském trhu fúzí a akvizic zásadní.”

Očekávaný pokles tržní aktivity ve 3. čtvrtletí 2022 je po roce růstu a expanze na trhu M&A logický. Tržní dynamika ukazuje na posun k větším a komplexnějším transakcím, což hraje do karet strategickým investorům, jejichž aktivity jsou pro další vývoj evropského trhu zásadní. Dynamiku trhu po zbytek roku 2022 nejvíce ovlivní současná geopolitická a ekonomická nejistota. Navzdory očekávanému poklesu aktivity v oblasti fúzí a akvizic je stále vidět silný zájem strategických, ale i finančních investorů o významné cíle v celém regionu střední a východní Evropy, který připraví půdu pro řadu atraktivních transakcí dokončených v nadcházejících měsících. 

„Na rozdíl od finančních krizí z konce devadesátých let minulého století a konce první dekády tohoto století, vidíme jak strategické, tak finanční investory, kteří mají k dispozici dostatečný vlastní kapitál. Banky jsou sice obezřetnější a vnímají současnou nejistotu na trhu, ale jsou v dobré finanční kondici a nadále připravené pokračovat ve financování akvizic. Domníváme se, že pokud se geopolitická situace během následujících dvou čtvrtletí dále nezhorší, je pravděpodobné, že trh fúzí a akvizic bude ke konci příštího roku opět růst,“ říká Jan Brabec, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte. 

Vývoj na M&A trhu v roce 2022

Zatímco M&A trh v roce 2021 dosáhl historického vrcholu, v prvním a druhém čtvrtletí roku 2022 počet oznámených transakcí poklesl (o 7,7 % a 7,8 %). Už ve druhém čtvrtletí 2022 nicméně došlo k rychlému zotavení hodnoty transakcí, která se oproti předchozímu čtvrtletí téměř jednou tak zvýšila, a to ze 128 miliard USD na 250 miliard USD. Evropský trh fúzí a akvizic zatím prokazuje odolnost vůči přetrvávajícím makroekonomickým problémům. I nadále vykazuje sílu, a to díky stabilnímu růstu počtu transakcí v oblasti energetiky, materiálů a výroby i nárůstu tržního počtu transakcí ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Navzdory poklesu ve sledovaném období evropský trh v počtu dokončených transakcí zaznamenal lepší výsledky ve srovnání s americkým a celosvětovým trhem, kde počet transakcí poklesl o 11,8 % a 17,3 %.

„Historicky M&A aktivita vždy kopíruje ekonomický cyklus tak, jak CEOs firem v době ekonomického růstu mají odvahu, podporu akcionářů i finanční prostředky nakupovat. V době poklesu naopak vedení firem soustředí veškeré síly na udržení core businessu a typicky růst pomocí M&A ztrácí i podporu akcionářů. Již za 1. pol. 2022 klesl objem M&A na světových trzích o 27 %, i když z rekordního objemu podporovaného explozí SPACů a levným akvizičním financováním. Dá se předpokládat, že 2. polovina 2022 a především rok 2023 přinese pokles prodejních valuací a další útlum akviziční aktivity na většině trhů, s případnou výjimkou Indie,“ doplňuje Andrea Lauren, investiční partnerka Rockaway Capital.

Podle Miroslava Linharta se dá předpokládat, že v příštích měsících investoři zaměří svou pozornost na potenciální investice do odvětví, která jsou odolná vůči rostoucím nákladům na energie a narušení dodavatelského řetězce. „To bude mít s největší pravděpodobností za následek tlak na snížení valuací v segmentech, které nejsou odolné vůči zmiňovaným vlivům, a zároveň to prospěje atraktivním segmentům, kde stále vidíme prostor pro prémiové valuace,“ upozorňuje Linhart.

image

Analýza valuací

Ačkoli dochází k postupnému odklonu od historicky vysokých hodnot nastavených v roce 2021, tržní násobky zůstávají stabilně nad historickými průměry. Zatímco valuační násobky finančních investorů se postupně snižují v důsledku politické a ekonomické nestability a jejími dopady na cenu kapitálu, valuace strategických investorů zůstávají nadále silné a nacházejí se vysoko nad hodnotami před pandemií. 

Tržní násobky EV/EBITDA transakcí v EU27 + UK, upravený aritmetický průměr

image

Upravený aritmetický průměr počítá aritmetický průměr ohlášených transakcí s vyloučením vrchních a spodních 2.5%; pro účely této analýzy se strategickými investory rozumí investoři typicky aktivní v Buyout a Buy and Build transakcích, především potom private equity fondy. Strategičtí investoři jsou dále společnosti, jejichž primárním cílem není zhodnocení na základě následného prodeje cílové společnosti, ale jeho integrace v rámci vlastní struktury. Zdroj: Mergermarket, Deloitte Analysis

Pokračující akviziční činnost strategických a specializovaných finančních investorů je proto pro další vývoj evropského trhu fúzí a akvizic zásadní, jelikož tito investoři budou ve svých nabídkách nadále zohledňovat nejen finanční, ale i strategické cíle. 

Analýza trhu dle sektorů

Zatímco jednotlivé sektory zaznamenaly ve srovnání s rokem 2021 ve druhém čtvrtletí mírný pokles počtu transakcí, energetika a výrobní sektor byly z hlediska celkové hodnoty transakcí na předních pozicích. Obě tato odvětví zaznamenala v 2. čtvrtletí růst o 35 % a 30 % (q/q).

image

Zdroj: Capital IQ, Deloitte Analysis

Zmíněná kapitálově náročná odvětví zažívají dlouhodobý růst, a to navzdory rostoucím vstupním cenám (zejména potom materiálu a energií). Právě tato odvětví dominovala tržní aktivitu posledních období a představovala třetinu celkové hodnoty transakcí v regionu a téměř třetinu celkového počtu fúzí a akvizic v prvním pololetí roku 2022. 

„Tato dynamika je především motivována všeobecným zájmem o vysoce kvalitní, objemná aktiva, a to jak ze strany strategických, tak finančních investorů, kteří se předhání v hledání atraktivních růstových příležitostí a investic za účelem zajištění rizik v proticyklických a odolných sektorech jako je energetika, těžba, materiály a průmyslová výroba,“ upozorňuje Miroslav Linhart. Vzhledem k tomuto vývoji je pravděpodobné, že transakce, které budou na trhu ve třetím čtvrtletí roku 2022, budou stále těžit z velmi silného zájmu strategických investorů. Strategická činnost v oblasti fúzí a akvizic by tak neměla klesat výrazně pod předpandemické hodnoty (z hlediska počtu i hodnoty), a to především díky akvizicím v rámci těchto stabilních odvětví. 

Násobky EBITDA dle odvětví

image

Source: Mergermarket, Deloitte Analysis

Co je Deloitte M&A Index

Deloitte M&A index je výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí objemy M&A trhu – počet oznámených transakcí za sledované období – a identifikuje klíčové faktory ovlivňující podmínky pro uzavírání obchodů na evropském trhu (charakterizovaném jako 27 zemí EU + Spojené Království). Model kompiluje data z různých globálních databází, včetně Capital IQ, Mergermarket, Pitchbook, Eurostat a mnoha dalších, a využívá kombinaci statistických a algoritmických nástrojů k poskytování komplexního přehledu o aktivitě na trhu M&A. Index se skládá z tržních ukazatelů – konkrétně týkajících se makroekonomické reality, likvidity a obecné dynamiky trhu. Navzdory zvýšené volatilitě posledních období – způsobené především exogenními efekty pandemie covidu-19 a válce na Ukrajině – si model zachovává statistickou a ekonometrickou významnost. 

Deloitte M&A Index

Výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí objemy M&A obchodů na evropském trhu a identifikuje klíčové trendy

Zjistit více
Považujete tyto informace za užitečné?