Realitní předpovědi na rok 2018

Prognózy

Snížení nedostatků v produktivitě pomocí robotiky a kognitivní automatizace (R&CA)

Realitní předpovědi na rok 2018

Neustálý technologický pokrok vytváří více strukturovaných a nestrukturovaných dat a umožňuje jejich analýzy. Odvětví nemovitostí má příležitost využít jednu z těchto technologií – robotiku a kognitivní automatizaci – k možnému řízení provozní efektivity, zvýšení produktivity a získání informací z velkých objemů dat.

15/02 - Jim Berry a Surabhi Kejriwal

Pochopení potenciálu robotiky a kognitivní automatizace

Podívejme se na stávající situaci. Většina realitních společností využívá v některých svých klíčových úsecích, jako jsou finance, řízení nemovitostí a řízení portfolia, manuální až poloautomatizované procesy. Řada společností např. nadále používá tabulkové procesory pro porovnávání a analýzu dat v oblastech, jako jsou agregace a analýza nákladů, řízení leasingu, vývoj faktur, závazky, oceňování nemovitostí a prognózování. Výsledkem je často neoptimální využívání dat a zaměstnanců, kteří pracují v rámci svého úseku odděleně od ostatních.

Některé dokumenty, jako jsou leasingové smlouvy, listiny, zprostředkovatelské smlouvy, závazky vůči prodejcům a žádosti o úvěr, smlouvy o řízení nemovitostí a vyměření daně z nemovitosti, se stále uchovávají ve fyzické nebo digitální podobě (naskenované nebo v tabulkovém procesoru).

Tato závislost na fyzické nebo digitální podobě často vede ke snížení efektivity procesu. Často se například věnuje značná doba pročítání papírových nebo digitálních dokumentů, manipulaci s nimi a sestavování přehledů relevantních informací. Účastníci realitního trhu jsou také nuceni provádět hloubkové analýzy a požadované informace rozkrývat, neboť data nejsou strukturována v požadovaném formátu. Rozsáhlé zapojení lidského faktoru, které je v takovém případě nutné, pak zvyšuje pravděpodobnost podvodu nebo chyby.

Přínosy robotiky a kognitivní automatizace

Při využívání robotiky a kognitivní automatizace je možné data shromažďovat s podstatně menším úsilím a s nižším rizikem chyby. Tyto technologie by odborníkům umožnily lépe a mnohem rychleji analyzovat datové výstupy a provádět informovanější rozhodnutí – to vše při relativně nízkých nákladech. Použití robotické automatizace procesů může zautomatizovat manuální a opakované procesy a úkony, které se často provádějí podle určitých pravidel. Rozvrstvení možností kognitivní automatizace nebo strojového učení, jako je zpracování přirozeného jazyka, generování přirozeného jazyka, strojové učení a kognitivní analytika, by například umožnilo provádět prediktivní rozhodování.

Proč zavádět robotiku a kognitivní automatizaci?

Zvýšení rychlosti a přesnosti: Robotika a kognitivní automatizace mohou plnit každodenní zdlouhavé úkoly (např. extrakci a digitalizaci dat z leasingových smluv nebo faktur) rychleji a přesněji než lidé.

Optimalizace správy záznamů: Optické rozpoznávání znaků pomocí kognitivních technologií může například umožnit konverzi záznamů o pronájmu, konverzi faktur a dalších základních dokumentů, které se obvykle ručně zaznamenávají nebo skenují, do formátů vhodných pro výkaznictví a analýzu.

Lepší sledování rizik a dodržování požadavků: Pomocí robotiky a kognitivní automatizace mohou realitní společnosti automatizovat řadu rutinních činností, které jsou součástí sledování rizik a dodržování požadavků. Jednoduše lze automatizovat například sledování faktur, zda odpovídají smluvním podmínkám, nebo periodické revize leasingových smluv, jejichž cílem je eliminovat potenciální riziko neplnění smluvních závazků ze strany nájemců.

Zlepšení zkušenosti zainteresovaných osob: Snížení chyb, podvodů a doby potřebné ke zpracování bude znamenat pro interní i externí zainteresované osoby lepší zkušenost.

Optimalizace nákladů: Robotická automatizace procesů může drasticky snížit náklady a může být dokonce levnější než offshoring. Může nabídnout zpracování 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to bez přestávek a dovolených.

Obrázek č. 1: Očekávaná automatizace klíčových realitních činností a úspora nákladů zavedením robotické automatizace procesů

Jak můžete robotiku a kognitivní automatizaci zavést?

Realitní společnosti by měly posoudit, jaké procesy a úkony lze automatizovat a jakým způsobem technologii implementovat.

Hodnocení stávajících procesů a úkonů: Realitní společnosti by měly posoudit své stávající procesy a úkony, které by se daly realizovat pomocí robotické automatizace procesů a kognitivní automatizace. Pravděpodobnými kandidáty na zavedení robotické automatizace jsou opakované úkony s velkými objemy dat, jejichž škálovatelnost vyžaduje další lidský zásah (viz obrázek č. 1). Je možné uvažovat i o rolích, které vyžadují percepční lidské dovednosti, např. rozeznávání rukopisu nebo rozpoznávání tváře, a dalších kognitivních schopnostech, jako jsou plánování a dedukce. Realitní společnosti by dokonce mohly uvažovat o využití robotiky a kognitivní automatizace pro počáteční sestavování projekcí budoucích peněžních toků, daňové výpočty, zpracování závazků a mzdové aplikace.

Posouzení způsobu implementace: Realitní společnosti budou muset zvážit, jakým způsobem chtějí technologii zavést. Mohou uvažovat o partnerství s dodavateli technologií nebo přímo založit centrum excelence zaměřené na robotiku a kognitivní automatizaci. Bude záležet především na současné technologické vyspělosti realitní firmy, jejím rozpočtu a odhadované návratnosti investice i na tom, jak naléhavě potřebuje stávající úkony automatizovat.

Podstatné je, že robotika a automatizace jako kterákoli jiná nová technologie s sebou nese příslib, že provádění běžných úkonů radikálně zdokonalí tím, že je zrychlí, zlevní a zpřesní. Pro společnosti však bude důležité, aby zhodnotily a zavedly opatření pro přístup k datům, jejich ochranu a zachování soukromí na základě osobně identifikovatelných informací nájemců a zaměstnanců zpracovávaných těmito technologiemi. Nakonec také budou muset zrušit existující oddělení, která mezi lidmi a procesy vytvářejí hranice, aby mohly využít všech výhod, které jim technologie nabízí.

Máte-li zájem lépe porozumět robotice a kognitivní automatizaci, seznamte se s naší zprávou: 2018 Real Estate Outlook Optimize opportunities in an ever-changing environment (Výhled realitních společností pro rok 2018 – Optimalizace příležitostí ve stále se měnícím prostředí).

Reference

  1. Richard Horton, “The robots are coming,” Deloitte.
  2. David Schatsky, Craig Muraskin, Kaushik Iyengar, “Robotic process automation: A path to the cognitive enterprise,” Deloitte Insights, September 14, 2016.
  3. David Wright, Dupe Witherick, Marina Gordeeva, “The robots are ready. Are you?: Untapped advantage in your digital workforce,” Deloitte, 2017.
 
Považujete tyto informace za užitečné?